Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  TANGGOENGANNJA HAMBA ALLAH

  “Maka sebab itoe akoe berpesan kepadamoe,” katanja rasoel Paoeloes kepada Timotioes, “dihadapan Allah dan Toehan Isa al-Maseh, jang akan menghoekoemkan segala orang jang hidoep dan jang soedah mati itoe pada masa kedatangannja dan dalam keradjaannja: Adjarkanlah sabda itoe; ingatkanlah orang, baik pada masa senang, baik pada masa jang soekar; tempelakkanlah dan tegoerkanlah dan nasihatkanlah dengan segala sabar dan pengadjaran.” 12 Timotioes 4:1, 2.GI 42.1

  Bahwa pesanan jang penting ini kepada seorang jang begitoe radjin dan setia sebagai Timotioes, adalah satoe kesaksian jang besar dari hal kepentingan dan tanggoengan seorang hamba indjil dalam pekerdjaannja. Memanggil Timotioes dihadapan Allah, rasoel Paoeloes soeroeh dia mengabarkan sabda itoe, boekanlah seboet-seboetan atau kebiasaan manoesia; selaloe bersedia akan menjaksikan boeat Allah apabila waktoenja datang,—dihadapan perhimpoenan jang besar atau jang ketjil, diperdjalanan atau dalam roemah, kepada sobat-sobat dan kepada moesoeh-moesoeh, baik dalam kesenangan, baik dalam kesoesahan atau bahaja, dan baik poela dalam hinaan atau keroegian.GI 42.2

  Oleh merasa takoet kalau tabiatnja Timotioes jang soeka mengalah itoe memimpin dia akan mendjaoehkan sebahagian dari pada pekerdjaannja jang penting, maka rasoel Paoeloes soedah nasihatkan Timotioes soepaja setia menegoerkan dosa, sehingga berani menegoerkan dengan keras semoea orang jang bersalah dalam kedjahatan. Akan tetapi dia haroes berboeat hai ini “dengan segala sabar dan pengadjaran.” Dia patoet matajatakan kesabaran dan ketjintaan al-Maseh, serta menerangkan dan mengoeatkan tegoerannja dengan kebenaran al-Kitab.GI 42.3

  Akan membentji dosa dan menegoer orang berdosa bersama waktoenja dengan kasihan dan lemboet hati, adalah satoe pekerdjaan jang soekar. Semakin kita haoes sama kesoetjian hati dan hidoep, maka semakin tadjamlah perasaan kita kepada dosa, dan lebih membentji kepadanja. Kita mesti berhati-hati soepaja djangan berlakoe terlaloe keras kepada seorang bersalah; tetapi haroes djoega berhati-hati soepaja kita djangan hilang pemandangan atas kedjahatannja dosa. Perloelah akan menoendjoekkan kesabaran dan ketjintaan sebagai al-Maseh kepada seorang bersalah, tetapi berbahaja djoega kalau kesabaran itoe melewati garis sehingga dia merasa dirinja ta'patoet dapat tegoeran, serta berpikir jang tegoeran itoe tidak adil dan tiada sebabnja.GI 43.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents