Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kötelességünk a világgal szemben

  (Testimonies Vol. VI. p. 277-280.)

  Ha segíteni akarunk a szegényeken, megvetetteken és elhagyatottakon, akkor nem szabad éreztetnünk velük szemben fölényünket és méltóságunkat, mert abban az esetben semmit sem érhetünk el. Hanem valóban meg kell térnünk és attól kell tanulnunk, aki szelíd és alázatos szívű volt. Az Úr lebegjen állandóan szemeink előtt. Krisztusnak szolgája sohase felejtse el és gyakran ismételje önmagának: “Nagy áron lettem megváltva”.BGR 186.1

  Isten nemcsak jócselekedeteinket, hanem barátságos arcot, bátorító szavakat és meleg kézfogást is elvár tőlünk. Ha meglátogatjuk az elszomorodott szívüeket, vajmi gyakran találunk olyanokra is, akik teljesen feladták már eszményüket. Hozzuk vissza nékik a napfényt. Még mások is vannak, akik éhezik az élet kenyerét. Az ilyeneknek Isten igéjéből olvashatunk. Ismét mások vannak, akik lelkibetegségben szenvednek, melyre e világ nem talál balzsamot és az orvostudomány nem adhat gyógyírt. Az ilyenekért imádkozzunk és hozzuk őket Jézushoz.BGR 186.2

  Néha megtörténik, hogy egyesek felbuzdulásukban pillanatnyi cselekedetekre ragadtatják el magukat és úgy vélik, hogy valami nagy szolgálatot tettek ezzel Krisztusnak. Ez azonban nem áll. Buzgalmuk csakhamar alább hagy és Krisztus szolgálatát el- hanyagolják. Isten nem fogadja el azt a szolgálatot, amely pillanatnyi felhevülésből ered. Érzelmi hullámzásokon alapuló munkálkodással nem segíthetünk embertársainkon. Jóra igyekvő görcsös erőfeszítések több kárt, mint hasznot hoznak.BGR 186.3

  Gondos és sok ima közepette megfontolások után jöjjünk tisztába azon utakkal és módokkal, ahogy a szükségetlátókon segíthetünk. Istentől kérjünk bölcsességet, mert ő jobban tudja a rövidlátó halandóknál, hogy mivel lehet szolgálatára állni az ő teremtményeinek. Némelyik például kivétel nélkül mindenkinek ád, aki segítséget kér tőle. Az ilyen eljárás téves. Amikor segíteni igyekszünk a szükségetlátókon, akkor a segítés helyes módja is fontos szerepet játszik. Mindég vannak olyanok, akik mint rendkivül segélyreszorulók a segítés után is állandóan támogattatják magukat. Az ilyenek mindaddig igénybeveszik a támogatást, amíg csak annak lehetősége nyitva áll számukra. Miközben az ilyen emberekre szükségtelen időt és figyelmet szentelünk, lustaságra, pazarlásra és mértéktelenségre bátorítjuk őket.BGR 187.1

  Mielőtt pedig a szegényeknek adnánk, tegyük fel magunknak ezt a kérdést: “Nem támogatok-e ezzel tékozló életmódot? Segítek-e rajtuk, vagy csak kárt okozok-e nékik?” Aki képes életfenntartási szükségleteit maga is megkeresni, annak nem lehet jogcíme arra, hogy másoktól támogatást igényeljen.BGR 187.2

  Ezen közmondás: “A világ tartozik nekem a megélhetéssel”, hazugságon és csaláson alapszik, mert a világ senkivel szemben sem köteles a megélhetést biztosítani, ha az illető munkaképes. De azért, ha valaki ajtónk előtt enni kér tőlünk, ne engedjük őt éhesen továbbmenni, mert szegénysége valami szerencsétlenségnek is lehet a következménye.BGR 187.3

  Különösen azokon segítsünk, akiknek nagy családot kell eltartaniok és amellett állandóan gyengélkednek és a szegénységgel küzdenek. Oh hány olyan özvegy anya van, akinek erejét túlfeszítve kell dolgoznia, hogy gyermekeit élelemmel és ruházattal elláthassa. Sok ilyen anyának okozza halálát a túlfeszített munka. Minden egyes özvegynek szüksége van a reményteljes vigasz és bátorítás igéjére. De olyanok is vannak igen sokan, kiknek anyagi segitségben kell részesülniök.BGR 187.4

  Egészséges itélőképességgel és bölcsességgel rendelkező férfiakat és nőket kell kiválasztani a szegények és szükségetlátók gondozására. Elsősorban a mi hitünk cselédeire kell gondolni. Ezek a kiválasztott eszközök tegyenek jelentést és ajánlatot a gyülekezetnek az elvégzendőkre vonatkozólag.BGR 188.1

  Arra kell törekednünk, hogy olyan helyzetbe juttassuk a szegényeket, melyben önmagukon segíthetnek, nehogy megerősítsük őket abbani véleményükben, hogy étel- és italszükségletükről most már teljesen gondoskodva lesz. Igyekeznünk kell őket munkával ellátni, és ha esetleg szükség van reá, bizonyos munkák elvégzésére is megtanítani. Szegény háztartások tagjai oktatást nyerhetnek a főzés legelőnyösebb módozatairól, a ruházatok elkészítése, kijavítása és háztartásuk helyes vezetése tekintetében. Gondoskodjatok arról, hogy a fiúk és leányok alapos kiképzést nyerjenek valamilyen hasznos szolgálati ágban. Neveljük a szegényeket arra, hogy önmagukra, ne pedig másokra támaszkodjanak, mert csakis így segíthetünk rajtuk igazán. Ezáltal nemcsak olyan helyzetbe kerülnek, hogy önmagukat fenntartják, hanem képesek lesznek még másokon is segíteni.BGR 188.2

  Isten azt akarja, hogy gazdag és szegény egyaránt a részvétnek és szolgálatkészségnek kötelékeivel legyenek egymáshoz kapcsolva. Megparancsolja minékünk, hogy minden időben viseljünk gondot a szenvedőkről és szükségetlátókról, ha egy-egy eset a tudomásunkra jut.BGR 188.3

  Ne véljed, hogy csorbát ejt a te méltóságodon, ha a szenvedő emberiségnek szolgálsz. Ne tekints megvetéssel és közönnyel azokra, akik megrontják a lélek templomát, mert ezek bírják a menny részvétét és a teremtő Isten gondoskodik róluk. Még a legmélyebbre süllyedtek sem esnek az ő szeretetének és részvétének körén kivül. Ha valóban tanítványai vagyunk néki, akkor ugyanazt a szellemet fogjuk megnyilatkoztatni. A Jézushoz való szeretetünk által táplált szeretet, minden egyes lélekben — legyen az akár gazdag, akár szegény — olyan értéket fog látni, amelyet semmiféle emberi mértékkel nem lehet összehasonlítani. Olyan szeretet nyilatkozzék meg a mi életünkben, hogy annak szavakkal való kifejezése úgyszólván lehetetlen legyen.BGR 188.4

  A megrovás gyakran csak megkeményíti az emberi szívet, viszont a Krisztusban való szeretetnek nem képesek ellentállani. Kérjük a bűnösöket, hogy ne tekintsék magukat az Istentől eltaszítottaknak, hanem nézzenek fel Jézusra, aki egyedül képes lelküket megtisztítani a bűn bélpoklosságától. Az elcsüggedt, bátortalan szenvedőknek juttassuk tudomására, hogy a fogolynak reménye van a szabadulásra. Így hangozzék üzenetünk: “Imé az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit”. János 1, 29.BGR 189.1

  Kioktatást nyernek arra nézve, hogy az orvosi misszió által a legnagyobb mélységben is olyan embereket lehet felfedezni, akik mértéktelen és kicsapongó szokásaik dacára a helyes és megfelelő munka által könnyen elérhetők. Csak meg kell találni és bátorítani kell őket. Ehhez természetesen türelmes, komoly erőfeszítésekre van szükség. Ezek az emberek önmaguktól nem képesek lábraállni. Ha meg is hallják Krisztus hívását, füleik még süketek ennek megértéséhez. Szemeik vakok és nem látják azt a sok jót, ami számukra el van készítve. Bűneikben és áthágásaikban holtak ők. De még az ilyeneket sem lehet kizárni az evangélium vacsorájáról, hanem juttassuk el hozzájuk is a meghivást: “Jer!” és ha méltatlannak találják magukat, akkor az Úr azt mondja nékünk “kényszerítsd őket bejönni”. Lukács 14, 17. 23. Nem szabad a kifogásokra hallgatni, hanem szeretet és barátságosság által kell őket elérni. “Ti pedig szeretetteim épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örökéletre és könyörüljetek némelyeken megkülönböztetvén őket, másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadván őket a tűzből”. Júdás 20-23. Vázoljátok lelkiismeretük előtt az Isten törvénye áthágásának következményeit. Mutassátok meg nékik, hogy az embereknek nem Isten okozza a fájdalmat és szenvedést, hanem hogy az ember az ő saját tudatlansága és bűne folytán jutott ebbe a helyzetbe.BGR 189.2

  Ez a munka helyes vezetés mellett nem egy olyan bűnöst megmenthetne, aki a gyülekezet részéről el lett hanyagolva. Sokan azok közül, akik nem tartoznak a mi hittestvéreink közé, olyan segítséget igényelnek, amelynek véghezvitelére a keresztények vannak kötelezve. Ha Istennek gyermekei megfelelő módon kivennék a maguk részét ebből a munkából, sokan meggyőződést szereznének korunk különleges igazságai felől. Művünket semmi sem ajánlhatja annál jobban, ha tartózkodási helyükön felkeresve, segítünk az embereken. Ezren és ezren örvendeznének ma az igazságnak, ha azok akik azt állítják magukról, hogy Istent szeretik és az ő parancsolatait megtartják, valóban úgy munkálkodnának, mint ahogy Krisztus munkálkodott.BGR 190.1

  Ha az orvosi misszió ilyen módon az embereket Krisztus és az ő igazsága megváltó ismeretéhez elvezeti, akkor minden meggondolás nélkül lehet reá pénzt és komoly munkát szánni, mert maradandó művet visz véghez.BGR 190.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents