Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 30—“Nagtangdo Sia Sing Napulog Duha”

  “KAG nagtaklad Sia sa mga bakulod, kag nagtawag sa Iya sang mga nahamut-an Niya; kag nagpalapit sila sa iya. Kag nagtangdo Sia sing napulog duha, nga Iya man ginhinganlan mga pinadala, agod nga magpakig-upod sila sa Iya, kag nga mapadala Niya sila sa pagwali.”AK1 386.1

  Didto sa mahandong nga mga kahoy sa luyo sang bukid, kag malayolayo sa Dagat sang Galilea, ang napulogduha gintawag sa pagkapinadala, kag ang Wali sa Bukid ginhatag. Ang mga latagon kag mga bakulod among naluyagan nga mga duog ni Jesus, kag madamo sang Iya wali ginhatag sa idalom sang bukas nga langit, sa baylo sa sulod sang templo ukon sinagoga. Wala sing sinagoga ang sarang makapasulod sang kadam-an nga nagasulonod sa Iya, apang indi lamang ini amo ang kabangdanan nga ginpili Niya ang mga latagon kag mga kakahuyan. Ginahigugma ni Jesus ang mga talan-awon sang mga kinaugali. Sa Iya ang tagsa ka duog nga malinong among isa ka templo nga balaan.AK1 386.2

  Didto sa idalom sang mga kahoy sa Eden amo ang ginpili sang nahauna nga mga pumoluyo sang duta nga ila santuaryo. Didto si Kristo nagpakighambal sa amay sang katawohan. Sang gintabog gikan sa Paraiso, ang aton nahaunang mga ginikanan sa gihapon nagasimba sa mga latagon kag sa mga kakahuyan, kag didto si Kristo nagapakigkita sa ila upod sang maayong balita sang Iya bugay. Si Kristo amo ang nagpakighambal kay Abraham sa idalom sang terebinto sa Mamre; sa kay Isaak samtang nagkadto ini sa mga latagon sa pagpangamuyo sa udtong adlaw; sa kay Jacob sa luyo sang bakulod sa Betel; sa kay Moises sa tunga sang mga bukid sang Midian; kag sa pamatan-on nga si David samtang nagabantay ini sang iya mga panong. Amo ang sugo ni Kristo nga sa napuloglima ka siglo ang mga Hebreohanon nagbiya sang ila puloy-an sa isa ka simana tagsa ka tuig, kag nagpuyo sa mga payag-payag nga nahimo sa mga sanga nga malagtom sang “mga kahoy nga maayo, mga paklang, kag mga sanga sang mga kahoy nga madabong kag sang mga sauce sang sapa.” Lev. 23:40.AK1 386.3

  Sa paghanas sang Iya mga gintuton-an, ginpili ni Jesus ang pagguwa gikan sa kagamo sang banwa pakadto sa malinong nga latagon kag mga bakulod, kay ini nagakasinanto sing labi sa mga leksyon sang pagpailob sang kaugalingon nga Iya buot itudlo sa ila. Kag sa sulod sang panahon sang Iya bulohaton ginahigugma Niya ang pagtipon sa mga tawo palibot Niya sa idalom sang asol nga langit, sa hilamon sa luyo sang bakulod, ukon sa ubay sang dalay-ahan sa luyo sang linaw. Diri, sa nalibutan sang mga tinuga nga Iya ginbuhat, sarang Sia makapaliso sang hunahona sang Iya mga manogpalamati gikan sa artipisyal pakadto sa natural. Sa pagtubo sang kinaugali ginapahayag ang mga palatukoran sang Iya ginharian. Samtang ang mga tawo nagabayaw sang ila mata sa mga bakulod sang Dios, kag makita nila ang makatilingala nga mga binuhatan sang Iya kamot, sarang sila makatuon sang mga leksyon sang diosnon nga kamatuoran. Ang pagtulon-an ni Kristo pagaisulit sa ila paagi sa mga butang sang kinaugali. Gani amo man ini sa tanan nga magalakat sa mga palangumhan upod ni Kristo sa ila tagipusoon. Magabatyag sila nga ginalibu- tan sang isa ka balaan nga inpluensia. Ang mga butang sang kinaugali nagalakip sang mga palaanggiran sang aton Ginuo, kag nagasulit sang Iya mga laygay. Bangod sa pagpakig-ambit sang Dios sa kinaugali, ang hunahona ginabayaw, kag ang tagipusoon makakita sing pahuway.AK1 387.1

  Ang nahauna nga tikang pagahimuon karon sa pagorganisar sang iglesia nga sa tapos sang pagkayab ni Kristo, mangintiglawas Niya sa duta. Wala sing mahal nga santuaryo ang pagagamiton nila, kundi ang Manlulowas nagdala sa ila sa duog nga ginahigugma Niya, kag sa iya hunahona ang balaan nga eksperiensia sina nga adlaw ginpaangot sing dayon sa katahum sang bukid kag nalupyakan kag sang dagat.AK1 388.1

  Gintawag ni Jesus ang Iya mga gintuton-an agod ipadala Niya sila subong Iya mga saksi, sa pagpahayag sa kalibutan sang ila nakita kag nabatian nahanungod sa Iya. Ang ila bulohaton amo ang labing importante sa diin gintawag ang tawhanon nga mga tinuga. kag ikaduha lamang sadtong iya ni Kristo gid. Kinahanglan sila manogpangabudlay upod sang Dios sa pagluwas sang kalibutan. Subong nga sa Daan nga Katipan ang napulogduha ka patriarka nagatindog subong tiglawas sang Israel, subong man sini, ang napulog duha ka pinadala kinahanglan magtindog subong tiglawas sang maayong balita nga iglesia.AK1 388.2

  Nahibaloan sang Manlulowas ang karakter sang mga tawo nga Iya ginpili; ang tanan nila nga kaluyahon kag mga sayop nabuksan sa atubangan Niya; nahibaloan Niya ang mga katalagman nga ila dapat pagaagihan, ang salabton nga natungtong sa ila, kag ang Iya tagipusoon nagakaawa sa sining mga pinili. Isahanon sa bukid malapit sa Dagat sang Galilea ginagamit Niya ang bug-os nga gab-i sa pagpangamuyo tungod sa ila, samtang nagakatulog sila sa kunsaran sang bukid. Sang pagbanag- banag sang kaagahon gintawag Niya sila tungod nga may importante Sia nga ihambal sa ila.AK1 388.3

  Ining mga gintuton-an konkaisa nanginkabulig ni Jesus sa aktibo nga pagpangabudlay. Si Juan kag si Santiago, si Andres kag si Pedro, upod ni Felipe, ni Natanael kag ni Mateo, nagpakig-angot sing hapiit sa Iya sing labi sa iban, kag nakasaksi sang madamo Niya nga mga kalatingalahan. Si Pedro, si Santiago kag si Juan amo gid ang labi kalapit sa Iya. Sa walay langan daw nanginkaupod nila Sia, nga nagasaksi sang Iya mga kalatingalahan kag nagapamati sang Iya mga pulong. Si Juan naglabi pa gid kahapiit sa kay Jesus sa bagay nga ginakilala sia subong isa nga ginahigugma ni Jesus. Ginahigugma sila tanan ni Jesus, apang si Juan may labi kamabinatunon nga espiritu. Lanubo sia sang sa iban, kag sa labi pa nga pagsalig nga iya sang bata, ginabuksan niya ang iya tagipusoon kay Jesus. Sa sini nga bagay si Kristo may labi nga simpatiya sa iya kag bangod sa iya ang labing madalom nga pagtudlo espirituhanon sang Manlulowas ginahatag sa mga tawo.AK1 389.1

  Sa ulo sang isa sang mga kabon sa diin ang mga pinadala ginabahin, ang ngalan ni Felipe nagatindog. Amo sia ang nahauna nga gintuton-an ang ginhambalan ni Jesus sing pinasahi, “Magsunod ka sa Akon.” Si Felipe nagikan sa Betsaida, ang banwa ni Andres kag ni Pedro. Nakapamati sia sang pagtulon-an ni Juan Manogbaptis, kag nabatian niya ang iya ginpahibalo nahanungod kay Kristo subong Cordero sang Dios. Si Felipe isa ka bunayag nga manogpangita sang kamatuoran, apang mahinay sia sing tagipusoon sa pagtuo. Wala sapayan nga nagbuylog sia kay Kristo, ang iya ginsugid sa kay Natanael nahanungod sa Iya nagapakita nga wala sia sing bug-os mapatalupangod sang pagkadiosnon ni Jesus. Wala sapayan nga ginpahibalo sang tingog gikan sa langit nga si Kristo Anak sang Dios, sa kay Felipe Sia amo “si Jesus nga taga Nazaret anak ni Jose.” Juan 1:45. Sa liwat, sang gin- pakaon ang lima kalibo, ang kakulang sing pagtuo ni Felipe ginpahayag. Sa pagtilaw sa iya, si Jesus nagpamangkot, ‘’Diin bala kita mabakal sing tinapay agod ining katawohan makakaon?” Ang sabat ni Felipe nagapakita nga wala sing pagtuo: “Duha ka gatos ka denario nga tinapay indi makaigo sa ila agod nga ang tagsatagsa makakuha sing diutay.” Juan 6:5, 7. Nasubo si Jesus. Wala sapayan nga nakita ni Felipe ang Iya mga binuhatan kag ginbatyag ang Iya gahom, apang wala sia sing pagtuo. Sang nagpangutana ang mga Griego sa kay Felipe nahanungod kay Jesus, wala sia magkuha sang kahigayunan sa pagpakilala sa ila sa Manlulowas, kundi nagkadto sia kay Andres. Sa liwat sa sadtong katapusan nga mga takna sang paglansang, ang mga pulong ni Felipe nangin-amo sa bagay nga nagapaluya sang pagtuo. Sang paghambal ni Tomas kay Jesus, “Ginuo, wala kami makahibalo kon diin ka makadto, paano bala ang pagkahibalo namon sang dalan?” ang sabat sang Manlulowas, “Ako amo ang dalan, kag ang kamatuoran, kag ang kabuhi. . . . Kon nakakilala kamo sa Akon, nakakilala kamo kuntani sa Akon Amay man.” Gikan kay Felipe naghalin ang sabat nga walay pagtuo: “Ginuo, ipakita sa amon ang Amay, kag tuman na sa amon.” Juan 14:5-8. Tama kahinay sang tagipusoon, tama kaluya sang pagtuo, sinang gintuton-an nga sa tatlo ka tuig nanginkaupod ni Jesus.AK1 389.2

  Sa ginkalainan sang pagkadimatinuohon ni Felipe amo ang pagsalig ni Natanael nga kaangay sa iya sang bata. Tawo sia nga may hanuot nga kinaugali, isa nga ang iya pagtuo nagapangalig-on sa mga butang nga indi makita. Apang si Felipe isa ka estudyante sa bulothoan ni Kristo, kag ang diosnon nga Manunodlo nagpailob sang iya pagkadimatinuohon kag pagkabundol. Sang pagpasagahay sang Espiritu Santo sa mga gintuton-an, si Felipe nahimo nga isa ka manunodlo suno sa diosnon nga pagsulondan. Nahibaloan niya ang iya ginahambal, kag nagatudlo sia nga may pagsalig nga nagadala sing pagtalupangod sa mga manogpalamati.AK1 390.1

  Samtang nagahimos si Jesus sa pagtangdo sa mga gintuton-an, ang isa nga wala pagtawga nagpangayo nga mangin-isa sia sa tunga nila. Ini amo si Judas Escariote, tawo nga nagapakasumolunod ni Kristo. Sa dako nga kahanuot kag daw sinsero, nagsiling, “Manunodlo, magasunod ako sa Imo bisan diin Ka makadto.” Wala magpangindi si Jesus ukon nag-abiabi sa iya, kundi nagmitlang sining masubo nga mga pulong: “Ang mga ido nga talunon may mga lungib, kag ang mga pispis sa langit may mga hapunan; apang ang Anak sang tawo wala gid sing ulonlan sa Iya ulo.” Mat. 8:19, 20. Nagatuo si Judas nga si Jesus amo ang Mesias; kag bangod sa pagbuylog sa mga pinadala, nagalaom sia sa pagkuha sing mataas nga palangakuan sa bag-o nga ginharian. Ginbuko ni Jesus ang pagtapna sini nga paglaom bangod sa pagpahayag sang Iya kaimulon.AK1 391.1

  Ang mga gintuton-an maluyag nga si Judas manginisa nila. May manogmando sia nga dagway, isa ka tawo nga may matalom sing paghangop kag may ikasarang sa pagdumala, kag ginpatigayon niya sia sa kay Jesus subong isa nga magabulig sing dako sa Iya sa bulohaton Niya. Natingala sila nga tama kabugnaw ang pagbaton ni Jesus sa iya.AK1 391.2

  Ang mga gintuton-an nasubo gid kaayo nga si Jesus wala magtinguha sa pagkuha sang bulig sang mga pangulo sa Israel. Ginbatyag nila nga isa ini ka sayop ang indi pagpalig-on sang Iya bulohaton bangod sa pagkuha sang bulig sining mga tawo nga may inpluensia. Kon abi wala Niya pagbatuna si Judas, magapangduhadoha sila sa ila kaugalingon nga hunahona sang kaalam sang ila Agalon. Ang ulihi nga maragtas ni Judas magapakita sa ila sang katalagman sang pagtugot sa kalibutanon nga pagbinagbinag nga magtapat sang ikasangkol sang mga tawo sa bulohaton sang Dios. Ang pagbulig sina nga mga tawo subong nga buot pagkuhaon sang mga gintuton-an magatugyan sang bulohaton sa kamot sang iya labing malain nga kaaway.AK1 391.3

  Apang sang pagbuylog ni Judas sa mga gintuton-an, indi nga wala niya makita ang kagayon sang karakter ni Kristo. Ginabatyag niya ang inpluensia sinang diosnon nga gahom nga nagaguyod sang mga kalag pakadto kay Kristo. Sia nga nagkari indi sa pagbasag sang tabon-ak ukon pagpalungon ang pabilo nga nagapuog, indi magadumili sini nga kalag samtang may isa ka handom nga nagakab-ot sang kapawa. Nabasa sang Manlulowas ang tagipusoon ni Judas; nahibaloan Niya ang kadulomon sang kalautan nga pagahulogan ni Judas luwas kon pagluwason, ginpahamtang Niya sia sa diin adlawadlaw sarang sia mapaambit sang nagasagahay nga gugma Niya nga dimaiyaiyahon. Kon pagabuksan niya ang iya tagipusoon kay Kristo, ang diosnon nga bugay magasubol sang yawan-on nga pagkamaiyaiyahon, kag si Judas ayhan mangin-isa ka katapo sang ginharian sang Dios.AK1 392.1

  Nagakuha ang Dios sa mga tawo subong nga amo sila, nga may elemento nga tawhanon sa ila karakter, kag hanason sila para sa Iya bulohaton, kon buot sila nga pagdisiplinahan kag magtuon nahanungod sa Iya. Wala sila pagpilia tungod nga himpit sila, kundi wala sapayan sang ila kasawayan, nga bangod sa pagkilala kag sa pagbutang sa buhat sang kamatuoran, bangod sa bugay ni Kristo, sarang sila mabalhin sa Iya larawanAK1 392.2

  Si Judas may amo man sia nga kahigayunan kaangay sa iban nga mga gintuton-an. Nagapamati sia sa amo man nga mga leksyon nga hamili. Apang ang pagbutang sa buhat sang kamatuoran, nga ginapatuman ni Kristo, nagasumpong sa mga handom kag tinutoyo ni Judas, kag indi sia buot magbiya sang iya mga ideya agod sa pagbaton sa kaalam gikan sa LangitAK1 392.3

  Daw ano kalulo sang pag-alima sang Manlulowas sa iya, sia nga magatugyan sa Iya! Sa Iya pagtudlo, si Jesus nagpahayag sang mga palatukoran sang pagkamahinatagon nga nagabunal sa gamot gid sang pagkamahamkunon. Ginpakita Niya sa atubangan ni Judas ang kalaot sang karakter nga subok, kag sa madamo nga tion ang gintuton-an nakatalupangod nga ang iya karakter ginpahayag, kag ang iya sala gintuhoy; apang indi sia buot magtuad kag magbiya sang iya pagkadimatarong. Sangkol sia sa kaugalingon, kag sa baylo nga batoan niya ang panulay, nagpadayon sia sa pagsunod sang iya malimbungon nga mga buhat. Si Kristo yara sa iya atubangan, isa ka buhi nga huwaran sang kon dapat mangin-ano sia kon gin-ani niya ang kaayuhan sang diosnon nga pagpamalandong kag pag-alagad; apang ang lek-syon kag leksyon wala pagpamatii ni Judas.AK1 392.4

  Wala mag-alima sa iya si Jesus paagi sa matalom nga pagsabdong tungod sang iya pagkamahamkunon; kundi sa diosnon nga pagpailob ginbatas Niya ining masinalaypon nga tawo, samtang nagahatag Sia sa iya sing kapahayagan nga ginabasa Niya ang iya tagipusoon subong sa bukas nga tulon-an. Ginpahayag Niya sa atubangan niya ang labing mataas nga pagpabaskog sa pagbuhat sing matarong; kag sa pagsikway sang kapawa sang Langit, si Judas wala sing ano nga balibad.AK1 393.1

  Sa baylo nga maglakat sa kapawa, ginpili ni Judas ang pagpadayon sa iya mga kasawayan. Ang malaot nga mga handom, ang matimaluson nga mga balatyagon, madulom kag masingki nga panghunahona, amo ang ginadalo tubtob si Satanas naggahom sing bug-os sa tawo. Si Judas nahimo nga tiglawas sang kaaway ni Kristo.AK1 393.2

  Sang pagkari niya sa pagbuylog kay Jesus, may hamili sia nga mga kaugali sang karakter nga kuntani mahimo nga isa ka pagpakamaayo sa iglesia. Kon abi handa sia sa pagdala sang singkaw ni Kristo, kuntani nangin-isa sia ka pangulo sa tunga sang mga pinadala; apang ginpatig-a niya ang iya tagipusoon sang gintuhoy ang iya mga kasawayan, kag ang pagpalabilabi kag pagribok, ginpili niya ang iya kaugalingon nga handom nga maiyaiyahon, kag sa sini nga bagay indi sia takos sa bulohaton nga kuntani pagaihatag sa iya sang Dios nga iya pagabuhaton.AK1 393.3

  Ang tanan nga mga gintuton-an may grabe nga mga sayop sang pagtawag sa ila ni Jesus sa Iya bulohaton. Bisan si Juan, nga naghapiit sing labi sa mahagop kag mapainuboson nga Isa, sa kinaugali indi mahagop kag masinulogton. Sia kag ang iya utod ginatawag nga “mga anak sang daguob.” Samtang nagaupod sila kay Jesus, ang bisan ano kadiutay nga kapaltahan nga ginpakita sa Iya, magapukaw sang ila kaakig kag pagkamasinumpungon. Ang malaot nga panimuot, ang pagtimalos, ang espiritu nga masinabdungon, yara sa hinigugma nga gintuton-an. Palabilabihon sia kag may handom nga mangin-una sa ginharian sang Dios. Apang adlawadlaw, sumpong sa iya kaugalingon nga espiritu nga masingki, ginatan-aw niya ang kalulo kag pagbatas ni Jesus, kag nabatian niya ang Iya mga leksyon sa pagpaubos kag pagpailob. Ginbuksan niya ang iya tagipusoon sa diosnon nga inpluensia, kag nahimo indi lamang isa ka manogpamati, kundi manoghimo sang mga pulong sang Manlulowas. Ang kaugalingon natago kay Kristo. Natunan niya ang pagdala sang singkaw ni Kristo kag ang pagpas-an sang Iya lulan.AK1 394.1

  Ginsabdong ni Jesus ang Iya mga gintuton-an, ginpaandaman Niya sila; apang si Juan kag ang iya mga kautoran wala magbiya sa Iya; ginpili nila si Jesus walay sapayan sang mga pagsabdong. Wala magbiya ang Manlulowas sa ila tungod sang ila mga kaluyahon kag mga sayop. Nagpadayon sila tubtob sa katapusan sa pagambit sang Iya mga pagtilaw kag sa pagtuon sang mga leksyon sang Iya kabuhi. Bangod sa pagtulok kay Kristo, ginbalhin sila sa karakter.AK1 394.2

  Ang mga pinadala nagakalainlain sa ila mga pama- tasan kag panimuot. Yara si Mateo nga manogsukot sang buhis, kag ang mainiton nga si Simon, madumot sang pagbulot-an sang Roma; ang maalwan kag dasodaso nga si Pedro, kag ang malain sing espiritu nga si Judas; si Tomas, maminatud-on sing tagipusoon, apang mahinay kag mahadlukon, si Felipe, mahinay sing tagipusoon kag naduyog pagduhadoha, kag ambisyoso nga mga anak ni Zebedeo upod sang ila mga kautoran. Ini sila gindala sing tingob upod sang ila lainlain nga mga sayop, tanan may pinanubli kag pinatubo nga mga kaduyogan sa kalaot; apang sa kay Kristo kinahanglan sila magpabilin sa panimalay sang Dios, nga magatuon agod mangin-isa ka pagtuo, sa doktrina, kag sa espiritu. May ila sila nga mga pagtilaw, mga kasulob-an, mga paglainlain sa opinyon; apang samtang nagapabilin si Kristo sa tagipusoon, indi sarang mahimo ang pagbinahinbahin. Ang Iya gugma magatuytoy sa paghigugmaanay ang isa sa isa; ang mga leksyon sang Agalon magatuytoy sa paghiusa sang tanan nga mga diperensia, kag magadala sa mga gintuton-an sa paghiusa tubtob magaisa sila sa hunahona kag isa sa paghukom. Si Kristo among dako nga sentro, kag magapalapitay ang isa sa isa, suno sa ila pagpalapit sa sentro.AK1 394.3

  Sang pagkatapos ni Jesus sang Iya instruksyon sa mga gintuton-an gintipon Niya ang diutay nga kabon sing hapiit sa Iya, kag sang nagluhod sa tunga nila, kag nagtungtong sang Iya mga kamot sa ila ulo, naghalad Sia sing isa ka pangamuyo sa pagtugyan sa ila sa Iya balaan nga bulohaton. Sa sini nga bagay gintangdoan ang mga gintuton-an sang Ginuo sa bulohaton sang maayong balita.AK1 395.1

  Subong Iya mga tiglawas sa tunga sang mga tawo, si Kristo wala nagapili sang mga manogtunda nga wala gid mahulog, kundi ang mga tinuga nga tawhanon, mga tawo nga may kaangay man nga kinaugali sa sadtong ila ginapangita sa pagluwas. Ginsuklob ni Kristo ang pagkatawhanon, agod sarang Niya malambot ang taw- hanon. Ang pagkadiosnon nagakinahanglan sang pagkatawhanon; tungod nga kinahanglan ang diosnon kag ang tawhanon sa pagdala sang kaluwasan sa kalibutan. Ang pagkadiosnon nagakinahanglan sang tawhanon agod ang tawhanon sarang mahimo nga isa ka alagyan sang pagambitay sa tunga sang Dios kag sang tawo. Subong man sini sa mga alagad kag mga manogbalita ni Kristo. Ang tawo nagakinahanglan sing isa ka gahom sa guwa kag labaw sa iya kaugalingon sa pagpasaguli sa iya sang larawan sang Dios, kag sa pagpatakos sa iya sa paghimo sang bulohaton sang Dios; apang ini wala nagahimo sa tawhanon nga galamiton nga dili kinahanglan. Ang tawhanon nagapangalig-on sa diosnon nga gahom, si Kristo nagapuyo sa tagipusoon bangod sa pagtuo; kag paagi sa paghiusa upod sang diosnon, ang gahom sang tawo makahimo sing maayo.AK1 395.2

  Sia nga nagtawag sa mga mangingisda sa Galilea sa gihapon nagatawag sa mga tawo sa Iya bulohaton. Kag handa Sia sa pagpahayag sang Iya gahom paagi sa aton kaangay sa sadtong nahauna nga mga gintuton-an. Bisan kon daw ano ka dilihimpit kag makasasala sa aton, ang Ginuo nagatanyag sa aton nga magkumboya kita sa Iya, subong mga aprendis ni Kristo. Ginaagda Niya kita sa pagpaidalom sa instruksyon nga diosnon, agod nga, sa nagahiusa kay Kristo, sarang kita makahimo sang bu-lohaton sang Dios.AK1 396.1

  “May amon sining bahandi sa mga sulodlan nga duta, agod nga ang tama nga pagkadako sang gahom manginiya sang Dios kag indi sa amon kaugalingon.” 2 Cor. 4:7. Ini among kabangdanan kon ngaa ang pagwali sang maayong balita gintulin sa masinalaypon nga mga tawo sa baylo sa mga manogtunda. Maathag nga ang gahom nga nagahikot paagi sa kaluyahon sang tawhanon among gahom sang Dios; kag sa sini nga bagay ginapabaskog kita sa pagtuo nga ang gahom nga sarang makabulig sa iban nga maluya subong man sa aton, sarang maka- bulig sa aton. Kag yadtong sa ila kaugalingon “ginalikupan sang kaluyahon” sarang “makapaumod sa mga dimaalam kag nagtalang.” Heb. 5:2. Sa naagihan nila ang katalagman sa ila kaugalingon, nahibaloan nila ang mga katalagman kag kaiwatan sang dalanon, kag sa sini nga yara sa amo man nga katalagman. May yara nga mga kabangdanan ginatawag sila sa paglambot sa iban nga yara sa amo man nga katalagman. May yara nga mga kalag nga ginapaligban sang pangduhadoha, nga ginalulanan sang kaluyahon, maluya sa pagtuo, kag indi sarang makakita sang dimakita; apang ang isa ka abyan nga ila sarang makita, nga nagapalapit sa ila sa duog ni Kristo, sarang makamanginlugas nga magahigot sang ila nagakurog nga pagtuo sa kay Kristo.AK1 396.2

  Kinahanglan kita magmanogpangabudlay kaupod sang langitnon nga mga manogtunda sa pagpahayag kay Jesus sa kalibutan. Ang mga manogtunda, nga daw wala na sing pagpailob, nagahulat sang aton pagbulig; kay ang tawo kinahanglan mangin-alagyan sa pagpakig-ambit sa tawo. Kag kon ihatag naton ang aton kaugalingon kay Kristo sa bug-os nga tagipusoon nga debosyon, ang mga manogtunda nagakalipay nga sarang sila makahambal paagi sa aton tingog sa pagpahayag sang gugma sang Dios.AK1 397.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents