Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KERESIKAN DALAM KELAKOEAN DAN PAKAIAN

  Pendeta itoe mesti ingat bahwa orang-orang jang mendengar sama dia ada mendapat peringatan baik atau tidak baik dari pada kelakoeannja di-mimbar, gerakan badannja, boedi bahasanja, dan roepa pakaiannja. Sebab itoe haroeslah dia sopan dan haloes dalam kelakoean, dan menggerakkan badannja sesoeai dengan djawatannja jang moelia itoe. Kesoenggoehan dan satoe koeasa jang lemah lemboet haroes mentjap kelakoeannja. Sedang dalam hidoep biasa tiadalah kekasaran dan kebiadaban itoe diloeloeskan, apa lagi dalam pekerdjaan indjil. Sikapnja pendeta itoe haroes sesoeai dengan kebenaran soetji jang dimashoerkannja. Dalam segala hal haroeslah perkataannja soenggoeh dan terpilih.GI 244.1

  Pendeta-pendeta tiada diloeaskan bertingkah lakoe di-mimbar sebagai toekang-toekang lawak akan menarik perhatian. Dia orang boekan anak wajang, melainkan goeroe-goeroe kebenaran. Karena segala gerakan jang lawak dan riboet itoe tiada menolong kebenaran jang dioetjapkan; hanjalah mendjemoekan laki-laki dan perempoean jang berperasaan dan berpertimbangan dalam sadja.GI 244.2

  Pendeta jang beladjar dari al-Maseh nanti selaloe merasa bahwa dia adalah satoe soeroehan Allah, dioetoes oleh Dia akan berboeat satoe pekerdjaan jang berpengaroe boeat selama-lamanja. Toedjoeannja boekanlah akan menarik perhatian sama dirinja, pengetahoeannja, atau kepandaiannja. Semoea toedjoeannja haroeslah membawa orang berdosa kepada pertobatan, seraja menoendjoekkan dengan atoeran dan toeladan sama Domba Allah jang menghapoeskan dosa doenia ini. Dia haroes bitjara sebagai seorang jang beroleh koeasa dan perintah dari pada Allah. Pengadjarannja poen haroes mengandoeng satoe pengadjaran jang tekoen, hidoep, dan berkoeasa sehingga orang-orang jang berdosa bertedoeh dalam al-Maseh.GI 244.3

  Keresikan dalam pakaian adalah satoe perhatian jang penting. Pendeta itoe haroes berpakaian menoeroet djawatannja. Beberapa pendeta soedah alpa dalam hal ini. Dalam beberapa hal boekan sadja atoeran dan roepa pakaian jang baik itoe diloepakan, malahan pakaiannja itoe adalah kotor dan pontang-panting.GI 245.1

  Allah dari soerga jang mengemoedikan doenia ini, jang memberikan hidoep dan mendjaga kita dalam kesehatan, adalah dimoeliakan atau dihinakan oleh pakaiannja orang-orang jang djalankan pekerdjaan jang memoeliakan Dia. Kepada Moesa diberikannja pengadjaran jang tentoe tentang segala perkara jang berhoeboeng dengan pekerdjaan dalam ka'bah itoe, dan Dia soedah tentoekan pakaiannja orang-orang jang melajani dihadapannja. “Dan perboeatlah akan Haroen, abangmoe, pakaian jang soetji akan kemoeliaan dan perhiasan,”1Kaloewaran 28:2. ialah pesanan jang diberikan kepada Moesa. Segala hal jang berhoeboeng dengan pakaian dan kelakoeannja imam- imam itoe akan memberikan perasaan dari hal kesoetjiannja Allah, kemoeliaan perbaktian kepadanja dan kebersihan jang diminta dari semoea orang jang datang kehadiratnja.GI 245.2

  Imam-imam tidaklah diizinkan masoek kedalam ka'bah dengan berkasoet; karena haboe jang menempel dikakinja akan menodakan tempat soetji itoe. Dia orang akan meninggalkan kasoetnja dalam halaman sebeloem masoek ka'bah itoe, dan djoega akan membasoeh tangan dan kakinja sebeloem melajani dalam ka'bah atau dihadapan tempat persembahan koerban bakaran. Maka begitoelah diadjarkan selaloe soepaja semoea ketjemaran mesti diboeangkan dari semoea orang jang maoe menghadap hadiratnja Allah.GI 246.1

  Pengaroenja pendeta jang lalai dalam pakaiannja itoe ada kebentjian kepada Allah; dan pengertian jang diberikan kepada orang banjak, ialah, dia berboeat pekerdjaannja jang soetji itoe sebagai pekerdjaan biasa sadja. Boekan sadja ini, akan tetapi boeat gantinja toeladan atas kesenonohan dan atoeran jang baik dalam pakaian itoe, ia berikan satoe tjontoh kemalasan dan kekotoran jang akan lekas ditiroe orang lain poela.GI 246.2

  Allah berharap soepaja hamba-hambanja, baik dalam kelakoean dan baik poela dalam pakaian, akan memberikan satoe tjontoh jang baik dari atoerannja kebenaran dan kemoeliaan djawatannja. Dia orang patoet memberikan satoe toeladan jang boleh menolong orang laki-laki dan perempoean akan mentjapai satoe atoeran jang tinggi dan moelia.GI 246.3

  Orang-orang ada berkoeasa akan memadamkan Rohnja Allah karena koeasa memilih itoe adalah dikaroeniakan kepadanja. Dia orang ada diizinkan akan memilih dengan leloeasa. Dia orang boleh menoeroet oleh nama dan kasihan Peneboes kita, atau dia orang boleh melawan, dan rasa kesoedahannja.GI 247.1

  Akan menerima atau menoelakkan kebenaran jang soetji dan kekal itoe ada bergantoeng atas manoesia. Rohnja Allah selaloe menempelak, dan djiwa-djiwa sedang poetoeskan menjebelah kepada kebenaran itoe, atau melawannja. Betapa pentingnja, kalau begitoe, bahwa tiap-tiap perboeatan hidoep itoe haroes diperboeat dengan sebaiknja soepaja tidak perloe penjesalan lagi, terlebihlah diantara oetoesan-oetoesannja al-Maseh jang mendjadi wakilnja!GI 247.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents