Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 32—Ang Pangulo Sang Hangaway Romanhon

  SI KRISTO nagsiling sa dungganon nga tawo nga ang anak gin-ayo Niya, “Luwas kon makakita ka sang talandaan kag kalatingalahan, indi ka magtuo.” Juan 4:48. Nasub-an Sia nga ang Iya kaugalingon nga pungsod nagakinahanglan sining gowa nga mga talandaan sang Iya Pagkahinaplas. Sa liwan kag liwan natingala Sia sang ila pagkadilimatinuohon. Apang natingala Sia sang pagtuo sang pangulo sang hangaway nga nagkadto sa Iya. Ang pangulo sang hangaway wala gid magduhadoha sang gahom sang Manlulowas. Wala gani niya ginpangabay nga magkari sa iya kaugalingon agod maghimo sining katanhagaan. “Ihambal lang ang pulong,” ang siling nia, “kag ang akon ulipon magaayo.”AK1 425.1

  Ang ulipon sining pangulo sang mga hangaway inabtan sang pagpalamatay sang lawas, kag nagatagumatayon. Sa tunga sang mga Romanhon, ang ulipon mga esklabo sila, ginbakal kag ginabaligya sa balaligyaan kag ginkabig nga may kapintas kag pagpigos; apang ang amo nga pangulo sang hangaway may maayo nga kaangtanan sa iya ulipon, kag naghandom sang iya kaumpawan. Gin- tuohan niya nga maayo ini ni Jesus. Wala pa sia makakita sa Manlulowas, apang ang mga sugid nagpabaskug sa iya sa pagtuo. Wala pa sia makakita sa Manlulowas, apang ang mga sugid nagpabaskug sa iya sa pagtuo. Waay sapayan sang pagkapormal sang mga Judio, ining Romanhon nagatuo nga ang ila pagtoluohan labi kaayo sang sa iya kaugalingon. Nabungkag na niya ang pamalabag sang pungsodnon nga kaugot kag pagdumot nga nagpain sang mga mandadaug sa ginlutos nga mga katawohan. Nagpahayag sia sang pagtahod sa pag-alagdan sang Dios, kag nagpakita sang kaayo sa mga Judio subong nga Iya sumilimba. Sa pagtudlo ni Kristo, subong nga ginsugid sa iya, nakita niya ang mga butang nga makasabat sang kinahanglanon sang kalag. Ang tanan nga espirituhanon sa sulod niya nagsabat sa mga pulong sang Manlulowas. Apang nagbatyag sia nga dilitakus sa pagpalapit sa kay Jesus, kag nagpakiluoy sia sa mga tigulang nga Judio sa paghimo sang pangabay tuhoy sa pag-ayo sang iya ulipon. Nakakilala sila sang Dako nga Manonudlo, kag sa iya panghunahona, makapalapit sila sa Iya agod sa pagbuyok sang Iya pagpasulabi.AK1 425.2

  Sang nagapasulod si Jesus sa Capernaum, ginsugata Sia sang isa ka hubon sang mga tigulang, nga nagsugid sa Iya sang handom sa pangulo sang hangaway Romanhon. Nagpamilit sila sa pagsiling nga “takus man sia nga pagahimoan Niya sini: kay nagahigugma sia sa aton pungsod, kag nakapatindug sia sa aton sang isa ka sina-goga.’‘AK1 426.1

  Sa gilayon si Jesus nagpadulong sa puloy-an sadto nga pangulo; apang, tungod kay ginadis-ug sang kadaman, mahinay ang Iya paglakat. Ang balita sang Iya pag-abut nag-una sa Iya, kag ang kapitan, sa iyang di-pagsalig sa kaugalingon, nagpadala sang sulat, “Ginuo, indi na pagpagamohi ang Imo kaugalingon: kay indi ako takus nga magpasilong Ka sa idalum sang akon mga atop.” Apang nagpadayon ang Manlulowas, kag ang kapitan, sa katapusan, nagpasimpalad sa pagpalapit sa Iya, nagtapus sang sulat, sa pagsiling, “Bisan ako indi naga-isip nga takus sa pagpalapit sa Imo:” “Apang ihambal lang kag ang akon ulipon magaayo. Kay isa ako ka tawo nga may kagamhanan,. nga may mga hangaway sa idalum nakon: kag magasiling ako sini nga tawo, Lakat, kag magalakat sia; kag sa isa, Kari, kag magapalapit sia; kag sa akon mga ulipon, Himoa ini, kag ginahimo niya.” Subong nga ako nagatiglawas sang gahom sang Roma, kag ang akon nga hangaway nagakilala sang akon gahom nga lubos, amo man Ikaw, nagatiglawas sang gahom sang walay katubtoban nga Dios, kag ang tanan nga butang nga tinuga nagatuman sang Imo pulong. Makasugo ka sa pagtabug sang balatian, kag magatuman ini sa Imo. Makatawag ka sang langitnon Mo nga mga sologuon, kag magahatag sila sang gahom sa pag-ayo. Ihambal gid lang ang Pulong kag ang akon ulipon magaayo.AK1 426.2

  “Sang mabatian ni Jesus ini nga mga butang, natingala Sia sa iya, kag nagliso Sia kag nagsiling sa mga katawohan nga nagsunod sa Iya, nagasiling Ako sa inyo, wala Ako nakakita sing katulad nga pagtuo, wala, wala sa Israel.” Kag sa kapitan nagsiling Sia, “Subong nga gintuohan mo, pagahimuon ini sa imo. Kag ang iya ulipon nag-ayo sa amo gid nga takna.”AK1 427.1

  Ang mga tigulang nga Judio nga nagpakilala sang kapitan sa kay Kristo nagpakita kon daw ano sila ka layo gikan sa pag-angkon sang espiritu sang maayong balita. Wala nila makilala nga ang aton dako nga kinahanglanon amo gid lang ang aton pag-angkon sang bugay sang Dios. Sa ila nga pagpakamatarung sa kaugalingon, ginpakilala nila ang kapitan tungod sang mga pabor nga iya sini ginpakita sa “aton pungsod.” Apang ang kapitan nagsiling sa iya kaugalingon, “Indi ako takus.” Ang iya tagipusoon natandug sang bugay ni Kristo. Nakita niya ang iya kaugalingon nga pagkadilitakus; apang nahadlok sia pagpangayo sang tabang. Wala sia magsalig sa iya kaugalingon nga pagkaayo; ang iya ginabaisan amo ang iya dako nga kinahanglanon. Ang iya pagtuo nagkapyot sa kay Kristo sa Iya tunay nga ugali. Wala sia magtuo sa Iya subong nga isa lamang ka manughimo sang katanhagaan, kundi nga isa ka Abyan kag Manlulowas sang tawo.AK1 427.2

  Sa amo man nga ang makasasala makapalapit kay Kristo. “Indi tungod sang mga buhat sang pagkamatarung nga aton nahimo, kundi tungod sang Iya kaluoy ginluwas Niya kita.” Titus 3:5. Kon singganon kamo ni Satanas nga kamo makasasala, kag indi makalaum sa pagbaton sang pagpakamaayo gikan sa Dios, sugiri sia nga si Kristo nagkari sa kalibutan sa pagluwas sang mga makasasala. Wala gid sing butang nga makarekomendar sang aton kaugalingon sa Dios; apang ang pangabay nga aton mahimo karon kag sa gihapon amo ang aton pagkawalay masarangan nga kahimtangan nga nagahimo sang Iya gahom sa pagtubos nga isa ka kinahanglanon. Nagasikway sang bug-os nga pagsalig sa kaugalingon, makatulok kita sa krus sang Kalbaryo kag magsiling,—AK1 428.1

  “Wala ako sing bill nga dala sa akon kamut
  Sa Imo krus gid lang ako nagakapyot.”
  AK1 428.2

  Ang mga Judio gintudloan gikan sa pagkabata nahanungod sang bulohaton sang Hinaplas. Ang binugna nga mga pulong sang mga patriarcas kag mga manalagna kag ang pagtudlo pinaagi sa simbolo sa pag-alagdan sa paghalad nangin ila. Apang wala nila ginsapak ang kapawa; kag nian nakita nila sa kay Jesus ang butang nga indi halandumon. Apang ang kapitan, natawo sa tunga sang pagkadiwatahan, nalantip sa pagkadiwatahan sang harianon nga Roma, nahanas bilang isa ka hangaway, nga daw nautod gikan sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang iya kalantipan kag palibot, kag dugang pa nga gintakpan sang pagkasalimpapaw sang mga Judio, kag sang pagtamay sang iya kaugalingon nga masigkapungsodnon sa mga Israelinhon,—ini nga tawo nakahangop sang kamatuoran nga sa diin ang mga inanak ni Abraham nabulag. Wala na sia maghulat kon bala batunon pa sang mga Judio ang Isa nga nagaangkon nga ila Hinaplas. Sang ang “kapawa, nga nagaiwag sang tagsa ka tawo nga nagkari sa kalibutan” (Juan 1:9) nagsilak sa iya, nakita niya, bisan nga malayo, ang himaya sang Anak sang Dios.AK1 428.3

  Sa kay Jesus amo ini ang hanuot nga bulohaton nga himuon unta sang maayong balita sa tunga sang mga hentil. Sing may kalipay nagtulok Sia sa unhan kon tipunon na ang mga kalag gikan sa tanan nga mga kapungsoran didto sa Iya ginharian. Upod sang madalum nga kasubo ginlarawan Niya sa mga Judio ang patubas sang ila pagsikway sang Iya bugay. “Nagasiling Ako sa inyo, Nga madamo ang magaabut gikan sa sidlangan kag nakatundan, kag magalingkod kaupod ni Abraham, ni Isaak kag ni Jacob, sa ginharian sang langit. Apang ang mga anak sang ginharian pagaitagbong sa kadodulman; may paghinibi kag pagbalagrut sang mga ngipon.” Ahay, pila karon ang nagaaman tuhoy sa amo gid nga makamamatay nga kapas-awan! Samtang ang mga kalag sa diwatahan nga mga kadutaan nagabaton sang Iya bugay, pila ang yara sa kristohanon nga kadutaan nga ginsilakan sinang kapawa nga ginsikway gid lang.AK1 429.1

  Labaw sa duhakapulo ka milyas gikan sa Capernaum, sa isa ka patagbukid nga nagalaaw sa malapad, kag matahum nga kapatagan sang Esdraelon, nahamtang ang minuro sang Nain, kag didto nagpadulong si Jesus sang Iya mga tikang. Madamo sang Iya mga gintuton-an kag may iban pa nga nag-upod sa Iya, kag sa dalanon ang mga tawo nagpalapit, nga nalangkag sang Iya mga pulong sang gugma kag kaawa, nagdala sang ila mga balatianon nga pag-ayuhon, upod sang paglaom gihapon nga Sia nga nagauyat sinang makatilingala nga gahom magpakilala sang Iya kaugalingon nga Hari sang Israel. Kadamu-an ang nagaginutok sa Iya alagyan, kag isa ini ka malipayon kag malaumon nga pinanong ang nagsunod sa Iya pataklad sa batuhon nga dalan padulong sa ganhaan sang binukid nga minuro.AK1 429.2

  Sang nagahilapit sila, ang isa ka katay sa lubong makita nga nagagowa gikan sa ganhaan. Upod sang mahinay kag masinolub-on nga mga tikang nagpadulong ini sa lolubngan. Sa isa ka bukas nga lungon nga ginayayungan sa atubangan amo ang lawas sang namatay, kag palibot sini amo ang manughaya, nga nagpuno sang kahanginan sang ila panalambiton. Ang tanan nga katawohan sang banwa halos nagtipon sa pagpakita sang ila pagtahod sa namatay kag sa ilang kaawa sa namatyan.AK1 430.1

  Isa yadto ka talan-awon nga makapapukaw sang pagkahanuklog. Ang namatay amo ang bugtong nga anak sang iya iloy nga isa ka balo. Ang namingawan nga manughaya nagasunod pakadto sa lolubngan sang amo lamang niya nga dutan-on nga manugsakdag kag manuglipay. “Sang nakita sia sang Ginuo, naluoy Sia sa iya.” Samtang nagalakat sia nga daw bulag, nga nagahaya, nga wala makatalupangod sang Iya pagtambong, nagpalapit Sia sa iya luyo kag magsiling sing mahinay, “Indi ka maghibi.” Si Jesus handa na magbaylo sang iya kasubo pakadto sa kalipay, apang indi Niya mabatas ang Iya kapahayagan sang kaawa.AK1 430.2

  “Nagpalapit Sia kag gintandug ang lungon;” sa Iya bisan ang pagtandug sa lungon indi makadagta. Ang duha ka mga hut-ong nagtipon sa palibot sang lungon, nga nagalaom batok sa paglaom. May yara nga Isa nga nagtabug sang balatian kag naglutos sang mga yawa; ang kamatayon bala sa idalum man sang Iya gahom?AK1 430.3

  Sa maathag kag gamhanan nga tingog ginhambal Niya ang mga pulong “Pamatan-on, nagasiling Ako sa imo, Bangon.” Yadto nga tingug naglapus sang dolunggan sang minatay. Ang pamatan-on nagbukas sang iya mga mata. Gindapit sia ni Jesus sa kamut, kag ginbayaw sia. Ang iya pagtulok nahulog sa iya nga nagahaya sa luyo niya, kag ang anak naghiusa sa isa ka madugay nagabagting kag nagmasinadyahon nga paghaksanay. Ang kadam-an nagtulok nga naurongan kag naglinong. “Nagabut ang kahadlok sa tanan.” Naglinong kag may balaan nga pagtahud, nagpabilin sila nga nagtindug sing makadali nga daw subong bala nga yara sila sa atubangan sang Dios. “Nian ginhimaya nila ang Dios sa pagsiling, Nga may isa ka dako nga manalagna nga nagbangon sa tunga naton; kag nga ang Dios nagduaw sang Iya katawohan.” Ang katay sa lubong nagbalik sa Nain bilang isa ka madinalag-on nga katay. “Kag ining sugid nahanungod sa Iya naglapnag sa bug-os nga Judea, kag sa palibot nga mga duog.”AK1 430.4

  Sia nga nagtindug sa luyo sang nagatalangison nga iloy sa ganhaan sang Nain, nagabantay sa tagsatagsa nga nagahaya sa luyo sang lungon. Natandug Sia sang kaawa sa aton kasubo. Ang Iya tagipusoon nga nagahigugma kag nagakahanuklog, among isa ka tagipusoon nga may dimabalhinon nga pagkaawa. Ang Iya pulong, nga nagtawag sa minatay nga magkabuhi, indi kay kubos nga gamhanan karon sang ginhambal Niya ini sa pamatanon sa Nain. Nagsiling Sia, “Ang bug-os nga gahom ginhatag sa Akon sa langit kag sa duta.” Mat. 28:18. Ina nga gahom wala nagabuhin sa nagalawig ang panahon, bisan nagakaubos tungod sang padayon nga pag-ilig sang Iya bugay. Sa tanan nga nagatuo sa Iya, Sia gihapon ang buhi nga Manlulowas.AK1 431.1

  Ginbaylohan ni Jesus ang kasubo sang iloy pakadto sa kalipay sang ginhatag Niya pabalik ang iya anak; way sapayan ang pamatan-on gintawag lamang pakadto j sining dutan-on nga kabuhi, sa pagbatas sang iya mga kasubo, iyang kabudlayan, iyang katalagman, kag magagi liwan sa idalum sang gahom sang kamatayon. Apang si Jesus nagalipay sang aton kasubo upod sang balita sang dayon nga paglaom: “Ako amo yadtong nagakabuhi nga namatay: kag yari karon nagakabuhi Ako sa giha- pon, . . . kag may yabi sang kamatayon kag sang hades.” “Busa gani kita nga mga anak nga umalambit sang unod kag dugo, Sia nagpakig-ambit sang amo man, agod nga pinaagi sang Iya kamatayon malaglag Niya sia nga may gahom sa kamatayon, nga amo ang yawa; kag luwason sila nga tungod sang ila kahadlok sa kamatayon gin-ulipon sila sa bug-os nila nga kabuhi.” Bug. 1:18; Heb. 2:14-15.AK1 431.2

  Indi makapugong si Satanas sang kamatayon sa iya kamut kon ang Anak sang Dios magtugot pa sa ila nga magkabuhi. Indi niya mauyatan sa espirituhanon nga kamatayon ang isa ka kalag nga tungod sa pagtuo nagabaton sang gamhanan nga Pulong ni Kristo. Ang Dios nagasiling sa tanan nga nagpakamatay sa sala, “Bangon ka nga nagkatulog, kag magbangon gikan sa kamatayon.” Efeso 5:14. Ina nga pulong amo ang kabuhi nga walay katapusan. Subong nga Pulong sang Dios nga nagpabuhi sang nahauna nga tawo, nagahatag gihapon sang kabuhi; subong nga Pulong ni Kristo, “Pamatan-on, nagasiling Ako sa imo, Bangon,” naghatag sang kabuhi sadtong pamatan-on sang Nain, busa ina nga pulong, “Bangon gikan sa minatay,” amo ang kabuhi sa kalag nga nagabaton sini. Ang Dios “nagluwas sa aton gikan sa gahom sang kadodulman, kag nagbalhin sa aton sa ginharian sang Iya mahal nga Anak.” Col. 1:13. Ini ginatanyag sa aton sa Iya mga Pulong. Kon batunon ta ang mga Pulong, may aton nga kaluwasan.AK1 432.1

  Kag “kon ang espiritu Niya nga nagbanhaw kay Jesus gikan sa mga minatay magpuyo sa inyo, Sia nga nagbanhaw kay Kristo gikan sa minatay magahatag sing kabuhi man sa inyo mga lawas nga mamalatyon paagi sa Iya Espiritu nga nagapuyo sa inyo.” “Kay ang Ginuo gid magakunsad gikan sa langit nga may singgit sang tingog sang punoan sang mga manogtunda kag sa budyong sang Dios; kag ang tanan nga nagkalamatay kay Kristo magakalabanhaw sing una: Niyan kita nga mga buhi, nga nabilin pagasabniton kaupod nila sa panganod sa pagsugata sa Ginuo sa kahawaan; kag mangin kaupod kita gihapon sa Ginuo.” Rom. 8:11; 1 Tes. 4:16, 17. Amo ini ang pulong sang kalipay nga ginapangabay kita nga maglinipayay ang tagsatagsa sa aton.AK1 432.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents