Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Vittnesbörd För Församlingen, vol. 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Förberedelse för sabbaten.

  Genast vid början af det fjärde budet säger Herren: »Tänk på!» Han visste, att människan midt under alla sorger och mödor lätt skulle blifva frestad att finna ursäkter för, att hon icke efterkomme hela lagens fordran eller att hon skulle glömma dess heliga betydelse. Därför sade han också: »Tänk på sabbatsdagen, att du helgar honom» (2 Mos. 20: 8). Hela veckan igenom skulle vi hafva sabbaten i minne och träffa förberedelser, så att vi må kunna hålla den enligt lagen. Men vi böra icke endast betrakta sabbaten som en lagfråga, utan äfven lära fatta dess andliga betydelse för alla handlingar i vårt lif. Alla, hvilka betrakta sabbaten som ett tecken mellan sig och Gud och sålunda bevisa, att det är Gud, som helgar dem, skola representera hans rikes grundsatser. De böra i sitt dagliga lif uppenbara hans rikes lagar. Dagligen skola de bedja, att sabbatens helgelse må hvila öfver dem. Hvarje dag skola de hafva gemenskap med Kristus och återstråla hans karaktärs fullkomlighet. Dagligen skall deras ljus lysa för andra i goda gärningar.VF 228.1

  I allt, som angår framgången af Guds värk, måste de första segrarna vinnas i hemlifvet. Här måste förberedelsen till sabbaten taga sin början. Hela veckan igenom borde föräldrarna tänka på, att hemmet bör vara den skola, I hvilken deras barn måste beredas för lifvet därofvan. Måtte deras ord vara rättfärdiga ord. Intet ord, som deras barn icke få höra, borde komma öfver deras läppar. Må deras väsen vara fritt från retlighet. I föräldrar, lefven under hela veckan liksom inför en helig Guds ögon, som gifvit eder barn att uppfostra för honom. Uppfostren den lilla församlingen i edert hem för honom, på det att alla, när sabbaten kommer, må vara beredda att tillbedja Herren i hans helgedom. Frambären edra barn hvarje morgon och afton såsom hans blodköpta egendom. Lären dem, att det är deras högsta plikt och rättighet att älska och tjäna Gud.VF 228.2

  Föräldrar borde vara angelägna om att göra Guds tillbedjan till en åskådningsläxa för sina barn. Skrift-ställen borde oftare höras från deras läppar, särskildt sådana texter, som bereda hjärtat för Guds tjänst. Dessa kostliga ord kunna gärna ofta upprepas: »Allenast i Gud haf din ro, min själ! ty från honom kommer mitt hopp» (Ps. 62: 6). Om sabbaten sålunda ihågkommes, skall det timliga icke tillåtas att inkräkta på det andliga. Ingen plikt, som tillhör de sex arbetsdagarna, blifver då ofullbordad före sabbaten. Våra krafter skola icke vara så uttömda genom världsligt arbete under veckan, att vi på den dag, då Herren hvilade och vederkvickte sig, äro för trötta att deltaga i gudstjänsten.VF 229.1

  På samma gång som förberedelser för sabbaten böra göras hela veckan, bör fredagen vara den särskilda beredelsedagen. Herren sade till Israels barn genom Moses: »I morgon är sabbatsoch hvilodag, en åt Herren helgad hvilodag. Hvad I ämnen baka, baken det, och hvad I ämnen koka, koken det, men allt, som är till öfverlopps, uppläggen det i förvar åt eder till morgondagen.» »Folket lopp omkring och plockade och malde den på handkvarnen eller stötte den i morteln och kokade den i grytan och gjorde kakor däraf» (2 Mos. 16: 23; 4 Mos. 11: 8). Någonting måste utföras för att bereda det himlasända brödet för Israels barn. Herren sade dem, att detta arbete måste utföras på fredagen, beredelsedagen. Härigenom sattes de på prof; Herren ville se, om de höllo sabbaten helig eller icke. Denna anvisning ur Jehovas mun tjänar till undervisning för oss. Bibeln är ett fullkomligt rättesnöre, och om dess sidor studeras under bön och med hjärtan, som äro villiga att förstå, behöfver ingen misstaga sig i denna fråga.VF 229.2

  Många behöfva undervisning om huru de böra uppträda i församlingen vid gudstjänsten på sabbaten. De böra icke träda inför Guds ansikte i sina vanliga arbetskläder, som de burit under veckan. Alla borde hafva en särskild sabbatsdräkt, som de kunna bära, när de besöka Guds hus. På samma gång som vi icke böra rätta oss efter världsliga moder, böra vi icke heller vara likgiltiga för vårt yttre. Vi böra kläda oss nätt och prydligt, fastän utan grannlåt. Guds barn böra vara rena innan och utan.VF 230.1

  På fredagen bör förberedelsen för sabbaten vara afelutad. Man må tillse, att alla kläder äro i ordning och att allt, som skall kokas, är färdigt. Skodonen må blankas och bad tagas. Det är säkerligen möjligt att göra detta; om man söker göra det till en bestämd regel, kan man det också. Sabbaten bör icke användas till lagning af kläder, beredandet af mat, till sökandet af nöjen eller till någon annan världslig sysselsättning. Före solnedgången bör allt världsligt arbete läggas åsido och alla världsliga böcker och tidningar undanskaffas. I föräldrar, förklaren edert arbete och dess ändamål för edra barn och låten dem deltaga i edra förberedelser till att fira sabbaten i öfverensstämmelse med budordet.VF 230.2

  Vi böra med all ifver aktgifva på sabbatens början och slut. Tänken på, att hvarje ögonblick däraf är helig tid. Såvidt möjligt är bör hvarje husbonde på fredagsmiddag gifva sina arbetare uppgift om tiden för sabbatens början samt gifva dem tid till förberedelse, så att de må kunna välkomna Herrens dag med frid i sinnet. Härigenom skall ingen lida någon förlust, icke ens i jordiska ting.VF 231.1

  Äfven en annan sak förtjänar att beaktas på beredelsedagen. På denna dag böra alla meningsskiljaktigheter, vare sig i familjen eller i församlingen, utjämnas. Låt all vrede, bitterhet och hån aflägsnas ur själen. I ödmjuk anda »bekännen därför för hvarandra edra öfverträdelser och bedjen för hvarandra, på det att I mån varda helade» (Jak. 5: 16). Innan sabbaten börjar, bör anden såväl som kroppen vändas bort från jordiskt arbete. Gud har satt sin sabbat såsom en afslutning på de sex arbetsdagarna, på det att människorna måtte stanna och tänka efter, hvad de hafva vunnit under veckan i sin förberedelse för det heliga rike, där ingen öfverträdare insläppes. Vi borde hvarje sabbat göra räkenskap med vår själ för att se, om den förgångna veckan bringat oss andlig vinst eller förlust. Det betyder evig frälsning att hålla sabbaten helig inför Herren. Gud säger: »De, som mig ära, dem vill jag ock ära» (1 Sam. 2: 30).VF 231.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents