Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ACHIRNJA MENERIMA ROH SOETJI

  Kapan seorang menghampakan diri betoelbetoel, apabila sesoeatoe ilah jang palsoe itoe diboeangkan dari pada djiwa, maka geronggang itoe akan diisi oleh kelempahannja Roh al-Maseh. Orang jang begitoe beroleh iman jang menjoetjikan djiwa itoe dari pada ketjemaran. Dia djadi setoedjoe dengan Roh, dan menghargakan barang-barangnja Roh, Dia tiada bergantoeng atas diri. Al-Masehlah semoea dan dalam semoea. Dia menerima kebenaran jang selaloe dinjatakan itoe dengan lemah-lemboet dan memberikan semoea kemoeliaan kepada Toehan, serta berkata, “Maka jaitoe telah dinjatakan Allah kepada kita dengan Rohnja.” “Maka boekan kita beroleh roh doenia ini, melainkan Roh jang dari pada Allah, soepaja boleh kita mengetahoei segala perkara, jang dikaroeniakan Allah kepada kita.”41 Korinti 2:10, 12.GI 408.1

  Roh jang menjatakan itoe, djoega mengerdjakan dalamnja, boeah-boeah kebenaran. Al-Ma-sehlah dalam dia mendjadi “mata air, jang berpantjar-pantjar sampai kepada hidoep jang kekal.”5Jahja 4:14. Dialah tjabang dari Pohon Anggoer jang Benar, dan mengandoeng tandan boeah-boeah jang sangat banjak kepada kemoeliaannja Allah. Apakah tabiatnja boeah-boeah jang dikeloearkannja?—Bahwa boeah-boeahnja Roh ialah “kasih,” boekan kebentjian; “kesoekaan,” boekan perasaan jang tidak senang atau kedoekaan; “perdamaian,” boekanlah kemarahan, kepitjikan dan penggodaan jang didatangkan. Ialah, “sabar hati, kemoerahan, kebadjikan, kepertjajaan, lemah lemboet hati dan pertarakan.”6Galati 5:22, 23.GI 408.2

  Orang-orang jang beroleh Roh ini adalah pengerdja-pengerdja jang radjin dengan Allah; maka malaekat-malaekat soerga poen bekerdja bersama mereka itoe, dan dia orang ada dipenoehi rohnja pekabaran jang dibawanja. Dia orang bitjarakan perkataan jang berarti, dan dari pada perbendaharaan hatinja dibawanja barangbarang jang bersih dan soetji menoeroet toeladannja al-Maseh.GI 409.1

  Pekabaran jang kita bawa sekarang boekanlah satoe hal jang patoet dimaloekan jang membawanja. Boekanlah dia akan menjemboenikannja, akan menoetoep permoelaan dan toedjoeannja. Sebagai orang-orang jang soedah berboeat perdjandjian jang soetji kepada Allah, dan telah dioetoes sebagai soeroehan-soeroehannja al-Maseh, sebagai djoeroe koentji dari pada rahasia kemoerahan itoe, maka kita adalah dibawah satoe tanggoengan akan menjatakan semoea nasihatnja Allah.GI 409.2

  Kita boekan akan mengetjilkan kebenaran-kebenaran jang soedah tjeraikan kita dari pada doenia, dan jang soedah berboeat apa adanja kita; karena semoeanja ada penoeh dengan perkara jang kekal. Allah soedah berikan kita terang tentang hal-hal jang sedang terdjadi sekarang, maka dengan pena dan soeara, kita akan mengabarakan kebenaran itoe kedoenia. Tetapi hanja sesoedah djiwa itoe diisi oleh hidoepnja al-Maseh, atoeran tjinta jang hidoep jang diberikan oleh Roh Soetji sadjalah jang boleh berboeat perkataan kita itoe djadi berboeah. Tjinta al-Maseh itoelah kekoeatan dan kekoeasaannja tiap-tiap pekabaran bagai Allah jang pernah djatoeh dari bibirnja manoesia.GI 409.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents