Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 25—Ang Pagtawag sa Luyo Sang Dagat

  ANG ADLAW nagabutlak sa ibabaw sang Dagat sang Galilea. Ang mga gintuton-an, nga lapyo sa walay bunga nga pagpangabudlay sa kagab-ihon, yara pa gihapon sa ila palaisdaan nga sakayan sa linaw. Nagkari si Jesus sa paggamit sang malinong nga takna sa higad sang tubig. Sa maaga sa kaagahon nagalaom Sia sa paghilway sing diutav nga tion gikan sa kadam-an nga nagasunod sa Iya adlawadlaw. Apang sa wala madugay ang mga tawo nagasugod sa pagdugok sa Iya. Ang ila kadamuon nagadugang sing madasig, sa bagay nga ginaipit Sia sa tanan nga luyo. Sa sining tion ang mga gintuton-an nagdungka. Agod makapalagyo sa nagaginutok nga kadam-an, si Jesus nagsakay sa sakayan ni Pedro, kag ginsugo Niya sia sa pagpalawod sing diutay. Diri si Jesus sarang makita kag mabatian sing labi kaayo, kag kutob sa sakayan nagtudlo Sia sa kadam-an sa dalay-ahan.AK1 316.1

  Daw ano nga talan-awon ini sang mga manogtunda nga pagpamalandungon; ang ila mahimayaon nga Manogmando nagalingkod sa sakayan sang mangingisda nga ginaduyan sang wala nagapahimunong nga balod, kag nagabantala sang maayong balita sang kaluwasan sa nagapalamati nga kadam-an nga yara sa bibi sang tubig! Sia nga Pinadunggan sang langit nagapahayag sang da- lagko nga mga butang sang Iya ginharian sa bukas nga duog, sa ordinaryo nga mga tawo. Apang indi Sia sarang makaangkon sing talan-awon nga takos sing labi pa para sa Iya pagpangabudlay. Ang linaw, ang mga bukid, ang malapad nga mga latakon, ang kapawa sang adlaw nga nagadigos sang duta, tanan nagahatag sing mga butang nga makahalimbawa sang Iya mga leksyon kag sa pagdala sini sa ila sa hunahona. Kag wala sing leksyon si Kristo nga wala sing bunga. Ang tagsa ka balita gikan sa Iya mga bibig nagakari sa isa ka kalag subong pulong sang walay katubtoban nga kabuhi.AK1 316.2

  Sa tagsa ka tion nagadugang ang kadam-an sa dalayahan. Ang mga tigulang nga nagasandigan sa ila mga sungkod, ang mapatol nga mga umanhon halin sa mga bakulod, mga mangingisda halin sa ila pagpangabudlay sa linaw, mga komersiante kag mga rabbi, manggaranon kag mga maalam, tigulang kag pamatan-on nga nagadala sang ila masakit kag nagaalantos, nga nagapanigal-ot sa pagpamati sang mga pulong sang diosnon nga Manunodlo. Sa sinang mga talan-awon kaangay sini ang mga manalagna nagpaabot, kag nagsulat sila:AK1 317.1

  “Ang duta sang Zabulon kag ang duta sang Neftali,
  Nayon sa dagat, sa unhan sang Jordan,
  Galilea sang mga Gentil-—
  Ang katawohan nga naglingkod sa kadudolman
  Nakakita sing dako nga kapawa,
  Kag sa mga naglingkod sa ginsakpan kag sa landing
  sang kamatayon,
  Ang kapawa nagdilag.”
  AK1 317.2

  Wala labot sang kadam-an sa dalay-ahan sang Genesaret, si Jesus sa Iya wali sa luyo sang dagat may iban pa nga manogpalamati sa atubangan sang Iya hunahona. Sa nagatulok Sia sa mga katuigan nakita Niya ang Iya mga matutom sa bilanggoan kag sa hulot sang hukmanan, nga ginasulay kag sa mamingaw kag kapipit-an. Ang tagsa ka talan-awon sang kalipay kag pagpakig-away kag kaliligban nabuksan sa atubangan Niya. Sa mga pulong nga ginhambal sa sadtong nagdugok sa Iya, nagahambal man Sia sa sining iban nga mga kalag sang amo gid nga mga pulong nga magakari sa ila subong isa ka balita sang paglaom sa pagtilaw, sa paglipay sa kasakit, kag subong langitnon nga kapawa sa kadudolman. Bangod sa Espiritu Santo, ina nga tingog nga nagahambal kutob sa sakayan sang mangingisda sa dagat sang Galilea pagapamatian nga nagahambal sang paghidaet sa tawhanon nga tagipusoon tubtob sa pagtakop sang panag-on.AK1 317.3

  Pagkatapos hambal ni Jesus, nagbalikid Sia kay Pedro, kag sugoon sia nga itulak ang sakayan palaod, kag iladlad ang mga pukot sa pagpangisda. Apang linuyahan si Pedro. Sa bug-os nga gab-i wala gid sila sing nadakop. Sa malinong nga inoras sang kagab-ihon nagapamalandong sia sang kapalaran ni Juan Manogbaptis, nga nagaantos sa iya bilanggoan. Naghunahona sia sang sarang mahanabo sa palaabuton ni Jesus kag sa iya mga sumolunod, sang pagkalugaw-an sang bulohaton sa Judea, kag sang kalautan sang mga saserdote kag rabbi. Bisan pa sa Iya kaugalingon nga bulohaton nalugaw-an Sia kag sa nagabantay sia sang walay sulod nga pukot, ang palaabuton daw madulom nga walay paglaom. “Magtutoon, sa bug-os nga gab-i nagpangabudlay kami, kag wala gid sing nadakop,” ang hambal ni Pedro.AK1 319.1

  Ang gab-i amo lamang ang maayo nga tion sa pag-pangisda sa pukot sa matin-aw nga tubig sang linaw. Sa tapos nagapangabudlay sa bug-os nga gab-i kag wala man sing nadakop, daw wala sing paglaom ang pagladlad sang pukot sa adlawon; apang nagsugo si Jesus, kag ang gugma sa ila Ginuo nagdaldal sa mga gintutonan sa pagtuman. Si Simon kag ang iya utod nagtunton sang pukot. Sa nagahimos sila sa pagbatak, tama kadamo sang isda nga nadakop sa bagay nga nagkalagisi ang pukot. Napilitan sila sa pagtawag kay Santiago kag kay Juan sa lain nga sakayan sa pagbulig sa ila. Sa na- pasulod ang isda, ang duha ka sakayan daw may katalagman nga makapan.AK1 319.2

  Apang si Pedro karon daw wala magsapak sang sakayan ukon sang isda. Ining katingalahan, labaw sa iban nga iya nasaksihan, isa ka pagpahayag sang diosnon nga gahom. Sa kay Jesus nakita niya ang Isa nga nagagahom sang tanan nga kinaugali. Ang pagpakita sang pagkadiosnon nagapahayag sang iya kaugalingon kag pagkadilibalaan. Ang gugma sa iya Ginuo, ang kahuya tungod sang iya kaugalingon nga pagkadimatinuohon, ang pagpasalamat sang pagpaubos ni Kristo, labaw sa tanan, ang pagtalupangod sang iya pagkamahigko sa atubangan sang walay katubtoban nga kaputli, nagpahanguyos sa iya. Samtang ang iya mga kaupdanan masako sa pagkuha sang isda sa pukot, si Pedro nagyaob sa tiilan sang Manlulowas, kag nagsiling, “Palayo sa akon, O Ginuo, kay ako tawong makasasala.”AK1 320.1

  Ining amo man nga pagpakita sang diosnon nga pagkabalaan nanginkabangdanan sang pagkapukaw ni Daniel manalagna subong patay sa atubangan sang manogtunda sang Dios. “Ang akon kaayoayo nabaylo sa akon sa kadulontan, kag wala ako sing kusog nga nabilin.” Subong man sang pagkakita ni Isaias sang himaya sang Ginuo, nagtuaw sia, “Kailo ako! Kay nawala na ako; bangod nga tawo ako nga dimatinlo sing mga bibig, kag nagapuyo ako sa tunga sang katawohan nga dimatinlo sing mga bibig, kay ang akon mga mata nakakita sang Hari, ang Ginuo sang mga kasoldadosan!” Dan. 10:8; Isa. 6: 5. Ang pagkatawhanon upod sang iya kaluyahon kag sala, ginpakita nga baliskad sa kahimpitan sang pagkadiosnon, kag ginbatyag niya ang kakulang kag ang pagkadibalaan niya. Nangin-amo ini sa tanan nga gintugotan sa pagtan-aw sang pagkadako kag pagkahalangdon sang Dios.AK1 320.2

  Si Pedro nagtuaw, “Palayo sa akon, O Ginuo, kay ako tawong makasasala;” apang nagapangapyot sia sa tiilan ni Jesus, nga nagabatyag nga indi sia sarang maka- bulag sa Iya. Ang Manlulowas nagsabat, “Dili ka mahadlok; kutob karon magapangisda ka sing mga tawo.” Nahanabo yadto nga tapos nakakita si Isaias sang pagkabalaan sang Dios kag sang iya kaugalingon nga pagkadilitakos gintulinan sia sang diosnon nga balita. Si Pedro sa tapos gintuytoyan sa pagpabiya sang kaugalingon kag pagsandig sa diosnon nga gahom, nakabaton sang iya bulohaton para kay Kristo.AK1 320.3

  Tubtob sini nga tion wala sing gintuton-an nga nakahiusa sing himpit subong masigkamanogpangabudlay upod ni Jesus. Nasaksihan nila ang madamo sang Iya mga katilingalahan; apang wala nila sing bug-os pagbayai ang ila una nga bulohaton. Ang pagbilanggo kay Juan Manogbaptis para sa ila nangin-isa ka kapasuhan. Kon amo ini ang patubas sang bulohaton ni Juan, diutay lamang ang ila paglaom sa ila Agalon tungod sang mga pangulo sa relihiyon nga nagtingob batok sa Iya. Sa idalom sining mga kahimtangan isa ka bulig sa ila ang pagbalik sa malip-ot nga tion sa ila pagpangisda. Apang karon ginatawag sila ni Jesus sa pagbiya sang ila una nga kabuhi, kag sa paghiusa sang ila bulohaton sa Iya. Ginbaton ni Pedro ang panawag. Sang pag-abot niya sa dalay-ahan si Jesus nagsugo sa tatlo ka gintuton-an, “Sunod kamo sa Akon, kag himuon Ko kamo nga mga mangingisda sang mga tawo.” Gilayon ginbayaan nila ang tanan kag nagsunod sa Iya.AK1 321.1

  Sa wala pa Sia magsugo sa ila sa pagbiya sang ila pukot kag sang palaisdaan nga sakayan, ginpasalig sila ni Jesus nga ang ila mga kinahanglan pagaihatag. Ang paggamit sang sakayan ni Pedro sa bulohaton sang maayong balita ginbayaran sing bugana. Sia nga “nagahatag sa iya nga nagapanawag sa Iya,” nagsiling, “hatag kamo, kag kamo hatagan; sukob nga maayo, dinasok, naligoligo, nga nagaawas.” Roma 10:12; Lucas 6:38. Sa sini nga sukob ginbalusan Niya ang pagpangabudlay sang mga gintuton-an. Kag ang tagsa ka pag-antos nga nahi- mo sa Iya bulohaton pagabalusan suno sa “dimatakos nga kamanggaran sang Iya bugay.” Efeso 3:20; 2:7.AK1 321.2

  Sa sinang masubo nga gab-i sa linaw, sang nagbulag sila sa kay Kristo, ang mga gintuton-an ginaipit sang pagkadimatinuohon, kag ginalapyo sang walay bunga nga pagpangabudlay. Apang ang Iya pagpakita nagsindi sang ila pagtuo, kag nagdala sa ila sing kalipay kag pagkamadinalag-on. Subong man sini sa aton; bulag kay Kristo ang aton pagpangabudlay wala sing bunga, kag mahapos ang dili pagsalig kag ang pagkumod. Apang kon malapit Sia, kag nagapangabudlay kita sa idalom sang Iya pagtudlo, nagakalipay kita sa kapahayagan sang Iya gahom. Bulohaton ni Satanas ang pagpaluya sang kalag; bulohaton ni Kristo ang pagpabaskog sa pagtuo kag paglaom.AK1 322.1

  Ang labi kadalom nga leksyon nga ginhatag sang katingalahan sa mga gintuton-an among isa ka leksyon man para sa aton—nga Sia nga sa Iya pulong nagatipon sang mga isda sa dagat, sarang man makatandog sang tagipusoon nga tawhanon, kag guyoron sila sang higot sang Iya gugma, agod nga ang Iya mga alagad sarang “makamanginmangingisda sang mga tawo.”AK1 322.2

  Mga labi ka kabus kag indi maalam nga mga tawo ining mga mangingisda sang Galilea; apang si Kristo, ang Kapawa sang kalibutan, sing bugana sarang makahatag sa ila sing ikasarang sa palangakuan nga sa sini ginpili Niya sila. Wala ginatamay sang Manlulowas ang kalantipan; kay kon ginagahuman sang gugma sang Dios, kag ginatugyan sa Iya bulohaton, ang pag-angkon sing kaalam isa ka pagkamaayo. Apang ginligaran Niya ang maalam nga mga tawo sa Iya panag-on, tungod nga tama ang ila pagsalig sa ila kaugalingon sa bagay nga indi sila sarang makaawa sa naga-antos nga tawhanon, kag makamanogpangabudlay upod sa Tawo sa Nazaret. Sa ila pagkasalimpapaw, ginakaakigan nila nga pagtudloan sila ni Kristo. Si Ginuong Jesus nagatinguha sa pagbu- lig sa sadtong magamangin-alagyan nga matanos sang Iya bugay. Ang nahauna nga butang nga dapat pagtunan sang tanan nga buot magmanogpangabudlay upod sa Dios amo ang leksyon sang dipagsalig sa kaugalingon; niyan handa sila nga paghatagan sang karakter ni Kristo. Ini wala ginadangat paagi sa kalantipan sa labi kasientipiko nga bulohaton. Bunga ini sang kaalam nga makuha gikan sa diosnon nga Manunodlo lamang.AK1 322.3

  Ginpili ni Jesus ang walay alam nga mga mangingisda tungod nga wala sila makabutho sa tradisyon kag sayop nga mga pamatasan sang ila panag-on. Mga tawo sila nga tumandok sa ikasarang, kag mapainuboson kag mahagop sila nga tudloan—mga tawo nga sarang Niya maton-an sa Iya bulohaton. Sa ordinaryo nga paggawi sang kabuhi may madamo nga sing mapailubon nagahikot sang adlawadlaw nga hilikuton, nga wala makahibalo nga may ila sila nga gahom, nga kon magamit, magabayaw sa ila tupong sa labing pinasidunggan nga mga tawo sang kalibutan. Ang pagtandog sang sampaton nga kamot ginakinahanglan sa pagpukaw sadtong nagakatulog nga mga ikasarang. Sa sina nga sari sang mga tawo si Jesus nagatawag nga mangin Iya masigkamanogpa* ngabudlay; kag ginhatagan Niya sila sing kaayuhan sa pagpakig-upod sa Iya kaugalingon. Wala gid makaangkon bisan ang labing dalagko nga mga tawo sang kalibutan sang amo nga manunodlo. Sang paglakat sang mga gintuton-an gikan sa paghanas sang Manlulowas, indi na sila ignorante kag walay pinaniiran. Nagakaangay na sila sa Iya sa hunahona kag karakter, kag ang mga nakahibalo nga nakig-upod sila sa kay Jesus.AK1 323.1

  Indi ang labing mataas nga kalantipan ang nagahatag sang kaalam lamang, kundi ang paghatag sang importante nga kabaskog nga ginabaton paagi sa pagpakigkita sang hunahona sa hunahona, kag sang kalag sa kalag. Amo lamang ang kabuhi nga sarang makahatag sing kabuhi. Daw ano nga kahigayunan ang nangin- niyan nga sa tatlo ka tuig nanginkaupod sinang diosnon nga kabuhi nga nagapailig sang manoghatag nga kabuhi nga gahom nga nagpakamaayo sang kalibutan! Labaw sa iya mga kaupdanan, si Juan ang hinigugma nga gintuton-an nagtugyan sang iya kaugalingon sa gahom sinang makatilingala nga kabuhi. Nagasiling sia, “Ang kabuhi napahayag, kag nakita namon, kag ginasaksihan, kag ginaasoy sa inyo ang kabuhi nga walay katapusan nga upod anay sa Amay kag napahayag sa amon.” “Gikan sa Iya kabug-osan kita tanan nakabaton, bugay sa bugay.” 1 Juan 1:2; Juan 1:16.AK1 323.2

  Sa mga pinadala sang aton Ginuo wala sing ano nga makadala sa ila sing himaya. Masanag nga ang pagkamadinalag-on sang ila pagpangabudlay nagikan lamang sa Dios. Ang kabuhi sining mga tawo, ang karakter nga ila ginpatubo, kag ang gamhanan nga bulohaton nga ginbuhat sang Dios bangod sa ila, among isa ka pamatuod sang Iya pagahimuon para sa tanan nga magahagop nga pagtudloan kag matinumanon.AK1 324.1

  Ang nagahigugma kay Kristo sing labi magabuhat sang labing madamo nga kaayuhan. Wala sing latid sa pagkamapuslanon sang isa nga, bangod sa pagpahigad sang kaugalingon, nagahatag sing duog sa pagpanghikot sang Espiritu Santo sa iya tagipusoon, kag nagakabuhi sang kinahanglan nga disiplina, sa wala sing pagkumod ukon indi pagluyahan sa dalanon, ang Dios magatudlo sa ila sa oras-oras, kag sa adlawadlaw. Ginahandom Niya ang pagpahayag sang Iya bugay. Kon ang Iya mga tinawo maghawan sang mga kasablagan, pagaiula Niya ang mga tubig sang kaluwasan sa bugana nga ilig paagi sa alagyan nga tawhanon. Kon ang mga tawo sa mapainuboson nga kabuhi mapabaskog sa pagbuhat sang tanan nga kaayuhan nga sarang nila mahimo, kon ang manogpugong nga kamot indi pag-ibutang sa ibabaw nila sa pagtapna sang ila kakugi, may yara kuntani nga isa kagatos ka manogpangabudlay kay Kristo sa diin may isa lamang.AK1 324.2

  Ang Dios nagakuha sa mga tawo subong nga amo sila, kag ginahanas sila para sa Iya bulohaton, kon magtugyan lamang sila sang ila kaugalingon sa Iya. Ang Espiritu sang Dios nga ginabaton sa kalag, magapabaskog sang tanan niya nga ikasarang. Sa idalom sang pagtuytoy sang Espiritu Santo, ang hunahona nga natugyan sing himpit sa Dios magatubo sing nagakasinanto, kag ginapabakod sa paghangop kag pagtuman sang ginakinahanglan sang Dios. Ang maluya, ang nagaduhadoha nga karakter magabalhin nga makusog kag malig-on. Ang dayon nga debosyon nagatukod sang hapiit nga relasyon sa tunga ni Jesus kag sang Iya gintuton-an sa bagay nga ang Kristohanon magakaangay sa Iya sa hunahona kag sa karakter. Bangod sa pagpakig-angot kay Kristo, maiya niya ang labi kaathag kag labi kasangkad nga panghunahona. Ang Iya inoghalangop magalabi kadalom, ang iya paghukom magatimbang sing labi kaayo. Ang nagahandom sa pag-alagad kay Kristo ginapabaskog sang manoghatag sang kabuhi nga gahom sang Adlaw sang Pagkamatarong sa bagay nga sarang sia makadala sing bunga sa himaya sang Dios.AK1 325.1

  Ang mga tawo nga may labing mataas nga kalantipan sa mga arte kag siensia nakatuon sang hamili nga mga leksyon gikan sa mga Kristohanon sa kubos nga kabuhi nga ginkabig sang kalibutan subong walay alam. Apang ining wala ginakilala nga mga gintuton-an nakadangat sang isa ka kalantipan sa labing mataas sang tanan nga mga bulothuan. Nakalingkod sa tiilan sadtong nagpamulong sang “Wala pa gid sing tawo nga nagpamulong.”AK1 325.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents