Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 43—Naguba ang mga Pamalabag

  SA tapus sang pagsugata sa mga Fariseo, nagtaliwan si Jesus gikan sa Capernaum, kag sang nakatabok sa Galilea, nagpatupling sa kabungyoran sa dulonan sang Penicia. Pagtan-aw sa nakatundan, nakita Niya ang nahumlad nga mga kapatagan sa ubos nayon, ang dumaan nga mga dakbanwa sang Tiro kag ang Sidon, upod sang ila diwatahan nga mga simbahan, ang ila matahum nga mga palasyo, kag mga balaligyaan, kag ang mga baybayon napun-an sang manugbaligya nga mga sakayan. Sa unhan amo ang masangkad kag asul nga Mideteraneo, nga sa diin ang mga soluguon sang maayong balita magapanakayon sa pagdala sang maayong balita sa mga sentro sang dalagko nga mga ginharian sang kalibutan. Apang indi pa amo ang tion. Ang bulohaton sa Iya atubangan nian amo ang pag-aman sang Iya mga gintoton-an tuhoy sa ila bulohaton. Sa pagkara sa sini nga duog naglaom Sia sa paghiambit sang pahuway nga wala Niya maambiti sa Betsaida. Apang indi lamang amo ini ang Iya katuyoan sa paghimo sini nga panlakatan.AK1 552.1

  “Yari karon, ang isa ka taga Canaan naggowa gikan sa dulonan kag magsinggit nga nagasiling, Kaluoyi ako,O Ginuo, Ikaw nga anak ni David, ang akon anak nga babae gina-umpit sing lakas gid sang yawa.” Mat. 15:22. Ang mga pumoluyo sini nga duog nagikan pa sa dumaan nga kaliwat sang Canaan. Mga manugsimba sila sa mga larawan, kag gintamay kag gindumtan sila sang mga Judio. Ining babae nga nagkara kay Jesus sakop sini nga sari sang kaliwat. Diwatahan sia hanti wala sia sing labut sa mga kahigayunan nga ginapangalipayan sang mga Judio adlawadlaw. Madamo sining mga Judio ang nagaluntad upod sang taga Penicia, kag ang balita sang bulohaton ni Kristo naglambut sa sini nga duog. Ang iban sang mga tawo nakapamati sang Iya mga pulong kagnakakita sang Iya makatilingala nga mga binuhatan. Ini nga babae nakabati sang manalagna, nga suno sa sugid,nagapang-ayo sang tanan nga sari sang balatian. Subong nga nakabati sang Iya gahom, nagtubo ang paglaom sa Iya tagipusoon. Pinabaskug sang gugma sang iloy, nagtapat sia sa pagpahayag sang kahimtangan sang anak nia sa Iya. Iya tinapatan nga tuyo ang pagdala sang iya kalisod sa kay Jesus. Dapat nga ayuhon Niya ang iya anak. Nakapangayo na sia sang bulig gikan sa diwatahan nga mga diosdios, apang wala gid sang kaayuhan. Kag kon kaisa masulayan sia sa pagpanghunahona, Ano ang mahimo sining manonudlo nga Judio sa akon? Apang nag-abut ang pulong, nagaayo Sia sang tanan nga sari sang balatian, way sapayan kon ang nagapalapit sa Iya imol man ukon manggaranon. Nagtapat sia nga indi niya pagdulaon ang isa niya ka kahigayunan.AK1 552.2

  Kilala ni Jesus ang kahimtangan sini nga babae. Nahibaloan Niya nga ginalangkag sia sa pagpakigkita sa Iya, kag ginpahamtang Niya ang Iya kaugalingon sa dalanon sang babae. Tungod sa pag-alagad sa iya kasubo, makahatag Sia sang isa ka buhi nga pagtiglawas sang mga pagtolon-an nga gintuyo Niya nga itudlo. Tungod sini nga gindala Niya ang Iya mga gintoton-an sa sini nga duog. Handom Niya ang pagpakita sa ila sang pagkapakok nga nagaluntad sa mga dakbanwa kag mga minuro malapit sa duta sang Israel. Ang mga katawohan nga ginhatagan sang tagsa ka kahigayunan sa paghangop sang kamatuoran, wala hinalung-ong sang mga kinahanglanon sang yara sa ila palibot. Wala sing paninguha sa pagbulig sa mga kalag nga yara sa kadodulman. Ang dingding nga ulot nga ginpatindug sang bugal sang mga Judio, nagtakop sang balatyagon sa pagkaawa sa diwatahan nga kalibutan bisan pa sang mga gintoton-an. Apang ini nga mga balabag pagagub-on.AK1 553.1

  Wala gilayon magtuman sang pangabay sang babae. Ginbaton Niya ining tiglawas sang tinamay nga kaliwat katulad sang ginahimo sang mga Judio. Sa sini gintuyo Niya nga ang Iya mga gintoton-an mapabatyag sang kabugnaw kag walay tagipusoon nga paagi nga pagkabig sang mga Judio sa amo nga kahimtangan, subong sang pamatuod sang pagbaton Niya sa babae, kag ang mahinuklogon nga paagi nga buot Niya nga himuon nila sa amo nga kahimtangan, subong nga ginpakita sang ulihe Niya nga pagtugot sang iya pangabay.AK1 554.1

  Apang bisan pa nga wala magsabat si Jesus, wala madulai sing pagtoo ang babae. Sang nagpadayon Sia nga daw wala makabati sa iya, nagsunod sia, nga nagapadayon sang iya pakitluoy. Nagamuhan tungod sang iya pag-inalungay, ang mga gintoton-an nagpangabay sa kay Jesus sa pagtabug sa iya. Nakita nila nga wala sia pagsapaka sang ila Agalon, busa naghunahona sila nga ang kaugot sang mga Judio sa mga Canaanhon nahamutan Niya. Apang ang babae nagpakitluoy sa isa ka mainawaon nga Manlulowas, kag bilang sabat Niya sa pa-ngabay sang mga gintoton-an, nagsiling si Jesus, “Wala Ako ginpadala kundi sa nadula lamang nga obeha sang panimalay sang Israel.” Bisan pa nga ini nga sabat daw suno sa kaugot sang mga Judio, isa yadto ka halangpon nga pagsabdong sa mga gintoton-an, nga sang ulihe ila nahangpan nga nagapahanumdom sa ila nga,—nagkari Sia sa kalibutan sa pagluwas sadtong tanan nga magabaton sa Iya.AK1 554.2

  Nagdugang pa gid ang panamilit sang babae, nga nagayaub sa tiilan ni Kristo kag magsiling, “Ginuo, buligi ako.” Sa gihapon nga daw ginsikway ni Jesus ang iya pakiluoy suno gid sa dilimabinatyagon nga kaugot sang mga Judio, nagsabat, “Indi maayo nga kuhaon ang tinapay sang mga kabataan kag ihaboy sa mga ido.” Amo ini ang halos pamatuod nga indi matarung ang paghatag sang pagpakamaayo nga gintigana lamang sa pinasulabi nga katawohan sang Dios pakadto sa mga dumalay-o kag dumoluong sa Israel. Ini nga sabat igo na magpaluya sa manugpangita nga may kubos nga pagkahanuot. Apang nakita sang babae nga nag-abut na ang iya kahigayunan. Sa idalum sinang halos makita nga pagdumili ni Jesus nakita Niya ang kaawa nga indi Niya matago. “Matuod Ginuo,” ang sabat niya, “apang ang mga ido nagakaon sang mga tipodtipod nga nagakahulog gikan sa latok sang iya agalon.” Samtang ang mga anak sang panimalay nagakaon sa latok sang ila amay, bisan pa ang mga ido wala malimti nga pakan-on. May kinamatarung sila sa mga tipodtipod nga nagakahulog gikan sa pinabugana nga pagsakdag sa latok. Busa samtang madamo ang mga pakamaayo nga ginhatag sa Is-rael, wala man bala sang pagpakamaayo sa iya? Gintanaw sia bilang isa ka ido, kag wala bala sia sang kinamatarung sang ido sa mga tipodtipod gikan sa Iya kabuganaan?AK1 555.1

  Bag-o lang makataliwan si Jesus gikan sa duog sang Iya palangabudlayan tungod kay ang mga eskriba kag mga Fariseo nagtinguha sa pagkuha sang Iya kabuhi. Nagkumod kag nagyamo sila. Nagpakita sila sang pagkadimatinuohon kag pagkapait, kag nagdumili sang kaluwasan nga gintanyag sa ila nga walay bayad. Diri nasugata ni Kristo ang isa sang walay palad kag tinamay nga kaliwatan nga wala gid mabugayi sang kapawa sang pulong sang Dios; way sapayan nagpasugot sia gilayon sa langitnon nga pagbuyok ni Kristo, kag may lubos nga pagtuo sa Iya ikasarang sa pagtugot sang iya ginapangabay. Nagapangayo sia sang mga tipodtipod nga nagakahulog gikan sa latok sang Agalon. Kon makaangkon sia sang kahigayunan sang ido, handa sia nga kabigon nga ido. Wala sia sang pungsodnon ukon pinagtuluohan nga kaugot ukon bugal nga magabuyok sang iya dalanon, kag gilayon ginkilala niya si Jesus subong Manonubos, kag nga takus sa paghimo sang tanan nga pangayuon nia sa Iya.AK1 555.2

  Natagbaw ang Manlulowas. Gintilawan Niya ang iya pagtuo. Tungod sining pagpakig-angot Niya sa iya, ginpakita Niya nga sia nga ginkabig nga tinapok gikan sa Israel, indi na dumoluong, kundi nga isa ka anak sa panimalay sang Dios. Subong nga anak, may kinamatarung sia sa pag-ambit sang mga amuma sang Amay. Ginpasugtan na ni Kristo ang iya pangabay, kag gintapus ang pagtolon-an sa mga gintoton-an. Nagbalikid sa iya upod sang pagtulok nga puno sang kaawa kag paghigugma, nagsiling Sia, “O babae, nga pagkadako sang imo pagtuo: pagahimuon sa imo suno sa imo ginapangayo.” Gikan sina nga tion ang iya anak nga babae nagayo. Wala na sia paggamuha sang yawa. Naglakat ang babae, nga nagkilala sang iya Manlulowas, kag nalipay nga gintugot ang iya pangamuyo.AK1 556.1

  Amo lamang ini nga katingalahan ang nahimo ni Jesus sa sini nga panlakatan. Tungod sa paghimo sini nga buhat nga nagkadto Sia sa dulonan sang Tiro kag Sidon. Handom Niya ang pagpaumpaw sang ginsakit nga babae, kag sa amo man nga tion, sa paghatag sang huwaran sang Iya bulohaton sa paghikaluoy sa isa sang mga tinamay nga mga katawohan sa kaayuhan sang Iya mga gintoton-an kon wala na Sia kaupod nila. Handom Niya ang pagtuytoy sa ila gikan sa ila Jinudiyo nga pagpinig agod magkabalaka sa pagpangabudlay tuhoy sa iban walay labut sang ila kaugalingon nga katawohan.AK1 556.2

  Handom ni Jesus ang paghumlad sang madalum nga tinago sang kamatuoran nga ginlikum sa mga katuigan, agod nga ang mga gentil mangin masigkamanonubli upod sang mga Judio, kag “umalambit sang Iya saad sa kay Kristo pinaagi sa maayong balita.” Efeso 3:6. Mahinay ang pagtuon sang mga gintoton-an sini nga kamatuoran, kag ang langitnon nga Manonubli naghatag sa ila sang alagisod nga mga pagtuon. Sa pagpadya sang pagtuo sang Kapitan sa Capernaum, kag sa pagwali sang maayong balita sa mga pumoluyo sang Sikar, naghatag na Sia sang pamatuod nga wala Sia nagaambit sang pagkadimasinugtanon sang mga Judio. Apang ang mga Samaritanhon may diutay nga nahibaloan nahanungod sa Dios; kag ang kapitan nagpakita sang kaayo sa Israel. Nian gindala ni Jesus ang mga gintoton-an sa pagpakig-angot sa mga diwatahan, nga ila ginkabig nga wala sing katarungan labaw sa bisan sin-o sang iya katawohan, nga magapaabut sang pagpasulabi gikan sa Iya. Magahatag Sia sang huwaran kon paano ang pagkabig sa katulad sini sa ila. Naghunahona ang mga gintoton-an nga nagpatarasak lang Sia sa pagpanghatag sang Iya bugay. Ipakita Niya nga ang Iya gugma indi dapat nga latiran sang kaliwat ukon sang pungsod.AK1 556.3

  Sang nagsiling Sia, “Wala Ako ginpadala kundi sa nadula lamang nga obeha sa panimalay ni Israel,” nagpabutyag Sia sang kamatuoran, kag sa Iya bulohaton tuhoy sa babae nga taga Canaan, nagatuman lamang Sia sang Iya bulohaton. Ining babae isa sang mga nadula nga obeha nga dapat unta luwason sang Israel. Amo ini ang ila tinangdoan nga bulohaton, nga ila ginpatumbayaan, nga amo ang ginhimo ni Kristo.AK1 557.1

  Ini nga buhat nagbukas sing bug-os sang paghunahona sang mga gintoton-an sa palangabudlayan nga nahamtang sa ila atubangan sa tunga sang mga gentil. Nakita nila ang masangkad nga latagon sang pagkamapuslanon sa gowa sang Judea. Nakita nila ang mga kalag nga nagapas-an sang kalisod nga wala mahibal-i sang mga labing pinasulabi. Sa tunga sining mga tawo nga gintudloan sila nga tamayon, amo ang mga kalag nga nalangkag sang bulig gikan sa gamhanan nga Manug-ayo, ginagutom tuhoy sa kapawa sang kamatuoran, nga sing dagaya ginhatag sa mga Judio.AK1 557.2

  Sang ulihe, sang ang mga Judio nagtalikod sing pilit gikan sa mga gintoton-an, tungod kay ang mga ini nagpabutyag nga si Jesus amo ang Manlulowas sang kalibutan, kag sang ang dingding nga naga-ulot sa tunga sang mga Judio kag Gentil nabungkag tungod sa kamatayon ni Kristo, ini nga pagtolon-an, kag ang katulad man sini nga nagatudlo sang bulohaton sang maayong balita nga wala malatiri sang pamatasan ukon sang pagkapungsodnon, may gamhanan nga pagpabuyok sa mga tiglawas ni Kristo, sa pagtuytoy sang ila mga pagpangabudlay.AK1 558.1

  Ang pagduaw sang Manlulowas sa Penicia kag ang katingalahan nga nahimo Niya didto may labi pa kasangkad nga katuyoan. Indi lamang sa nasakitan nga babae, ni bisan sa Iya mga gintoton-an kag sadtong tanan nga nagbaton sang ila pagpangabudlay nga natapus ang bulohaton; kundi man nga “magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo, ang Anak sang Dios; kag nga sa pagtuo may kabuhi kamo tungod sa Iya ngalan.” Juan 20:31. Ang amo gihapon nga mga sinugo nga nagbalabag sang mga tawo palayo kay Kristo sang mga napulogwalo ka gatus ka tuig sang una nagapangabudlay man karon nga mga adlaw. Ang espiritu nga nagtukod sang naga-ulot nga dingding sa tunga sang mga Judio kag mga Gentil mapagrus gihapon. Ang bugal kag ang kaugot amo ang nagtukod sang mapag-on nga mga dingding sang pagpinig sa tunga sang nagkalainlain nga mga sari sang tawo. Ginpakilala sing sayop si Kristo kag ang Iya bulohaton kag kadam-an ang nagbatyag nga gintakpan sila palayo sa pagpangalagad sang maayong balita. Apang indi sila pagpabatyaga nga gintakpan sila pa- layo kay Kristo. Wala sang mga pamalabag nga patindugon sang tawo ukon ni Satanas nga indi malahus sang pagtuo.AK1 558.2

  Sa pagtuo ang babae nga taga Penicia nagdamhag batok sa mga pamalabag nga ginhantal sa tunga sang mga Judio kag Gentil. Batok sa pagpakaluya, way sapayan sang mga kapahayagan nga mahimo magtuytoy sa iya sa pagpang-alag-ag, nagsalig sia sa gugma sang Manlulowas. Sa sini nga paagi handom ni Kristo nga magsalig kita sa Iya. Ang pagpakamaayo sang kaluwasan tuhoy gid sa tagsa ka kalag. Wala sing liwan kundi ang iya gid lang kaugalingon nga pagpili amo ang makapugong sa tawo nga mangin-umalambit sang saad sa kay Kristo sa kalalangan sang maayong balita.AK1 559.1

  Ang pagpahalintaga sa kabuhi dulumtan sang Dios. Ginapabayaan Niya ang bisan ano nga butang nga may kaangtanan sini nga bagay. Sa Iya itolulok ang kalag sang mga tawo may alalangay nga kabilihanan. “Ginhimo Niya nga mangin isa ka dugo ang bug-os nga kapungsoran sang mga tawo agod magpuyo sa nawong sang duta, kag nagpamat-ud sang mga tion nga gintangdo sang una, kag ang dolunan sang ila puloy-an; agod nga ila pangitaon ang Ginuo, sa paglaom nga mahikapan nila Sia kag makita Sia, apang indi Sia malayo sa tagsatagsa sa aton.” Sa wala sing pinilian sa panuigon, ukon kubay, ukon pagkapungsodnon, ukon pinagtoluohan nga kaayuhan, ang tanan ginaagda sa pagpalapit sa Iya kag magkabuhi. “Ang bisan sin-o nga magtuo sa Iya indi gid mahuyan. Kay wala gid sang katuhayan.” “Kay wala sing Judio ni Griego, wala sing ulipon ukon hilway.” “Ang manggaranon kag imol nagakitaay sing tingob: ang Ginuo amo ang magbubuhat sa ila nga tanan.” “Ang amo man nga Ginuo manggaranon para sa tanan nga nagatawag sa Iya. Kay ang bisan sin-o nga magatawag sa ngalan sang Ginuo maluwas.” Binu. 17:26, 27; Gal. 3:28; Hulu. 22:2; Roma 10:11-13.AK1 559.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents