Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 39—“Hatagi Sila Sing Makaon”

  SI Kristo nagpahuway sa isa ka naligwin nga duog upod sang Iya mga gintoton-an, apang ining talagsahon nga panahon sang mahidaeton nga pagkalinong nabungkag sa gilayon. Naghunahona ang mga gintoton-an nga nagpahuway sila sa duog nga sa diin indi na sila matublag; apang sa tion nga wala na makita sang kadam-an ang langitnon nga Manonudlo, nagpakiana sila, “Diin na Sia?” Ang iban sa ila nakatalupangod kon diin magpadulong si Kristo kag ang Iya mga gintoton-an. Madamo ang naglalakat sa pagsugata sa ila, samtang ang iban nagsakay sa ila mga sakayan patabok sa dagat. Ang Paskua malapit na, kag gikan sa malayo kag malapit, kinabon sang mga manlolugayaw nga padulong sa Jerusalem ang nagtipon sa pagtan-aw kay Jesus. Gindugangan ang ila kadamuon, tubtob nga nagtipon ang lima ka libo ka mga tawo walay labut sang mga babae kag kabataan. Sa wala pa si Kristo makadungka sa baybayon, isa ka dako nga kadam-an ang nagahulat sa Iya. Apang nagtakas Sia nga wala nila makita, kag naggamit Sia sang diutay nga tion sa pagpahain kaupod sang Iya mga gintoton-an.AK1 501.1

  Gikan sa banglid nagatan-aw Sia sa nagakinagu-al nga kadam-an, kag ang Iya tagipusoon tinublag sang pagkaawa. Bisan pa nga tinublag Sia, kag gindingotan sang Iya pagpahuway, wala Sia magkaugot. Nakita Niya ang labi nga kinahanglanon nga nagapamilit sang Iya pagsabot sa nagatan-aw Sia nga nagaalabut pa gid ang mga katawhan. “Nagbatyag Sia sang kaluoy sa ila, kay subong sila sang obeha nga wala sing manugbantay.” Pagbiya sang Iya pahuwayan, nakakita Sia sang igo nga duog nga sa diin makaalagad Sia sa ila. Wala ini sila makabaton sang bisan ano nga bulig gikan sa mga pari kag mga pangulo; apang ang makaumpaw nga tubig sang ka-buhi nag-ilig gikan sa kay Kristo samtang nagapanudlo Sia sa kadam-an sang dalan sang kaluwasan.AK1 501.2

  Ang mga tawo namati sa mga pulong sang pagkaluoy nga nagailig sing dagaya gikan sa bibig sang Anak sang Dios. Nabatian nila ang mabugayon nga mga pulong, yano kag tuman kaathag nga daw subong sila sang ihalaplas sang Gilead sa ila mga kalag. Ang pagpaayo sang Iya diosnon nga kamut nagdala sang kasadya sa kabuhi sang mga tagumatayon, kag kahapusan kag maayong panglawas sa sadtong nagaantus sang balatian. Tuhoy sa ila ang adlaw nangin katulad sang langit sa duta, kag wala sila makabatyag kon ano na kadugay nga wala sila sing nakaon.AK1 502.1

  Sang ulihe ang adlaw nagataliwan na. Nagahinalop na ang adlaw sa kasadpan apang nagpabilin ang mga tawo. Nagpangabudlay si Jesus sa bilog nga adlaw nga wala sing nakaon ukon pagpahuway. Nangluspad na Sia tungod sa kakapoy kag kagutom, kag ang mga gintotonan nagpangabay sa Iya sa pag-untat sang Iya hilikuton. Apang indi Sia magpalayo gikan sa kadam-an nga nagaipit sa Iya.AK1 502.2

  Sa katapusan ang mga gintoton-an nagpalapit sa Iya, kag namilit nga tungod sa Iya kaugalingon nga kaayuhan dapat papaulion ang mga tawo. Sa palibut nga kabanwahanan kag kaminuroan mahimo sila makabakal sang pagkaon. Apang si Jesus nagsiling sa ila, “Hatagi sila sing makaon,” kag sang nagbalikid kay Felipe, nagpakiana, “Diin kita makabakal sang pagkaon agod nga makakaon ini sila?” Ginsiling Niya ini sa pagtilaw sang pagtuo sang gintoton-an. Nagtan-aw si Felipe sa ibabaw sang daw lawod nga mga ulo, kag naghunahona nga indi mahimo ang paghatag sang pagkaon agod sa pagtagbaw sang kinahanglanon sining dako nga kadam-an. Nagsabat sia nga ang tinapay nga nagabili sang duha ka gatus ka dinario indi pa mag-igo nga bahinbahinon sa ila agod nga may ara gid ang tagsatagsa. Nagpakiana si Jesus kon daw ano ka damo sang pagkaon nga makita sa tunga sang kadam-an. Nagsiling si Andres, “May bata diri nga may lima ka bilog nga tinapay kag duha ka bilog nga isda; apang paano ang pagkaigo sini sa sini nga kadam-an sa pagpapungko sa mga katawohan sa tinagkaliman ukon tinag-isa ka gatus, agod may kahusay, kag nga ang tanan makakita sang kon ano ang Iya pagahimuon? Sang nahimo na ini ginkuha ni Jesus ang pagkaon, “kag sang nagatulok Sia sa langit, ginpakamaayo, kag gintipiktipik kag ginpanagtag ang tinapay sa Iya mga gintoton-an, kag sila na man pakadto sa kadam-an.” “Kag nagkalaon sila, kag nagkalabusog. Kag gintipon nila ang napulog duha ka alat ginpuno sang mga tipodtipod kag sang mga isda.”AK1 502.3

  Sia nga nagtudlo sa mga katawohan sang dalan agod mag-angkon sang paghidaet kag kalipay mabinalak-on man sang ila umalagi subong man sang ila espirituhanon nga kinahanglanon. Ang mga katawohan ginkapoy kag nalapyo. Didto ang mga iloy nga may mga bata sa ila kamut, kag magagmay nga kabataan nga nagakabit sa ila panapton. Tinakna na ang pagtindug sang kadam-an. Nangin makugi ang ila kabalaka sa mga pulong ni Kristo nga wala na lang nila maisipi ang magpungko kag ang kadam-an tama ka daku nga may katalagman nga magtinapakay sila ang isa kag isa. Hatagan sila ni Jesus sang kahigayunan sa pagpahuway, kag ginpapungko Niya sila. Madamul ang hilamon sa amo nga duog busa makapungko sila sing maayo.AK1 504.1

  Wala gid maghimo si Kristo sang isa ka katanhagaan luwas lamang kon ini makahatag sang tunay nga paghimuno sang kinahanglanon, kag ang tagsa ka katingalahan may kinaugali sa pagtuytoy sa tawo sa kahoy sang kabuhi, nga ang iya mga dahon tuhoy sa pagpaumpaw sa mga pungsod. Ang yano nga pagkaon nga ginlibot sang mga gintoton-an may sulod sang bug-os nga bahandi sang pagtolon-an. Inimol nga pagkaon ang ginhatag; ang isda kag ang tinapay amo ang matag-adlaw nga pagkaon sang mga mangingisda sa palibot sang Dagat sang Galilea. Mahimo mahumlad ni Kristo ang isa ka dagaya nga pagkaon sa mga katawohan, apang ang pagkaon nga gin-aman agod sa pagbusog lamang sang gana indi makapaalinton sang pagtolon-an tuhoy sa ila kaayuhan. Ginton-an sila ni Kristo sa sini nga pagtuon nga ang kinaandam nga pagsakdag sang Dios sa tawo nangin pinatiko. Kag wala pa gid makapangalipay ang tawo sa dagaya nga mga pandut nga gin-aman tuhoy sa pagbusog sang pinatiko nga gana sang sa pagpangalipay sang mga katawohan sa pagpahuway kag sa yano nga pagkaon nga ginhatag ni Kristo nga malayo sa ila mga poluy-an.AK1 505.1

  Kon ang mga tawo karon nangin yano sa ila mga pamatasan, nga nagakabuhi suno sa kasugoan sang kinaugali katulad sa ila ni Adan kag ni Eva sa kamunoan, may ara unta nga dagaya nga galamiton tuhoy sa kinahanglanon sang tawhanon nga panimalay. Talagsa gid lang unta ang ginahanduraw nga kinahanglanon, kag dugang nga mga kahigayunan sa pagpangabudlay sa dalanon sang Dios. Apang ang pagkadaluk kag ang pagpatuyang sa dili-kinaandan nga panimdim amo ang nagdala sang sala kag kaimolan sa sining kalibutan, gikan sa pagalawas sa isa kag sa pagkakulang sa pihak nga bahin.AK1 505.2

  Wala ginbuyok ni Kristo ang mga katawohan sa Iya agod sa pagtagbaw lamang sang ila handom tuhoy sa kabuganaan. Sa sinang dako nga kadam-an, lapyo kag gutom sa tapus sang malawig, kag makakolunyag nga ad- law, ang yano nga pagkaon amo ang pasalig indi lamang sang Iya gahom, kundi man sang mahinuklogon nga pagtatap Niya sa ila sa gihapon nga kinahanglanon sang kabuhi. Wala ginsaad ni Kristo ang kabuganaan sining kalibutan sa Iya mga gintoton-an, ang ila pagkaon ayhan yano, kag diutay ka tama; bahin nila ayhan ang pagkakubos; apang ginsaad ang Iya pulong nga ang ila kina-hanglanon pagasakdagon, kag nagsaad man Sia sang mga butang nga labing maayo pa sang kalibutanon nga pagkabutang,—ang nagapabilin nga kalipay sang Iya mismo pagtambong.AK1 505.3

  Sa pagpakaon sang lima ka libo, gintukas ni Jesus ang kumbong gikan sa kalibutan sang kinaugali, kag ginpahayag ang gahom nga sa padayon ginapatuman tuhoy sa aton kaayuhan. Sa pagpatubas sang mga alanyon sang duta, ang Dios nagahimo sang Iya katingalahan tagsa ka adlaw. Sa kalalangan sang kinaandan nga galamiton, ang amo man nga bulohaton napatuman subong sang ginhimo sang pagpakaon sang kadam-an. Ginaaman sang tawo ang duta kag isab-ug ang binhi, apang ang kabuhi nga gikan sa Dios ang nagapatubo sang amo nga binhi. Iya sang Dios ang hangin, ulan kag silak sang adlaw nga nagapagowa sang, “nahauna ang dahon, nian ang puso kag sa tapus sina ang bug-os nga binato sang mais sa pinuso.” Marcos 4:28. Ang Dios amo ang nagapakaon adlawadlaw sinang minilyon gikan sa umang alanyon sang duta. Ang mga tawo gintawag sa pagbuylog sa Dios sa pag-atipan sang inuhay, kag ang pag-aman sang binarita nga tinapay, kag tungod sini nadula nila ang pagtulok sa diosnon nga galamiton. Wala nila ginahatag sa Dios ang himaya nga takus sa Iya Balaan nga ngalan. Ang pagpangabudlay sang Iya gahom ginpasibangod sa kinaandan nga mga kabangdanan ukon sa tawhanon nga galamiton. Ang tawo ginhimaya sa baylo sang Dios, kag ang Iya mabugayon nga mga amuma ginpatiko sa dinalok nga paggamit, kag nahimo nga pagpakamalaut sa baylo sang pagpakamaayo. Ginatinguha sang Dios ang pagbaylo sini tanan. Handom Niya nga ang aton bulok nga igbalatyag pagabuhion agod sa paghangop sang Iya mabugayon nga pagkaluoy kag ang paghimaya sa Iya tungod sang pagpangabudlay sang Iya gahom. Handom Niya nga kilalahon naton Sia sa Iya mga dulot, agod nga mangin pagpakamaayo sila subong sang Iya gintangdo. Sa pagpatuman sini nga katuyoan nga ang mga katingalahan ginhimo ni Kristo.AK1 506.1

  Sa tapus napakaon ang kadam-an bugana pa nga pagkaon ang nabilin. Apang Sia nga may bug-os nga gahom sa idalum sang Iya pagmando nagsiling, “Tipuna ang mga tipodtipod nga nagkalabilin agod nga wala sing mausik.” Ining mga pulong nagakahulogan sing labi pa sang sa pagpahamtang sang tinapay sa mga soludlan. May ara sang duha ka pagtolon-an. Wala sing dapat usikan. Indi naton pagpaligaron ang tagsa ka kahigayunan nga umalagi. Indi naton pagpatumbayaan ang bisan ano nga butang nga may huyog sa pagpakamaayo sa tawo. Tipuna ang tanan nga butang nga makapaumpaw sang kinahanglanon sang mga ginagutom sang duta. Kag dapat man nga may ara nga pagkamatinatapon sa mga butang nga espirituhanon. Sang natipon na ang inalat sang mga podpod, ang mga katawohan nakadumdom sang mga abyan nga nabilin sa ila mga puloy-an. Luyag nila nga makaambit man sila sang tinapay nga ginpakamaayo ni Kristo. Ang sulod sang mga alat ginpanagtag sa tanan nga may luyag kag gindala pakadto sa mga duog sa palibot. Amo man, yadtong sa pandut dapat maghatag sa iban sang tinapay nga gikan sa langit, agod sa pagbusog sang kagutom sang kalag. Dapat nila suliton ang ila naton-an sa mga makatilingala nga butang sang Dios. Wala gid sang dapat dulaon. Wala sing isa ka pulong nga may kahilabtanan sa ila walay katubtoban nga kaluwasan ang dapat mahulog nga walay pulos sa duta.AK1 507.1

  Ang katingalahan sang mga binarita nga tinapay nagatudlo sa aton sang pagtolon-an nahanungod sang pag- kamasinaligon sa Dios. Sang ginpakaon ni Kristo ang lima ka libo, indi malapit didto ang pagkaon. Sa idalum Niya daw wala Sia sang mahimo. Yari Sia, upod sang lima ka libo nga mga lalake walay labut sang mga babae kag kabataan sa kahanayakan. Wala Niya gin-agda ang dakong kadam-an sa pagsunod sa Iya; nagkari sila sa malawig nga mga pagtudlo Niya, gutomon sila kag malapyo, kay isa Sia kaupod nila nga nagakinahanglan sang pag-kaon. Malayo sila sa puloy-an, kag nagahilapit na ang gab-i. Madamo sa ila ang wala gid sang ikasarang sa pagbakal sang pagkaon. Sia nga nagpu-asa sa sulod sang kap-atan ka adlaw tungod gid lang sa ila, indi makabatas nga papaulion sila nga magpu-asa sa ila puloy-an. Ang kaako sang Dios nagpahamtang sa kay Jesus sa duog nga sa diin Sia; kag nagsalig Sia sa Iya langitnon nga Amay tuhoy sa mga paagi sa pagsabat sang kinahanglanon.AK1 507.2

  Kag kon dalhon kita sa maiwat nga mga duog, dapat kita magsalig sa Dios. Dapat kita magmainalamon kag magbinagbinag sing maayo sa tagsa gid ka hulag sang kabuhi, agod nga indi kita mapahamtang sa pagtilaw tungod sa aton dalamha nga panghulag. Indi kita dapat magsalum sang mga kabudlayan, nga nagapatumbaya sang mga paagi nga ginhatag sang Dios, kag gamiton sa indi nagakaigo ang mga ikasarang nga ginhatag Niya sa aton. Ang mga manugpangabudlay ni Kristo dapat nga magtuman sang matul-id sang Iya mga pagtudlo. Ang bulohaton Iya sang Dios, kag kon mapakamaayo naton ang iban, dapat nga sundon ang Iya paagi. Indi mahimo nga himuon ang aton kaugalingon nga sentro; ang kaugalingon indi makabaton sang kadungganan. Kon magpahito kita suno lamang sa aton kaugalingon nga kaisipan, bayaan kita sang Ginuo sa aton kaugalingon nga kasaypanan. Apang, kon sa tapus nakasunod sang Iya pagtuytoy, madala kita sa ital-ital nga mga kahimtangan, Iya kita nga luwason. Indi kita mag-ampo sa pagpakaluya, apang sa tagsa ka kalit nga hitabo, pangayuon ta ang bulig gikan sa Iya nga may ara sinang way latid nga padihutan sa idalum sang Iya pagmando. Masunson libutan kita sang makatililaw nga mga kahimtangan kag nian, sa bug-os nga pagsalig, maglaom kita sa Dios. Bantayan Niya ang tagsa ka kalag nga naiwatan tungod sa pagpaninguha sa pagbantay sang dalanon sang Ginuo. Ginapangabay kita ni Kristo pinaagi sa manalagna, “Ihatag ang imo tinapay sa ginagutom,” kag “busga ang nasakitan nga kalag,” “kon makita mo ang hubo, tabunan mo sia,” kag “dalhon mo ang mga makaluluoy nga ginsikway pakadto sa imo puloy-an,” Isa. 58:7-10. Ginapangabay man kita, “Lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag iwali ang maayong balita sa tagsa ka tinuga.’” Marcos 16:15. Apang masunson ang aton tagipusoon nagakatugdang, kag mapas-awan ang pagtuo, kag nian makita ta kon daw ano ka dako ang kinahanglanon, kag daw ano ka diutay sang aton mahimo sa sulod sang aton kamut. Katulad ni Andres nga nagatulok sa lima ka barita nga tinapay kag sang duha ka magagmay nga mga isda, makasiling kita, “Ano ini tuhoy sa kadam-an?” Masunson nagaalag-ag kita, nga indi buot maghatag sang tanan naton, nga nahadlok nga hinguyangon ukon paghinguyangon tuhoy sa iban. Apang si Jesus nagaagda sa aton, “Hatagi sila sang makaon.” Ang sugo Niya isa ka saad; kag sa likod sina ang amo man nga gahom nga nagpakaon sang kadam-an sa luyo sang dagat.AK1 508.1

  Sa ginhimo ni Kristo sa pagsakdag sang kinahanglanon sang gutom nga kadam-an yara naputos ang isa ka madalum nga pagtolon-an espirituhanon tuhoy sa tanan Niya nga manugpangabudlay. Si Kristo nagbaton gikan sa Amay; naghatag Sia sa mga gintoton-an; sila man naghatag sa kadam-an; kag ang katawohan sa isa kag isa. Hanti ang tanan nga nakighiusa kay Kristo magabaton gikan sa Iya sang tinapay sang kabuhi, ang langitnon nga pagkaon, kag ihatag man ini sa iban.AK1 509.1

  Sa bug-os nga pagsalig sa Dios, ginkuha ni Jesus ang binarita nga tinapay; kag bisan pa nga may diutay nga bahin ang Iya kaugalingon nga panimalay sang mga gintoton-an, wala Niya pag-agdaha sila nga magkaon, kundi nga gintagtag Niya ini sa ila kag ginsugo nga alagaran ang iban nga mga tawo. Ang pagkaon nag-ukad sa Iya kamut; kag ang kamut sang mga gintoton-an, nga nagadab-ut sa kay Kristo nga amo ang Tinapay sang Kabuhi, wala gid mahubsi. Ang diutay nga tinapay nakaigo sa tanan. Sa tapus nga nabusog ang kinahanglanon sang mga tawo, ang mga podpod gintipon, kag si Kristo kag ang Iya mga gintoton-an tingob nga nag-ambit sang hamili, ginhatag sang langit nga pagkaon.AK1 510.1

  Ang mga gintoton-an amo ang palatayunan sang pagpakig-angot sa tunga ni Kristo kag sang mga katawohan. Mangin isa ini ka pagpabaskug sa Iya mga gintoton-an karon nga mga adlaw. Si Kristo amo ang dako nga sentro, ang tuburan sang tanan nga kusog. Ang Iya mga gintoton-an magabaton sang ila mga kinahanglanon gikan sa Iya. Ang labing maalamon, ang labing espirituhanon, makahatag lamang suno sang ila ginabaton. Kon sa ila lamang indi sila makasakdag sang bisan ano nga butang tuhoy sa kinahanglanon sang kalag. Makahatag lamang kita kon nagahatag kita sa iban. Sa nagapadayon kita sa pagpanghatag, padayon man kita nga magabaton; kag sing labi nga kita nagapanghatag, labi pa gid nga kita magabaton. Sa amo padayon kita nga nagtuo, nagasalig, nagabaton kag nagahatag.AK1 510.2

  Ang bulohaton sa pagpatok sang ginharian ni Kristo magapadayon, bisan pa nga kon tan-awon mahinay ang iya paglakat kag ang kaiwatan daw nagapamatuod batok sa iya pag-uswag. Ang bulohaton Iya sang Dios, kag magahatag Sia sang kinahanglanon, kag magapadala sang manugbulig, maminatud-on, hanuot nga mga gintoton-an, nga ang ila kamut mapun-an man sang pagkaon tuhoy sa ginagutom nga kadam-an. Ang Dios indi kay wala na- gasapak sadtong nagapangabudlay sa gugma sa paghatag sang kabuhi sa nagakatugdang nga mga kalag, nga sa ila bahin, nagauntay sang ila kamut tuhoy sa pagkaon nga tuhoy man sa iban nga kalag nga ginagutom.AK1 510.3

  Sa aton pagpangabudlay sa Dios may katalagman sang pagsalig sing labi sa mahimo sang ikasangkul kag ikasarang sang tawo. Sa sini nga paagi madula naton ang pagtulok sa isa nga Manugpangabudlay nga Agalon. Masunson nga ang manugpangabudlay kay Kristo indi makabatyag sang iya kaugalingon nga katungdanan. May katalagman sia sang pagsaylo sang ila lulan sa mga kapinatukan ukon katilingban sa baylo sang pagsalig sa Iya nga amo ang tuboran sang tanan nga kusog. Isa ka dako nga sayop ang pagsalig sa tawhanon nga kaalam ukon sa kadamuon sa bulohaton sang Dios. Ang mabungahon nga pagpangabudlay tuhoy kay Kristo indi nagasalig sing labi sa kadamuon ukon sa kaalamon nga maglabi sang sa kaputli sang katuyoan, ang matuod nga pagkayano sang hanuot, masinaligon nga pagtuo. Ang kaugalingon nga mga katungdanan dapat nga abagahon, ang kaugalingon nga mga hilikuton himuon, ang kauga-lingon nga paninguha pagabuhaton tuhoy sadtong wala makakilala kay Kristo. Sa baylo sang pagpasaylo sang inyo salabton sa iban nga inyo ginahunahona nga may igo nga kasangkol sang sa imo, pangabudlay ka lang suno sa imo ikasarang.AK1 511.1

  Kon maglambut ang pakiana sa imo tagipusoon, “Diin kita mabakal sang tinapay agod nga ini sila magkaon?” himoa nga ang inyo balus indi ang sabat sang pagduhadoha. Sang nabatian sang mga gintoton-an ang mando sang Manlulowas, “Hatagi sila sang makaon,” ang tanan nga kaiwatan naglambut sa ila kaisipan. Nagpakiana sila, “Magalakat bala kami pakadto sa mga minuro agod sa pagbakal sang pagkaon?” Busa karon, kon ang mga katawohan nakulangan sang tinapay sang kabuhi, ang mga anak sang Ginuo nagapakiana, Magapadala bala kami sa malayo nga magkari agod sa pagpakaon sa ila? Apang ano ang siling ni Kristo? “Papungkoa ang mga tawo,” kag ginpakaon Niya sila didto. Hanti kon ginalibutan kamo sang mga kalag nga nagakinahanglan, hibaloi nga yara dira si Kristo. Pakigsugilanon sa Iya. Dalha ang inyo binarita sang tinapay sa kay Jesus.AK1 511.2

  Ang mga paagi nga yara sa aton ayhan indi tuman tuhoy sa bulohaton; apang kon magpadayon kita sa pagtuo, nga nagatuo sa bug-os nga may pagkatuman nga gahom sang Dios, bugana nga mga kamanggaran ang mabuksan sa aton atubangan. Kon ang bulohaton Iya sang Dios, Sia mismo amo ang mahatag sang mga paagi sa iya katumanan. Padyaan Niya ang maminatud-on kag yano nga pagsalig sa Iya. Ang tagdiutay nga ginagamit sang mainalamon kag makinuton tuhoy sa bulohaton sang Ginuo sang langit magadugang sa bulohaton sang paghatag. Sa kamut ni Kristo, ang diutay nga pagkaon nagpabilin nga wala maubos tubtob natagbaw ang gutom sang kadam-an. Kon magkadto kita didto sa tuboran sang tanan nga mga kusog, upod sang nauntay naton nga kamut sa pagbaton, sakdagon kita sa aton pagpangabudlay bisan pa sa idalum sang manugdumili nga kahimtangan, kag mapatakus sa paghatag sa iban sang tinapay sang kabuhi.AK1 512.1

  Ang Ginuo nagasiling, “Hatag, kay hatagan man kamo.” “Ang nagasab-ug sing haloshalos magaani man sing haloshalos; . . . kag sia nga nagasab-ug sang pagpakamaayo, magaani man sang pagpakamaayo. . . . Kag ang Dios makasarang sa pagpabugana sang tanan nga bugay sa inyo; agod nga kamo subong nga may pagkatuman sang tanan nga mga butang, magbugana man sa tagsa ka maayo nga buhat; subong nga nasulat,—AK1 512.2

  “Sia nga nagapalapta sa unhan, magapanghatag sia sa mga imol:AK1 512.3

  Ang Iya katarungan nagapadayon sa gihapon.AK1 512.4

  “Ang nagahatag sing binhi sa manugsab-ug kag tina- pay nga kalan-on magahatag kag magapaukad sang inyo binhi nga inugsab-ug kag magadugang sang mga bunga sang inyo pagkamatarung. Kamo pamanggaron sa tagsa ka butang sa bug-os nga pagkaalwan, nga nagahimo paagi sa amon sing pagpasalamat sa Dios.” Lucas 6:38; 2 Cor.AK1 512.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents