Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  INDJIL KEPADA SEMOEA NEGERI

  Dimana-mana tempat kebenaran ini mesti bertjahaja, soepaja hati manoesia tergerak dan bertobat. Dalam semoea negeri, indjil ini mesti dikabarkan. Hamba-hamba Allah mesti bekerdja dalam segala tempat jang dekat dan jang djaoeh,meloeaskan ladang jang soedah ditanam, dan pergi kepada bahagian jang diloearnja. Dia orang mesti bekerdja sepandjang hari, karena malam akan datang dimana orang tidak boleh bekerdja lagi. Orang-orang berdosa mesti dinasihatkan akan memandang kepada satoe Djoeroeselamat dikajoe palang, dan dari banjak soeara mesti kedengaran panggilan jang menjeboetkan, “Lihat- lah anak domba Allah, jang menghapoeskan dosa doenia itoe.” 2Jahja 1:29. Geredja-geredja mesti diatoerkan, dan ichtiar-ichtiar haroes diatoerkan soepaja dioesahakan oleh semoea anggota dalam geredjageredja itoe. Kapan pengerdja-pengerdja pergi bekerdja penoeh dengan keradjinan, dan dengan ketjintaan Allah, maka geredja-gerdja jang lama akan mendjadi bangoen dan bergerak; karena kemadjoean pengerdja-pengerdja itoelah jang mendjadi satoe hal jang menggerangkan hati tiap-tiap anggota geredja itoe.GI 35.2

  Orang-orang jang radjin dan jang berserah diri itoelah jang perloe sekarang, jaitoe, laki-laki dan perempoean jang pergi berseroe kepada Allah dengan bertjoetjoeran air mata serta meminta do'a bagai orang-orang jang sedang berdiri dipinggir lembah kebinasaan. Tentoe sadja tiada waktoe menoeai kalau tidak ada waktoe menaboer, dan tiada hasil kalau tidak ada oesaha. Iberahim soedah dipanggil meninggalkan roemah tangganja mendjadi satoe soeroehan terang kepada orang kapir. Dengan tidak bertanja apa-apa, dia lantas menoeroet. “Maka keloearlah ia dengan tidak mengetahoei kemana djatoehnja kelak.” 3Iberani 11:8. Djadi sekarang, hamba-hamba Allah mesti pergi kemana Dia panggil, berharap sadja sama Dia jang akan memimpin dia orang dan memberikan kemadjoean dalam pekerdjaannja.GI 36.1

  Keadaan jang sangat hebat dalam doenia sekarang seakan-akan menoendjoekkan bahwa kematian al-Maseh itoe seperti sia-sia belaka, sedang Setan soedah berkemenangan. Kebanjakan pendoedoek doenia ini telah menjerahkan diri mendjadi ra'iatnja seteroe itoe. Tetapi kita boekan tidak tahoe, karena meskipoen kemenangannja Setan sangat njata kepada mata, tidak oeroeng jang al-Maseh ada mendjalankan pekerdjaannja dalam ka'bah disoerga dan begitoe djoega dalam doenia ini. Perkataan Allah ada menggambarkan kedjahatan dan ketjemaran jang terdapat dalam zaman sekarang ini. Sedang kita melihat kegenapan noeboeatan, maka kepertjajaan kita akan kemenangan keradjaan al-Maseh itoe haroes dikoeatkan; dan kita haroes madjoe dengan keberanian jang baroe serta menggenapi pekerdjaan jang ditanggoengkan kepada kita.GI 36.2

  Pekabaran nasihat jang sangat penting ini mesti dimashoerkan dalam ladang-ladang jang soesah sekali dan kota-kota jang berdosa jang beloem dimasoeki pekabaran tiga malaekat itoe. Tiap-tiap orang akan mendengar panggilan jang penghabisan kepada perdjamoean kawin AnakDomba itoe. Dari kota kekota jang lain, dan dari negeri kenegeri jang lain, maka perkabaran kebeneran ini akan dimashoerkan boekan dengan pertoendjoekan jang diloear sadja, melainkan dalam koeasanja Roh Soetji. Kalau peratoeran-peratoeran soetji jang dinjatakan Djoeroeselamat itoe kepada doenia dalam perkataan dan hidoep ada ditoendjoekkan dengan ringkas dan terang, maka koeasa perkabaran itoe akan dirasai oleh semoea orang. Dalam zaman ini, satoe hidoep jang baroe jang datang dari Asal segala kehidoepan akan menggerakkan hati tiap-tiap penger- dja. O, bagaimana ketjil pengertian kita tentang loeasnja pekerdjaan kita! Kita perloe mendapat satoe kepertjajaan jang hidoep dan jang tegoeh, dan satoe keberanian jang tidak boleh tergojang. Waktoe bekerdja ada sangat pendek, sebab itoe kita haroes bekerdja dengan radjin.GI 37.1

  “Bendang itoelah doenia ini.”4Matioes 13:38. Kita ada lebih mengerti hal artinja seboetan ini dari pada rasoel-rasoel jang soedah terima soeroehan indjil itoe. Bahwa doenia ini adalah satoe bendang jang besar sekali, maka kita jang soedah lama mengetahoei perkabaran indjil ini haroes lebih berani oleh sebab mengetahoei bahwa ladang jang soedah dimasoeki doeloe, sekarang ada moedah dimasoeki. Negeri-negeri jang soedah lama menoetoep pintoenja doeloe, sekarang ada memboeka pintoenja serta meminta soepaja perkataan Allah diterangkan kepadanja. Radja-radja dan pemerintah-pemerintah ada memboeka pintoenja jang soedah lama tertoetoep itoe, serta silakan masoek kepada soeroehan-soeroehan salib. Sesoenggoehnja bahwa perhoemaan itoe besar adanja. Hanja achirat sadja jang boleh menjatakan tentang segala oesaha jang ditoendjoekkan dengan baik itoe pada sekarang ini. Himat Allah ada mendahoeloei kita, dan koeasa jang tidak terhingga itoe bekerdja bersama-sama oesahanja manoesia. Boeta betoellah mata jang tidak boleh melihat pekerdjaan Toehan, dan toeli betoellah telinga jang tidak boleh mendengar panggilan dari Gembala jang Benar itoe kepada domba-dombanja.GI 38.1

  Al-Maseh kepingin sekali akan meloeaskan koeasanja dalam tiap-tiap pikiran manoesia. Dia kepingin akan menggambarkan roepa dan tabiatnja atas tiap-tiap djiwa. Waktoe dia masih didoenia, dia soedah berlapar sekali sama perasaan dan persatoean soepaja keradjaannja makin loeas dan penoeh dalam doenia ini. Bahwa boemi ini adalah barang teboesannja, sebab itoe Dia maoe orang-orang dalamnja mendjadi bersih dan soetji. “Maka karena sebab kesoekaan, jang dihadapkan kepadanja, telah ditanggoengnja kajoe palang dan tidak diindahkannja maloe.” 5Iberani 12:2. Perdjalanannnja didoenia soedah digirangkan oleh pengetahoean bahwa segala sengsaranja tidak akan mendjadi sia-sia, sebab Dia akan mengembalikan kesetiaan manoesia itoe kepada Allah. Dan masih banjak lagi kemenangan jang akan dimadjaoekan oleh koeasa darahnja jang soedah toempah bagai doenia, serta membawa kemoeliaan jang kekal kepada Allah dan kepada Anak Domba itoe. Segala bangsa akan dikaroeniakan djadi poesakanja, dan segala hoedjoeng boemi djadi miliknja. Al-Maseh akan melihat kesoekaran djiwanja, tetapi hatinja akan berpoeas.6Lihat Jesaja 53:11.GI 39.1

  “Bangoenlah engkau; njatakanlah tjahajamoe, karena terangmoe ada datang dan kemoeliaan Toehan terbit atas kamoe. Karena sesoenggoehnja kegelapan menoedoengi boemi dan kelam-kaboet poen segala bangsa, sementara terang Toehan terbit atas kamoe dan kemoeliaannja poen bersinar kepadamoe. Maka segala orang kapir poen akan datang kepada terangmoe dan segala radja- radja poen kepada tjahaja jang soedah terbit bagai kamoe. Angkatlah matamoe; lihatlah berkeliling; mereka itoe sekalian berkeroemoen; mereka itoe datang mendapatkan dikau; segala anakmoe laki-laki datang dari djaoeh dan segala anakmoe perempoean poen berdjalan pada sebelah kanannja. Pada masa itoe engkau akan kedatangan takoet bertjampoer soeka-tjita, maka hatimoe akan bimbarfg dan meloeaskan dirinja oleh kesoekaan, apabila kekajaan segala laloet ditjoerahkan atas kamoe dan harta benda segala orang kapir poen datang kepadamoe.” “Karena seperti boemi menerbitkan toemboehannja dan seperti keboen poen menoemboehkan barang jang tertaboer dalamnja, demikian poen Toehan akan menoemboehkan kebenaran dan kepoedjian dihadapan mata segala bangsa.” 7Jesaja 60:1-5; 61:11.GI 39.2

  * * * * *

  Bahwa pesanan jang diberikan kepada moeri-moerid itoe, itoe djoegalah diberikan kepada kita. Sekarang, sebagai doeloe, al-Maseh jang disalibkan dan jang soedah bangoen mesti ditinggikan dihadapan orang-orang jang tiada poenja Allah dan tiada poenja harap dalam doenia. Toehan memanggil orang-orang mendjadi pendeta-pendeta, pengadjar-pengadjar, dan goeroe-goeroe indjil. Dari satoe pintoe kepada pintoe jang lain, hamba-hambanja akan memashoerkan pekabaran keselamatan. Kepada tiap-tiap bangsa, ketoeroenan, bahasa, dan kaoem, indjil keam- poenan oleh al-Maseh akan dibawa. Boekannja dengan seboetan-seboetan jang timpang pekabaran itoe akan diberikan, melainkan dengan soeara jang terang, tentoe, dan jang menggerakkan adanja. Berratoes-ratoes orang menantikan nasihat akan lari berlepas dirinja. Doenia perloe akan melihat dalam orang Masehi satoe kesaksian dari pada koeasanja agama Masehi. Kabar kasihan itoe ada perloe, boekan dalam beberapa tempat sadja, tetapi dalam seloeroeh doenia.GI 40.1

  * * * * *

  Bahwa orang jang memandang ketjintaan Djoeroeselamat jang besar itoe, maka pikirannja akan ditinggikan, hatinja akan dibersihkan, dan tabiatnja akan dibaharoei. Dia akan keloear mendjadi satoe terang kepada doenia, serta memantjarkan seberapa bahagian dari ketjintaan jang rahasia itoe. Makin kita pikirkan dari hal salibnja al-Maseh, makin sempoernalah kita sehingga lajak menjeboetkan bersama dengan rasoel itoe, “Tetapi didjaoehkan kiranja akoe dari pada bermegah-megah melainkan akan palang Toehan kita Isa al-Maseh.” 8Galati 6:14.GI 41.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents