Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Pannacapaimbag ti Cararua

  “TAPNO MAAMMOANYO A TI ANAC TI TAO
  ADDA PANNACABALINNA DITOY DAGA A
  MAMACAWAN CADAGITI BASBASOL.”
  PKS 36.1

  ADU cadagiti immay nagpaagas ken Cristo inyegda li sakit cadacuada met laeng, nupay casta ni Cristo di nagkedked a nangpaimbag cadacuada. Ket idi simrec cadagitoy a carcararua ti saguday a naggapu Kencuana, nababalawda iti basol, ket adu ti napaimbag iti naespirituan a sakitda a cas met iti sakit ti bagida.PKS 36.2

  Maysa cadagitoy isu ti lalaki a di nacagunay diay Capernaum. Toy a di nacagunay, cas iti nagcucutel, napucawna amin a namnamana nga umimbag idi cua. Ti sakitna isu ti bunga ti nainbasolan a panagbiag. ket dagiti toocna napacaroda gapu iti butbuteng ti conciencia. Ubbaw ti panagpacpacaasina cadagiti Fariseo ken dodoctor; insawangda a ti sakitna di mabalin nga agasan, kinondenarda a maysa a managbasol, ket imbunannagda nga isu adda iti babaen ti pungtot ti Dios.PKS 36.3

  Ti lalaki a di nacagunay limneden iti pannacauppapay. Ngem nadamagna ti inaramid ni Jesus. Dagiti sabsabali a managbasol ken awan maararamidda a cas kencuana, napaimbagda, ket napatured a mamati nga isu mabalinna met ti mapaimbag no adda coma mangawit kencuana a mangipan iti Manangisalacan. Ngem kimmapuy ti namnamana idi nalagipna ti nacagapu iti sakitna, nupay casta dina mabalin nga iwagsac ti caadda pacabalinanna nga umimbag.PKS 36.4

  Ti dackel a tarigagayna isu ti pannacabang-arna iti babantot ti basol. Kinailiwna a kitaen ni Jesus, ken awaten ti pammatalged ti pannacapacawanna ken ti pannacaicappiana iti langit. Iti dayta mapnecton nga agbiag wenno matay, a mayannurot iti pagayatan ti Dios.PKS 37.1

  Masapul nga awan tiempo a dadaelenna; ti agruker a lasagna isut pagilasinanen ti asideg a patayna. Nagpacpacaasi cadagiti gagayyemna nga awitenda coma iti iddana nga ipan ken Jesus, ket siraragsacda a nangaramid iti daytoy. Ngem palalo a nagsikep ti caadu dagiti tattao a nagtitipon iti uneg ken ruar ti balay nga ayan ti Manangisalacan, ket awan pacabalinan ti masakit ken dagiti gagayyemna nga umasideg Kencuana, wenno uray dumanon la coma idiay pacangeganda ti timecna. Ni Jesus mangisursuro idi idiay uneg ti balay ni Pedro. Cas mayannurot iti ugalida, dagiti adalan nagtugawda iti asidegna, ket “dagiti Fariseo ken mamasirib iti linteg addada nga agtutugaw, isuda a naggapu iti isuamin a puroc ti Galilea, ken ti Judea ken Jerusalem.”1Lucas 5:17Adu cadagitoy immayda nga agsimisim, ket agbirbirocda ti ipabasolda ken Jesus. Iti licudda nagpupusec dagiti nalauc a tattao, dagiti mailiw, dagiti agraem, dagiti naayat nga agkitkita iti cadcadlaw, ken dagiti di mammati. Adda pannacabagi idiay dagiti nadumaduma a nacion, ken amin a grado ti sociedad. “Ket ti pannacabalin ti Apo adda kencuana tapno mangagas.”2Lucas 5:17Ti Espiritu ti biag nakiadda iti dayta a gimong, ngem dagiti Fariseo ken dodoctor dida nailasin ti caaddana. Awan naricnada a masapulda, ket ti pannacapaimbag saan a nagpaay cadacuada. “Dagiti mabisbisinan pinennecna ida cadagiti naimbag a sagsagut, ket dagiti nabacnang pinapa-nawna ida nga ongaong. “3Lucas 1:53.PKS 37.2

  Dagiti nangawit iti di macagunay naulitulit a pinadasda ti lumussot iti baet dagiti tattao, ngem awan mamaayda. Ti masakit a lalaki kinitana ti lawlawna a cacuyog ti di maisawang a tooc. Casanot panangibbetna iti namnama, idinto nga addan iti asideg ti kinalcalicagumanna a pagpatulongan ? Gapu iti singasingna dagiti gagayyemna inawitda ti masakit nga impan iti toc-toc ti balay, ket idinto a binutbutanda ti atep, isut inyuy-uyda agingga iti sacaanan ni Jesus.PKS 38.1

  Ti palawag ni Jesus napasardeng. Ti Manangisalacan kinitana ti naladingit a rupa, ket nakitana dagiti agpacpacaasi a mata a naiturong Kencuana. Ni Cristo ammona unay ti napigsa a tarigagay dayta nabantotan a cararua. Isu ti nangbabalaw iti concienciana idi ti di macagunay adda pay laeng idiay balayna. Idi imbabawina dagiti basbasolna, ket namati iti pannacabalin ni Jesus a mangpaimbag kencuana, ti caasi ti Manangisalacan isut nangbendicion iti pusona. Ni Jesus sinipsiputanna idi cua ti umuna a curidemdem ti pammati a cimmackel a nagbalin a conviccion a ni Jesus isu ti cacaisuna a macatulong iti managbasol, ket nakitana ti iraraniagna iti tunggal panaggulagulna nga umay iti sango ni Jesus. Ni Cristo isu ti nangguyuguy iti agsagsagaba nga umay Kencuana. Itan, babaen dagiti sao a nagdisso a cas musica iti lapayag ti agdengdengeg, ti Manangisalacan kinunana. “Manginanamaca, anac; dagiti basbasolmo mapacawanda.”4Mateo 9:2.PKS 38.2

  Ti bantot ti basol naregreg iti cararua ti masakit a tao. Isu dina mabalin ti agduadua. Dagiti sao ni Cris- to ipakitada ti pannacabalinna a mangbasa iti puso. Sino ti macailibac iti pannacabalinna a mangpacawan cadagiti basbasol? Ti namnama sinunnoanna ti uppapay, ket ti rag-o sinunnoanna ti macapadagsen a ladingit. Ti ut-ut ti bagi ti tao nagpucawen, ket ti dagup ti bagina namalbaliw. Idinto nga awan sabalin a dawatenna, nagidda iti natalna nga ulimec, ket saan a macasao iti napalalo a ragsacna.PKS 38.3

  Dagiti adu naangayda unay a nangsipsiput iti amin a tigtignay iti daytoy a naaramid. Adu dagiti nacaricna a dagiti sao ni Cristo isudat maysa nga awis nga agpaay cadacuada. Saan aya a masakit met ti cararuada gapu iti basol? Saanda aya a tarigagayan met ti mawayawayaan iti castoy a bantot?PKS 39.1

  Ngem dagiti Fariseo, idinto a kinaamacda ti pannacapucawda iti influenciada cadagiti adu a tattao, kinunada iti pusoda, “Agtabbaaw: Siasino ti macabalin a mamacawan cadagiti basbasol no di laeng ti Dios?’’5Marcos 2:7PKS 39.2

  Ni Jesus, idinto a tinaliawna ida ket napasanudda ta dida maibtur a perrengen, kinunana, “Apayapay agpanunutcay ti dakes cadagiti puspusoyo? Ta ania ti nalaclaca, ti panagcuna: Dagiti basbasolmo mapacawan da, wenno ti panagcuna: Tumacderca ket magnaca? Ngem tapno maammoanyo a ti Anac ti tao adda pannacabalinna ditoy daga a mamacawan cadagiti basbasol,” kinunana idi saan a macagunay, “Bumangonca, alaem ta iddam, ket inca idiay balaymo.”6Mateo 9:4, 5PKS 39.3

  Iti dayta daydi inawitda iti iddana nga impan ken Jesus bimmangon a cacuyog ti apnut ken bileg ti agtutubo. “Ket binagcatna a dagus daydi langcapi, ket rimmuar iti sangoananda amin; iti casta nagsiddaawda amin, ket dinaydayawda ti Dios a cuncunada: Uray caano dicam pay nacakita ti castoy.”7Marcos 2:12PKS 39.4

  Saan a nacurcurang ngem ti mamarsua a pannacabalin ti masapul a pangpasubli ti salun-at ti casta nga agruprupsa a bagi. Daydi timec a nangisao ti biag iti tao a naparsua a naggapu iti tapoc ti daga, isu ti nangisao ti biag iti araripatayan a di macagunay. Ket dayta met laeng a pannacabalin a nangted ti biag iti bagi, pinabarona ti puso. Ti “nagsao, ket natungpalen,” idi panamarsua, ket “nagbilin, ket nagsimpa a natibker,“8Salmos 33:9insaona ti biag iti cararua a natay iti salsalungasing ken basol. Ti pannacapaimbag ti bagi isut maysa a pammanecnec ti pannacabalin a nangpabaro iti puso. Ni Cristo binilinna ti di macagunay a bumangon ken magna, “tapno maammoanyo,” kinunana, ‘‘a ti Anac ti tao adda pannacabalinna ditoy daga a mamacawan cadagiti basbasol.”PKS 40.1

  Daydi di macagunay nasaracanna ken Cristo ti nangpaimbag iti cararua ken bagina. Isu nasapulna ti pannacapasalun-at ti cararuana sananto mabigbig ti salun-at ti bagina. Casangoanan ti pannacaagas ti sakit ti bagi, ni Cristo nasapulna a bang-aran ti isip, ken dalusan ti cararua iti basol. Ditay coma liplipatan toy a leccion. Ita adda rinibribu nga agsagsagaba iti sakit ti bagi, isuda a cas iti di nacagunay a mailiw a macangeg iti damag, “Dagiti basbasolmo mapacawanda.” Ti bantot ti basol, agraman ti icanunongna a di pannacaidna ken di pannacapnec dagiti tartarigagay, isut punganay dagiti anannayenda. Didanto macasarac ti bang-arda aginggat umayda iti Mangngagas iti cararua. Ti talna nga isu laeng ti macaited, isublinanto ti saririt iti isip, ken salun-at iti bagi.PKS 40.2

  Ti bunga a pinataud ti pannacapaimbag ti di macagunay cadagiti tattao isu daytoy, a cas la naluctan ti langit ket imparangna dagiti dayag ti nasaysayaat a lubong. Idi nagna ti lalaki a naagasan iti baet dagiti tattao, a benbenditoenna ti Dios iti tunggal iyaaddangna, ket bitbit bitenna ti awitna a cas itay dagsen ti dutdut, nagsunod dagiti tattao tapno iccanda ti dalanna, ket agmalmalangada a cumitkita kencuana, ket agiinnarasaasda a cuncunada, “Nacakitacami ti datdatlag ita”9Lucas 5:26PKS 40.3

  Idiay balay ti di macagunay adda dackel a rag-oda idi simmubli ti lalaki iti familiana, a bitbitbitenna a silalaca ti idda a nangawitanda kencuana a siiinayad idi dipay unay nabayag. Nagpupurocda a nacalua dagiti matada gapu iti rag-o, ket narigatda a patien ti nakita dagiti matada. Ti lalaki nagtacder iti sangoda iti bileg ti agcabanuag. Dagiti tactackiag a nakitada idi cua nga awan biagdan alistodan nga agtulnog iti nakemna. Ti lasagna a kimbeten ken agrunoten idi cua itan sadiwa ken nalabbagan. Nagna a sititibker ken siwawayawaya. Ti rag-o ken namnama isudat naisurat iti amin a binggas ti rupana; ket ti langa ti kinadalus ken talna isudat naisuno idi tangkiar ti basol ken tooc. Ti naragsac a panagyaman isu ti naipauli a naggapu iti dayta a balay, ket ti Dios napadayag gapu iti Anacna, isu a nangisubli ti namnama iti nacapucaw ti namnama, ken bileg iti nasaplit. Toy a lalaki ken ti fa-miliana nacasaganadan a mangited ti biagda gapu ken Jesus. Awanen ti duadua a mangpacudrep iti pammatida, awanen ti di panamati a mangted pilaw iti kinamatalecda iti nangted silaw iti napasipnget a taengda.PKS 41.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents