Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KEPERLOEAN BAGAI PENDIDIKAN

  Haroes sekali diadakan kemadjoean dalam persediaan jang ditentoekan itoe. Dalam segala conferentie kita haroes diadakan ichtiar-ichtiar jang diatoer bagai pendidikan dan pengadjaran atas semoea orang jang ingin menjerahkan diri kepada pekerdjaan Allah. Pekerdjaan mission kita didalam kota-kota ada banjak harapan boeat pendidikan dalam pekerdjaan indjil; tetapi hai ini tidaklah tjoekoep. Patoet sekali dihoeboengkan dengan sekolah-sekolah kita segala keperloean jang baik boeat persediaannja pengerdja-pengerdja kita, baik diroemah dan baik poela keloear negeri. Didalam geredja-geredja kita jang besar haroes diadakan sekolah-sekolah tinggi speciaal boeat orang-orang moeda, laki-laki dan perempoean, akan menjediakan mereka itoe mendjadi pengerdja-pengerdja bagai Allah. Dan pendeta-pendeta kita haroes perhatikan lebih banjak akan menolong pengerdja-pengerdja jang moeda.GI 105.2

  Apabila satoe pentjobaan diperboeat akan menoendjoekkan kebenaran ini dalam satoe tempat jang penting, haroeslah pendeta-pendeta kita beri pengadjaran dan pendidikan jang perloe kepada pembantoe-pembantoenja. Perloelah ada pendjoeal-pendjoeal boekoe, begitoe djoega orangorang jang beri peladjaran Kitab Soetji dalam roemah-roemah tangga, djadi sedang pendetapendeta itoe bekerdja dalam perkataan dan pengadjaran, mereka itoe djoega boleh menarik perhatian orang banjak kepada kebenaran itoe.GI 106.1

  Seringkali pendeta-pendeta kita jang pergi kepada tempat-tempat jang penting mengadakan koempoelan tenda soedah berboeat kesalahan besar oleh menggoenakan waktoenja dalam perchotbahan sadja. Haroes sekali lebih mengadjar dari pada berehotbah, jaitoe, mengadjar orang banjak, dan mengadjar pemoeda-pemoeda itoe poela, bagaimana boleh bekerdja dengan madjoe. Pendeta-pendeta haroes pandai mengadjar orang lain bagaimana mempeladjari Kitab Soetji, serta mendidik pikiran dan kelakoeannja jang maoe djadi pengerdja-pengerdja bagai Allah. Dan dia orang haroes sedia akan menasihatkan dan mengadjar orang jang baroe masoek kedalam kebenaran itoe, orang-orang jang boleh djadi pengerdja-pengerdja bagai Toehan.GI 106.2

  Semoea orang jang ingin mendjadi pengerdjapengerdja jang sanggoep mesti menggoenakan waktoe banjak akan minta do'a. Perhoeboengan diantara Allah dan djiwa itoe mesti selaloe terboeka soepaja pengerdja-pengerdja boleh me- ngenal soeara Penghoeloenja. Kitab Soetji haroes dipeladjari dengan radjin, karena kebenaran Allah sebagai emas boekannja selaloe terletak diatas; akan tetapi boleh didapati hanja dengan pikiran dan peladjaran jang radjin sadja. Peladjaran ini boekan sadja akan menimpan banjak pengetahoean jang berharga dalam otak tetapi djoega nanti mengoeatkan dan meloeaskan kekoeatan pikiran, dan akan memberikan satoe pertimbangan jang betoel dari hai barang-barang kesoergaan. Biarlah peratoeran soetji dibawah kedalam hidoep hari-hari; dan biar poela hidoep itoe diroepakan menoeroet toeladan kebenaran, maka kelakoean itoe semoea akan nanti dikoeatkan dan dimoeliakan.GI 106.3

  Bahwa dia jang beroesaha akan melengkapkan dirinja boeat pekerdjaan Allah jang soetji itoe haroes berhati-hati soepaja djangan mentjeboerkan dirinja kedalam koeasa moesoeh, tetapi dia haroes memilih pergaoelan dengan orang-orang jang maoe menolong dia akan mentjapai pengetahoean jang soetji. Allah soedah biarkan Jahja, moerid kekasih itoe, akan diboeang kepoelau Patmos, dimana dia soedah ditjeraikan dari pada kebisingan dan perkelahian doenia ini dan tertoetoep dari pada pengaroe loear dan begitoe djoega dari pada pekerdjaan jang ditjintainja. Disitoe baroelah Allah boleh bertemoe dengan dia, serta menjatakan dihadapannja segala hal jang akan terdjadi dikemoedian hari. Jahja Pembaptist soedah tinggal dalam padang belantara soepaja boleh menerima pekabaran jang dia maoe mashoerkan dari Allah,—satoe pekabaran jang soedah menjediakan djalan bagai Toehan Isa.GI 107.1

  Dengan seboleh-bolehnja kita haroes mendjaoehkan diri dari pada pengaroe jang boleh menggolekkan hati kita dari pada pekerdjaan Allah. Dan terlebihlah bagai semoea orang jang moeda dalam pertjaja dan penga'laman, maka haroeslah dia orang berhati-hati soepaja djangan bergantoeng atas diri serta mentjeboerkan diri dalam penggodaan.GI 108.1

  Semoea orang jang memegang pekerdjaan itoe dengan benar, akan merasa perloe sama hadirat Toehan Isa dalam tiap-tiap langkah, dan akan merasa poela bahwa kesempoernaan pikiran dan kelakoean itoe ada bergantoeng atasnja dan diminta djoega oleh Allah,—satoe tanggoengan jang perloe sekali bagai kemadjoean pekerdjaan itoe.GI 108.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents