Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 21—Ang Betesda kag Sanhidrin

  “KARON sa Jerusalem sa tupad sang gawang sang mga carnero may punong, nga ginatawag sa Hebreo Betesda, nga may lima ka portico. Sa ila sini nagahamyang ang kadam-an sang mga masakiton, mga bulag, mga piang, mga paralitiko, nga nagahulat sang pagtublag sang tubig.”AK1 255.1

  Sa pat-od nga mga panahon ang tubig sining punong ginatublag, kag kinabatasan ang pagtuo nga ini among patubas sang supernatural nga gahom, kag kon bisan sin-o ang una sa paglusong sa tapos matublag ang tubig pagaayuhon sa bisan ano nga balatian niya. Ginatos ka masakiton ang nagduaw sa sining duog; apang tama kadamo sang kasam-an kon ang tubig ginatublag sa bagay nga nagaginutok sila nga ginalapakan ang iban nga mga tawo, lalaki kag babae kag kabataan, nga labi kaluya sang sa iban. Madamo ang indi makapalapit sa punong. Ang madamo nakalambot apang ang tubig malinong na. Ang mga palasilongan gintukod malapit sa duog, agod ang masakiton sarang maapinan sa init sang adlaw kag sa tugnaw sa gab-i. Ang iban nagapabilin sa gab-i sa sining mga duog nga nagakamang sa higad sang punong adlawadlaw sa walay pulos nga paglaom.AK1 255.2

  Didto liwat si Jesus sa Jerusalem. Nagalakat nga isa- hanon nga daw nagapamalandong kag nagapangamuyo, nakaabot Sia sa punong. Nakita Niya ang mga kailo nga nagabantay sadtong ila ginahunahona nga amo lamang ang ila kahigayunan sa pag-ayo. Ginahandom Niya ang pagbutang sa buhat sang Iya manog-ayo nga gahom, kag sa pag-ayo sa tagsatagsa nga nagaantos. Apang Sabado yadto nga adlaw. Ang mga kadam-an nagakadto sa templo sa pagsimba kag nahibaloan Niya nga inang buhat sa pag-ayo magapukaw sang pamatok sang mga Judio kag magasablag sang Iya bulohaton.AK1 255.3

  Apang nakita sang Manlulowas ang isa ka kahimtangan nga makalulooy gid kaayo. Iya ini sang isa ka tawo nga lupog sa katloan kag walo ka tuig. Ang iya balatian sa dako nga bahin patubas sang iya kaugalingon nga sala, kag ginakabig subong isa ka paghukom sang Dios. Isahanon kag walay abyan, kag nagabatyag nga natakpan gikan sa kaluoy sang Dios, ang nagaantos nagbatas sa malawig nga mga tuig sang pagkakailo. Sa tion nga ginapaabot nga ang tubig pagtublagon, yadtong nagakaluoy sang iya pagkawalay masarangan magadala sa iya sa portico. Apang sa igo nga tion wala sing magabulig sa iya. Nakita niya ang pagbalodbalod sang tubig, apang indi gid sia makalambot sa higad sang punong. Ang iban nga labi kabakod sa iya magalusong sing una sa iya. Indi sia sarang makalandas sa kabon nga maiyaiyahon nga nagadinaguso. Ang dayon nga tinguha sa isa ka lalambuton, kag ang iya handom kag dayon nga kapasuhan, nagpaluya sang iya nabilin nga kusog.AK1 256.1

  Ang masakiton nga tawo nagahigda sa banig kag dugaydugay magbayaw sang iya ulo sa pagtan-aw sang punong, sang ang nawong nga malulo kag maluloy-on nagtamod sa iya kag ang mga pulong “Buot ka bala magayo?” nabatian niya. Ang paglaom nag-abot sa iya tagi-pusoon. Ginbatyag niya nga sa iban nga bagay magabaton sia sing bulig. Apang ang paglaom napugday sa wala madugay. Nadumdoman niya kon daw ano kasunson nag- tinguha sia sa paglambot sang punong, kag karon diutay na lamang ang iya paglaom sa pagkabuhi tubtob ang tubig pagtublagon liwat. Nagbalikid sia nga may kaluya kag nagsabat: “Ginuo, wala ako sing tawo nga magabutang sa akon sa punong kon matublag ang .tubig, kag sang nagapakadto ako ang isa nagalusong sing una sa akon.”AK1 256.2

  Si Jesus wala magsugo sa sining masakiton sa paggamit sang iya pagtuo sa Iya. Lamang nagsiling Sia, “Tindog ka, dalha ang imo higdaan, kag maglakat.” Apang ang pagtuo sang tawo nagpangalig-on sa sinang pulong. Ang tagsa ka nerbyos kag muskulo nagbatyag sang bagong kabuhi, kag ang maayo nga paghulag nag-abot sa iya lupog nga mga paa. Sa wala sing pagpamangkot ginbuot niya ang pagtuman sang sugo ni Kristo, kag ang tanan niya nga mga muskulo nagtuman sa iya kabubot-on. Sang pagtindog niya, nasapwan niya nga aktibo sia nga tawo.AK1 258.1

  Wala magpasalig si Jesus sa iya sang bulig nga diosnon. Ang tawo ayhan magadulog kuntani sa pagduhadoha, kag madula niya ang isa niya ka kahigayunan sa pag-ayo. Apang nagtuo sia sa pulong ni Kristo, kag pagtuman sini, nakabaton sia sing kusog.AK1 258.2

  Paagi sa amo man nga pagtuo sarang kita makabaton sang espirituhanon nga pag-ayo. Bangod sa sala ginutod kita gikan sa kabuhi sang Dios. Ang aton kalag nagpalamatay. Sa aton kaugalingon wala kita sing ano nga masarangan sa pagbuhi sang isa ka kabuhi nga balaan, nga labi pa sang sa tawo nga lupog. Madamo ang nagakilala sang ila walay masarangan, kag nagahandom sinang kabuhi espirituhanon nga magadala sa ila sa paghiusa upod sa Dios; nagatinguha sila sa walay pulos sa pagdangat sini. Sa walay paglaom nagatuaw sila: “Kailo ako nga tawo! Sin-o bala ang magaluwas sa akon sa sining lawas sang kamatayon?” Roma 7:24. Tugoti ining walay paglaom kag pakig-away sa pagtulok sa ibabaw. Ang Manlulowas nagatulok sa binaklan sang Iya dugo, kag nagasiling sing malulo kag sing may kaluoy, “Buot ka bala mag-ayo?” Nagasugo Sia sa imo sa pagtindog nga gin-ayo kag sa paghidaet. Indi ka maghulat sa pagbatyag nga gin-ayo. Magtuo ka sa Iya pulong, kag ini pagatumanon. Ipahamtang ang imo kabubot-on sa luyo ni Kristo. Magbuot ka sa pag-alagad sa Iya, kag sa pagtuman sang Iya pulong magabaton ka sing kusog. Bisan kon ano ang malaot nga buhat, ang gamhanan nga balatyagon nga sa malawig nga pagpatuyang nagagapos sang kalag kag lawas, si Kristo sarang kag nagahandom sa pagluwas. Magahatag Sia sing kabuhi sa kalag nga “patay sa paglapas.” Efeso 2:1. Pagahilwayon Niya ang bihag nga ginhigtan sang kaluyahon kag walay palad kag talikala sang sala.AK1 258.3

  Ang gin-ayo nga paralitiko nagduko sa pagkuha sang iya higdaan, nga amo lamang ang madamol nga henero kag habol, kag sang nagtadlong sia nga nagabatyag sing kalipay nagtulok sia palibot sa pagtan-aw sang iya manogluwas; apang si Jesus nadula sa tunga sang kadam-an. Nahadlukan ang tawo basi indi niya makilala Sia kon makita niya Sia liwat. Sa nagadalidali sia sa matadlong nga tikang kag nagadayaw sa Dios kag nagahugyaw sa iya bag-o nga kusog, nasugata niya ang mga Fariseo kag gilayon nagsugid sia sa ila nahanungod sang iya pag-ayo. Natingala sia nga malas-ay sila sa pagpamati sang iya sugilanon.AK1 259.1

  Nagkurisong sila sa iya kag nagpamangkot kon ngaa nagdala sia sang iya higdaan sa adlaw nga inogpahuway. Sing matigdas ginpadumdom nila sia nga indi tugot ang pagdala sing lulan sa adlaw sang Ginuo. Sa iya kalipay ang tawo nalimot nga indi adlaw nga inogpahuway, apang wala sia nagabatyag nga gintagudilian sia tungod sa pagtuman sang sugo sang Isa nga may amo nga gahom gikan sa Dios. Nagsabat sia sing masidla, “Ang nag-ayo sa akon, nagsiling sa akon, Dalha ang imo higdaan, kag maglakat.” Nagpamangkot sila kon sin-o sia nga naghimo sini, apang indi sia sarang makasugid. Ining mga manogdumala nakahibalo sing maayo nga Isa lamang ang nagpahayag sang Iya kaugalingon ang sarang makabuhat sining katingalahan; apang buot sila sang pat-od nga pamatuod nga ini amo si Jesus, agod sarang nila matagudilian Sia subong manoglapas sang adlaw nga inogpahuway. Sa ila paghukom indi lamang nga ginlapas Niya ang kasugoan bangod sa pag-ayo sa masakiton nga tawo sa adlaw nga inogpahuway, kundi nagbuhat Sia sing sakrilehiyo sa pagsugo sa tawo sa pagdala sang iya higdaan.AK1 259.2

  Ginlubag sang mga Judio sing tama ang kasugoan sa bagay nga naghimo sila sing singkaw sang kahiulipnan. Ang ila walay kahulogan nga tulomanon nahimo nga hulobaton sa tunga sang iban nga mga pungsod. Ilabi na gid ginkudalan nila sang walay kahulogan nga mga latid. Indi isa ka kalipay kag dungganon para sa ila, ang balaan sang Ginuo. Ang mga escriba kag mga Fariseo nagbuhat sa bagay nga ang pagbantay sini nanginisa ka lulan nga indi madala. Ang Judio indi ginatugotan sa pagsindi sing kalayo ukon sang kandila kon Sabado. Subong patubas, ang mga tawo nagasalig sa mga hentil sa madamo nga bulohaton nga ginadumilian sila sa paghimo sa ila kaugalingon. Wala nila paghunahonaa nga kon ining mga buhat malaot, yadtong naggamit sa iban sa pagbuhat sa ila nakasala tungod nga kaangay lamang nga sila gid amo ang naghimo. Naghunahona sila nga ang kaluwasan ginlatid lamang sa mga Judio, kag nga ang kahimtangan sang iban, tungod nga wala na sila sing paglaom, wala na sing mahimo. Apang ang Dios wala magbuhat sing mga sugo nga indi sarang matuman sang tanan. Ang Iya mga kasugoan wala nagatugot sang mga latid nga indi matarong ukon maiyaiyahon.AK1 260.1

  Sa templo nasugata ni Jesus ang tawo nga gin-ayo. Nagkari sia sa pagdala sing halad tungod sa sala kag sang halad sa pagpasalamat tungod sang dako nga kaluoy nga iya nabaton. Sang nakita Niya sia sa tunga sang mga nagasilimba, si Jesus nagpakilala sang Iya kaugalingon, sang sining mga pulong, “Yari karon, ikaw nagayo! Dili ka na magpakasala, basi mahanabo sa imo ang malain pa nga butang.”AK1 260.2

  Ang tawo nga gin-ayo nagkalipay sing lakas sang nasugata niya ang iya Manogluwas. Sa wala niya mahibaloi nga si Jesus ginahingabot, ginsugiran niya ang mga Fariseo nga nagpamangkot sa iya, nga ini Sia amo ang nagayo sa iya. “Kag sa sining kabangdanan ang mga Judio nagtinguha sing labi pa gid sa pagpatay sa Iya, bangod nga indi lamang nga ginlapas Niya ang Adlaw nga inogpahuway.”AK1 261.1

  Gindala si Jesus sa atubangan sang Sanhidrin sa pagsabat sang sumbong nahanungod sang paglapas sang inogpahuway nga adlaw. Kon sa sining tion ang mga Judio isa ka pungsod nga makinaugalingon, ina nga sumbong kuntani igo na nga manginkabangdanan sa pagpatay sa Iya. Gintapna ini tungod yara sila sa idalom sang gahom Romanhon. Ang mga Judio wala sing gahom sa paghatag sing silot nga labing dako, kag ang sumbong nga ginpasaka batok kay Kristo wala sing bug-at sa hukmanan Romanhon. May yara pa nga iban nga mga bu-tang nga ginalauman nila sa pagkuha. Wala sapayan nga ang ila mga paninguha sa pagsumbong sang Iya bulohaton, si Kristo nagadugang, bisan pa sa Jerusalem, sa inpluensia sa ibabaw sang mga tawo sing labi kadako sang sa ila kaugalingon. Ang mga kadam-an nga wala mawili sa habok nga hambal sang mga rabbi ginpawili sang Iya pagtulon-an. Sarang nila mahangpan ang Iya mga pulong, kag ang ila tagipusoon ginpainitan kag ginlipay. Naghambal Sia nahanungod sa Dios, indi subong nga manogtimalos nga hukom, kundi subong malulo nga amay, kag ginpahayag Niya ang larawan sang Dios subong nga makita sa Iya kaugalingon. Ang Iya mga pulong nagakaangay sang balsamo sa pilason nga espiritu. Bangod sa Iya mga pulong kag sa Iya mga buhat sang kaluoy, ginrum- pag Niya ang manogpigos nga gahom sang daan nga tradisyon kag sang mga sugo nga ginbuhat sang tawo, kag ginpahayag Niya ang gugma sang Dios sa wala nagakahubas nga kabug-osan.AK1 261.2

  Sa isa sang labing una nga mga tagna ni Kristo, nasulat “Ang cetro indi mahamulag kay Juda, ukon ang sungkod sang manoggahom gikan sa tunga sang Iya mga tiil, tubtob nga mag-abot ang Silo; kag ang pagkamasinulondon sang mga katawohan manginsa Iya.” Gen. 49: 10. Ang mga katawohan nagatipon sa kay Kristo. Ang mainawaon nga tagipusoon sang kadam-an nagbaton sang mga leksyon sang gugma kag pagkamahinatagon sa baylo sang matul-id nga seremonya nga ginapatuman sang mga saserdote. Kon ang mga saserdote kag mga rabbi wala magsablag, kuntani ang Iya pagtulon-an nakabuhat sing paglumad subong nga wala gid masaksihi sining kalibutan. Apang agod matipigan nila ang ila kaugalingon nga gahom, ining mga pangulo nagtapat sa pag-utod sang inpluensia ni Jesus. Ang pagpaatubang sa Iya sa Sanhidrin, kag ang taluhayag nga pagtagudili sang Iya mga pagtulon-an, magabulig kuntani agod mahimo ini; tungod nga ang mga tawo may pagtahod gihapon sa ila mga pangulo sang pagtoluohan. Bisan kon sin-o ang magtagudili sang tulomanon sang mga rabbi, ukon magpangahas sa pagpamag-an sang lulan nga ila ginatungtong sa ibabaw sang mga tawo, ginakabig subong nakasala, indi lamang sa pasipala, kundi sa pagluib. Sa sining kabangdanan, ang mga rabbi naglaom sa pagpukaw sang sospetsa batok kay Kristo. Ginapahayag nila Sia subong nga nagatinguha sa pagpukan sang gintukod nga mga pamatasan, kag sa sini nga kabangdanan magabangon ang binahinbahin sa tunga sang mga tawo, kag magaaman sang dalan sa himpit nga paggahom sa ila sang mga Romanhon.AK1 262.1

  Apang ang mga piano nga ginhikot sang mga rabbi sing makugihon agod matuman, nagpamuno sa isa ka konsilyo luwas sadtong iya sang Sanhidrin. Sa tapos nga si Satanas wala makalandas kay Kristo sa kamingawan, ginbilog niya ang iya kusog sa pagsumbong sa Iya bulohaton, kag kon sarang mahimo, pagsablagan ang Iya bulohaton. Ang indi niya sarang mahimo bangod sa patod kag personal nga paninguha, gintapatan niya ang pagbuhat sang isa ka paagi nga bentahoso. Halos sia makahalin gikan sa pag-away sa kamingawan, naghimbon sia upod sang iya mga kasakop nga mga manogtunda kag ginpalig-on niya ang iya mga piano sa pagbulag sang hunahona sang mga Judio agod indi nila pagkilalahon ang ila Manunobos. Ginplano niya ang pagpanghikot paagi sa iya tawhanon nga mga galamiton sa mga pagtoluohan sa kalibutan, bangod sa pagtanom sa ila sang iya kaugalingon nga kaawayon batok sa kampeon sang kamatuoran. Buot niya pagtuytuyan sila sa pagsikway kay Kristo kag sa paghimo sang Iya kabuhi nga maglabi kapait kon sarang mahimo, nga nagalaom sa pagpaluya sa Iya sa Iya bulohaton. Kag ang mga pangulo sa Israel nahimo nga galamiton ni Satanas sa pag-away batok sa Manlulowas.AK1 262.2

  Si Jesus nagkari sa “pagpadako sang kasugoan, kag sa paghimo sini nga dungganon.” Indi Sia dapat magbuhin sang iya pagkadungganon, kundi sa pagbayaw sa iya. Ang kasulatan nagasiling, “Indi Sia magluya ukon magmatalaw tubtob nga mapahamtang Niya sa duta ang katarungan.” Isa. 42:21, 4. Nagkari Sia sa paghilway sang Inogpahuway gikan sa sadtong mabug-at nga mga tulomanon nga naghimo sini subong isa ka pagpakamalaot, sa baylo sang pagpakamaayo.AK1 263.1

  Tungod sini nga katarungan ginpili Niya ang Sabado sa pagbuhat sang bulohaton sa pagpang-ayo sa Betesda. Kuntani sarang Niya maayo ang masakiton nga tawo sa iban nga mga adlaw sang simana; ukon sarang lamang Niya maayo sia, nga indi magsugo sa iya sa pagdala sang iya higdaan. Apang indi ini makahatag sa Iya sang ka- higayunan nga Iya ginahandom. Ang mainalamon nga tinutoyo yara sa idalom sang tagsa ka buhat sang kabuhi ni Kristo sa duta. Ang tagsa ka butang nga Iya ginabuhat importante sa iya kaugalingon kag sa iya pagtulon-an. Sa tunga sang ginapakalisod sa punong sa Betesda, ginpili Niya ang labing malain nga kahimtangan sa pagbutang sa buhat sang Iya gahom sa pag-ayo, kag ginsugo Niya ang tawo sa pagdala sang iya higdaan sa sulod sang banwa agod sa pagbantala sang dako nga bulohaton nga nahimo sa iya. Ini nagbangon sang pakiana nahanungod sang kon ano ang tugot nga pagbuhaton kon Sabado, kag magabukas sang dalan para sa Iya sa pagsumbong sang mga latid sang mga Judio nahanungod sang adlaw sang Ginuo, kag sa pagpahayag nga walay pulos ang mga tradisyon.AK1 263.2

  Naghambal si Jesus sa ila nga ang bulohaton sa pagtabang sa mga nagaantos nagakasinanto sa kasugoan sang Inogpahuway. Nagakasinanto ini sa bulohaton sang mga manogtunda sang Dios nga nagapanaog kag nagasaka sa tunga sang langit kag sang duta sa pag-alagad sa nagaantos nga tawhanon. Si Jesus naghambal, “Ang Akon Amay nagapangabudlay tubtob karon, kag nagapangabudlay Ako.” Ang tanan nga adlaw iya sang Dios, sa pagtuman sang Iya mga piano para sa kaliwat nga tawhanon. Kon ang pagsaysay sang mga Judio sang kasugoan matadlong, niyan si Jehoba among sayop, nga ang bulohaton Niya nagahatag sing kabuhi kag nagatipig sang tanan nga butang nga buhi kutob sang Iya nahauna nga pagpasad sang sadsaran sang duta; niyan Sia nga nagsiling nga ang Iya bulohaton maayo, kag nagtukod sang Inogpahuway nga adlaw sa pagsaulog sini, kinahanglan magbutang sang panahon sa Iya pagpangabudlay kag pag-untat sang wala gid nagauntat nga hulag sang uniberso.AK1 264.1

  Kinahanglan bala ang Dios magdumili sa adlaw sang pagbuhat sang iya bulohaton kon Sabado, kag utdon ang silak sa pagpainit sang duta kag pagsagod sang mga tanom? Kinahanglan bala Sia magsugo sa mga sapa agod indi maghatag sing tubig sa mga latagon kag mga kagulangan, kag magsugo sa mga balod sa dagat sa pag-untat sang hunas kag taob? Kinahanglan bala magdulog sa pagtubo ang trigo kag mais, kag mag-untat sa paggulang? Kinahanglan bala ang kahoy kag mga bulak sa pag-untat sa pagpamukol ukon magpamulak kon Sabado?AK1 264.2

  Sa sina nga hitabo, ang mga tawo madulaan sang mga bunga sang kahoy sang duta kag sang mga pagpakamaayo nga nagahimo sang kabuhi nga halandumon? Ang mga tinuga kinahanglan magpadayon sa iya wala nagabalhin nga dalan. Ang Dios indi sarang makadulog sang Iya kamot sa isa ka tion, ukon ang tawo magaluya kag mapatay. Ang tawo may iya man nga bulohaton nga pagabuhaton sa sining adlaw. Ang mga kinahanglanon sang kabuhi kinahanglan atendihon, ang masakiton dapat tatapon, ang kinahanglanon sang mga imol kinahanglan ihatag. Indi Niya pagkabigon nga wala sing sala yadtong magapatumbaya sa pagbulig sa mga nagaantos kon Sabado. Ang inogpahuway nga adlaw sang Dios ginhimo para sa tawo, ang mga buhat sang kaluoy nagakasinanto sing himpit sa iya katuyoan. Indi buot ang Dios nga ang Iya mga tinuga mag-antos sing isa ka takna nga kasakit nga sarang matabangan sa adlaw nga Sabado ukon bisan sa ano nga adlaw.AK1 265.1

  Ang ginapangayo sa Dios labi pa kadako sa Sabado sang sa iban nga mga adlaw. Ang Iya mga tinawo niyan nagabiya sang ila kinabatasan nga bulohaton kag nagagamit sang tion sa pagpamalandong kag pagsimba. Nagapangayo sila sang labi kadamo nga kaayuhan sa Iya kon Sabado sang sa iban nga adlaw. Ginapangayo nila ang pinasahi Niya nga pagtalupangod. Ginahandom nila ang Iya labing maayo nga pagpakamaayo. Wala nagahulat ang Dios nga magligad ang Sabado sa wala pa Sia maghatag sining ginapangayo. Ang bulohaton sang langit wala gid nagauntat, kag ang mga tawo indi dapat maguntat sa paghimo sing kaayuhan. Ang Sabado wala ginatuyo nga manginpanahon sang walay pulos nga pagpahimunong. Ang kasugoan nagadumili sang kalibutanon nga pagpangabudlay sa inogpahuway nga adlaw sang Ginuo; ang pangabudlay nga nagasaplid sang pangabuhian kinahanglan mag-untat. Wala sing pagpangabudlay sa kalibutanon nga kalalipayan ukon ganansiya ang ginatugotan sa sina nga adlaw; apang subong nga ang Dios naguntat sa Iya pagpangabudlay sang pagpanuga, kag nagpahuway sa adlaw nga Sabado kag ginpakamaayo Niya ini, subong man sini, ang tawo kinahanglan magbiya sa bulohaton sang iya matagadlaw nga kabuhian kag itugyan inang balaan nga mga takna sa maayo nga pagpahuway, sa pagsimba, kag sa balaan nga mga buhat. Ang bulohaton ni Kristo sa pagpang-ayo sa mga masakit nagakasinanto sing himpit sa kasugoan. Nagapadungog ini sang Sabado.AK1 265.2

  Ginaako ni Jesus ang kaangay nga kinamatarong sang Dios sa pagbuhat sang isa ka bulohaton nga may kaangay nga pagkabalaan, kag may amo man nga karakter sadtong iya sang Iya amay sa langit. Apang ang Fariseo naakig tapat. Indi lamang nga ginlapas Niya ang kasugoan, suno sa ila paghangop, kundi sa pagtawag Niya sa Dios, nga “Iya kaugalingon nga Amay” nagpahayag Sia sang Iya kaugalingon nga tupong sa Dios. Juan 5:18.AK1 266.1

  Ang bug-os nga pungsod nga Judio nagatawag sa Dios nga ila Amay, busa, indi sila kuntani magsingkal sing tama kon si Kristo nagapahayag sang Iya kaugalingon subong nga nagatindog sa amo man nga relasyon sa Dios. Apang ginsumbong nila Sia nga nagpasipala, nga nagapakita nga nahangpan nila Sia nga nagabuhat sining pangako sa labing mataas nga paghangop.AK1 266.2

  Ining mga kaaway ni Kristo wala sing ipamatuod sa pagsumpong sang mga kamatuoran nga Iya ginadala sa ila mga kaisipan. Sarang lamang nila mapahayag ang ila mga pamatasan kag mga tradisyon, kag ini sila daw sa maluya kag wala sing gahom kon ipaanggid sa mga ginapahayag ni Jesus gikan sa pulong sang Dios kag sa wala nagauntat nga paggawi sang mga tinuga. Kon abi ang mga rabbi may handom sa pagbaton sang kapawa, kuntani ginpatalupangod sila nga si Jesus nagahambal sang kamatuoran. Ang kasingkal sang mga manogdumala tama gid kadako. Abi kon indi sila mahadlok sa mga tawo kuntani ginpatay si Jesus sang mga saserdote kag mga rabbi sa amo gid nga duog. Apang ang balatyagon sang kalabanan apin sa Iya mabaskog. Madamo ang nagakilala sa kay Jesus subong isa ka abyan, nga nag-ayo sang ila mga balatian kag naglipay sa ila kasakit, kag ginpakamatarong nila ang Iya pag-ayo sa masakiton sa Betesda. Gani sa sini nga tion ang mga pangulo napilitan sa pagpugong sang ila dumot.AK1 266.3

  Ginsikway ni Jesus ang ila ginasumbong nga pasipala. Ang Akon kagamhanan ang siling Niya, sa pagbuhat sang bulohaton nga tungod sini ginasumbong ninyo Ako, amo nga Ako Anak sang Dios, isa upod Niya sa kinaugali, sa kabubot-on, kag sa tinutoyo. Sa tanan nga mga bulohaton Niya sa pagpanuga kag sang kaako, nagabuylog Ako sa Dios. “Ang Anak indi makahimo sing bisan ano sa Iya kaugalingon, kundi lamang ang nakita Niya nga ginahimo sang Amay.” Ang mga saserdote kag mga rabbi nagahangkat sa Anak sang Dios sa amo gid nga bulohaton nga tungod sini ginpadala Sia sa pagbuhat. Bangod sa ila mga sala ginpabulag nila ang ila kaugalingon gikan sa Dios, kag sa ila bugal nagaginawi sila sing makinaugalingon gikan sa Iya. Ginabatyag nila nga masarangan nila sing tuman ang tanan nga butang, kag wala nila pagtalupangda ang ila kinahanglan sang labi kataas nga ihibalo sa pagdumala sang ila mga binuhatan. Apang ang Anak sang Dios gintugyan sa kabubot-on sang Amay, kag nagasandig Sia sa Iya gahom. Gani sing him- pit ginula ni Kristo ang Iya kaugalingon sa bagay nga wala Sia magbuhat sing mga piano para sa Iya kaugalingon. Ginbaton Niya ang piano sang Dios para sa Iya, kag adlawadlaw ang Amay nagapahayag sang Iya mga piano. Gani nagasandig kita sa Dios agod ang aton kinabuhi sarang mahimo nga manginyano nga patubas sang pagpanghikot sang Iya kabubut-on.AK1 267.1

  Sang gintukod ni Moises ang santuaryo subong isa ka puloy-anan sang Dios, gindumalahan niya sa paghimo sang tanan suno sa huwaran nga ginpakita sa Iya sa bukid. Puno sing kakugi si Moises sa paghimo sang bulohaton sang Dios: ang labing maalam kag sampaton nga mga tawo gingamit sa pagbuhat sang iya mga suhestyon. Apang indi sia dapat magbuhat sing kampanilya, granada, adorno, plikos ukon bisan ano nga sulodlan sang santuaryo, luwas kon suno sa huwaran nga ginpakita sa iya. Gintawag sia sang Dios sa bukid, kag ipahayag sa iya ang langitnon nga mga butang. Gintabunan sia sang Iya kaugalingon nga himaya agod sarang sia makakita sang huwaran, kag suno sini ang tanan nga butang ginbuhat. Gani sa Israel nga buot Niya nga maghimo sila sang Iya puloy-an nga duog, ginpahayag Niya ang Iya mahimayaon nga karakter. Ang huwaran ginpakita sa bukid sang ginhatag ang kasugoan gikan sa Sinai, kag sang nagligad ang Ginuo sa atubangan ni Moises kag nagbantala, “Ang Ginuo, ang Ginuo, Dios nga maluloy-on kag mainayuhon, makuli sa pagpangakig, kag bugana sa malig-on nga paghigugma sa mga linibo, nga nagapatawad sang kalaotan kag sang paglapas kag sang sala.” Ex. 34:6, 7.AK1 268.1

  Ginpili sang Israel ang ila kaugalingon nga dalan. Wala sila pagtukod suno sa huwaran; apang si Kristo, ang matuod nga templo nga puloy-an sang Dios, ginbuhat sang tanan nga bahin sang Iya dutan-on nga kabuhi suno sa talaksan sang Dios. Nagsiling Sia, “Nagakalipay Ako sa paghimo sang Imo kabubut-on, 0 Dios Ko; ang Imo kasugoan yari sa sulod sang Akon tagipusoon.” Sal. 40: 8. Gani ang aton karakter kinahanglan tukoron subong “puloy-an sang Dios sa Espiritu.” Efe. 2:22. Kag kinahanglan kita magtukod suno sa “hinuwad kag landong sang langitnon nga santuaryo,” nga “nag-antos tungod sa inyo, nga nagabilin sa inyo sing sulondan, agod nga pagsundon ninyo ang Iya mga tikang.” Heb. 8:5; 1 Ped. 2:21.AK1 268.2

  Ang mga pulong ni Kristo nagatudlo nga kinahanglan naton kabigon ang aton mga kaugalingon subong nahigot nga indi mabulag, sa aton Amay sa langit. Bisan kon ano ang aton tinindugan, nagasandig kita sa Dios, Sia nga nagauyat sang tanan nga kapalaran sa Iya kamot. Gintangdo Niya sa aton ang aton bulohaton, kag naghatag sa aton sing mga ikasarang kag pagkabutang sa sina nga bulohaton. Samtang nagatugyan kita sang kabubot-on sa Dios, kag nagasalig sa Iya kusog kag ihibalo, pagatuytoyan kita sa malig-on nga mga banas, sa pagtuman sang tinangdoan naton nga bahin sa Iya dako nga piano. Ang isa nga nagasandig sa iya kaugalingon nga kaalam kag gahom nagapahamulag sang iya kaugalingon gikan sa Dios. Sa baylo nga magpangabudlay sing hiusa kay Kristo, ginatuman niya ang tinutoyo sang kaaway sang Dios kag sang tawo.AK1 269.1

  Ang Manlulowas nagpadayon: “Kay bisan ano nga ginahimo Niya [Amay], ini ginahimo man sang Anak sa amo nga bagay . . . Kay subong nga ang Amay nagabangon sang mga minatay kag nagahatag sa ila sing kabuhi, sa amo man nga bagay ang Anak man nagahatag sing kabuhi sa kay sin-o nga buot Niya.” Ang mga Saduceo nagasiling nga wala sing pagbanhaw sang lawas; apang nagahambal si Jesus nga ang isa sang labing dako nga bulohaton sang Iya Amay amo ang pagbanhaw sang mga minatay, kag nga Sia sa Iya kaugalingon may gahom sa pagbuhat sang amo man nga bulohaton. “Ang takna magaabot, kag karon amo na, nga ang mga patay magapamati sang tingog sang Anak sang Dios, kag ang mga nagapamati magakabuhi.” Ang mga Fariseo nagatuo sa pagkabanhaw sang mga minatay. Ginapahayag ni Kristo nga ang gahom karon gid nga nagahatag sing kabuhi yara sa tunga nila, kag makita nila ang iya pagpahayag. Ini man nga gahom sa pagbanhaw amo ang nagahatag sing kabuhi sa kalag nga “patay sa mga paglapas kag sala.” Efe. 2:1. Ang espiritu sang kabuhi kay Kristo Jesus, “ang gahom sang Iya pagkabanhaw,” “nagahilway gikan sa kasugoan sang sala kag kamatayon.” Filip. 3:10; Roma 8:2. Ang pagbulot-an sang kalaot ginautod, kag bangod sa pagtuo ang kalag ginatipigan gikan sa sala. Ang nagabukas sang iya tagipusoon sa Espiritu ni Kristo magaumalambit sinang gamhanan nga gahom nga nagabanhaw sang iya lawas gikan sa lulobngan.AK1 269.2

  Ang mapainuboson nga Nazareno nagapahayag sang Iya tunay nga pagkadungganon. Nagapaibabaw Sia labaw sa pagkatawhanon, ginauba Niya ang tabon sang sala kag kahuloy-an, kag nagatindog nga nagapahayag, nga Pinasidunggan sang mga manogtunda, ang Anak sang Dios, Isa upod sang Manunoga. Ang Iya manogpalamati naurongan. Wala sing tawo nga nakahambal sang mga pulong kasubong sang Iya, ukon nakaginawi sa harianon nga pagkahalangdon. Ang Iya paghambal maathag kag mahapos, nga nagapahayag sing himpit sang Iya bulohaton, kag sang katungdanan sang kalibutan. “Ang Amay wala nagahukom sa bisan kay sin-o nga tawo, kundi natugyan Niya sa Anak ang bug-os nga paghukom agod nga ang tanan magtahod sa Anak, subong sang pagtahod nila sa Amay nga nagpadala sa Iya. . . . Ang Amay may kabuhi sa Iya kaugalingon, sa amo nga bagay ginhatag Niya sa Anak man nga may kabuhi sa Iya kaugalingon, kag ginhatagan Niya Sia sing pagbulot-an sa paghukom, bangod nga Sia Anak sang tawo.”AK1 270.1

  Ang mga saserdote kag ang mga manogdumala nagpahamtang sang ila kaugalingon subong mga hukom sa pagtagudili sang bulohaton ni Kristo, apang nagapahayag Sia sang Iya kaugalingon subong ila hukom, kag hukom sang bug-os nga duta. Gintulin ang kalibutan sa kay Kristo, kag paagi sa Iya nag-abot ang tanan nga pagpakamaayo sa nahulog nga kaliwat. Manunobos Sia sa wala pa kag sa tapos sang pagkatawo Niya. Sa gilayon nga may yara nga sala, yara ang isa ka Manlulowas. Ginhatagan Niya ang tanan sing kapawa kag kabuhi, kag suno sa talaksan sang kapawa nga ginhatag, ang tagsatagsa pagahukman. Kag Sia nga naghatag sing kapawa, Sia nga nagsugod sa kalag nga may kalulo nga pagpakilu-oy; nga nagatinguha sa pagdaog sa iya gikan sa sala pakadto sa pagkabalaan, amo ang iya mananabang kag hukom. Kutob sa pagsugod sang dako nga pagsumponganay sa langit, si Satanas nagpadayon sang iya bulohaton sa paglimbong; kag si Kristo nagapangabudlay sa paghublas sang iya mga pahito kag sa pag-utod sang iya gahom. Sia amo ang nagsumpong sa manogdaya, kag sa tanan nga katuigan nagatinguha sa pag-agaw sang mga bihag sa iya kamot, kag magahukom as tagsa ka kalag.AK1 270.2

  “Ginhatagan Niya [Dios] Sia sing pagbulot-an sa paghukom, bangod nga Sia Anak sang tawo.” Tungod nga natilawan Niya ang amo gid nga lab-ok sang tawhanon nga kalisdanan kag pagsulay, kag nagahangop sang kaluyahon kag sala sang mga tawo; tungod nga sa kaayuhan naton sing mandadaog nagtindog Sia batok sa mga pagsulay ni Satanas, kag magaalima sing matarong kag sing maluloy-on sang mga kagal nga tungod sa ila nagula Sia sang dugo sa pagluwas tungod sini, ang Anak sang tawo ginpili sa paghikot sang paghukom.AK1 271.1

  Apang indi bulohaton ni Kristo ang paghukom, kundi ang pagluwas. “Kay ang Dios wala magpadala sang Anak sa kalibutan sa pagtagudili sang kalibutan, kundi nga ang kalibutan maluwas paagi sa Iya.” Juan 3:17. Kag sa atubangan sang Sanhidrin si Jesus nagpamangkot, “Ang nagapamati sang Akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa Akon, may kabuhi nga walay katapusan; indi sia paghukman, kundi naglaton gikan sa kamatayon pa kabuhi.” Juan 5:24.AK1 271.2

  Sang ginsugo sila ni Kristo nga indi magkatingala, ginbuksan Niya sa atubangan nila, sa labi pa kasangkad nga panghunahona, ang tinago sang palaabuton. “Dili kamo matingala sini; kay ang takna magaabot nga ang tanan nga yara sa mga lulobngan magapamati sang Iya tingog kag magaguwa, ang mga nakahimo sing maayo, sa pagkabanhaw nga sa kabuhi, kag ang mga nakahimo sing malaot, sa pagkabanhaw nga sa paghukom.” Juan 5:28, 29.AK1 272.1

  Ining pagpasalig sang palaabuton nga kabuhi amo ang ginhulat sing madugay sang Israel, kag ginlauman nga pagabatnan sa pagkari sang Mesias. Ang kapawa lamang nga sarang makaiwag sang kadulom sang lulobngan nagaiwag sa ila. Apang ang maiyaiyahon nga kabubut-on bulag. Ginlapas ni Jesus ang mga tradisyon sang rabbi, kag wala magsapak sang ila pagbulot-an, kag indi sila buot magtuo.AK1 272.2

  Ang tion, ang duog, ang hitabo, ang mabaskog nga balatyagon nga nagapadayon sa katilingban, tanan ginbilog sa pagpaathag sing labi sang mga pulong ni Jesus sa atubangan sang Sanhidrin. Ang labing mataas nga mga pagbulot-an nga balaan sang pungsod nagahingabot sang kabuhi sang Isa nga nagpahayag sang Iya kaugalingon nga manogkaayo sang Israel. Ang Ginuo sang adlaw nga inogpahuway ginpaatubang sa dutan-on nga hukmanan sa pagsabat sang sumbong nahanungod sa paglapas sang kasugoan sang Inogpahuway. Sang ginpahayag Niya sa walay kahadlok ang Iya bulohaton, ang Iya mga hukom nagtulok sa Iya nga may katingala kag kasingkal; apang ang Iya mga pulong indi sarang masabat. Indi sila sarang makatagudili sa Iya. Gindumilian Niya ang kinamatarong sang mga saserdote kag mga rabbi sa pagpamangkot sa Iya, ukon sa pagsablag sang Iya bulohaton. Wala sila paghatagi sina nga pagbulot-an. Ang ila ginapangako napasad lamang sa ila kaugalingon nga bugal kag palabilabi. Nagdumili Sia sa pag-ako sang sala nga ila ginasumbong, ukon paghatagan sing instruksyon.AK1 272.3

  Sa baylo nga magpangayo sing pasaylo tungod sang buhat nga ila ginasumbong, ukon magsaysay sang Iya katuyoan sa pagbuhat sini, si Jesus nagpanumbalik sa mga manogdumala, kag ang ginsumbong nahimo nga manogsumbong. Ginsabdong Niya sila tungod sang katig-a sang ila tagipusoon, kag sang ila pagka-ignorante sang mga Kasulatan. Ginpahayag Niya nga ginsikway nila ang pulong sang Dios tungod sang pagsikway nila sa Iya, Sia nga ginpadala sang Dios. “Usisaa ninyo ang mga Kasulatan kay nagahunahona kamo nga sa ila may kabuhi kamo nga walay katapusan, kag amo sila ang nagapamatuod sa Akon.” Juan 5:39 (King James Version).AK1 273.1

  Sa tagsa ka pamihak, kon bala sang maragtas, ukon sugo, ukon tagna, ang Daan nga Katipan nga mga Kasulatan ginaiwagan sang himaya sang Anak sang Dios. Tubtob karon subong nga among diosnon nga tinukod, ang bug-os nga sistema sang pagtoluohan sang mga Judio among isa ka ginbilog nga tagna sang maayong balita. Sa kay Kristo, “sa Iya ang tanan nga manalagna nagasaksi.” Binu. 10:43. Kutob sa saad nga ginhatag kay Adan, tubtob sa mga patriarka kag sa bulohaton sang kasugoan, ang mahimayaon nga kapawa sang langit nagpaathag sang tikang sang Manunobos. Ang mga manogtulok nakakita sang Bituon sang Betlehem, sang Silo nga magakari, subong palaabuton nga mga butang nga nagligad sa atubangan nila sa indi mahangpan nga pagkubay. Sa tagsa ka halad ang kamatayon ni Kristo gina-pahayag. Sa tagsa ka panganod sang insienso ang Iya pagkamatarong nagasaka. Sa tagsa ka tunog sang budyong sa paghinugyaw ang Iya ngalan ginabantala. Sa makahalangawa nga tinago sang balaan sang labing balaan ang Iya himaya nagapabilin.AK1 273.2

  Ang mga Judio may ila nga mga Kasulatan, kag na- gahunahona nga sa pagkilala nga hapaw lamang sang pulong, mabaton nila ang kabuhi nga walay katapusan. Apang si Jesus nagsiling, “Ang Iya pulong wala nagapadayon sa inyo.” Sang ginsikway nila si Kristo sa Iya pulong, ginsikway nila Sia sa lawas. “Apang indi kamo buot maghari sa Akon agod nga may kabuhi kamo,” ang siling Niya.AK1 273.3

  Ang mga pangulo nga Judio nagtuon sang mga pagtulon-an sang mga manalagna nahanungod sang ginharian sang Mesias; apang ginhimo nila ini indi sa putli nga handom sa paghibalo sang kamatuoran, kundi sa katuyoan sa pagpangita sing kapahayagan nga magasakdag sang ila ambisyoso nga handom. Sang pagkari ni Kristo sa paagi nga sumpong sa ila ginpaabot, indi sila buot magbaton sa Iya; kag agod sa pagpakamatarong sang ila kaugalingon, nagtinguha sila sa pagpamatuod nga Sia isa ka manoglimbong. Sang napahamtang nila sing makaisa ang ila mga tiil sa sining alagyan, mahapos sa kay Satanas ang pagpalig-on sang ila pagsumpong kay Kristo. Ang amo gid nga mga pulong nga kuntani kinahanglan pagbatunon subong pamatuod sang Iya pagkadiosnon ginsaysay batok sa Iya. Gani sa sining bagay ginbuhat nila ang kamatuoran sang Dios nga butig, kag sa nagalabi katuhoy ang paghambal sang Manlulowas sa ila sa Iya bulohaton sang kaluoy, nagalabi ang ila pagtapat sa pagbatok sang kapawa.AK1 274.1

  Si Jesus nagsiling, “Wala Ako nagabaton sang himaya gikan sa mga tawo.” Indi ang inpluensia sang Sanhidrin, indi ang ila pagtugot ang Iya ginahandom. Indi Sia sarang makabaton sing dungog gikan sa ila pagtugot. Ginhatagan Sia sing dungog kag pagbulot-an sang Langit. Kon abi buot Sia sini, kuntani ang mga manogtunda magakari sa pagsimba sa Iya; ang Amay kuntani nagpamatuod liwan sang Iya pagkadiosnon. Apang tungod sa ila, tungod sang pungsod nga ang ila pangulo amo sila, handom Niya nga ang mga manogdumala nga mga Judio maghangop sang Iya karakter, kag magabaton sang mga pagpakamaayo nga tungod sini nagkari Sia sa paghatag sa ila.AK1 274.2

  “Ako nagkari sa ngalan sang Akon Amay, kag wala kamo nagabaton sa Akon; kon iban ang magkari sa iya kaugalingon nga ngalan, sia batunon ninyo.” Nagkari si Jesus sa pagbulot-an sang Dios, nga nagadala sang Iya larawan, nagatuman sang Iya pulong, kag nagapangita sang Iya himaya; apang wala Sia pagbatuna sang mga pangulo sa Israel; apang kon ang iban magkari, nga nanagasuklob sang karakter ni Kristo, apang ginadaldal sang ila kaugalingon nga kabubot-on kag nagapangita sang ila kaugalingon nga himaya, pagabatunon nila. Kag ngaa? Tungod nga yadtong nagapangita sang iya kaugalingon nga himaya nagapauyon sang handom sa pagbayaw sang kaugalingon sa iban. Sa sina nga pagpahayag ang mga Judio sarang makabaton. Buot sila magbaton sang butig nga manunudlo tungod nga ginapauyonan ang ila bugal bangod sa pagbaton sang ila pinalangga nga mga opinyon kag tradisyon. Apang ang pagtulon-an ni Kristo wala nagaapin sang ila mga panghunahona. Espirituhanon ini kag nagakinahanglan sang paghalad sang kaugalingon; busa indi sila buot magbaton sini. Wala nila makilala ang Dios, kag sa ila, ang Iya tingog bangod kay Kristo, among tingog sang isa ka dumoluong.AK1 275.1

  Wala bala ini nga butang ginasulit sa aton mga adlaw? Indi bala madamo, bisan pa ang mga pangulo sang pagtoluohan, ang nagapatig-a sang ila tagipusoon batok sa Espiritu Santo, nga nagapaiwat gid sa ila ang pagkilala sang tingog sang Dios? Wala bala nila ginasikway ang pulong sang Dios, agod sarang nila mabantayan ang ila kaugalingon nga tradisyon?AK1 275.2

  “Kay kon nagtuo kamo kay Moises, magatuo kamo sa Akon, kay nagsulat sia nahanungod sa Akon. Apang kon kamo wala magatuo sa iya mga sinulat, paano bala ang pagtuo ninyo sa Akon mga pulong?” Amo si Kristo ang nagahambal bangod kay Moises. Kon nagpamati sila sa diosnon nga tingog nga ginhambal bangod sa ila dako nga pangulo, kuntani nakilala ini sa mga pagtulon-an ni Kristo. Kon abi gintuohan nila si Moises, kuntani nagtuo sila sa Iya, nga nahanungod sa Iya nagsulat si Moises.AK1 275.3

  Nahibaloan ni Jesus nga ang mga saserdote kag ang mga rabbi nagtapat sa pagkuha sang Iya kabuhi; apang ginsaysay Niya sing maathag sa ila ang Iya pag-isa sa Amay, kag sang Iya relasyon sa kalibutan. Nakita nila nga ang ila pagsumbong sa Iya wala sing pamalibad, apang ang ila makamamatay nga dumot indi mapalong. Ang kahadlok nagdakop sa ila samtang ginasaksihan nila ang manogpatalupangod nga gahom nga nagaupod sa Iya bulohaton; apang ginsumpong nila ang Iya pagpakiluoy, kag gintakpan nila ang ila kaugalingon sa kadudolman.AK1 276.1

  Sing maathag wala sila makabali sang pagbulot-an ni Jesus ukon sa pagbihag sang pagtahod kag pagtalupangod sang mga tawo, nga ang madamo sa ila ginpatalupangod sang Iya mga pulong. Ang mga manogdumala sa ila kaugalingon nagbatyag sing madalom nga katagudilian samtang ginapahayag Niya ang ila mga sala sa ila kaisipan; apang ini nagpapait lamang sa ila sing labi batok sa Iya. Nagtapat sila sa pagkuha sang Iya kabuhi. Nagpadala sila sing manogbalita sa bug-os nga pungsod sa pagpaandam sang mga tawo batok kay Jesus subong isa nga nagapakaamo. Ang mga maninilag ginpadala sa pagpanilag sa Iya, kag sa pagsugid kon ano ang Iya ginsiling kag ginhimo. Ang mahal nga Manlulowas karon nagatindog sa landong sang krus.AK1 276.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents