Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Regular a Pannangan

  Ti regular a pannangan dackel ti pategna. Adda coma madutocan nga horas ti tunggal pannangan. Iti daytoy nga horas, palubosam a tunggal maysa mangan iti masapul ti bagina, ket calpasanna saan a mangan ti uray aniaman aginggana ti sumaganad a pannangan. Adu dagiti mangan inton ti bagi dina masapul ti canen, iti saan a regular nga horas, ken iti nagbabaetan ti pannangan, agsipud ta awan bileg ti pakinakemda a sumukir iti pagduyosan ti ricnada. Inton agviviajeda, dagiti dadduma cancanayon nga agkitkittabda no adda aniaman a cacanen a magaw-atda. Daytoy macaranggas unay. No dagiti agviaje ket manganda iti regular nga horas iti canen a nalaca ken nataraon, didanto maricna ti nalaus a bannog, wenno agsagaba iti adu gapu iti sakit.PKS 143.1

  Ti sabali a dakes nga ugali isu ti pannangan casacbayan unay ti apan pannaturog. Mabalin a nalpasdan a nangan iti regular nga horas; ngem agsipud ta agcacapsutda, manganda ti adadu pay. Gaput panangpagpagustoda iti gartemda, mairuamda toy dakes a vicio, ket intono cuan ipagarupdan a dida mabalin ti maturog no dida mangan. Cas bunga ti naladaw a panangrabii, ti trabajo ti digestion maituloy cabayatan ti horas ti pannaturog. Ngem nupay cancanayon nga agtrabajo ti bitoca, ti trabajona saan a maaramid a nalaing. Ti turog masansan a masinga gapu cadagiti di macaayayo a tagtagainep, ket iti bigat ti tao agriing a di nabang-aran, ket awan unay ti ganasna a mamigat. Inton agiddatayo nga aginana, ti bitoca nalpasna coman nga inaramid ti trabajona, tapno mabalinna met ti aginana cas cadagiti sabsabali nga organo. Ti naladaw a panangrabii naisangsangayan a macaranggas cadagiti tattao nga ugalida ti nacatugaw. Cadagiti casta a tattao ti pannacakirokiro a mapataud masansan nga isut pangrugrugianan ti sakit nga agtungpal iti patay.PKS 143.2

  Iti adu a banag ti panagcacapsut a mangiturong iti panagtarigagay a mangan maricna agsipud ta dagiti organo ti digestion nabannogda unay a nagmalem. Calpasan ti panangiwacasda iti maysa a pannangan, dagiti organos ti digestion masapulda ti inana. Iti cabassitan adda coma lima wenno innem nga horas a palabsen iti nagbabaetan dagiti pannangan; ket caaduan cadagiti tattao maduptalandanto a ti mamindua laeng a pannangan iti agmalem nasaysayaat pay ngem ti mamitlo.PKS 144.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents