Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 28—Levi-Mateo

  SA MGA opisyal nga Romanhon sa Palestina, wala sing ginadumtan sing labi kundi ang mga manogsukot sang buhis. Ang buhis nga ginasukot sang dumoluong nga gahom nagapaakig sing dayon sa mga Judio, tungod nga nagapadumdom ini nga ang ila pagkakinaugalingon nagtaliwan na. Kag ang mga manogsukot indi lamang galamiton sang pagpigos nga Romanhon; mga manoglupig sila, nga nagapamanggad sang ila kaugalingon sa kagastohanan sang mga tawo. Ang isa ka Judio nga magbaton sini nga bulohaton sa kamot sang mga Romanhon ginakabig subong manogluib sang kadungganan sang iya banwa. Ginatamay sia subong isa ka manoglapas, kag ginaisip upod sang labing mahigko sa katilingban.AK1 357.1

  Sa sini nga sari yara si Mateo, nga, sa tapos sang apat ka gintuton-an sa Genesaret, amo ang madason nga gintawag sa bulohaton ni Kristo. Ang mga Fariseo naghukom kay Mateo suno sa iya palangakuan, apang nakita ni Jesus sa sini nga tawo ang isa ka tagipusoon nga bukas sa pagbaton sang kamatuoran. Nagpamati si Mateo sang pagtulon-an sang Manlulowas. Sa ginpahayag sang manogpatalupangod nga Espiritu sang Dios ang iya pagkamalauton, ginhandom niya ang pagpangita sing bulig gikan sa kay Kristo; apang naanad sia sang pagkaiyaiya sang mga rabbi, kag wala maghunahona nga ining Dako nga Manunodlo magtalupangod sa iya.AK1 357.2

  Sa nagalingkod ang manogsukot sang buhis sang isa ka adlaw sa iya takilya, nakita niya si Jesus nga nagapakara. Dako ang iya katingala sa pagpamati sang mga pulong nga ginhambal sa iya, “Sunod ka sa Akon.”AK1 359.1

  Si Mateo “nagtindog. . . kag nagsunod sa Iya.” Wala sing pagpangduhadoha, wala magpamangkot, wala maghunahona sang maayo nga negosyo nga pagaibaylo sa kaimulon kag kaiwatan. Tuman na sa iya nga manginkaupod kay Jesus, agod makapamati sa Iya mga pulong, kag makahiusa upod Niya sa Iya bulohaton.AK1 359.2

  Amo man ini sa mga gintuton-an nga gintawag sing una. Sang ginsugo ni Jesus si Pedro kag ang iya mga kaupdanan sa pagsunod sa Iya, gilayon ginbayaan nila ang ila sakayan kag sapyaw. Ang iban sining mga gintuton-an may mga abyan nga salakdagon; apang sang pagkabaton nila sang pangagda sang Manlulowas, wala sila magduhadoha, kag nagpamangkot, Paano ang pagkabuhi ko, kag pagsakdag ko sang akon panimalay? Nagtuman sila sa panawag; kag sang ulihi ginpamangkot sila ni Jesus, “Sang ginpadala Ko kamo nga walay puyopuyo ukon balalonan ukon sandalias, nakulangan bala kamo sing bisan anong butang? Nagsabat sila, Wala.” Lucas 22:35.AK1 359.3

  Sa kay Mateo sa iya manggad, kag sa kay Andres kag kay Pedro sa ila kaimulon, ang amo man nga pagtilaw ginadala; ang amo man nga pagtugyan ginabuhat sang tagsatagsa. Sa tion sang pagkamadinalag-on, kon ang sapyaw puno sang isda kag ang balatyagon sang daan nga kabuhi labi kabaskog, si Jesus nagsugo sa mga gintuton-an sa dagat sa pagbiya sang tanan para sa bulo-haton sang maayong balita. Gani ang tagsa ka kalag ginatilawan kon bala ang handom sa umalagi nga pagkabutang ukon sa pagpakighiambit kay Kristo amo ang labing mabaskog.AK1 359.4

  Ang palatukoran matul-id sa walay langan. Wala sing tawo ang sarang makamadinalag-on sa bulohaton sang Dios luwas kon ang iya bug-os nga tagipusoon yara sa bulohaton kag ginaisip niya ang tanan nga butang subong sagbot tungod sang maayo nga pagpakilala kay Kristo. Wala sing tawo nga may ginahawiran ang sarang makagintuton-an ni Kristo, ukon makamasigkamanogpangabudlay Niya. Kon ang mga tawo nagapakamahal sang dako nga kaluwasan, ang pag-antos sang kaugalingon nga makita sa kabuhi ni Kristo makita man sa ila. Bisan diin Sia magatuytoy, sing malipayon magasunod sila.AK1 360.1

  Ang pagtawag kay Mateo nga mangin-isa ka gintuton-an ni Kristo nagtuga sang dako nga kaakig. Sa isa ka manunodlo sang pagtoluohan nga magpili sang isa ka manogsukot sang buhis subong isa ka alagad amo ang isa ka kasandaran batok sa pamatasan nga balaan, sosyal kag nasyonal. Bangod sa paggamit sang pamatok sang mga tawo ang mga Fariseo naglaom sa pagpaliso sang ilig sang popular nga balatyagon batok kay Jesus.AK1 360.2

  Sa tunga sang mga manogsukot sang buhis ang lapnag nga kabalaka gintuga. Ang ila tagipusoon ginguyod pakadto sa diosnon nga Manunodlo. Sa kalipay sang iya bag-ong pagkagintuton-an, si Mateo naghandom sa pagdala sang iya una nga mga kaupdanan sa kay Jesus. Tungod sini naghiwat sia sing sinalusalo sa iya kaugalingon nga puloy-an, kag tawgon ang iya mga himata kag mga abyan. Indi lamang ginlakip ang mga manogsukot sang buhis, kundi madamo nga ang ila dungog ginaduhadohaan, kag ginadilian sang ila labi katul-id nga kaingod.AK1 360.3

  Ang sinalusalo ginhiwat sa kadungganan ni Jesus, kag wala Sia magduhadoha sa pagbaton sang inbitasyon. Nahibaloan Niya sing maayo nga ini magapasandad sa mga Fariseo, kag magapalain ini sa Iya sa mata sang mga tawo. Apang wala sing butang nahanungod sang pagsulondan ang sarang makainpluensia sang Iya paghulag. Sa iya ang guwa nga dagway wala sing ano man. Ang nagatandog sa Iya tagipusoon amo ang isa ka kalag nga ginauhaw sang tubig sang kabuhi.AK1 360.4

  Si Jesus naglingkod sa latok sang mga manogsukot sang buhis subong pinasidunggan nga bisita, bangod sang Iya kaawa kag kalulo sang pagtilingob, ginakilala Niya ang dungog sang tawhanon; kag ang mga tawo naghandom nga mangintakos sang Iya pagsalig. Sa ila ginauhaw nga tagipusoon ang Iya mga pulong may bulahan kag manoghatag sing kabuhi nga gahom. Ang bag-o nga mga balatyagon ginpukaw, kag ang kahigayunan sang isa ka bag-o nga kabuhi ginbuksan sa sining sinikway nga katilingban.AK1 361.1

  Sa katilingban kaangay sini, indi diutay ang natandog sang pagtulon-an sang Manlulowas nga wala magkilala sa Iya tubtob sa tapos sang Iya pagkayab. Sang ginpasagahay ang Espiritu Santo, kag mga tatlo kalibo ang nagliso sa isa ka adlaw, madamo sa tunga nila ang nakabati sing una anay sa latok sang mga manogsukot sang buhis, kag ang iban sini nahimo nga manogbalita sang maayong balita. Sa kay Mateo gid ang huwaran ni Jesus sa sinalusalo among isa ka dayon nga leksyon. Ang talamayon nga manogsukot sang buhis nahimo nga isa sang labi ka matugyanon nga manogwali, sa iya kaugalingon nga pag-alagad nga nagasunod sing hapiit sa tikang sang Agalon.AK1 361.2

  Sang pagkahibalo sang mga rabbi nahanungod sang pagtambong ni Jesus sa sinalusalo ni Mateo, nagkuha sila sing kahigayunan sa pagsumbong sa Iya. Apang ginpili nila ang paghikot sini paagi sa mga gintuton-an. Bangod sa pagpukaw sang ila pamatok naglaom sila sa pagpabulag sa ila gikan sa ila Agalon. Pagsulondan nila ang pagsumbong kay Kristo sa mga gintuton-an, kag sa mga gintuton-an sa kay Kristo, nga ginatumod ang mga baslay sa diin makapilas sila sing labi. Ini amo ang paagi sa diin si Satanas nagpangabudlay kutob sang pag-untat niya sa pagkamatutom sa langit; kag ang tanan nga magtinguha sa tunga sang binahinbahin kag pagsipak ginadaldal sang iya espiritu.AK1 361.3

  “Ngaa bala nagakaon ang inyo manunodlo upod sa mga manogsukot sang buhis kag mga makasasala?” ang pamangkot sang mahisa nga mga rabbi.AK1 362.1

  Wala maghulat si Jesus nga ang Iya mga gintutonan magsabat, kundi Sia gid nagsabat: “Ang mga maayo walay kinahanglan sang manogbulong, kundi ang mga nagamasakit. Lakat kag magtuon kon ano ang kahulogan sini, Buot Ko ang kaluoy, kag indi ang halad. Kay wala Ako magkari sa pagtawag sang mga matarong, kundi sang mga makasasala.” Ang mga Fariseo nagasiling nga maayo sila sa espirituhanon, busa wala sila sing kinahanglan sang isa ka manogbulong, samtang ginakabig nila ang mga manogsukot sang buhis kag mga hentil subong nagakapatay sa mga balatian sang kalag. Niyan indi bala bulohaton Niya subong manogbulong, sa pagkadto sa amo gid nga sari sang mga tawo nga nagakinahanglan sang Iya bulig?AK1 362.2

  Apang wala sapayan nga ang mga Fariseo naghunahona sing tama kataas nahanungod sang ila kaugalingon, sa pagkamatuod yara sila sa labi pa kalain nga kahimtangan sang sa sadtong ila ginatamay. Ang mga manogsukot sang buhis indi salimpapaw kag may ikasangkol, kag sa sini nga bagay bukas sila sing labi sa inpluensia sang kamatuoran. Si Jesus nagsiling, “Lakat kag magtuon kon ano ang kahulogan sini, Buot Ko ang kaluoy, kag indi ang halad.” Sa sini nga bagay ginpakita Niya nga samtang nagasiling sila nga ginasaysay nila ang pulong sang Dios, sing himpit wala nila mahibaloi ang iya espiritu.AK1 362.3

  Ginpahipos ang mga Fariseo sa isa ka tion, apang nagtapat sila sing labi sa ila pagpakig-away. Sang ulihi ginpangita nila ang mga gintuton-an ni Juan nga Manogbaptis kag tinguhaan agod ini sila magsumpong sa Manlulowas. Gintudlo nila nga may pagyubit ang iya haloshalos nga kabuhi, ang iya yano nga pamatasan, ang iya ordinaryo nga panapton, kag nagsiling sila nga panatiko sia. Tungod nga ginbuyagyag niya ang ila pagkasalimpapaw, ginsumpong nila ang iya mga pulong, kag nagtinguha sila sa paglabugay sa mga tawo agod ini sila magtindog batok sa iya. Ang Espiritu sang Dios nagadaldal sa tagipusoon sining mga manogyubit, sa pagpatalupangod sa ila sang sala; apang ginsikway nila ang laygay sang Dios, kag nagsiling nga si Juan may isa ka yawa.AK1 362.4

  Karon sang nagapakig-impon si Jesus sa mga tawo, nga nagakaon kag nagainom sa ila mga latok, ginsumbong nila Sia nga mahakog kag palainom. Yadtong nagasumbong sini amo gid ang nagahimo sini. Subong nga ang Dios ginapahayag sing malain kag ginasukloban ni Satanas ang iya kaugalingon nga kaugali, subong man sini ang mga manogbalita sang Ginuo ginahimutig sining malaot nga mga tawo.AK1 363.1

  Ang mga Fariseo indi buot magtalupangod nga si Jesus nagakaon upod sang mga manogsukot sang buhis kag mga makasasala agod sa pagdala sang kapawa sang langit sa sadtong nagalingkod sa kadudolman. Indi sila buot magtalupangod nga ang tagsa ka pulong gikan sa diosnon nga Manunodlo sang Dios. Nagtapat sila sa indi pagbaton sang kapawa; kag wala sapayan nga ginsumpong nila ang bulohaton sang Manogbaptis, karon handa sila sa pagpakig-abyan sa iya mga gintuton-an, nga nagalaom sa pagkuha sang ila bulig batok kay Jesus. Ginpahayag nila nga si Jesus nagapanghiwala sang mga dumaan nga mga tradisyon; kag ginpahayag nila ang ginkalainan sang maid-id nga pagkasinimbahon sang Manogbaptis sa ginbuhat ni Jesus sa pagkaon upod sa mga manogsukot sang buhis kag sang mga makasasala.AK1 363.2

  Ang mga gintuton-an ni Juan yara sa dako nga kasubo. Ini sa wala pa ang ila pagduaw kay Jesus upod sang balita ni Juan. Ang ila hinigugma nga manunodlo yara sa bilanggoan, kag gingamit nila ang ila mga adlaw sa lalaw. Kag si Jesus wala magtinguha sa pagluwas kay Juan, kag daw sa nagapakita pa gani nga wala Sia nagapati sang iya pagtulon-an. Kon si Juan ginpadala sang Dios, ngaa si Jesus kag ang Iya mga gintuton-an nagalakat sa dalan nga tama katuhay?AK1 363.3

  Ang mga gintuton-an ni Juan wala sing maathag nga paghangop sang bulohaton ni Kristo; naghunahona sila nga ayhan may sadsaran ang panumbong sang mga Fariseo. Ginabantayan nila ang madamo nga mga pagsulondan nga ginapatuman sang mga rabbi, kag nagalaom pa nga pagapakamatarungon sila bangod sa buhat sang kasugoan. Ang pagpuasa ginabuhat sang mga Judio subong isa ka binuhatan nga may ikatakos, kag ang labing katutom sa tunga nila nagapuasa sa duha ka adlaw tagsa ka simana.AK1 364.1

  Ang mga Fariseo kag ang mga gintuton-an ni Juan nagapuasa sang pagkari sini mga naulihi sa kay Jesus sa pagpamangkot, “Ngaa bala nagapuasa sing masunson kami kag ang mga Fariseo, apang ang Imo mga gintuton-an wala nagapuasa?”AK1 364.2

  Sing malulo kaayo ginsabat sila ni Jesus. Wala Sia magtinguha sa pagtadlong sang ila sayop nga paghangop sang puasa, kundi sa pagpahamtang lamang sa ila sing matadlong nahanungod sang Iya kaugalingon nga bulohaton. Kag ginhimo Niya ini bangod sa paggamit sang amo man nga halimbawa nga gingamit sang Manogbaptis sa iya pagpamatuod sa kay Jesus. Si Juan nagsiling, “Ang nakaangkon sang nobya amo ang nobyo; ang abyan sang nobyo, nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako bangod sang tingog sang nobyo; busa ining kalipay ko nabug-os na.” Juan 3:29. Ang mga gintuton-an ni Juan indi makalimot sining mga pulong sang ila manunodlo, kay si Jesus nagsiling, subong ha- limbawa, “Sarang bala makapuasa ang mga inagda sa kasal samtang yara pa ang nobyo kaupod nila?”AK1 364.3

  Ang Prinsipe sang langit yara sa tunga sang Iya mga tinawo. Ang labing dako nga dulot sang Dios ginhatag sa ila. Kalipay sa mga imol; kay nagkari Sia sa paghimo sa ila nga manunobol sang Iya ginharian. Kalipay sa mga manggaranon; kay pagatudloan Niya sila kon paano ang paghiagom sang walay katubtoban nga kamanggaran. Kalipay sa mga walay alam; kay pagahimuon Niya sila nga maalam sa kaluwasan. Kalipay sa mga maalam; kay pagabuksan Niya sa ila ang labi pa kadalom nga mga tinago nga wala gid nila madahomdahom; ang mga kamatuoran nga natago kutob pa sang pagtukod sang kalibutan pagabuksan sa mga tawo paagi sa bulohaton sang Manlulowas.AK1 365.1

  Nagkalipay si Juan nga Manogbaptis sa pagtan-aw sa Manlulowas. Daw ano kamalipayon nga hitabo ang nangin iya sang mga gintuton-an nga nangin kahigayunan nila ang paglakat kag pagsugilanon sa Halangdon sang langit! Indi ini nga tion nga maglalaw kag magpuasa sila. Kinahanglan nila buksan ang ila tagipusoon sa pagbaton sang kapawa sang Iya himaya, agod mapaiwag nila ang kapawa sa sadtong nagalingkod sa kadudolman kag sa landong sang kamatayon.AK1 365.2

  Isa sia ka laragway nga ginhuman sang mga pulong ni Kristo, apang sa tunga niya yara ang mabug-at nga landong, nga ang Iya lamang mata amo ang makakita. “Magaabot ang mga adlaw nga kuhaon sa ila ang nobyo, kag niyan magapuasa sila sa sadtong adlaw,” ang siling Niya. Kon makita nila ang ila Ginuo nga gintugyan kag ginlansang, ang mga gintuton-an magahaya kag magapuasa. Sa Iya katapusan nga mga pulong sa ila sa mataas nga hulot, nagsiling Sia, “Sa diutay pa nga tion, kag indi kamo makakita sa Akon, kag liwat sa diutay pa nga tion, kag kamo makakita sa Akon. Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagasiling Ako sa inyo, nga kamo magapahayag kag magapanalabiton, apang ang kalibutan magakalipay; magakasubo kamo, apang ang inyo kasubo baylohan sa kalipay.” Juan 16:19, 20.AK1 365.3

  Kon magguwa Sia gikan sa lulobngan, ang ila kasubo magabaylo sa kalipay. Sa tagsa sang Iya pagkayab, manginwala Sia sa persona ukon sa lawas; apang bangod sa Mananabang manginyara pa Sia gihapon kaupod nila, kag indi nila dapat gamiton ang ila tion sa paglalaw. Ini amo ang luyag ni Satanas. Buot niya nga maghatag pagpatalupangod ang kalibutan nga gindayaan sila kag ginpasuboan; apang bangod sa pagtuo kinahanglan sila magtulok sa santuaryo sa ibabaw, sa diin si Jesus nagaalagad para sa ila; kinahanglan buksan ang ila tagipusoon sa Espiritu Santo, ang Iya tiglawas, kag magkalipay sa kapawa sang Iya pagtambong. Apang ang mga adlaw sang pagsulay kag pagtilaw magaabot, nga pagadalhon sila sa pagpakigbangig sa mga manogdumala sining kalibutan, kag sa mga pangulo sang ginharian sang kadudolman; nga sa lawas wala nagaupod si Kristo sa ila, kag indi nila mahangpan ang Mananabang, niyan, nagakaigo gid sa ila ang pagpuasa.AK1 366.1

  Ang mga Fariseo nagatinguha sa pagbayaw sang ila kaugalingon bangod sang ila maid-id nga pagbantay sang mga dagway, samtang ang ila tagipusoon napun-an sang kahisa kag kaawayon. “Yari karon,” ang siling sang Kasulatan, “nagapuasa kamo tungod sa pagbanggianay kag pagsinuay kag sa pagsumbag nga may inumol sang pagkamalaot. Wala kamo nagapuasa sa sining adlaw agod nga mapabati ninyo ang inyo tingog sa hitaas. Amo bala ina ang puasa nga ginpili ko, ang adlaw nga ang tawo magpapiot sang iya kalag? amo bala ang pagduko sang iya ulo subong sang bagaas, kag paghumlad sing panapton nga sako kag may abo sa idalom niya? Tawgon mo bala ini nga puasa, kag kalahamut-an nga adlaw sa Ginuo?” Isa. 58:4, 5.AK1 366.2

  Ang matuod nga pagpuasa indi lamang isa ka pag- alagad nga sa dagway. Ang Kasulatan nagalarawan sang puasa nga ginpili sang Dios—“paghubad sang mga gapos sang pagkamalaot, ang pagpalos sang mga higot sang gota;” sa “pagkaawa sa nagutom, kag magbusog sang napiotan nga kalag.” Isa. 58:6, 10. Diri ginapahayag ang amo gid nga espiritu kag kinaugali sang bulohaton ni Kristo. Ang Iya bug-os nga kabuhi among isa ka halad sang Iya kaugalingon para sa pagluwas sang kalibutan. Kon bala nagapuasa sa kamingawan sang pagsulay ukon nagakaon upod sa mga manogsukot sang buhis sa sinalusalo ni Mateo, ginahatag Niya ang Iya kabuhi sa pagtubos sang nadula. Indi sa walay pulos nga paglalaw, sa lawasnon nga pagpaubos kag sa madamo nga mga paghalad nga makita ang matuod nga espiritu sang debosyon, kundi ini ginapahayag sang pagtugyan sang kaugalingon sa kinabubot-on nga pag-alagad sa Dios kag sa tawo.AK1 366.3

  Sa pagpadayon sang Iya sabat sa mga gintuton-an ni Juan, si Jesus naghambal sing isa ka paanggiran nga nagasiling, “Walay tawo nga nagatahi sing tukap nga bag-o sa panapton nga daan na; kay kon buhaton niya ini, ang tukap nga bag-o nagabingkas sa daan.” Ang balita ni Juan nga Manogbaptis ginsamayan sang tradisyon kag sang diwata. Ang pagtinguha sa pagsakot sang pagkasalimpapaw sang mga Fariseo sa debosyon ni Juan magabuhat lamang sing labi pa kaathag sang sa tunga nila.AK1 367.1

  Ang mga palatukoran sang pagtulon-an ni Kristo indi man sarang mapahiusa sa dagway pagkafariseo. Si Kristo indi dapat magtakop sang antad nga ginhimo sang mga pagtulon-an ni Juan. Pagaipaathag Niya sing labi ang pagbulagay sa tunga sang daan kag sang bag-o. Labot pa si Jesus nagpahalimbawa sini bangod sa pagsiling, “Walay tawo nga nagasulod sing alak nga bag-o sa mga panit nga daan; kay kon buhaton niya ini ang bag-ong alak magabusdik sang mga panit, kag ang alak mauyang, kag mga panit malaglag.” Ang panit nga sulodlan sang bag-o nga alak, sa tapos sang isa ka tion nagamala kag nagatapok, kag niyan wala na sing pulos sila nga pagsudlan liwat. Sa sining mahapos nga halimbawa si Jesus nagapahayag sang kahimtangan sang mga pangulo nga Judio. Ang mga saserdote kag mga escriba kag mga manogdumala nagtapat sa pagpabilin sa mga seremonyas kag tradisyon. Ang ila tagipusoon naghugot kaangay sang panit nga mamala nga ginpaanggiran Niya sa ila. Samtang nagapabilin sila nga busog sa relihiyon nga makikasugoan, indi gid mahimo sa ila ang pagkamangin manogtago sang buhi nga kamatuoran gikan sa langit. Naghunahona sila nga ang ila kaugalingon nga pagkamatarong sangkol na, kag wala sila nagahandom nga ang isa ka bag-o nga butang kinahanglan dalhon sa ila pagtoluohan. Ang maayo nga kabubot-on sang Dios sa mga tawo wala nila pagbatuna subong isa ka butang , nga bulag sa ila. Ginpaangot nila ini sa ila kaugalingon nga ikatakos tungod sang ila maayong mga binuhatan. Ang pagtuo nga ginahikot sang gugma kag nagatinlo sang kalag indi makakita sing duog sa paghiusa sa pagtoluohan sang mga Fariseo, nga ginbuhat sang mga seremonyas kag sang mga sugo sang mga tawo. Ang paninguha sa pagpahiusa sang mga pagtulon-an ni Jesus sa gintukod nga pagtoluohan wala sing pulos. Ang importante nga kamatuoran sang Dios, kaangay sang pagaslom sang alak, magagisi sang daan kag gabok nga sulodlan sang tradisyon sang mga Fariseo.AK1 367.2

  Ang mga Fariseo naghunahona sa ila kaugalingon nga tama kaalam sa pagkinahanglan sang instruksyon, tama katarong sa pagkinahanglan sang kaluwasan, tama kadungganon sa pagkinahanglan sang dungog nga nagagikan kay Kristo. Nagtalikod ang Manlulowas gikan sa ila sa pagpangita sa iban nga buot magabaton sang balita gikan sa langit. Sa wala matudloi nga mga mangingisda, sa manogsukot sang buhis sa tindahan, sa ba- bae sang Samaria, sa ordinaryo nga mga tawo nga nagpamati sa Iya sing malipayon, nakakita Sia sang Iya bag-o nga sulodlan para sa bag-o nga alak. Ang mga galamiton nga pagagamiton sa bulohaton sang maayong balita amo yadtong mga kalag nga sing malipayon nagabaton sang kapawa nga ginapadala sa ila sang Dios. Ini sila amo ang Iya mga galamiton sa paghatag sing pagkilala sang kamatuoran sa kalibutan. Kon bangod sa bugay ni Kristo ang Iya mga tinawo magamangin bag-o nga mga sulodlan, pagapun-an Niya sila sang bag-o nga alak.AK1 368.1

  Ang pagtulon-an ni Kristo, wala sapayan nga ginasimbolo ini sang bag-o nga alak, indi bag-o nga doktrina, kundi ang pagpahayag sadtong gintudlo kutob sa ginsugoran. Apang sa mga Fariseo ang kamatuoran sang Dios nadulaan sang iya urihinal nga kahulogan kag kagayon. Sa ila ang pagtulon-an ni Kristo bag-o halos sa tanan nga bagay, kag wala ini pagkilalaha kag pagbatuna.AK1 369.1

  Gintudlo ni Jesus ang gahom sa butig nga pagtulon-an sa paglaglag sang pag-abiabi kag handorri sa kamatuoran. “Wala sing tawo,” ang siling Niya, “nga nakainom sing laon nga alak nga nagahandom sang bag-o; kay siya nagasiling, Ang laon maayo.” Ang tanan nga kamatuoran nga ginhatag sa kalibutan paagi sa mga patriarka kag manalagna nag-iwag sa bag-o nga kagayon sa mga pulong ni Kristo. Apang ang mga escriba kag mga Fariseo wala sing handom sa hamili kag bag-o nga alak. Tubtob nga nahaw-asan sang daan nga mga tradisyon, pamatasan, kag binuhatan, wala sila sing duog sa hu-nahona ukon tagipusoon para sa mga pagtulon-an ni Kristo. Nagapabilin sila sa patay nga mga dagway, kag nagtalikod gikan sa buhi nga kamatuoran kag gahom sang Dios.AK1 369.2

  Ini amo ang kabangdanan sang kalaglagan sang mga Judio, kag manginkabangdanan ini sang kalaglag sang madamo nga mga kalag sa aton kaugalingon nga adlaw. Mga linibo ang nagahimo sang amo man nga sayop subong sang ginbuhat sang mga Fariseo nga ginsabdong ni Kristo sa sinalosalo ni Mateo. Sa baylo nga pagbayaan ang iban nga mga ginahuptan nga panghunahona ukon pagtalikdan ang iban nga mga diosdios nga opinyon, ang madamo nagdumili sang kamatuoran nga nagakari gikan sa Amay sang kapawa. Nagasalig sila sa kaugalingon, kag nagasandig sa ila kaugalingon nga kaalam, kag wala nila ginakilala ang ila espirituhanon nga kaimulon. Nagapadayon sila sa pagsiling nga naluwas sila sa iban nga paagi sa diin sarang sila makabuhat sang importante nga bulohaton. Sang nakita nila nga wala sing paagi sa pagsamay sang kaugalingon sa bulohaton, ginasikway nila ang kaluwasan nga ginaaman.AK1 369.3

  Subong sa mga adlaw ni Kristo, subong man sini karon; ang mga Fariseo wala makahibalo sang ila espirituhanon nga kakulangan. Sa ila nagaabot ang balita, “Kay nagsiling ka, Manggaranon ako kag nagbugana ako, kag wala nagakinahanglan sing bisan ano; kag wala makahibalo nga ikaw ang kailo, makalulooy, imol, bulag, kag hubo. Busa nagalaygay Ako sa imo sa pagbakal gikan sa Akon sing bulawan nga inulay sang kalayo, agod nga magmanggaranon ka, kag sing mga panapton nga maputi agod nga mapanaptan mo ang imo kaugalingon kag ang kahuloy-an sang imo pagkahubo indi mapadayag.” Bugna 3:17, 18. Ang pagtuo kag ang gugma amo ang bulawan nga inulay sa kalayo. Apang sa kadamuan ang bulawan naglubog, kag ang manggaranon nga bahandi nadula. Ang pagkamatarong ni Kristo sa ila among isa ka panapton nga wala magamit, isa ka tuburan nga wala matandog. Sa ila ginasiling, “Apang amo ini ang Akon pamatok sa imo, nga ginbayaan mo ang imo nahaunang gugma. Dumdoma niyan kon gikan diin ka mapukan, maghinulsol kag magbuhat sang nahaunang mga bulohaton. Kon indi, makara Ako sa imo kag magakuha sang imo candelero sa iya duog, luwas kon maghinulsol ka.” Bugna 2:4, 5.AK1 370.1

  “Ang mga halad sang Dios amo ang espiritu nga buong kag mahinulsolon nga tagipusoon, O Dios, dili Mo pagtamayon.” Sal. 51:17. Ang tawo kinahanglan kuhaan sang kaugalingon sa wala pa sia sa himpit nga paghangop sarang makatumoluo kay Jesus. Kon pagbayaan ang kaugalingon, niyan ang Ginuo sarang makahimo sa tawo subong bag-o nga tinuga. Ang bag-o nga mga sulodlan sarang masudlan sang bag-o nga alak. Ang gugma ni Kristo magapabaskog sa tumoluo sa bag-o nga kabuhi. Sa iya nga nagatulok sa Tag-iya kag Manoghimpit sang aton pagtuo, ang karakter ni Kristo pagaipahayag.AK1 371.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents