Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Mangbangon iti Pagtaengan

  “GAPU ITI KINASIRIB MAPATACDER TI BALAY;
  KET GAPU ITI PANNACAAWAT MAPASINGKED.”
  PKS 186.1

  Ti nangted ken Adan ti maysa a babai nga isu ni Eva, tapno adda cadduana, inaramidna ti umuna a milagrona iti maysa a nacaaramidan ti rambac ti panagasawa. Idiay bodaan a naguumongan dagiti aggagayyem ken agcacabsat nga agragragsac, isut nangirugian ni Cristo ti umuna a panagministrona iti publico. Iti casta pinasingkedanna ti panagasawa. ket binigbigna nga isut maysa a banag nga isu met la ti nangbuangay idi cua. Imbilinna ti panagasawa dagiti lallaki ken babbai iti nasantoan a panagtipon, tapno paaduenda dagiti familia, ket dagiti camcamengda a nabalangatan iti dayaw isudantot mabigbig a camcameng ti familia idiay ngato.PKS 186.2

  Ni Cristo pinadayawanna ti panagasawa babaen ti panangaramatna nga isut mangisimbolo ti pannakicallaysana cadagiti sinubbotna. Isu met laeng ti novio; ket ti novia isu ti iglesia. Isu icancantana: “Sica naimnasca, ayatco: ket awan ti pilaw kenca.”1Canta ni Salomon 4: 7PKS 186.3

  Ni Cristo ayayatenna ti iglesia, “Ket inyawatna ti bagina gapu kencuana; tapno isut pagsantoenna gapu iti sao, ket isut ugasanna iti panangbuggo iti danum, tapno ti iglesia agparang kencuana met laeng a maysa nga iglesia sigogloria, nga awan ti rugitna wenno caretket wenno sabali a pacapilawan nga umasping, no diket coma santa ken awan tulawna. Castoy met coma ti rebbeng dagiti lallaki a panagayat cadagiti assawada.”2Efeso 5: 25Ti singgalut a mamagcallaysa iti familia isut cadecketan, casam-itan, ken casagradoan ditoy rabaw ti daga. Daytoy isut maysa a bendicion a naited iti tao. Ket isut bendicion iti uray sadinoman a pagasawaan a nagcallaysa a sinanakem, a cacuyog ti panagbuteng iti Dios, ken ipateg dagiti rebbeng nga annongen.PKS 187.1

  Dagiti agpanggep a makiasawa panunutenda coma no anianto ti cababalin ken influencia ti pagtaengan a bangonenda. Apaman nga agbalinda nga ama ken ina, maipacumit cadacuada ti maysa a sagrado nga aywan. Dackel ti pannacaibiangna cadacuada no casanonto ti casasaad dagiti annacda ditoy lubong, ken ti ragsacda iti umay a lubong. Isuda ti nangnangruna a mangikeddeng no ania ti awaten dagiti ubbing nga annacda a sursuro maipapan iti bagi ken moral. Ket no casano ti cababalin dagiti agtagibalay casta ti casasaad ti sociedad; ket ti dagsen ti influencia ti tunggal familia isu ti mangipangato wenno mangipababa iti cacatian.PKS 187.2

  Ti panangpili iti caddua iti dagup ti panagbiag rebbengna a daytay agpaay iti pagsayaatan ti bagi, panunut, ken espiritu dagiti nagannac ken dagiti annac,—tay macapagbalin cadagiti nagannac ken annac a mangbendicion cadagiti padada a tattao ken agdayaw iti Namarsua.PKS 187.3

  Casangoanan ti panangibaclay dagiti babbaro ken babbalasang iti annongen ti agasawa, rebbengda ti addaan padas maipapan iti trabajo ken awit a baclayen ti agasawa. Ti masapa a panangasawa saan coma nga igunamgunam. Ti maysa a panagcallaysa a napateg a cas ti panangasawa nga adayu unay ti madandanon dagiti maibungana. saan coma nga aramiden iti dinadarasudos, nga awan umanay a panagsagana, ken no di pay nataengan ti nakem ken bagi dagiti agasawa.PKS 187.4

  Dagiti agtipon nga agasawa mabalin nga awan nailubongan a kinabacnangda, ngem masapul nga addaanda iti dacdackel a bendicion ti salun-at. Ket dagiti agasawa saan coma a dagitay agaddayu unay ti baet ti tawenda. Ti di isusurot itoy nga annuruten mabalin nga agtungpal iti dakes a salun-at ti ububbing. Ket masansan a dagiti ubbing nga annacda nacapuy ti bagi ken panunutda. Dagiti ubbing saanda a mabalin nga awaten iti lacay nga ania ti panangaywan ken pannakicuycuyog a kiddawen ti naganus a panagbiagda, ket mabalin a maulilada iti ama wenno ina iti tiempo a pannacasapulda unay a maayat ken maaywanan.PKS 188.1

  Iti nacristianoan laeng a panangasawa ti pacaaramidan ti natalged a panagcallaysa. Ti nataoan nga ayat masapulna ti maidecket iti nadiosan nga ayat. Iti laeng pagarian ni Cristo ti yan ti nauneg, napudno, ken nabulos nga ayat.PKS 189.1

  Ti ayat isut maysa a napateg a sagut, nga awatentay ken Jesus. Ti nadalus ken nasantoan nga ayat saan nga isut maysa a ricna, ngem isut maysa a pamunganayan. Dagiti matignay iti pudno nga ayat, saanda a bulsec wenno awanan nakem. Idinto ta isuro ida ti Espiritu Santo, ayatenda ti Dios nga ipangpangruna ngem amin, ken ayatenda dagiti padada a tao a cas iti bagida.PKS 189.2

  Palubosam a dagiti agpanggep a makiasawa gantingenda coma ti tunggal ricna ken paliiwenda coma ti tunggal cababalin daydiay panpanunutenda a pangisinggalutan ti banag ti biagda. Tunggal addang nga aramiden nga agturong iti panangasawa, mapacuyogan coma ti kinanacman, kinaemma, kinaayat, ken napasnec a panggep a mangayayo ken mangpadayaw iti Dios. Ti panangasawa adda maitedna a pagimbagan wenno pagdacsan ti masacbayan a panagbiag ditoy a lubong ken iti umay a lubong. Ti napudno a Cristiano dina panggepen ti agaramid iti di mabalin nga anamungan ti Dios.PKS 189.3

  No napagasatanca iti nagannac a managbuteng iti Dios, dumawatca ti balacad cadacuada. Luctam cadacuada dagiti namnamam ken panggepmo, adalem ti liccion nga isuro dagiti padasda, ket mailicliccanto iti adu a sanaang ti puso. Ngem nangnangruna ngem amin, pabalacadanca coma ken Cristo. Adalem ti saona a buyugan ti cararag.PKS 189.4

  Babaen ti casta a pannacaidalan palubosam a ti maysa a balasang awatenna coma laeng a caddua iti panagbiagna ti maysa a lalaki a nadalus ken nanacman ti cababalinna, nagaget, nasalucag, nasingpet, ken agayat ken agbuteng iti Dios. Palubosam a ti maysa a bumaro casta met a sapulenna coma nga agtacder iti sibayna tay maysa a tumutup a tumulong iti trabajo ti panagbiagna, tay maysa a gapu iti influenciana macaited pigsa ken namnama kencuana, ken macaparagsac kencuana gapu iti ayatna.PKS 190.1

  “Ti manakem a babai nga asawa aggapu ken ni Jehova.”3Prov 19:14“Ti puso ti asawana sitatalec kencuana. . . . Ni babai mangipaayto kencuana iti naimbag a saan ket a dakes.”4Prov 31:11,12 “Luctanna ti ngiwatna iti kinasirib, ket ti linteg ti kinaayat adda iti dilana. Imatanganna a nalaing dagiti dalan ti familiana, ket di mangan iti tinapay ti kinasadut. Dagiti annacna bumangonda, ket naganenda a nabenditoan; ti met asawana, ket idaydayawna a cuncunana: Adu nga inanac a babai nagaramidda a maicari unay, ngem sica atiwem amin ida.”5Prov 31:26,28,29 Ti macasarac ti casta nga asawa a babai “macasarac iti naimbag a cucua, ken magunodna ti parabur ni Jehova. “6Prov 18:22PKS 190.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents