Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 22—Pagbilanggo kag Kamatayon ni Juan

  SI JUAN Bautista sing una amo ang nagabalita sang ginharian ni Kristo, kag sia amo ang una man sa pagantos. Kutob sa presko nga hangin sang kamingawan kag ang dako nga kadam-an nga nagapangapyot sa iya mga pulong, karon gintakpan sia sa bilanggoan. Nahimo sia nga binilanggo sa kuta ni Herodes Antipas. Sa teritoryo nga nasidlangan sang Jordan, nga yara sa idalom sang pagbulot-an ni Antipas, madamo nga tion sang bulohaton ni Juan ang gingamit. Si Herodes gid sa iya kaugalingon nakapamati sang pagwali sang Manogbaptis. Ang malaot nga hari nagkurog sang pagpanawag sa paghinulsol. “Si Herodes hinadlukan kay Juan, nga nakahibalo nga sia matarong kag balaan nga tawo; . . . kag sa nabatian niya, naghimo sia sing madamo nga mga butang, kag ginpamatian niya sia sing malipayon.” (King James Version). Ginhimuan ni Juan sia sing matutom, nga ginsumbong ang iya malaot nga pagdampig kay Herodias, asawa sang iya utod. Sa isa ka tion si Herodes sing maluya nagtinguha sa pagbugto sang talikala sang kailigbon nga nagagapos sa iya; apang gingapos sia ni Herodias sing labi kapag-on sa iya pahito, kag nagtimalos sa Manogbaptis bangod sa pagbuyok kay Herodes sa pagbutang sa iya sa bilanggoan.AK1 277.1

  Ang kabuhi ni Juan among isa ka kabuhi sang aktibo nga pagpangabudlay, kag ang kadulom kag walay gina- buhat nga kabuhi niya sa bilanggoan nagbug-at sa ibabaw niya. Sa nagaliligad ang sinimana, nga wala sing pagbalhin, ang kasubo kag pangduhadoha nagsulod sa iya. Ang iya mga gintuton-an wala magbiya sa iya. Ginatugotan sila sa pagsulod sa bilanggoan, kag ginadala nila ang balita sang bulohaton ni Jesus, kag nagsugid sila kon daw ano ang pagdugok sang mga tawo sa Iya. Apang nagpakiana sila ngaa, kon ang bag-o nga manunodlo among Mesias, wala Sia magbuhat agod sa pagpaguwa kay Juan. Paano nga sarang Sia makatugot sa Iya matutom nga manogbantala nga pagkuhaan sing kahilwayan kag ayhan sing kabuhi?AK1 277.2

  Ining mga pakiana indi nga wala sing epekto. Ang pagpangduhadoha nga sa liwan nga bagay indi gid kuntani magbangon gintanom kay Juan. Si Satanas nagkalipay sa pagpamati sang mga pulong sang mga gintutonan, kag sa pagtan-aw kon daw ano ang pagdugmok nila sang kalag sang manogbalita sang Ginuo. Oh, daw ano kasunson sadtong nagahunahona sa ila kaugalingon nga abyan sang isa ka maayo nga tawo, kag nga nagahandom sa pagpakita sang ila katutom sa iya, nasapwan nga amo ang iya labing makatalagam nga mga kaaway! Daw ano kasunson nga sa baylo sa pagpalig-on sang iya pagtuo, ang ila mga pulong nagatum-ok kag nagapaluya!AK1 278.1

  Kaangay sang mga gintuton-an sang Manlulowas, si Juan Manogbaptis wala makahangop sang kinaugali sang ginharian ni Kristo. Ginpaabot niya nga si Jesus magakuha sang trono ni David; kag sa nagaligad ang tion, kag ang Manlulowas wala man mag-ako sang harianon nga pagbulot-an, naglibog kag gintublag si Juan. Ginhambal niya sa mga tawo nga agod maaman ang dalan sa atubangan sang Ginuo, ang tagna ni Isaias kinahanglan matuman; ang mga bukid kag bakulod kinahanglan panuboon, ang tiko kinahanglan tadlungon, kag ang kudolkudol tapanon. Gintulok niya ang mataas nga duog sang tawhanon nga bugal kag gahom nga pagapukanon. Gin- tudlo niya ang Mesias subong Isa nga ang inogpahangin yara sa Iya kamot, kag tinloan Niya sing maayo gid ang Iya linasan kag tipunon Niya ang trigo sa Iya tambubo, apang sunogon Niya ang labhang sa kalayo nga indi mapalong. Kaangay kay manalagna Elias, nga sa iya espiritu kag gahom nagkari sia sa Israel, nagpaabot sia sa Ginuo sa pagpahayag sang Iya kaugalingon subong isa ka Dios nga nagasabat bangod sa kalayo.AK1 278.2

  Sa iya bulohaton ang Manogbaptis nagtindog subong isa ka manogsabdong sang kalautan nga indi mahadlok, sa mataas kag manubo nga mga duog. Nagpangahas sia sa pag-atubang kay Herodes upod sang maathag nga pagsabdong sang sala. Wala niya pag-isipa nga mahal ang iya kabuhi, agod sarang niya matuman ang iya gintangdoan nga bulohaton. Kag karon kutob sa iya bilanggoan nagbantay sia sa Leon sang kabikahan ni Juda sa pagsumpo sang bugal sang iya manogpigos, kag sa pagluwas sa imol kag sa sadtong nagatuaw. Apang si Jesus daw kontento sa Iya kaugalingon sa pagtipon sang mga gintutonan palibot Niya, kag sa pag-ayo kag pagtudlo sa mga tawo. Nagakaon Sia sa latok sang mga manogsukot sang buhis, samtang adlawadlaw ang singkaw nga Romanhon nagabug-at sing labi sa ibabaw sang Israel, samtang si Haring Herodes kag ang iya babae nga malaot nagpanghikot sang ila kabubot-on, kag ang singgit sang mga imol kag nagaalantos nagsaka sa langit.AK1 280.1

  Sa manalagna sang kamingawan tanan ini daw misteryo nga indi mahangpan. May yara nga mga takna nga ang maghutik sang mga yawa nagasilot sang iya espiritu, kag ang landong sang dako nga kahadlok nagadakop sa iya. Sarang ayhan mahimo nga ang ginalauman sing madugay nga Manogluwas wala pa makapahayag? Niyan ano ang kahulogan sang balita nga iya ginadala? Nasubo gid sing dako si Juan sa patubas sang iya bulohaton. Ginpaabot niya nga ang balita gikan sa Dios magabunga sang amo man nga bunga sang ang kasugoan ginbasa sa adlaw ni Josias kag ni Esdras (2 Cron. 34; Nehemias 8, 9); nga magasunod ang madalom nga bulohaton sang paghinulsol kag pagbalik sa Ginuo. Agod magmadinalag-on ining bulohaton ginhalad niya ang iya bug-os nga kabuhi. Nanginwalay pulos bala ini?AK1 280.2

  Gintublag si Juan sang nakita niya nga bangod sa paghigugma sa iya, ang iya kaugalingon nga mga gintuton-an nagadala sang pagkadimatinuohon nahanungod kay Jesus. Wala bala sing bunga ang Iya bulohaton para sa ila? Nagdimatutom bala sia sa iya bulohaton, sa bagay nga karon gin-utod sia gikan sa pagpangabudlay? Kon ang ginsaad nga Manlulowas nagpahayag, kag si Juan nasapwan nga maminatud-on sa iya pagkatinawag, indi bala pagpukanon ni Jesus ang gahom sang manogpigos, kag hilwayon ang Iya manogbalita?AK1 281.1

  Apang ang Manogbalita wala magbiya sang iya pagtuo kay Kristo. Ang handumanan sang tingog gikan sa langit kag ang pagkunsad sang salampati, ang walay dagta nga kaputli ni Jesus, ang gahom sang Espiritu Santo nga nagpahuway sa ibabaw ni Juan sa nagapalapit sia sa atubangan sang Manlulowas; kag ang pamatuod sang tagnaanon nga mga kasulatan—tanan nagapamatuod nga si Jesus sang Nazaret amo ang Isa nga Ginsaad.AK1 281.2

  Indi buot magsaysay si Juan sang iya mga pagpangduhadoha kag paglangkag sa iya mga kaupdanan. Nagtapat sia sa pagpadala sing isa ka balita sa pagpangutana sa kay Jesus. Gintulin niya ini sa duha sang iya mga gintuton-an, sa paglaom nga ang paghambalanay upod sa Manlulowas magapalig-on sang ila pagtuo, kag magapasalig sa ila mga kautoran. Kag ginhandom niya ang pulong gikan kay Kristo nga paga-ihambal sing tuhoy para sa iya gid kaugalingon.AK1 281.3

  Ang mga gintuton-an nagkari kay Jesus upod sang ila balita, “Ikaw bala yadtong nagakari, ukon magahulat bala kami sing isa pa?”AK1 281.4

  Daw ano kalip-ot nga tion kutob sang pagtudlo sang Manogbaptis sa kay Jesus kag nagbantala, “Yari ang Cor- dero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan.” “Sia amo yadto nga nagkari sa ulihi Nakon.” Juan 1:29, 27 (King James Version). Kag karon ang pakiana, “Ikaw bala yadtong nagakari?” Ini tama kapait kag makasulobo sa tawhanon nga kinaugali. Kon si Juan, ang matutom nga manogbalita, wala makahangop sang bulohaton ni Kristo, ano ang sarang mapaabot gikan sa kadam-an nga nagapangita sang kaugalingon?AK1 281.5

  Sa gilayon wala magsabat ang Manlulowas sang pa-kiana sang mga gintuton-an. Sa nagatindog sila nga nagakatingala sang Iya paghipos, ang mga masakit kag nagaalantos nagakari sa Iya nga pagaayuhon. Ang mga bulag nagapanghikap sa ila alagyan sa tunga sang kadam-an; ang mga balatianon sa tanan nga sari, ang iban nagapanagil-ot, ang iban ginayayungan sang ila mga abyan, nga nagapanikasog sa pagpalapit sa atubangan ni Jesus. Ang tingog sang gamhanan nga Manogbulong nagalapos sa bungol nga dulonggan. Ang isa ka pulong, isa ka pagtandog sang Iya kamot, nagabukas sang bulag nga mata sa pagtan-aw sang kapawa sang adlaw, sang talan-awon sang kinaugali, sang nawong sang mga abyan, kag sang nawong sang Manogluwas. Ginsabdong ni Jesus ang balatian kag subolon ang hilanat. Ang Iya tingog nagalambot sa idulongog sang tagumatayon, kag nagabangon sila sa maayong panlawas kag kusog. Ang mga yawan-on nga paralitiko nagatuman sang Iya pulong, ang ila pagkabuang nagtaliwan, kag ginasimba nila Sia. Samtang gina-ayo Niya ang ila balatian, ginatudloan Niya ang mga tawo. Ang imol nga mga umanhon kag mamumogon nga gipalikawan sang mga rabbi subong mahigko, nagatipon sing hapiit sa Iya, kag naghambal sa ila sang mga pulong nahanungod sang kabuhi nga walay katapusan.AK1 282.1

  Sa sini nga bagay nagligad ang adlaw, ang mga gin-tuton-an ni Jesus nagsaksi kag nagpamati sang tanan. Sang ulihi gintawag sila ni Jesus sa Iya, kag sugoon sila sa paglakat kag sa pagsugid kay Juan sang ila nakita, kag nagsiling pa Sia, “Bulahan sia nga indi makakita sing kahigayunan sang kasandad sa Akon.” Lucas 7:23. Ang kapahayagan sang Iya pagkadiosnon nakita sing nagakaigo sa mga kinahanglanon sang nagaantos nga tawhanon. Ang Iya himaya ginpakita sa Iya pagpaubos sa aton manubo nga kahimtangan.AK1 282.2

  Gindala sang mga gintuton-an ang balita kag ini tuman na. Nadumdoman ni Jesus ang tagna nahanungod sa Mesias, “Ang Espiritu sang Ginuong Dios yari sa Akon, bangod nga ang Ginuo naghaplas sa Akon sa pagwali sang maayong mga balita sa mga mapainuboson; ginpadala Niya Ako sa pagbugkos sang buong sing tagipusoon, sa pagbantala sing kahilwayan sa mga bihag, kag sa pagbukas sang bilanggoan sa mga binilanggo; sa pagbantala sang tuig sang kahamuot sang Ginuo.” Isa. 61: 1, 2. Ang mga binuhatan ni Kristo indi lamang nagapahayag sa Iya subong nga Mesias, kundi nagapakita kon ano nga paagi ang Iya ginharian pagatukoron. Sa kay Juan ginbuksan ang amo man nga kamatuoran nga nag-abot kay Elias sa kamingawan, sang “ang dako kag mabaskog nga hangin nagpalitik sang mga bukid, kag nagpugday sang mga igang sa atubangan sang Ginuo, apang ang Ginuo wala sa hangin; kag madason sa hangin linog, apang ang Ginuo wala sa linog; kag madason sa linog ang kalayo, apang ang Ginuo wala sa kalayo;” kag sa tapos sang kalayo, ang Dios naghambal sa manalagna bangod sa “isa ka tingog nga mahinay.” 1 Hari 19:11, 12. Gani si Jesus kinahanglan maghimo sang Iya bulohaton, indi sa pagkinalas sang mga hinganiban kag sa pagpukan sang mga trono kag ginharian, kundi bangod sa paghambal sa tagipusoon sang mga tawo paagi sa isa ka kabuhi sang kaluoy kag paghalad sang kaugalingon.AK1 283.1

  Ang palatukoran sang kaugalingon nga kabuhi nga madumilion sang kaugalingon sang Manogbaptis amo ang palatukoran sang ginharian sang Mesias. Nahibaloan sing maayo ni Juan kon daw ano ka dumoluong tanan ini sa mga palatukoran kag paglaom sang mga pangulo sa Israel. Yadtong sa iya among manogpatalupangod nga kapahayagan sang pagkadiosnon ni Kristo, indi kapahayagan sa ila. Nagapaabot sila sa isa ka Mesias nga wala ginsaad. Nakita ni Juan nga ang bulohaton sang Manlulowas makadaog lamang sa ila sing dumot kag tagudili. Sila, nga manogbalita, nagainom lamang sa tagayan nga kinahanglan pagaimnan ni Kristo sa Iya kaugalingon tubtob sa katapusan nga tinulo.AK1 283.2

  Ang mga pulong sang Manlulowas, “Bulahan ang bisan sin-o nga indi makakita sing kahigayunan sang kasandad sa Akon,” ginsabdong sing malulo sa kay Juan. Ini wala madula sa iya. Sang ginahangop niya sing labi kaathag karon ang kinaugali sang bulohaton ni Kristo, gintugyan niya ang iya kaugalingon sa Dios kabuhi ukon kamatayon, subong nga dapat igaalagad sa labing maayo sa kaayuhan sang bulohaton nga iya ginahigugma.AK1 284.1

  Sa tapos makataliwan ang mga manogbalita, si Jesus naghambal sa mga tawo nahanungod kay Juan. Ang tagipusoon sang Manlulowas naawa sa matutom nga saksi nga karon yara sa sulod sang bilanggoan ni Herodes. Indi Sia buot magbiya sa mga tawo sa paghunahona nga ang Dios nagpatumbaya kay Juan, ukon nga ang iya pagtuo nahulog sa adlaw sang pagtilaw. “Ano bala ang ginaguwa ninyo nga tan-awon?” ang pamangkot Niya. “Isa bala ka tabon-ak nga ginahapayhapay sang hangin?”AK1 284.2

  Ang matag-as nga mga tabon-ak nga nagatubo sa luyo sang Jordan, nga ginahapayhapay sang hangin, amo ang nagakaigo nga simbolo sang mga rabbi nga nagatindog subong mga manogsabdong kag hukom sang bulohaton sang Manogbaptis. Ginahapay sila pakadto diri kag pakadto dira sang hangin sang popular nga opinyon. Indi sila buot magpaubos sang ila kaugalingon sa pagbaton sang manog-usisa sang tagipusoon nga balita sang Manogbaptis, apang tungod sa kahadlok sa mga tawo indi sila magpangahas sa pagsumpong sing taluhayag sang Iya bulohaton. Ang manogbalita sang Dios wala sinang espiritu nga matalaw. Sa mga Fariseo nga matarong sa kaugalingon, ang sa mga Saduceo nga saserdote, si Haring Herodes kag iya mga sinakpan sa mga dungganon kag mga soldado, sa mga manogsukot sang buhis kag sa mga Romanhon, si Juan naghambal sing alangay nga kaathag. Indi sia tabon-ak nga ginahapay sang hangin sang tawhanon nga pagdayaw ukon pagpamatok. Sa sulod sang bilanggoan amo man sia sa iya pagkamatinumanon sa Dios kag sa iya kakugi sa pagkamatarong subong sang iya pagwali sang balita sang Dios sa kamingawan. Sa iya katutom sa palatukoran, malig-on sia subong sang isa ka igang.AK1 284.3

  Si Jesus nagpadayon, “Apang ano bala ang ginaguwa ninyo nga tan-awon? Tawo bala nga nagapanapot sing malahalon? Yari karon, ang mga nagasuklob sing mga panapton nga malahalon yara sa balay sang mga hari.” Si Juan gintawag sa pagsabdong sang sala kag pagpatuyang sang iya panag-on, kag ang iya yano nga panapton kag madumilion sang kaugalingon nga kabuhi nagakasinanto sa kinaugali sang iya bulohaton. Ang minanggaranon nga panapton kag kadayawan sining kabuhi indi bahin sang mga alagad sang Dios, kundi iya sadtong nagapuyo “sa mga balay sang hari,” ang mga manogdumala sining kalibutan nga sa ila naigo ang iya gahom kag ang iya mga manggad. Buot ni Jesus dalhon ang panghunahona sing tuhoy sa ginkatuhayan sa tunga sang panapton ni Juan kag sadtong ginapanapot sang mga saserdote kag mga manogdumala. Ining mga opisyal nagasuklob sang ila kaugalingon sang malaba nga sapot nga matahom kag mga puni nga malahalon. Ginahigugma nila ang pagpadayawdayaw, kag nagalaom sa pagsilak sa mga tawo, kag sa sini nga bagay, pagatalupangdon sing labi kadako. Ginahigugma nila sing labi ang pagdayaw sang mga tawo sang sa pagsaplid sang kaputli sang tagipusoon nga amo ang magadaog sang kahamuot sang Dios. Gani sa sini nga bagay ginapahayag nila nga ang ila pagdampig wala mahatag sa Dios, kundi sa ginharian sining kalibutan.AK1 285.1

  “Apang ano bala ang ginguwa ninyo” ang siling ni Je-sus, “nga tan-awon? Isa ka manalagna? Huo, nagasiling Ako sa inyo, kag labi pa sa manalagna. Ini sia amo ang natungdan sang nasulat,—AK1 286.1

  “Yari karon, ginapadala Ko ang Akon manogba-
  lita sa una
  Nimo, nga magahanda sang Imo dalanon sa una
  Nimo.”
  AK1 286.2

  “Sa pagkamatuod nagasiling Ako sa inyo, sa mga nagkalatawo sa mga babae wala sing naglutaw nga dako pa kay Juan Bautista.” Sa ginpahibalo sa kay Zacarias sa wala pa matawo si Juan, ang manogtunda nagpahayag, “Kay mangindako Sia sa atubangan sang Ginuo.” Lucas 1:15. Sa isip sang Langit, ano ini nga nagapahayag sang pagkadako? Indi amo yadtong ginaisip sang kalibutan nga dako; indi manggad, ukon tinindugan sa katilingban, ukon dungganon nga kaliwatan, ukon hiyas sang kaalam, ang ginatalupangod. Kon ang pagkadako sa kaalam, luwas sang iban nga pagbilang nga labi kataas, amo ang takus nga pagpadunggan, niyan ang aton pagsimba ipatungod kay Satanas, nga ang gahom sang kaalam wala sing tawo nga nagatupong. Apang kon lubagon pakadto sa pag-alagad sa kaugalingon, sa nagalabi kadako ang hiyas, nagalabi man kadako ang pagpakamalaot. Ang kapuslanan moral amo ang ginapakamahal sang Dios. Ang gugma kag ang kaputli amo ang mga kaugali nga Iya ginapakamahal sing labi. Si Juan dako sa atubangan sang Ginuo sang, sa atubangan sang mga manogbalita gikan sa Sanhidrin, sa atubangan sang mga tawo, kag sa atubangan sang iya kaugalingon nga gintuton-an nagapugong sia sa pagpangita sing kadungganan para sa iya kaugalingon, kundi gintudlo Niya ang tanan kay Jesus subong Isa nga ginsaad. Ang iya dimaiyaiyahon nga kalipay sa bulohaton ni Kristo nagapahayag sang labing mataas nga sari sang pagkadungganon nga ginpahayag sa tawo.AK1 286.3

  Ang pamatuod nga ginpahayag nahanungod sa iya sa tapos sang Iya kamatayon sadtong nakabati sang iya pamatuod kay Jesus, amo, nga si “Juan wala maghimo sing tanda, apang ang tanan nga ginpamulong ni Juan nahanungod sining tawo matuod.” Juan 10:41. Wala ginhatag kay Juan ang pagtawag sang kalayo gikan sa langit, ukon pagbangon sang minatay subong sang ginbuhat ni Elias, ukon pagsulda sing gahom sa sungkod ni Moises sa ngalan sang Dios. Ginpadala sa pagbantala sang pagkari sang Manlulowas, sa pagtawag sa mga tawo sa pag-aman sa Iya pagkari. Sing matutom gintuman niya ang iya bulohaton sa bagay nga sa nadumdoman sang mga tawo ang iya gintudlo sa ila nahanungod kay Jesus, nakasiling sila, “Ang tanan nga butang nga ginhambal ni Juan nahanungod sini nga Tawo matuod.” Amo ini nga pamatuod kay Kristo nga ang tagsa ka gintuton-an sang Agalon ginakinahanglan sa pagdala.AK1 286.4

  Subong manogbalita sang Mesias, “si Juan labi pa sa manalagna.” Kay samtang ang mga manalagna nakakita sa malayo sang pagkari ni Kristo, sa kay Juan ginhatag ang pagtan-aw sa Iya, sa pagpamati gikan sa langit sa pa-matuod sang Iya pagka Mesias, kag sa pagpahayag sa ila sa Israel subong Pinadala sang Dios. Apang si Jesus nagsiling, “Ang labing diutay sa ginharian sang langit dako pa sa iya.”AK1 287.1

  Si Juan manalagna amo ang lugas nga nagapaangot sa tunga sang duha ka bulohaton. Subong tiglawas sang Dios nagatindog sia sa pagpakita sang relasyon sang kasugoan kag sang mga manalagna sa Kristohanon nga bulohaton. Sia among diutay nga kapawa nga pagasundan sang labi kadako nga kapawa. Ang hunahona ni Juan ginaiwagan sang Espiritu Santo, agod sarang niya mapaiwag ang kapawa sa mga tawo, apang wala sing iban nga kapawa nga nag-iwag ukon magaiwag sing tama kaathag sa nahulog nga tawo subong sadtong nagahalin sa pagtulon-an kag huwaran ni Jesus. Si Kristo kag ang Iya bulohaton nahangpan lamang sing diutay subong nga ginasimbolo sa landong nga mga halad. Bisan pa si Juan wala makahangop sing himpit sang palaabuton nga kabuhi nga dimamalatyon bangod sa Manlulowas.AK1 287.2

  Wala labot sang kalipay nga nasapwan ni Juan sa iya bulohaton, ang iya kabuhi nangin isa ka masubo. Talagsa mabatian ang iya tingog luwas sa kamingawan. Isahanon lamang. Kag wala sia pagtugoti sa pagtan-aw sang patubas sang iya kaugalingon nga pagpangabudlay. Indi nangin iya kahigayunan ang pag-upod kay Kristo kag ang pagsaksi sang pagpahayag sang diosnon nga gahom nga nagaalagad sa labi pa kadako nga kapawa. Indi sa iya ang pagtan-aw sa bulag nga gin-ulian sang itulolok, sa masakit nga gin-ayo, kag sa minatay nga ginbanhaw sa kabuhi. Wala sia makakita sang kapawa nga nag-iwag paagi sa tagsa ka pulong ni Kristo, nga nagapasilak sang himaya sa mga saad sang tagna. Ang labing diutay nga gintutonan nga nakakita sang gamhanan nga binuhatan ni Kristo kag nakabati sang Iya mga pulong sa sini nga paghangop nahatagan sang labi kadako nga kahigayunan sang sa kay Juan Bautista, kag busa ginasiling nga nanginlabi pa kadako sa iya.AK1 288.1

  Bangod sang dako nga kadam-an nga nagpamati sang wali ni Juan, ang iya kabantugan naglapnag sa bug-os nga duta. Ang madalom nga kabalaka ginbatyag nahanungod sang patubas sang pagbilanggo sa iya. Apang bangod sang iya disalabdungon nga kabuhi, kag mabaskog nga balatyagon sang mga tawo nga nagaapin sa iya, ginatuohan nga wala sing malugos nga buhat ang pagahimuon batok sa iya.AK1 288.2

  Nagtuo si Herodes kay Juan subong isa ka manalagna sang Dios, kag sing himpit nagbuko sia sa paghilway sa iya. Apang ginpalantang niya ang iya tuyo tungod nga nahadlok kay Herodias.AK1 288.3

  Nahibaloan ni Herodias nga bangod sa tuhoy nga pagsugo indi gid sia sarang makapasugot kay Herodes nga pagpatyon si Juan, kag nagtapat sia sa pagbuhat sang iya ginbuko paagi sa limbong nga pahito. Sa adlaw nga natawohan sang hari ang isa ka pagsinadya pagaihatag sa mga opisyal sang pabulot-an kag sang mga dungganon sang korte. Pagahiwaton ang sinalusalo kag paghinubog. Si Herodes pagadulaan sing pagpangaman, kag niyan mainpluensia sia suno sa iya kabubut-on.AK1 288.4

  Sang pag-abot sang dako nga adlaw, kag samtang ang hari upod sang iya mga kaginuohan nagakinaon kag nagaininom, ginpadala ni Herodes ang iya anak nga babae sa hulot sang kalan-an sa pagsaot agod sa paglingaw sang mga bisita. Si Salome yara sa pagsugod sang iya pagkababae, kag ang iya matahom nga lawas nga puno sing unod nagbihag sang inogbalatyag sang mga kaginuohan nga nagakinalipay sing magansal. Indi pamatasan sa mga babae sang korte ang pagpakita sa sining mga piesta, kag ang salimpapaw nga pagtahod ginhatag kay Herodes sang nagsaot ining anak nga babae sang mga saserdote kag dungganon sang Israel sa paglingaw sa iya mga bisita.AK1 289.1

  Ang hari natam-an na sang alak. Ang balatyagon amo ang nagagahom, kag ang katarungan napukan. Nakita lamang niya ang hulot sang kinasadya, upod sang mga bisita nga nagaginansal, ang latok sang kalan-an, ang nagakilan nga alak kag nagalinabaylabay nga mga sanag, kag ang bataon nga babae nga nagasaot sa atubangan niya. Sa tion nga dimahinalungon, naghandom sia sa pagbuhat sing pagpakitakita nga magabayaw sa iya sa atubangan sang dalagko nga mga tawo sa iya ginharian. Sa sumpa, nagsaad sia sa paghatag sa anak nga babae ni Herodes sang bisan ano ang iya pagapangayuon, bisan pa ang katunga sang iya ginharian.AK1 289.2

  Nagdalidali si Salome sa iya iloy, sa paghibalo kon ano ang iya pangayuon. Ang sabat nahanda na nga daan— ang ulo ni Juan nga Manogbaptis. Wala nakahibalo si Salome sang kauhaw sa pagtimalos nga yara sa tagipusoon sang iya iloy, kag nag-isol sia sa pagpahayag sang ginapangayo; apang ang gintapatan ni Herodias naglandas. Ang bata nagbalik upod sang makahaladlok nga pangayo, “Luyag ko nga imo ihatag sa akon sa bandiha ang ulo ni Juan Bautista.” Marcos 6:25.AK1 289.3

  Nakibot kag na-urongan si Herodes. Ang magahod nga pagsinadya nag-untat, ang makahaladlok nga paglinong nag-abot sa tunga sang talan-awon sang pagsinadya nga magansal. Hinadlukan sing dako ang hari sang panghunahona sa pagkuha sang kabuhi ni Juan. Apang ang iya pulong among kalig-unan, kag indi sia buot nga magpakita nga gindayaan kag nahinalian. Ang sumpa ginbuhat sa kadungganan sang iya mga bisita, kag kon ang isa sa ila nagmitlang sing isa ka taga batok sa pagtuman sang iya saad, sing malipayon buot niya luwason ang kabuhi sang manalagna. Ginhatagan niya sila sing tion sa paghambal apin sa binilanggo. Nagpanlakatan sila sa malawig agod sa pagpamati sang wali ni Juan, kag nahibaloan nila sia subong isa ka tawo nga wala sing kalautan, kag isa ka alagad sang Dios. Apang wala sapayan nga nahanguyosan sila sang ginapangayo sang bata nga babae, natam-an sila kalipong sa pagpasilabot. Wala sing tingog ang ginbayaw sa pagluwas sang kabuhi sang manogbalita sang Langit. Ining mga tawo nagalingkod sa mataas nga palangakuan nga salaligan sang pungsod, kag sa ibabaw nila natungtong ang importante nga mga salabton; apang gintugyan nila ang ila kaugalingon sa pagpanginaon kag paghinubog tubtob ang inogbalatyag ginbinhuran. Ang ila ulo ginalubag sang binuang nga talan-awon sang musika kag sinaot, kag ang kaisipan nagtulog. Bangod sa paghipos ginhambal nila ang pamatbat sang kamatayon sa ibabaw sang manalagna sang Dios agod sa pagbusog sang pagtimalos sang binayaan nga babae.AK1 290.1

  Sa walay pulos naghulat si Herodes agod nga paghilwayon gikan sa iya sumpa; niyan nagsugo nga daw nagaalang-alang nga pagpugotan ang manalagna. Sa wala madugay ang ulo ni Juan gindala sa atubangan sang hari kag sa iya mga bisita. Sing dayon nga walay katubtoban gintakpan yadtong mga bibig nga sing matutom nagpa- andam kay Herodes sa pagliso gikan sa iya kabuhi sang sala. Indi na gid ina mapamatian nga tingog nga magatawag sa mga tawo sa paghinulsol. Ang pagsinadya nga magansal sa isa ka gab-i nagbili sang kabuhi sang isa sang labing dako nga manalagna.AK1 290.2

  Oh, daw ano kasunson nga ang kabuhi sang walay sala ginhalad bangod sang pagkadimapinugongon sadtong amo kuntani ang mga bantay sang katarungan! Ang nagabutang sang makahulobog nga tagayan sa iya bibig nagabuhat sang iya kaugalingon nga may salabton tungod sang tanan nga kalautan nga iya mahimo sa idalom sang makahulobog nga gahom. Bangod sa pagpabinhod sang iya mga inoghalangop, indi gid mahimo sa iya ang paghukom sing malinong ukon sa paghangop sing maathag sang matarong kag sayop. Ginabuksan niya ang dalan sa kay Satanas sa pagpanghikot bangod sa iya sa pagpigos kag sa paglaglag sang mga walay sala. “Ang alak manoguligyat, ang ilimnon nga masingkal amo ang manogpagahod; kag bisan sin-o nga nagasayop sa sini indi maalam.” Hulu. 20:1. Sa sini nga bagay “ang katarungan ginapaisol, . . . kag ang nagahalin sa malaot nagahimo sang iya kaugalingon nga tulokbon.” Isa. 59:14, 15. Yadtong may kagamhanan sa ibabaw sang kabuhi sang ila isigkatawo kinahanglan patungdan sang sala sang kalautan kon magtugyan sila sa pagkadimapinugongon. Ang tanan nga nagapatuman sang mga kasugoan kinahanglan manogtuman sang mga kasugoan. Kinahanglan sila mga tawo nga may gahom sa kaugalingon. Kinahanglan nila ang himpit nga paggahom sang ila lawasnon, utoknon kag moral nga gahom agod maila nila ang mabakod nga hunahona kag mataas nga pagkilala sang katarungan.AK1 291.1

  Ang ulo ni Juan Bautista gindala kay Herodias, nga nagbaton sini sa yawan-on nga kabusog. Ginhimaya niya ang iya pagtimalos, kag ginlimbongan niya ang iya kaugalingon nga ang kaisipan ni Herodes indi na pagtublagon. Apang wala sing kalipay ang napatubas niya gikan sa iya sala. Ang iya ngalan ginbantog sing malain kag gi- nakangil-aran, samtang si Herodes ginasilotan sang iya paghinulsol labi pa sang ginpaandaman sia sang manalagna. Ang inpluensia sang mga pagtulon-an ni Juan wala mapahipos; kinahanglan sia maglambot sa tagsa ka kaliwatan tubtob sa pagtakop sang panag-on.AK1 291.2

  Ang sala ni Herodes yara sa walay langan sa atubangan niya. Sa walay langan nagatinguha sia sa pagpangita sing pagpaumpaw sang ginasumbong sang isa ka kaisipan nga nakasala. Ang pagsalig kay Juan indi mationg. Sa ginadumdom niya ang iya kabuhi nga nagadumili sang kaugalingon, ang iya solemne kag hanuot nga pagpakiluoy, ang iya matadlong nga paghukom sa paglaygay, kag sa niyan nadumdoman kon paano ang iya pagkapatay, si Herodes indi makakita sing pahuway. Sa nagapanghikot sia sa mga bulohaton sang pagbulot-an, nga nagabaton sing dungog gikan sa mga tawo, ang iya nawong nagayuhom kag dungganon, samtang ginatago niya ang isa ka tagipusoon nga ginalangkag, nga ginapigos sa walay kahadlok nga ang pagpakamalaot yara sa ibabaw niya.AK1 292.1

  Sing madalom ginpatalupangod si Herodes sang mga pulong ni Juan, nga wala sing ano nga butang ang sarang matago gikan sa Dios. Ginpatalupangod sia nga ang Dios yara sa tanan nga duog, nga ginsaksihan Niya ang magansal nga pagsinadya sa hulot nga kalan-an, nga nabatian Niya ang sugo sa pagpugot kay Juan, kag nakita Niya ang paghimaya ni Herodias, kag ang pagpasipala nga ginbuhat niya sa gin-utod nga ulo sang iya manogsabdong. Kag ang madamo nga butang nga nabatian ni Herodes sa bibig sang manalagna karon nagahambal sa iya kaisipan sing labi pa kaathag sang ginawali sa kamingawan.AK1 292.2

  Sang pagkabati ni Herodes sang mga binuhatan ni Kristo, gintublag sia sing dako. Naghunahuna sia nga ang Dios nagbanhaw kay Juan gikan sa mga minatay, kag nagpadala sa iya upod sang labi pa kadako nga ga- hom sa pagtagudili sang sala. Sa walay langan yara sia sa kahadlok nga si Juan magtimalos sang iya kamatayon bangod sa pagtagudili sa iya kag sa iya balay. Si Herodes nagaani sadtong ginhambal sang Dios nga amo ang patubas sang dalan sa sala—“nagakurog nga tagipusoon, kag pagkurap sang mata, kag pagkag-as sang kalag; ang imo kabuhi magakabit sa pangduhadoha sa atubangan nimo, kag magakahadlok ka sa kagab-ihon kag kaadlawon, kag wala sing kalig-onan sang imo kabuhi. Sa aga magasiling ka, Kabay pa kuntani nga kahapunon na! kag sa kahapunon magasiling ka, Kabay pa kuntani nga aga na! bangod sang kahadlok sang imo tagipusoon nga kahadlukan mo, kag bangod sang matulok sang imo mga mata nga makita mo.” Deut. 28:65-67. Ang kaugalingon nga mga panghunahona sang makasasala amo ang iya manogsumbong; kag wala sing silot nga maglabi kasakit sang sa pagkutot sang isa ka kaisipan nga makasasala, nga wala nagahatag sa iya sing pahuway sa adlaw bisan gab-i.AK1 292.3

  Sa madamo nga hunahona ang madalom nga tinago nagalibot sang kapalaran ni Juan nga Manogbaptis. Nagapakiana sila Ngaa kinahanglan sia pabayaan nga magantos kag mamatay sa bilanggoan. Ang tinago sining madulom nga kaako indi sarang matungkad sang aton tawhanon nga palanan-awon; apang ini indi gid sarang makauyog sang aton pagsalig sa Dios kon madumdoman naton nga si Juan nagapakig-ambit lamang sa mga pagantos ni Kristo. Ang tanan nga magasunod kay Kristo magasuklob sang korona sang pag-antos. Sa pagpakamatuod indi sila mahangpan sang maiyaiyahon nga mga tawo, kag pagahimuon nga iliguon sang mapintas nga mga pagdamhag ni Satanas. Tungod sini nga palatukoran sang pag-antos sang kaugalingon nga ang iya ginharian gintukod sa paglaglag, kag magapakig-away sia batok sini bisan diin ini magpahayag.AK1 293.1

  Ang pagkabata, pagkabatan-on, kag pagkalalaki ni Juan ginkilala bangod sa kalig-on kag gahom moral. Sang nabatian ang Iya tingog sa kamingawan nga nagasiling, “Ihanda ninyo ang dalan sang Ginuo, tadlunga ang Iya mga banas” (Mateo 3:3), hinadlukan si Satanas sa kabangdanan sang kapag-on sang iya ginharian. Ang kalaot sang sala ginpahayag sa sina nga paagi sa bagay nga ang mga tawo nagkurog. Ang gahom ni Satanas sa ibabaw sang madamo nga yara sa idalom sang iya gahom gin-utod. Wala sia ginalapyo sa iya tinguha sa pagpalayo sa Manogbaptis gikan sa isa ka kabuhi nga natugyan sing himpit sa Dios; apang wala niya ini mahimo. Wala niya malutos si Jesus. Sa pagsulay sa kamingawan, si Satanas ginlutos, kag ang iya kasingkal naglabi kadako. Karon nagtapat sia sa pagdala sing kasulob-an kay Kristo bangod sa pagpilas kay Juan. Ang Isa nga indi niya sarang mahaylo sa pagpakasala, pagapaantuson niya.AK1 293.2

  Si Jesus wala maghilabot sa pagluwas sa Iya alagad. Nahibaloan Niya nga si Juan pagatilawan. Sing malipayon buot ang Manlulowas magkari kay Juan, sa pagpasanag sang bilanggoan sang Iya kaugalingon nga pagtambong. Apang indi Sia dapat magpahamtang sang Iya kaugalingon sa kamot sang mga kaaway kag ibutang sa katalagman ang Iya kaugalingon nga bulohaton. Sing malipayon buot Sia magluwas sang Iya matutom nga alagad. Apang sa kaayuhan sang linibo nga sa ulihi kinahanglan mag-agi halin sa bilanggoan pakadto sa kamatayon, si Juan kinahanglan mag-inom sang tagayan sang tigbatas. Samtang ang mga sumolunod ni Jesus kinahanglan mag-antos sa mamingaw nga hulot sang bilanggoan, ukon pagapatyon sang hinganiban, ukon unyat, ukon sa kalayo, nga daw pinatumbayaan sang Dios kag sang tawo, daw ano nga pagpalig-on sang ila tagipusoon sa pagdumdom nga si Juan Bautista nga ang katutom sini ginpamatuod ni Kristo gid, nag-agi sang kaangay man nga eksperiensia!AK1 294.1

  Gintugotan si Satanas sa pagpalip-ot sang dutan-on- nga kabuhi sang manogbalita sang Dios; Apang ang kabuhi nga “natago kay Kristo sa Dios,” ang manoglaglag indi sarang makalambot. Col. 3:3. Nalipay sia nga nakadala sia sing kasulob-an kay Kristo, apang wala sia makalutos kay Juan. Ang kamatayon gid nagpahamtang lamang sa iya sing dayon luwas sa gahom sang panulay. Sa sining inaway si Satanas nagapakita sang iya kaugalingon nga karakter. Sa atubangan sang uniberso nga manogsaksi ginpakita niya ang iya kaawayon batok sa Dios kag sa tawo.AK1 294.2

  Wala sapayan nga wala sing makatilingala nga pagluwas ang gintugot kay Juan, wala sia pagpatumbayai. Sa walay langan ang langitnon nga mga manogtunda amo ang iya kaupdanan, nga nagbukas sa iya sang mga tagna nahanungod kay Kristo, kag sang hamili nga mga saad sang Kasulatan. Ini among kalig-unan niya, subong nga amo man ang kalig-unan sang mga tinawo sang Dios sa palaabuton nga mga katuigan. Sa kay Juan Manogbaptis, subong sa sadtong magakari ulihi niya, ginahatag ang pagpasalig, “Yari karon, Ako manginkaupod ninyo tubtob sa katapusan.” Mat. 28:20.AK1 295.1

  Wala gid nagatuytoy ang Dios sa Iya mga anak luwas sang sa ila ginapili nga pagtuytoyan, kon sarang nila makita ang katapusan kutob sa ginsugoran, kag mahangpan ang himaya sang tinutuyo nga ila ginatuman subong masigkamanogpangabudlay Niya. Indi si Enok nga ginliton sa langit, indi si Elias nga nagkayab sa kangga nga kalayo, ang labi kadako ukon labi nga ginpadunggan sang sa kay Juan Bautista nga namatay nga isahanon sa bilanggoan. “Sa inyo natugot ini nga tungod kay Kristo kamo indi lamang magtuo sa Iya kundi man mag-antus tungod sa Iya.” Filipos 1:29. Sa tanan nga hatag nga sarang mahatag sang Langit sa aton, ang pag-ambit kay Kristo sa Iya mga pag-antos amo ang labing mabug-at nga tinulin kag labing mataas nga dungog.AK1 295.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents