Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SOEROEHAN JANG MOEDA

  Orang-orang moeda akan masoek pekerdjaan indjil itoe sebagai orang teman dalam pekerdjaan Toehan Isa, dan mengambil bahagian dalam hidoep penjangkalan dan koerban, serta menjeboetkan poela perkataan Goeroe itoe, “Dan karena sebab mereka itoe poen koesoetjikan dirikoe, soepaja mereka itoe poen disoetjikan.”1Jahaja 17:19. Kalau dia orang maoe serahkan diri kepada Allah, maka Dia maoe memakai dia orang dalam memadjoekan toedjoeannja goena keselamatan djiwa-djiwa. Biarlah orang moeda jang soedah masoek pekerdjaan indjil itoe berlakoe adil sama panggilan jang soetji itoe, dan tentoekan akan menggoenakan waktoenja, kekoeatannja, dan pengaroenja kepada pekerdjaan itoe, serta mengetahoei perdjandjiannja sama Peneboes itoe.GI 148.1

  Pemegang-pemegang bendera sedang djatoeh, dan orang-orang moeda mesti disediakan akan mengambil tempat-tempat jang kosong soepaja pekabaran itoe boleh teroes dimashoerkan. Peperangan jang menang mesti diteroeskan kemoeka. Orang-orang jang moeda dan koeat akan pergi kedalam tempat-tempat jang gelap didoenia ini boeat memanggil orang-orang berdosa kepada pertobatan. Tetapi sebeloem itoe dia orang mesti lebih doeloe membersihkan hatinja dari pada segala ketjemaran dan mengizinkan al-Maseh bertachta dalamnja.GI 148.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents