Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KEPERLOEAN PENDIDIKAN OTAK

  Haroeslah persekoetoean kita mendapat pendidikan otak soepaja kita bisa menggenapi segala keperloean zaman ini. Kemiskinan, asal jang rendah, dan tempat tinggal jang koerang baik itoe sekali-kali tidak perloe menghambat pendidikan otak itoe.GI 398.1

  Kesoesahan-kesoesahan akan terdapat dalam semoea peladjaran; tetapi djanganlah berhenti oleh ketawaran. Tjahari, beladjar, dan minta do'alah; hadapkanlah dirimoe sama tiap-tiap kesoekaran dengan gagah berani; pakailah segala kekoeatan kemaoean itoe dan anoegerah kesabaran kepada pertolonganmoe, dan lantas galilah lebih dalam sehingga moetiara kebenaran itoe terletak dihadapanmoe, njata dan bagoes, dan lebih mahal oleh sebab segala kesoesahan jang ditempoeh akan mendapatnja. Tetapi djanganlah toedjoekan perhatianmoe itoe atas satoe perkara ini, serta mempersatoekan kekoeatan otak itoe atasnja, dan menekankan poela hal itoe atas per- hatiannja orang lain; tetapi ambillah perkara jang lain, dan periksalah hal itoe dengan baikbaik. Dengan begitoe maka rahasia kemoedian rahasia nanti dinjatakan kepada pengertianmoe.GI 398.2

  Doea kemenangan jang mahal sekali akan terdapat oleh perboeatan ini. Engkau boekan sadja mendapat pengetahoean jang berfaedah, tetapi oleh menggoenakan otak itoe nanti menambahkan koeasa otakmoe. Koentji pemboeka satoe rahasia itoe boleh djoega menjatakan moetiara kebenaran jang beloem didapati doeloe.GI 399.1

  Banjak dari pada pendeta-pendeta kita bisa menghadapkan hanja beberapa hal pengadjaran sadja sama orang banjak. Keradjinan dan oesaha jang dipakai mereka itoe mendapat peladjaran-peladjaran ini boleh djoega digoenakan akan mendapat satoe pengertian atas perkara-perkara jang lain. Noeboeatan-noeboeatan dan pengadjaran-pengadjaran jang lain haroeslah diketahoei dengan betoel-betoel oleh semoea pendetapendeta kita. Tetapi beberapa orang jang soedah berchotbah bertahoen-tahoen ada senangkan diri sama beberapa peladjaran sadja oleh sebab terlaloe malas akan mentjari perkataan Allah dengan radjin dan minta do'a soepaja dia orang boleh mendjadi orang-orang jang paham dalam pengertian atas pengadjaran Kitab Soetji dan peladjarannja al-Maseh jang perloe.GI 399.2

  Otaknja semoea orang haroeslah diisi dengan satoe pengetahoean dari kebenarannja perkataan Allah soepaja boleh sedia pada sediakala apabila perloe akan menghadapkan barang-barang jang baharoe dan lama dari pada roemah perbendaharaan itoe. Otak-otak telah djadi toempoel dan ketjil oleh koerang oesaha, keradjinan, dan gerakan jang keras. Waktoenja soedah datang kapan Allah bilang, Madjoelah kemoeka, dan goenakanlah kepandaian jang koeberikan kepadamoe.GI 399.3

  Doenia ini adalah penoeh dengan kesalahan dan dongeng. Tjeritera dongeng jang mengambil roepa tontonan jang menggerakkan hati sedang teroes-meneroes dikeloearkan akan sesakkan pikiran; dan pengadjaran-pengadjaran jang gandjil sangat penoeh akan roesakkan kemadjoean pikiran dan rohani. Pekerdjaan Allah perloe sama orang-orang jang berotak tadjam, orangorang jang berpikir, orang-orang jang paham dalam Kitab Soetji akan mendjoempai aroesan perlawanan kita. Kita haroes djangan setoedjoe sama ketjongkakan, pemandangan jang sempit, dan perselisihan, meskipoen djoebah perbaktian diletakkan atasnja. Orang-orang jang beroleh koeasa kebenaran jang mengkoedoeskan dalam hatinja nanti keloear satoe pengaroe jang memboedjoek. Oleh sebab mengetahoei bahwa pengandjoer-pengandjoer kesalahan itoe tidak bisa djadikan atau binasakan kebenaran, maka dia orang bisa berpeloek tangan dan berdiam diri.GI 400.1

  Banjak meskipoen diantara pendeta-pendeta kita, jang ingin naik pangkat didoenia ini dengan tiada disertai oleh oesaha. Dia orang sangat ingin akan berboeat sesoeatoe pekerdjaan jang besar goenanja, tetapi dia orang sedang sia-siakan pekerdjaan tiap-tiap hari jang boleh menjediakan dia orang djadi bergoena dan berboeat dia orang djadi soeroehan-soeroehan jang meniroe atoerannja al-Maseh. Dia orang soeka berboeat pekerdjaan orang lain, tetapi enggan sama pendidikan jang mentjakapkan dirinja bagai pekerdjaan itoe. Keinginan jang besar ini jang disoekai oleh lakilaki dan perempoean akan berboeat sesoeatoe jang melebihi kepandaiannja adalah berboeat kedjanggalan pada permoela sekali. Dia orang enggan sekali akan mendaki tangga itoe tetapi ingin akan ditinggikan oleh perdjalanan jang lebih moedah.GI 400.2

  * * * * *

  Saja sangat heran bahwa dengan tjontoh-tjontoh jang dihadapan kita tentang apa manoesia itoe boleh djadi dan apa jang dia boleh boeat, kenapa kita boleh tidak tergerak akan berboeat pergerakan jang lebih besar boeat meniroe pekerdjaannja orang-orang jang benar. Betoel boekan semoea orang boleh memangkoe djawatan jang penting; akan tetapi banjak orang jang boleh mengisi tempat-tempat kegoenaan dan kepertjajaan, dan boleh, oleh kesetiaannja jang tegoeh itoe, berboeat kebaikan jang lebih dari pada jang boleh dipikir mereka itoe.GI 401.1

  * * * * *

  Kegoenaannja orang-orang laki-laki dan perempoean itoe boekanlah akan dikira oleh tingkatan pekerdjaan jang diperboeatnja. Dia jang soedah membajar harganja sesoeatoe djiwa itoe sadja jang boleh tentoekan. Semoea orang jang berisi pengharapan kemoeliaan jang diroepakan oleh al-Maseh dalamnja akan mendjadi teman da- lam pekerdjaan dengan Allah dalam sajang, ketoeloesan, dan ketegoehan. Dia oranglah bendangnja Allah, roemahnja Allah.GI 401.2

  Hati jang berisi tjintanja al-Maseh nanti selaloe menoendjoekkan lebih banjak kehaloesan; karena mata air hidoep itoe adalah tjinta kepada Allah dan kepada manoesia. Al-Masehlah adanja agama Masehi itoe. Inilah kemoeliaan bagai Allah dalam tempat jang tinggi dan salam diatas boemi; keridlaannja akan menoesia. Inilah kegenapannja toedjoean Allah.GI 402.1

  Ketoemboehan Masehi jang benar menoedjoe keatas sampai kepada toeboehnja laki-laki dan perempoean jang sempoerna dalam al-Maseh. Ketjerdasan jang benar, kehaloesan pikiran dan kelakoean jang betoel, adalah dapat oleh beladjar dalam sekolahnja al-Maseh; lebih baik dari pada oesaha jang mengikoeti hoekoem dan peratoeran jang ditentoekan, kalau hati itoe boekan dibawah pimpinannja Rohnja Allah.GI 402.2

  Bahwa pengikoetnja Toehan Isa haroes makin sempoerna dalam kelakoean, tabiat, rohani, dan dalam pekerdjaan. Ini bisa diperboeat oleh menoedjoekan mata itoe, boekan kepada roepa diloear sadja, melainkan atas Toehan Isa. Lantas satoe peroebahan akan terdjadi dalam pikiran, roh, dan tabiat. Orang Masehi itoe adalah dididik, dalam sekolahnja al-Maseh soepaja rindoe sama pemberian-pemberiannja Roh Soetji dalam segalah kelemah-lemboetan dan kerendahan hati. Dia sedang lengkapkan diri boeat pergaoelannja malaekat-malaekat soerga.GI 402.3

  * * * * *

  Diatas semoea orang lain di-doenia ini, maka orang jang diterangi oleh perkataan Allah itoe nanti merasa bahwa dia mesti berikan dirinja kepada keradjinan jang lebih besar dalam membatja Kitab Soetji, dan kepada satoe peladjaran jang lebih radjin atas ilmoe-ilmoe jang dalam; karena pengharapannja dan djawatannja ada lebih besar dari pada jang lain. Apabila manoesia itoe berhoeboeng lebih dekat sama Asal segala pengetahoean dan boedi, maka lebih moedahlah dia ditolong dalam otak dan rohani. Pengetahoean tentang Allah itoelah pendidikan jang perloe, maka tiap-tiap pengerdja jang benar patoet beladjar akan beroleh pengetahoean ini.GI 403.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents