Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 37—Ang Una nga mga Manugwali

  ANG mga gintoton-an mga katapo sang panimalay ni Jesus, kag nag-upod sila sa Iya sa nagapanlakatan Sia sa Galilea. Nagpakig-ambit sila kaupod Niya sang mga kabudlayan kag kaiwatan nga ila naagyan. Nagpamati sila sa Iya pamulongpulong, naglakat kag nagsugilanon sila kaupod sang Anak sang Dios, kag gikan sa Iya matag-adlaw nga pagtudlo, natun-an nila kon paano ang pagpangabudlay sa pagtib-ong sang tawo. Samtang nagaalagad si Jesus sa pinanong nga kadam-an nga naglibut sa Iya, yara man nagatambong ang Iya mga gintoton-an, nga handa magtuman sang Iya sugo kag sa pagpamag-an sang Iya bulohaton. Nagbulig sila sa paghusay sang pinundok sang mga katawohan, nga nagadala sang mga masakiton sa Manlulowas, kag ang pagpauswag sang kalipayan sang tanan. Nagabantay sila sang may kabalaka nga manugpalamati, magpatpat sang Kasulatan sa ila, kag sa nanarisari nga paagi nagpangabudlay tuhoy sa ila espirituhanon nga kaayuhan. Gintudlo nila ang mga butang nga ila man naton-an kay Jesus, kag nagaangkon sila sang dagaya nga inagihan adlawadlaw. Apang nagkinahanglan man sila sang inagihan sa pagpangabudlay sing isahanon. Nagkinahanglan pa sila sang dugang nga mga pagtudlo, dalagko nga pailob kag pagkamainawaon. Samtang karon nga yara pa Sia kaupod nila, sa pagtudlo sang ila kasaypanan, kag laygayan kag tadlongon sila, ang Manlulowas nagpadala sa ila bilang mga tiglawas.AK1 475.1

  Samtang nga nanginkaupod nila Sia, masunson nga ang mga gintoton-an ginpalibog sang mga pagtudlo sang pari kag mga Fariseo, apang gindala nila ang ila palaligban kay Jesus. Ginpahamtang Niya sa ila ang kamatuoran sang Kasulatan nga tuhay sa pinalatonlaton nga sugilanon. Sa amo nga paagi ginpalig-on Niya ang ila pagsalig sa Pulong sang Dios kag sa dako nga bagay, ginhilway sila gikan sa kahadlok sa mga rabbi ukon manonudlo kag sa ila pagkaulipon sa pinalatonlaton nga sugid. Sa paghanas sang mga gintoton-an ang solundan sang kabuhi sang Manlulowas labi pa nga maayo sang sa ahaw nga pagtudlo sa pagtolon-an. Sang nagbulag na Sia sa ila, ang tagsa ka pagtulok kag paningog pinamulong nadumdoman gid nila. Masunson kon may panumpong gikan sa kaaway sang maayong balita, ginsulit nila ang Iya mga pulong, kag sang nakita nila ang patubas sini sa mga tawo, nalipay sila sing dako.AK1 476.1

  Gintawag ang napulogduha sa Iya, si Jesus nagsugo sa ila sa paglakat sing tagduhadoha sa mga kabanwahanan kag kaminuroan. Wala sing ginpadala nga nagaisahanon, kundi nga ang utod ginpabuylog sa utod, kag ang abyan sa abyan. Sa amo, makabuligay kag magpabaskugay ang isa kag isa, maglinaygayay kag magpinangamuyoay sing tingob, ang kaluyahon sang isa idugangan sang kabaskug sang isa. Sa amo man nga paagi, ginpadala Niya ang ulihe ang kapitoan. Gintuyo sang Dios nga ang mga sinugo sang maayong balita dapat nga mag-angtanay sa sini nga paagi. Sa aton panag-on ang bulohaton sa pagwali magamanginmainuswagon sing labi kon sundon ini sing hanuot.AK1 476.2

  Ang balita sang mga gintoton-an katulad man sang iya ni Juan nga manugtugmaw kag sang Iya ni Kristo mismo: “Ang ginharian sang Dios malapit na.” Indi sila magpakigbais sa katawohan kon bala si Jesus nga Nazaretnon Mesias ukon indi; apang sa Iya ngalan magapangabudlay sila sang amo man nga bulohaton sang kaluoy nga ginhimo Niya. Ginsugo Niya sila, “Ayuha ang mga masakiton, tinloi ang mga aroon, banhawa ang mga minatay, tabuga ang mga yawa; ginbaton ninyo nga wala sing bayad, ihatag man nga wala sing bayad.”AK1 476.3

  Sa panag-on sang Iya pag-alagad, gingamit ni Jesus ang labi sang Iya mga tinion sa pag-ayo sang mga balatian sang sa pagpangwali. Ang Iya mga milagro nagapamatuod sang Iya pulong nga wala Sia nagkari sa paglaglag kundi sa pagluwas. Ang Iya pagkamatarung nag-una sa Iya, kag ang himaya sang Ginuo amo ang Iya likuran. Bisan diin Sia magkadto, ang balita sang Iya kaluoy nag-una sa Iya. Sa diin Sia nag-agi, ang Iya mga ginkaluoyan nagapangalipay sa maayong panlawas, kag nagatilaw sang ila bag-o nasapwan nga gahom. Pinanong ang nagatipon sa palibot nila sa pagpamati gikan sa ila mga bibig sang nahimoan sang Dios sa ila. Ang Iya tingog amo ang una nga ngalan nga nabatian sang iban, ang Iya ngalan amo ang nahauna nga pulong nga ila ginhambal, ang Iya guya amo ang nahauna nga ila nakit-an. Ngaa indi nila higugmaon si Jesus, kag ibansag ang Iya pagdayaw? Samtang nagaagi Sia sa kabanwahanan kag kadakbanwahan katulad Sia sang kinahanglanon nga coryente nga nagadala sang kabuhi kag kalipay bisan diin Sia magkadto. Ang mga sumolunod ni Kristo magapangabudlay katulad Niya. Pakan-on ta ang gingutom, lipayon ang nagaantus kag ginasakitan. Alagaron ta ang naluyahan, pabaskugon ang nawad-an sang paglaom. Kag sa aton man, ang saad pagatumanon, “Ang Imo katarungan magauna sa atubangan nimo; ang himaya sang Ginuo amo ang imo likuran.” Isaias 58:8. Ang gugma ni Kristo, nga napahayag sa dilimaiyaiyahon nga pag-alagad, mangin la- bing maayo sa pagbag-o sang malauton sang sa espada sang hulokmanan. Kinahanglan ini agod sa pagpahadlok sa malinapason sang kasugoan, apang ang mahigugmaon nga manugbalita makahimo sing labi pa sini. Masunson ang tagipusoon magatig-a sa idalum sang pagsabdong; apang matunaw ini sa idalum sang gugma ni Kristo. Ang manugbalita indi lamang makapaumpaw sang balatian sa lawas, kundi man makatuytoy sia sa makasasala pakadto sa Dako nga Manugbulong, nga makatinlo sang kalag gikan sa aro sang sala. Sa kalalangan sang Iya mga ulipon, gintuyo sang Dios nga ang mga balatianon, ang mga walay palad, ang ginsab-an sang malaut nga espiritu, makapamati sang Iya tingog. Sa kalalangan sang tawhanon nga galamiton handom Niya nga mangin Manuglipay sa paagi nga wala pa gid mahibaloi sang kalibutan.AK1 477.1

  Sang ila nahauna nga pagpanlakatan sa pagdala sang balita, ang mga gintoton-an ginpakadto lamang sa “nadula nga balay ni Israel.” Kon ginwali nila gilayon ang balita sa mga gentil ukon sa mga Samaritanhon, madula nila ang ila gahom sa pagbuyok sa mga Judio. Tungod sa pagpukaw sang kaugot sang mga Fariseo, nahilabtan unta ang ila kaugalingon sa isa ka banggianay nga makapaluya sa ila sa pamuno sang ila pagpangabudlay. Bisan ang mga gintoton-an mahinay sa paghangop nga ang maayong balita pagaibantala sa bug-os nga kapungsoran. Tubtob nga sila mismo makahangop sini nga kamatuoran indi pa sila handa sa pagpangabudlay tuhoy sa mga gentil. Busa sila gid ang una nga pabation sang balita.AK1 479.1

  Sa bug-os nga palangumhan sang palangabudlayan ni Kristo, may mga kalag nga ginpabugtaw sa ila kinahanglanon, nga gingutom kag gin-uhaw sa kamatuoran. Nagabot ang tion sa pagpadala sang balita sang Iya gugma sa sadtong malinangkagon nga tagipusoon. Sa ila sini tanan ang mga gintoton-an magakadto subong nga Iya mga tiglawas. Sa amo ang mga tumoluo matuytoyan sa paghangad sa ila subong tinangdoan sang Dios nga mga manonudlo, kag kon ang Manlulowas kuhaon na sa ila indi sila mabayaan nga wala sing manugtudlo.AK1 479.2

  Sa sining nahauna nga panlakatan ang mga gintoton-an magakadto lamang sa mga duog nga naagihan ni Jesus kag sa diin may mga abyan Sia. Ang ila pangaman tuhoy sa panlakatan amo ang yano gid nga mga butang. Wala sing ano nga butang tugotan sa pagpasimang sang ila hunahuna palayo sa ila dako nga bulohaton, ukon magpukaw sang panumpong kag matakpan ang gawang sa dugang nga pagpangabudlay. Indi sila mag-angkon sang mga manonudlo sa pagtoluohan, ni magpakunokuno sa mga panapton nga magapain sa ila gikan sa kubos nga mga mamumogon. Indi sila magsulod sa mga simbahan kag tipunon ang mga tawo sa isa ka pag-alagdan publiko; ang ila mga paninguha dapat ipatuhoy sa balaybalay nga pagpangabudlay. Indi nila pagusikan ang ila tion sa mga indi kinahanglanon nga pagsaludo, ukon magpamalaybalay sa paglingaw. Apang sa tagsa ka duog batunon nila ang pag-abiabi sadtong mga takus, yadtong magabaton sa ila sing tinagipusoon katulad nga si Kristo ang ila ginbaton. Magasulod sila sa mga puloy-an upod sang matahum nga pang-abiabi, “Ang paghidaet mangin yari sa sini nga puloy-an.” Lucas 10:5. Ina nga puloy-an pagapakamaayuhon sang ila pangamuyo, sang ila ambahanon sa pagdayaw, kag ang pagbukas sang mga Kasulatan sa bug-os nga panimalay.AK1 480.1

  Ining mga gintoton-an mangin manugbantala sang kamatuoran, sa pag-aman sang dalanon tuhoy sa pagabut sang ila Agalon. Ang balita nga ila ibantala amo ang pulong sang dayon nga kabuhi, kag ang palaabuton sang mga tawo nagsandig sa ila pagbaton ukon pagsikway sini. Agod mapabatyag ang mga tawo sang iya pagkahalangdon ginsugo ni Jesus ang mga gintoton-an, “Ang bisan sin-o nga indi magbaton sa inyo, ukon magpamati sang inyo mga pulong, kon magtaliwan kamo gikan sina nga puloy-an ukon dakbanwa, tapdasa ang yab-ok sa inyo mga tiil. Sa pagkamatuod nagasiling Ako sa inyo, Mahaganhagan pa sa duta sang Sodoma kag Gomora sa adlaw sang paghukom sang sa sadtong banwa.”AK1 480.2

  Nian ang mata sang Manlulowas nagalapus sa palaabuton; nakita Niya ang masangkad nga mga latagon nga sa diin ang mga gintoton-an magapanaksi tuhoy sa Iya sa tapus sang Iya kamatayon. Ang Iya tagnaanon nga panan-aw nagpakita sang mga inagihan sang Iya mga ulipon sa bug-os nga mga katuigan tubtob sa ikaduha Niya nga pag-abut. Ginpakita Niya sa Iya mga sumolunod ang mga panumpong nga dapat nila sugataon; ginpabutyag Niya ang ugali kag padugi sang inaway. Ginbuksan Niya sa ila ang mga katalagman nga ila masugata, ang ginakinahanglan nila nga pagsikway sa kaugalingon. Ginhandom Niya nga ila isipon ang kabililhan, agod nga indi sila pagkibuton sang kaaway. Ang ila pagpakig-away indi paghimuon batok sa unod kag dugo, kundi “batok sa mga punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga manugdumala sang kalibutan sining kadudulman karon, batok sa espirituhanon nga kabon sa kalautan sa langitnon nga mga duog.” Efeso 6:12. Magapakig-away sila batok sa labaw sa kinaugali nga mga kagamhanan, apang ginpasalig sila sang labaw sa kinaugali man nga bulig. Ang tanan nga mga manogtunda sang langit nasakop sining hugpong sang mangangaway. Kag labi pa sang manogtunda ang yara sa ila tunga. Ang Balaan nga Espiritu, ang tiglawas sang Kapitan sang pinanong sang Ginuo, nagapanaug sa pagdumala sang pag-awayan. Ayhan ang aton mga kaluyahon madamo, ang aton mga kasaypanan kag kasal-anan malala, apang ang bugay sang Dios tuhoy sa tanan, nga nagapangita sini nga may paghinulsol. Ang gahom sang Makaako ginahanda sa tanan nga nagasalig sa Dios.AK1 481.1

  “Yari karon,” siling ni Jesus, ‘’ginapadala ko kamo subong sang mga obeja sa tunga sang mga lobo: busa magmainalamon kamo subong sang man-ug, kag mabut- anan subong sang salampati.” Bisan si Kristo wala gid magpugong sang isa ka pulong sang kamatuoran, apang masunson ginhambal Niya ini sa gugma. Nangin mainalamon Sia, madinumdumon, kag may maloluy-on nga pagtalupangod sa Iya pagpakig-upod sa mga tawo. Wala gid Sia magbinastos, ni maghambal sang matigdas nga mga pulong, maghatag sang indi kinahanglan nga pagpakasakit sa mabinatyagon nga kalag. Wala gid Sia magsabdong sang tawhanon nga kaluyahon. Walay kahadlok nga ginpakamalaut Niya ang pagkasalimpapaw, ang pagkadimatinuohon, ang kalautan, apang may paghibi ang Iya tingog sang Sia ang nagahambal sining matigdas nga pagsabdong. Naghibi Sia tuhoy sa Jerusalem, ang dakbanwa nga Iya ginhigugma, nga nagdumili sa pagbaton sa Iya, nga amo ang Dalan, ang Kamatuoran kag ang Kabuhi. Ginsikway nila Sia, nga Manlulowas, apang ginkabig Niya sila nga may mainawaon nga pagkahanuklog, kag nagkasubo sing madalum nga nagisi ang Iya tagipusoon. Ang tagsa ka kalag hamili sa Iya itolulok. Samtang ginpas-an Niya ang tanan nga may diosnon nga pagkadungganon, nagduko Sia nga may kahanuklog sa tagsa ka katapo sang panimalay sang Dios. Sa tanan nga tawo nakita Niya ang mga napukan nga mga kalag nga nangin bulohaton Niya sa pagluwas.AK1 481.2

  Ang mga ulipon ni Kristo indi dapat magbuhat suno sa hutik sang kinaandan nga tagipusoon. Kinahanglan sila sang hapiit nga pagpakighuding sa Dios, kay basi kon sa idalum sang pagpaakig, ang kaugalingon magbangon kag magpailig ini sang nagadaludo nga mga pulong nga indi nagakadapat, nga indi subong sang tun-og ukon talithi nga nagabunyag sang nagalayong mga tanum. Amo ini ang luyag ni Satanas nga ila himuon; kay amo ini ang iya mga padugi. Ang dragon amo ang naalipungot; espiritu ni Satanas ang ginapahayag sa tion sang kaakig kag panumbongon. Apang ang mga ulipon sang Dios dapat nga mangin tiglawas Niya. Handom Niya nga mag- patikang lamang suno sa panguarta sang langit, ang kamatuoran nga nagadala sang Iya kaugalingon nga larawan kag pat-in. Ang gahom nga sa diin sila makalutos sang kalaut amo ang gahom ni Kristo. Ang himaya ni Kristo amo ang ila kusog. Dapat sila magpatuhoy sang ila itolulok sa Iyang kagayon. Mapahayag nila ang maayong balita upod sang langitnon nga pagkamainalamon kag pagkalolo. Kag ang espiritu nga nabantayan nga malum-ok sa idalum sang pagpaakig magahambal sing labi ka mapinatubason apin sa kamatuoran sang bisan ano nga pagbais, bisan daw ano ka mapiliton.AK1 482.1

  Yadtong ginadala sa pagsumponganay batok sa kaaway sang kamatuoran magasugata, indi lamang ang mga tawo, kundi man si Satanas kag ang iya mga sinugo. Ipadumdom sa ila ang mga pulong sang Ginuo, “Yari karon ginapadala Ko kamo subong sang mga obeha sa tunga sang mga lobo.” Lucas 10:3. Papahuwaya sila sa gugma sang Dios, kag ang espiritu mabantayan nga nagamalinong, bisan sa kinaugalingon nga pagtampalas. Ang Ginuo magapapanapot sa ila sang diosnon nga taming. Ang Iya Balaan nga Espiritu magabuyok sa kaisipan kag tagipusoon agod nga ang ila tingog indi makadakop sang tulalay nga uwang sang mga lobo.AK1 483.1

  Sa pagpadayon sang Iya mga pagtudlo sa Iya mga gintoton-an, nagsiling si Jesus, “Mag-andam sa mga tawo.” Indi sila magpahamtang sang lubos nga pagsalig sa sadtong wala makakilala sa Dios, kag buksan sa ila ang ila mga laygay; kag ini magahatag sang bentaha sa mga sinugo ni Satanas. Ang mga padihutan sang tawo masunson nagasumpong sa padugi sang Dios. Yadtong nagatukod sang simbahan sa Ginuo dapat nga magtukod suno gid sa huwaran nga ginhatag sa bukid,—ang diosnon nga kaanggid. Ginapakahuy-an ang Dios kag ginaluiban ang maayong balita kon ang Iya mga ulipon nagasalig sa laygay sang mga tawo nga wala sa idalum sang pagmando sang Balaan nga Espiritu. Ang kalibutanon nga kaalam kabuangan sa Dios. Ang tanan nga nagasalig sini pat-ud gid nga magsayop sila.AK1 483.2

  “Itugyan nila kamo sa mga hukmanan. . . . huo kag dalhon kamo sa atubangan sang mga pangulopuod kag sa mga hari bangod sa Akon sa pagpamatuod sa ila kag sa mga gentil.” Mat. 10:17, 18. Ang paghingabut magapalapta sang kapawa. Ang mga ulipon ni Kristo pagadalhon sa atubangan sang dalagko nga mga tawo sang kalibutan, nga tungod sini, mahimo nga makabati sila sang maayong balita. Ang kamatuoran ginpakilala sing binutig sa sining mga tawo. Nagpamati sila sang butig nga mga panumbongon nahanungod sang pagtuo sang gintoton-an ni Kristo. Masunson nga ang isa lamang ka paagi sang paghibalo nahanungod sang iya tunay nga kinaugali amo ang pamatuod sadtong gintilawan tungod sang ila pagtuo. Sa idalum sang pagpisapisa ini sila ginpasabat kag ang ila mga hukom nagpamati sang ila pamatuod. Ang bugay sang Dios pagaihatag sa Iya mga ulipon sa tion sang kalit nga kahimtangan. “Pagaihatag sa inyo,” siling ni Jesus, “sa tion gid nga kamo nagahambal. Kay indi kamo ang magahambal kundi ang Espiritu sang inyo Amay amo ang magahambal sa bahin ninyo.” Sang ang Espiritu sang Dios nagaiwag sang hunahona sang Iya mga ulipon, ang kamatuoran pagaipasundayag sa iya diosnon nga gahom kag kahamili. Yadtong nagasikway sang kamatuoran magatindog sa pagsumbong kag sa pagpigos sa mga gintoton-an. Apang sa idalum sang pagkawala ukon pag-antus, bisan pa tubtob sa kamatayon, ang mga inanak sang Dios magapakita sang kahagop sang ila langitnon nga Huwaran. Sa sini makita ang ginkatuhayan sa tunga sang sinugo ni Satanas kag sang mga tiglawas ni Kristo. Ang Manlulowas pagaitib-ong sa atubangan sang mga gumalahom kag katawohan.AK1 484.1

  Ang mga gintoton-an wala masuklobi sang kaisug kag kalig-on sang mga martires tubtob nga ang katulad nga bugay ginkinahanglan. Nian ang saad sang Manlulowas natuman. Sang nagpamatuod sanday Pedro kag Juan sa atubangan sang Sanhidrin, ang mga tawo “natingala; kag ginkilala nila nga nakaupod sila kay Jesus.” Binu. 4:13. Ginsulat nahanungod kay Esteban nga “ang tanan nga naglingkod sa hulukmanan, sa pagmulalong sa iya, nakita nila ang iya nawong nga katulad sang iya sang manogtunda.” Ang mga tawo “wala makasarang sa pagsumpong sang kaalam kag sang espiritu sang iya panghambal.” Binu. 6:15, 10. Kag si Pablo, nga nagasulat nahanungod sang iya kaugalingon nga inagihan sa holukmanan sang mga Cesar (emperador sa Roma), nagsiling, “Sang akon nahauna nga pagpangapin, wala sang nag-apin sa akon, kundi ang tanan nagtalikod sa akon. . . . Apang ang Ginuo nagtindug sa luyo nakon, kag nagpabaskog sa akon; agod nga tungod sa akon ang balita basi pa kon mabantala sing bug-os, kag nga ang tanan nga mga gentil mahimo nga makabati: kag ginluwas ako gikan sa baba sang mga leon.” 2 Tim. 4:16, 17.AK1 484.2

  Ang mga ulipon ni Kristo indi magpangaman sang ila inughambal nga amo ang mapabutyag nila kon dalhon sila sa hukmanan. Ang ila pangaman pagahimuon adlawadlaw sa pagtipig sang hamili nga mga kamatuoran sang Pulong sang Dios, kag tungod sa pangamuyo mapabaskog ang ila pagtuo. Kon dalhon na sila sa kasaba, ang Balaan nga Espiritu magapabalik sa ila panumdoman sang amo gid nga mga kamatuoran nga kinahanglan.AK1 485.1

  Ang matag-adlaw kag hanuot nga paghibalo sa Dios, kag sa kay Jesukristo nga Iya ginpadala amo ang magadala sang gahom kag katanlas sa kalag. Ang ihibalo nga makuha tungod sa masiksik nga pag-usisa sang Kasulatan ipaagi sa panomduman sa nagakaigo nga tion. Apang kon may ara nga nagpatumbaya sa pagpahantup sang ila kaugalingon sang mga pulong ni Kristo, kon wala pa sila makatam-id sang gahom sang Iya bugay sa tion sang pagtilaw, indi gid sila makapaabut nga ang Balaan nga Espiritu magadala sang Iya mga pulong sa ila pa- nomduman. Alagaron nila ang Dios adlawadlaw upod sang wala mabahin nga balatyagon, kag nian magsalig sa Iya.AK1 485.2

  Tama gid ka pait sang kaakig sa maayong balita nga bisan ang labing malolo nga kaangtanan dutan-on sikwayon ini. Ang mga gintoton-an ni Kristo pagaluiban nga sa kamatayon bisan pa sang katapo sang ila kaugalingon nga panimalay. “Pagadumtan kamo sang tanan nga mga tawo tungod sa Akon ngalan,” ang dugang Niya, “apang sia nga nagapadayon tubtob sa katapusan, mangin linuwas.” Marcos 13:13. Apang ginsingganan Niya sila indi man nila pag-ipadayag sang tuman ang ila kaugalingon sa paghingabut. Bisan sia, nagbiya sang isa ka palangumhan kag magkadto sa isa, agod lamang makapalagyo gikan sadtong nagapangita sang Iya kabuhi. Sang ginsikway Sia sa Nazaret, kag ang Iya kaugalingon nga masigkabanwahanon nagtinguha sa pagpatay sa Iya, nagkadto Sia sa Capernaum, kag didto ang mga tawo nagkatingala sang Iya mga pagtudlo; “kay gin-updan sang gahom ang Iya mga pulong.” Lucas 4:32. Busa ang Iya mga ulipon indi magpakaluya sa paghingabut, kundi magpangita sang duog nga sa diin sila makapangabudlay tuhoy sa kaluwasan sang mga kalag.AK1 486.1

  Ang ulipon indi maglabaw sa iya agalon. Ang Prinsipe sang langit ginhingadlan nga Beelzebub, kag ang Iya mga gintoton-an ipakilala man sing binutig sa amo nga bagay. Apang kon ano man ang katalagman, ang mga sumolunod ni Kristo dapat gid magpanaad sa ila palatukoran. Kangil-aran nila ang pagtagotago. Indi sila makapabilin nga wala makatugyan tubtob mapasalig sa ila ang pagkawalay katalagman sang pagtu-ad sang kamatuoran. Ginpahamtang sila subong sang manugbantay, sa pagpaandam sa mga tawo sang ila katalagman. Ang kamatuoran nga nabaton gikan kay Kristo, dapat nga ipaalinton man sa iban sing walay bayad kag sa dayag. Si Jesus nagsiling, “Kon ano ang ginasiling Ko sa inyo sa kadodulman, ihambal sila sa masanag: kag kon ano ang inyo nabatian sa idulungog, iwali ini sa mga alibungan.”AK1 486.2

  Bisan si Jesus wala magbakal sang paghidaet tungod sa pagpauyon-uyon. Ang Iya tagipusoon nag-alawas sang Iya paghigugma sa tawhanon nga kaliwat, apang wala gid Sia magpalangga sang ila mga kasal-anan. Nangin tuman Sia nga abyan sa ila nga magpabilin nga nagahipus samtang naga-usoy sila sang banas nga magalaglag sang ila mga kalag,—ang mga kalag nga ginbakal sang Iya kaugalingon nga dugo. Nagpangabudlay Sia agod ang tawo magmaminatud-on sa iya kaugalingon, maminatud-on sa iya mataas kag walay katubtoban nga paninguha. Ang mga ulipon ni Kristo gintawag sa amo man nga bulohaton, busa mag-andam sila, basi kon sa pagtapna sang pagbinanggianay, itugyan nila ang kamatuoran. Dapat sila nga “magsunod sa mga butang nga nagahimo sang paghidaet.” (Roma 14:9), apang ang matuod nga paghidaet indi maangkon pinaagi sa pagbutang sa katalagman sang palatukoran. Kag walay tawo nga makamaminatud-on sa palatukoran nga indi niya mapukaw ang panumpong. Ang pagkakristohanon nga espirituhanon sumpongon gid sang mga anak sang paglapas. Apang ginmandoan ni Jesus ang Iya mga gintoton-an, “Indi kamo mahadlok sang nagapatay sang lawas, nga indi makasarang sa pagpatay sang kalag.” Yadtong mga maminatud-on sa Dios indi dapat magkahadlok sang gahom sang mga tawo bisan sang kaakig ni Satanas. Sa kay Kristo ang ila kabuhi nga dayon napat-ud. Ang ila lamang kahadlokan basi kon matugyan nila ang kamatuoran kag maluiban nila ang pagsalig nga sa diin sila ginpasidunggan sang Dios. Bulohaton ni Satanas ang pagpuno sang tagipusoon sang mga tawo kaupod sang pangduhadoha. Ginatuytoyan niya sila sa pagtulok sa Dios nga isa ka mahigpit nga Dios. Ginasulay niya sila sa pagpakasala, kag nian kilalahon nila ang ila kaugalingon nga tama ka higko sa pagpalapit sa ila langitnon nga Amay ukon pagpukaw sang Iya kaawa. Ang Ginuo nakahangop sini tanan. Ginapasalig ni Jesus ang Iya mga gintoton-an nahanungod sang kahanuklog sang Dios sa ila kinahanglanon kag kaluyahon. Wala sang isa ka panganduhoy, ukon kasakit nga nabatyagan, kag kalisod nga nagalapus sa kalag, kundi nga ini tanan nagapitik sa tagipusoon sang Amay.AK1 487.1

  Ang Kasulatan nagapakilala sa aton nga ang Dios sa Iya mataas kag balaan nga duog, indi kay nagapahimunong, indi nga nagahipus kag namingaw, kundi nga ginalibutan sang linaksa sang mga linaksa kag linibo sang mga linibo sang balaan nga mga tinuga, nga ang tanan nagahulat sa paghimo sang Iya kabobut-on. Sa kalalangan sang mga palatayunan nga indi naton mahangpan, aktibo nga nagapakig-angot Sia sa bug-os Niya nga ginharian. Apang sa sining pintok sang kalibutan, sa mga kalag nga ginhatagan Niya sang Iya Anak agod nga luwason, nga ang Iya kabalaka kag ang kabalaka sang bug-os nga kalangitan natumod. Ang Dios nagaduko gikan sa Iya lingkoran sa pagpamati sang singgit sang ginapigos. Sa tagsa ka maminatud-on nga pangamuyo, nagasabat Sia, “Yari Ako.” Ginabayaw Niya ang nagamuhan kag ginatapak. Sa tanan naton nga kasakitan, nagapakasakit Sia. Sa tagsa ka pagsulay kag pagtilaw ang manogtunda sang Iya pagtambong malapit sa pagluwas.AK1 488.1

  Wala gani sang isa ka maya nga nagakahulog nga indi matalupangdan sang Amay. Ang pagdumot ni Satanas batok sa Dios nagatuytoy sa iya sa pagdumot sang tagsa ka butang nga ginatatap sang Manlulowas. Nagatinguha sia sa pagsablag sang binuhatan sang Dios kag nagakalipay sia sa paglaglag bisan pa sang apa nga mga tinuga. Tungod gid lang sa manug-amlig nga pag-atipan sang Dios nga ang mga pispis ginatipigan sa pagpahalipay sa aton upod sang ila ambahanon sa kasadya. Apang wala Niya ginakalimti bisan pa ang mga maya. “Busa indi kamo magkahadlok kay labi pa kamo ka mahal sang sa madamo nga maya.”AK1 488.2

  Nagpadayon si Jesus: Sa gintu-ad ninyo Ako sa atubangan sang mga tawo, itu-ad Ko man kamo sa atubangan sang Dios kag sang balaan nga mga manogtunda. Manginsaksi Ko kamo sa duta, nga palatayunan nga sa diin ang Akon bugay makailig tuhoy sa pag-ayo sang kalibutan. Kag mangintiglawas man ninyo Ako didto sa langit. Ang Amay indi magtulok sa inyo masinalaypon nga ugali, apang makita Niya kamo nga napanaptan sang Akon pagkahimpit. Ako amo ang palaagyan nga sa diin ang pagpakamaayo sang langit magaabut sa inyo. Kag ang tagsatagsa nga magtu-ad sa Akon pinaagi sa pagambit sang Akon pag-antus tungod sa mga nawala, pagaitu-ad bilang umalambit man sang kahimayaan kag kalipay sang mga linuwas.AK1 489.1

  Sia nga nagatu-ad sa kay Kristo dapat nga yara si Kristo nagapabilin sa Iya. Indi sia makapaambit sang butang nga wala niya mabaton. Ayhan ang mga gintoton-an makahambal sing matalunsay nahanungod sang mga pagtolon-an, ayhan masulit nila ang mga pulong mismo ni Kristo; apang luwas kon maangkon nila ang katulad kay Kristo nga pagkahagop kag gugma, wala sila magtu-ad sa Iya. Ang espiritu nga sumpong sa espiritu ni Kristo magapanghiwala sa Iya, bisan ano ang iya ginaangkon nga pagtuo. Ang mga tawo mahimo nga makapanghiwala kay Kristo pinaagi sa paghambal sang kalautan, kabuangan, dilimaminatud-on kag dilimaloluy-on. Mapanghiwala Nila Sia pinaagi sa pagdumili sa pagpas-an sang mga lulan sang kabuhi, ukon pinaagi sa pagtinguha sang mga makasasala nga kalalipayan. Mapanghiwala nila Sia pinaagi sa pagpauyon-uyon sa kalibutan, pinaagi sa dimatinahuron nga pagginawi, pinaagi sa paghigugma sang ila kaugalingon nga kaisipan, pinaagi sa pagpakamatarung sang kaugalingon, pinaagi sa pag-alila sang pangduhadoha, pagpangita sang gamo, kag ang pagpuyo sa kadodulman. Sa tanan sining mga paagi ginapahayag nila nga si Kristo wala sa ila. Kag “ang bisan sin-o nga magpanghiwala sa Akon sa atubangan sang mga tawo,” nagasiling Sia, “panghiwalaon Ko man sia sa atubangan sang Akon Amay nga yara sa mga langit.”AK1 489.2

  Ang Manlulowas nagpangabay sa Iya mga gintotonan nga indi maglaum nga ang panumpong sa maayong balita madaug, kag nga sa ulihe magauntat. Nagsiling Sia, “Wala Ako magkari sa pagpadala sa inyo sang paghidaet, kundi sang espada.” Ining pagtuga sang kagamo indi patubas sang maayong balita, kundi nga patubas sang pagsumpong sini. Sa tanan nga pagpigos ang labing maiwat nga antuson amo ang pagsinumpakil sa puloy-an, ang pagbulagay sang mga abyan nga hanuot sa duta. Apang si Jesus nagpahayag, “Sia nga nagahigugma sa amay ukon iloy labi sa Akon, indi takus sa akon: kag sia nga nagahigugma sang anak nga lalake ukon babae nga labi sa Akon, indi man takus sa Akon.”AK1 490.1

  Ang bulohaton sang mga ulipon ni Kristo amo ang mataas nga kadungganan, kag isa ka balaan nga pagsalig. “Ang nagabaton sa inyo,” ang siling Nia, “nagabaton sa Akon, kag sia nga nagabaton sa Akon nagabaton sa Iya, nga nagpadala sa Akon.” Wala sing buhat sang kaluoy nga mapakita sa ila sa Iya ngalan nga indi pagkilalahon kag padyaan. Kag sa amo man nga mainawaon nga pagkilala ginsakop Niya ang labing maluya kag labing mapainobuson sa mga panimalay sang Dios: “Ang bisan sin-o nga magpainum sa isa sining labing magamay”—yadtong katulad sang bata sa ila pagtuo kag pagkilala kay Kristo—”sang isa ka tasa sang mabugnaw nga tubig sa ngalan lamang sang isa ka gintoton-an, sa pagkamatuod gid nagasiling Ako sa inyo, indi niya madula ang iya padya.”AK1 490.2

  Gintapus sang Manlulowas ang Iya pagtudlo sa sini nga paagi. Sa ngalan ni Kristo ang pinili nga napulogduha naggowa, subong sang Iya paglakat, “sa pagwali sang maayong balita sa mga imol, . . . . sa pagpaumpaw sang nabuong nga tagipusoon, pagwali sang kaluwasan sa mga binilanggo, pagpamuklat sang mga bulag, paghilway sa ila nga napilasan, sa pagwali sang tuig nga nahamut-an sang Ginuo.” Lucas 4:18, 19.AK1 490.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents