Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MELAWAT ROEMAH TANGGA

  Kapan pendeta itoe soedah hadapkan pekabaran indjil dari mimbar, pekerdjaannja hanja baroe dimoelai. Bagainja masih ada pekerdjaan jang haroes diperboeatnja. Dia haroes melawat orang banjak dalam roemahnja akan berbitjara dan minta do'a dengan dia orang dalam ketekoenan dan kerendahan hati. Banjak roemah tangga jang tidak bisa didjoempai oleh kebenarannja sabda Allah kalau djoeroe koentji kemoerahan itoe tidak memasoeki roemahnja dan toendjoek kepadanja djalan jang lebih tinggi. Tetapi hatinja orang jang berboeat pekerdjaan ini mesti sama bergerak dengan hatinja al-Maseh.GI 264.1

  Banjaklah pengertian dalam pesanan, “Pergilah engau kedjalan raja dan kesimpang-simpang, paksai mereka itoe masoek soepaja penoeh- lah roemahkoe ini.”5Loekas 14:25. Biarlah pendeta-pendeta itoe mengadjarkan kebenaran itoe dalam roemahroemah tangga, serta dekatkan diri sama orangorang jang hendak ditolongnja, dan sedang dia orang bersatoe dengan Allah, maka Dia nanti hiasi dia orang dengan koeasa rohani. Al-Maseh nanti pimpin dia orang dalam pekerdjaannja, serta memberikan perkataan jang nanti masoek kedalam hati orang-orang jang mendengar.GI 264.2

  Patoetlah tiap-tiap pendeta boleh berkata dengan Paoeloes, “Karena tidak koesemboenikan apa-apa, melainkan koekabarkan kepadamoe segala kehendak Allah.” “Dan bagaimana tidak koesemboenikan barang soeatoe jang bergoena kepadamoe, melainkan koekabarkan kepadamoe dan koeadjar kamoe baik diloear, baik pada segala roemah, . . . perkara bertobat kepada Allah dan pertjaja akan Toehan kita Isa al-Ma seh.”6Kisah 20:20, 21.GI 265.1

  Djoeroeselamat kita soedah pergi dari roemah keroemah, menjemboehkan orang sakit, menghiboerkan jang doeka, senangkan jang soesah, serta membitjarakan damai sama orang jang tidak berdamai. Didjempoet dan dipangkoenja anak-anak ketjil, dan diberkatinja dia orang dan diberikan pengharapan dan penghiboeran kepada iboe-iboe jang penat itoe. Dengan lemah lemboet didjoempainja segala roepa kesoesahan dan ketjelakaan manoesia. Boekan karena Dia sendiri, melainkan boeat orang jang lain Dia bekerdja. Ia mendjadi hambanja semoea. Makanannja dan minoemannja ialah akan membawa pengharapan dan kekoeatan kepada semoea orang jang didjoempainja. Dan waktoe laki-laki dan perempoean mendengar kebenaran jang keloear dari pada bibirnja. lain sekali dari pada jang diadjarkan oleh rabbi-rabbi, toemboehlah pengharapan dalam hati jang mendengar sama Dia. Dalam pengadjarannja adalah terdapat ketekoenan jang mengirimkan perkataan itoe kedalam hati dengan koeasa.GI 265.2

  Kepada saudara-saudarakoe jang bekerdja diladang Toehan saja maoe berkata, Djoempailah orang banjak dengan pekerdjaan melawat mereka itoe. Pekerdjaan ini tidak boleh diperboeat oleh pergantian. Oeang jang diberikan atau dipindjamkan tidak boleh berboeat pekerdjaan itoe. Chotbah-chotbah dari pada mimbar tidaklah bisa berboeat hal ini. Mengadjarkan alKitab diroemah tangga,—inilah pekerdjaan seorang pengadjar indjil, dan pekerdjaan ini patoet dihoeboengkan dengan chotbah. Kalau diketjoealikan, maka chotbah itoe akan mendjadi sia-sia.GI 266.1

  Orang-orang jang mentjari kebenaran itoe perloe beroleh perkataan itoe pada waktoenja; karena Setan ada bitjara sama dia orang dengan penggodaannja. Kalau engkau ketemoe penoelakan sedang maoe menolong orang lain, djanganlah perdoelikan hal itoe. Kalau sebagai sedikit sadja boeah oesahamoe itoe, djanganlah tawar hatimoe. Bekerdjalah teroes; biarlah engkau tjerdik; tahoe kapan akan bitjara, dan kapan waktoe diamkan diri; djagalah djiwa-djiwa seperti orang jang akan memberi kira-kira; dan awas-awas sama semoea dajanja Setan soepaja engkau djangan tertarik dari pada djawatanmoe. Djangan biarkan segala kesoesahan menawarkan atau menakoetkan engkau. Djoempai segala kesoesahan itoe dengan pertjaja jang koeat, dan dengan maksoed jang tetap. Taboerkanlah benih itoe dalam pertjaja, dan dengan satoe tangan jang tidak menahan-nahan.GI 266.2

  * * * * *

  Banjak sekali akan bergantoeng atas roepa pertemoeanmoe sama orang jang engkau lawat itoe. Engkau bisa pegang tangannja seorang dalam soeatoe djalan jang boleh mendapat pertjajanja, atau dengan satoe kelakoean jang dingin jang dia pikir jang engkau tidak ambil poesing sama halnja.GI 267.1

  Djangan kita pikir hal pertjampoeran sama orang miskin itoe sebagai satoe kehinaan. Dia orang memang sama mahal dalam pemandangannja Allah, dan kita mesti berboeat sebagai kita pikir begitoe djoega. Pakaian kita patoet sederhana, soepaja waktoe kita melawat jang miskin, djangan dia orang merasa maloe oleh perselisihan diantaramoe. Kesoekaan jang datang kepada orang miskin hanja sedikit sadja, sebab itoe, boekan haroeskan pengerdjanja Allah membawa sinar kesoekaan kedalam roemahnja? Kita perloe mendapat perasaan Isa jang lemah lemboet itoe; maka dengan djalan begitoe haroeslah kita boleh mendjamah hati orang lain.GI 267.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents