Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 44—Ang Matuod nga Timaan

  “LIWAN naggowa Sia gikan sa dulonan sang Tiro, kag nag-abut Sia sa Sidon, nga pakadto sa dagat sang Galilea, lapus sa tunga sang mga dulonan sang Dekapolis.” Mar. 7:31;AK1 560.1

  Didto sa duog sang Dekapolis nga ang mga sinaban sang yawa sa Gergesa gin-ayo. Diri, ang mga katawohan, hinadlukan sang pagpapas sang mga baboy, amo ang nagpilit sa kay Jesus sa pagtaliwan gikan sa ila. Apang namati sila sa mga sinugo nga Iya ginbilin, kag ang isa ka handom napukaw sa pagpakigkita sa Iya. Sang pagbalik Niya liwan sa sina nga duog, ang isa ka pundok nagtipon palibot sa Iya, kag ang isa ka bungol kag pitla nga tawo gindala sa atubangan Niya. Wala ini gin-ayo ni Jesus tungod sa pulong lamang suno sa Iya kinaandan. Ginpinig sia gikan sa kadam-an, ginpahamtang Niya ang Iya mga tudlo sa iya dulunggan, kag tandugon ang iya dila; nagtulok sa langit, nanganduhoy Sia sa pagpanumdom sa mga dulunggan nga indi mabuksan tuhoy sa kamatuoran, ang mga dila nga nagdumili sa pagbaton sang Manonubos. Sa pulong, “Magbukas,” napasag-uli ang paghambal sang tawo, way sapayan sang sugo nga indi magpanugid bisan kay sin-o, ginbantala niya ang sugilanon sang iya pag-ayo.AK1 560.2

  Si Jesus nagtaklad sa isa ka bukid, kag didto ang kadam-an nagdugok sa Iya, nga dala ang ila balatianon, kag lupog, kag ginpahamtang sa Iya tiilan. Gin-ayo Niya sila nga tanan; kag ang mga tawo, bisan pa nga sila mga diwatahan, naghimaya sa Dios sang Israel. Sa sulod sang tatlo ka adlaw nagpundok sila palibot sa Manlulowas, nga nagtulog kon gab-i sa bug-os nga adlaw nagdis-uganay sila sa pagpamati sang mga pulong ni Kristo, kag ang pagtan-aw sang Iya mga binuhatan. Sa tapus sang tatlo ka adlaw, naubos ang ila kalan-on. Indi buot si Jesus nga palakton sila nga gutom, kag gintawag Niya ang mga gintoton-an sa paghatag sa ila sang pagkaon. Liwan ginpakita sang mga gintoton-an ang ila pagkadilimatinuohon. Sa Betsaida, nakita nila kon paano, nga upod sang pagpakamaayo ni Kristo, ang ila diutay nga pagkaon, nahimo nga napakaon sa kadam-an; apang karon wala nila gindala ang tanan, nga nagsalig lang sa Iya gahom sa pagpaukad sini tuhoy sa ginagutom nga kadam-an. Labut pa, yadtong Iya ginpakaon sa Betsaida mga Judio; apang ini sila mga Gentil kag diwatahan. Ang Jinudiyo nga kaugot mabaskug gihapon sa tagipusoon sang mga gintoton-an, kag ginsabat nila si Jesus, “Sa diin ang tawo makabusog sining mga katawohan ka-upod sang tinapay diri sa kahanayakan?” Apang matinumanon sa Iya pulong, gindala nila sa Iya ang yara sa ila,—pito ka barita nga tinapay kag duha ka bilog nga isda. Napakaon ang kadam-an, pito ka dalagko nga mga alat sang mga podpod ang nabilin. Apat ka libo nga mga lalake, walay labut sang mga babae kag kabataan, ang ginpalab-asan, kag ginpalakat sila ni Jesus nga may malipayon kag mapinasalamaton nga tagipusoon.AK1 560.3

  Nian nagkuha sang isa ka sakayan upod sang Iya mga gintoton-an, nagtabuk sila sa dagat pakadto sa Magdala, sa nabagatnan nga tumuy sang kapatagan sa Genesaret. Sa dulonan sang Tiro kag Sidon, ang Iya espiritu napalab-as tungod sang matinugyanon nga pagsalig sang babae nga taga Siropenicia. Ang diwatahan nga mga tawo sa Dekapolis nagbaton sa Iya nga may kalipay. Niyan sang nagdungka Sia liwat sa Galilea, diin ang Iya gahom sing taluhayag napadayag, sa diin ang kalabanan sang Iya buhat sang kaluoy ginhimo, kag ginhatag ang Iya mga pagtudlo, ginsugata Sia sang matinamayon nga pagkadimatinuohon.AK1 561.1

  Ang isa ka hut-ong sang mga Fariseo ginbuylogan sang mga tiglawas gikan sa manggaranon kag halangdon nga mga Saduceo, ang bunghay sang mga pari, ang dimatinuohon kag ang mga dungganon sang pungsod. Ang duha ka pagtoluohan mapait nga magkasumpong. Ang mga Saduceo nangaluyag sang pagpasulabi sang yara sa kagamhanan agod sa pagpadayon sang ila tinindugan kag kagamhanan. Ang mga Fariseo sa pihak nga bahin, nagapauswag sang kinilala nga pagdumot batok sa mga Romanhon, nga naghandom sang tion nga masikway nila ang gota sang mandadaug. Apang ang Fariseo kag ang Saduceo naghiusa karon batok kay Kristo. Ang katulad nga naluyagan nagapangita man sang katulad nga naluyagan; kag ang kalautan, bisan diin man ini nagaluntad, nagabuylog sa kalautan tuhoy sa kalaglagan sang maayo.AK1 562.1

  Nian ang mga Fariseo kag Saduceo nagpalapit sa kay Kristo, nga nagpangayo sang isa ka timaan gikan sa langit. Sa kaadlawan ni Josue ang Israel nagkadto sa pakig-awayan upod sang mga Canaanhon sang Bethoron, nagdulog ang adlaw sa sugo sang pangulo tubtob naangkon ang pagdaug; kag madamo ang katulad nga mga katingalahan ang napahayag sa ila maragtas. Pila sang kaangay nga mga timaan ang ginpangayo sa kay Jesus. Apang ini nga mga timaan indi amo ang ginakinahanglan sang mga Judio. Wala sang gowa nga pamatuod ang manginmapuslanon tuhoy sa ila. Ang ila kinahanglan indi amo ang kasanagan sa ihibalo, kundi ang espirituhanon nga pagbag-o.AK1 562.2

  “O mga salimpapaw,” siling ni Jesus, “mahangop ninyo ang nawong sang langit,“—sa pagtuon sang kalangitan mapakot nila ang panahon,—”apang indi ninyo mahangpan ang tiliman-an sang panahon?” Ang kauganngon nga mga pulong ni Kristo, nga ginhambal upod sang gahom sang Balaan nga Espiritu nagpamatuod sa ila sang sala, amo ang mga tiliman-an nga ginhatag sang Dios tuhoy sa ila kaluwasan. Kag ang mga tiliman-an gikan gid sa langit amo ang ginhatag sa pagpamatuod sang bulohaton ni Kristo. Ang ambahanon sang mga manogtunda sa mga manugpahalab sang mga carnero, ang bituon nga nagtuytoy sang mga mangin-alamon, ang salampati kag ang tingog gikan sa langit sa tion sang pagtugmaw sa Iya, mga manugpamatuod tuhoy sa Iya.AK1 562.3

  “Kag nagpanganduhoy Sia sing madalum sa espiritu, kag magsiling, Ngaa nga ini nga kaliwatan nagapangita sang tanda?” “Walay tanda nga ihatag sa sining kaliwatan, kundi ang tanda sang manalagna nga si Jonas.” Subong nga si Jonas nangin tatlo ka adlaw kag tatlo ka gab-i sa tiyan sang dako nga isda, si Kristo ma-ngin amo man sini sa “tagipusoon sang duta.” Kag subong nga ang pagwali ni Jonas nangin tiliman-an sa taga Nineve, hanti ang pagpangwali ni Kristo tanda man sa sining kaliwatan. Apang daw ano ka tuhay sang pagbaton sang pulong! Ang katawohan sang dakong diwatahan nga dakbanwa nagkolurog sang ila mabatian ang paandam gikan sa Dios. Ang mga hari kag mga dungganon nagpaubos sang ila kaugalingon; ang mga mataas kag ang mga kubos tingob nga nagsinggit sa Dios sang langit, kag ang Iya bugay ginhatag sa ila. “Sa tion sang paghukom ang mga tawo sa Nineve magatindug upod sining kaliwatan kag magatagudili sa ila,” siling ni Kristo, kay naghinulsol sila bangod sang pagwali ni Jonas, kag yari karon, may isa diri nga dako pa kav Jonas.” Mat. 12:40, 41.AK1 564.1

  Ang tagsa ka katingalahan nga ginhimo ni Kristo among isa ka tanda sang lya pagkadiosnon. Naghimo Sia sang amo gid nga bulohaton nga gintagna nahanungod sang Mesias; apang sa mga Fariseo, ini nga mga buhat sang paghikaluoy isa ka pinauyonan nga pagpasandad. Ang mga punopuno nga mga Judio nagatan-aw nga may walay tagipusoon nga pagkadimasinapakon sa tawhanon nga mga pag-antus. Sa madamo nga hitabo ang ila pagkamaiyaiyahon kag mga pagpigus amo ang kabangdanan sang mga kalisdanan nga ginpaumpawan ni Kristo. Sa amo ang Iya mga katingalahan nangin pagsabdong tuhoy sa ila.AK1 564.2

  Ang butang nga nagtuytoy sa mga Judio sa pagsikway sang bulohaton sang Ginuo amo ang labing mataas nga pagpamatuod sang Iya diosnon nga kinaiya. Ang labing dako nga kahulogan sang Iya mga katingalahan makita sa kamatuoran nga nangin pagpakamaayo ini sa tawo. Ang labing mataas nga pagpamatuod nga nagikan Sia sa Dios amo nga ang Iya kabuhi nagapahayag sang kinaiya sang Dios. Naghimo Sia sang mga binuhatan kag naghambal Sia sang mga pulong sang Dios. Ang katulad nga kabuhi amo ang labing dako sa tanan nga mga katingalahan.AK1 565.1

  Kon ang balita sang kamatuoran ipasundayag sa aton kaadlawan, madamo ang katulad sang mga Judio ang magasinggit, Pakitai kami sang tiliman-an. Himoi kami sang isa ka katingalahan. Wala gid maghimo si Kristo sang isa ka katingalahan sa pagtuman sang sugo sang mga Fariseo. Wala Sia maghimo sang katingalahan sa kahanayakan agod masabat ang pabatibati ni Satanas. Wala Sia nagahatag sa aton sang gahom sa pagluwas sang aton kaugalingon ukon sa pagbusog sang ginakinahanglan sang pagkadilimatinouhon kag bugal. Indi bala isa ka tanhaga nga makapanginpalos kita gikan sa kahiulipnan ni Satanas? Ang pagkaakig batok kay Satanas indi ina kinaandan sa tawhanon nga tagipusoon; ginatanum ini sang bugay sang Dios. Kon ang isa nga gingahuman sang isa ka bundol kag talangtalang nga kaisipan ma- hilway kag magtugyan sang iya kaugalingon sang bugos kag tinagiposuon sa pagbuyok sang langitnon nga sinugo sang Dios, mahimo ang katingalahan; amo man sa isa ka tawo nga nangin sa idalum sang mabaskug nga pagpatalang, kon makahangop na sang pinamatasan nga kamatuoran. Tagsa ka tion nga ang isa ka kalag maliso, kag magtuon sa paghigugma sa Dios kag magtuman sang Iya kasugoan, ang saad sang Dios pagatumanon. “Hatagan Ko kamo sing bag-ong tagipusoon, kag ibutang Ko ang espiritu nga bag-o sa sulod ninyo.” Ezeq. 36:26. Ang pagbaylo sa tawhanon nga tagipusoon, ang pagbag-o sang tawhanon nga ugali, amo ang isa ka katingalahan nga nagapahayag sang isa ka buhi-sa-gihapon nga Manlulowas, nga nagapangabudlay sa pagluwas sang mga ka-lag. Ang isa ka padayon nga kabuhi sa kay Kristo isa man ka dako nga katingalahan. Sa pagwali sang pulong sang Dios, ang tanda nga dapat mapahayag karon kag sa gihapon amo ang pagtambong sang Balaan nga Espiritu, sa paghimo sang pulong nga isa ka manugpabag-o nga gahom sa manugpalamati. Amo ini ang panaksi sang Dios sa atubangan sang kalibutan sa diosnon nga bulohaton sang Iya Anak.AK1 565.2

  Yadtong nagpangita sang tiliman-an gikan kay Jesus nagpatig-a sing labi sang ila tagipusoon sa pagkadilimatinuohon nga wala nila mahangop sa Iya kinaiya ang pagkakaanggid sa Dios. Indi sila buot magtulok nga ang Iya bulohaton amo ang katumanan sa mga Kasulatan. Sa palaanggiran sang manggaranon nga tawo kag kay Lazaro, nagsiling si Jesus sa mga Fariseo, “Kon wala sila magpamati sa kay Moises kag sa mga manalagna, indi man sila mapilit, bisan pa nga may isa nga mabanhaw gikan sa minatay.” Luc. 16:31. Wala sang talandaan nga mahatag sa langit ukon sa duta nga magamapuslanon sa ila.AK1 566.1

  Si Jesus “nanganduhoy sing madalom sa Iya espiritu,” kag nagtalikod gikan sa hubon sang manugsum- pong, nagsakay liwan sa sakayan kaupod sang Iya mga gintoton-an. Sa masinolub-on nga kalinong, nagtabuk liwan sila sa dagat. Apang wala sila magbalik sa duog nga ila ginhalinan, kundi nagpatupling sila pakadto sa Betsaida, malapit sa duog nga ginpakaonan sang lima ka libo. Pag-abut sa unhan nga bahin, si Jesus nagsiling, “Pangaman kag mag-andam kamo sang tapay sang mga Fariseo kag sang mga Saduceo.” Kutob pa sang kaadlawan ni Moises, nangin kinabatasan sang mga Judio ang pagpain sang tapay gikan sa ila puloy-an sa panahon sang paskua, kag gintudloan sila sa pagkabig sini nga isa ka simbolo sang sala. Apang wala mahangpi sang mga gintoton-an si Jesus. Sa ila hinali nga pagtaliwan gikan sa Magdala, nalimot sila sa pagkaon kag ang ila dala isa gid lang ka barita nga tinapay. Sa sini nga kahimtangan ang ila hangop nga ang buot silingon ni Kristo nga ginapaandam sila nga indi magbakal sang tinapay gikan sa Fariseo ukon sa Saduceo. Ang ila pagkakulang sa pagtuo kag espirituhanon nga paghangop amo ang nagtuytoy sa ila sa amo man nga sayop nga paghangop sang Iya pinamulong. Karon ginsabdong sila ni Jesus tungod sang ila hunahona nga Sia nga nagpakaon sang linibo upod sang pila ka bilog nga isda kag pila man ka barita nga tinapay, sa sinang balaan nga paandam, nagpahanungod lamang sa umalagi nga pagkaon. May katalagman nga ang madinayaon nga pangatarungan sang mga Fariseo kag mga Saduceo makahatag sang tapay sang pagkadimatinuohon sa Iya mga gintoton-an, agod maghunahona sila nga indi talalupangdon ang mga binuhatan ni Kristo.AK1 566.2

  Ang mga gintoton-an may duyog sa paghunahona nga ang ila Agalon dapat unta nga nagtugot sang pinangayo nga timaan sa kalangitan. Nagtuo sila nga masarangan Niya ang paghimo sini, kag ini magapahipus sang Iya mga kaaway. Wala nila mahangpi ang pagkasalimpapaw sining mga manugsumpong.AK1 567.1

  Pila ka bulan sang ulihe, “sang nagtililipon sing tingob ang indi maisip nga kadam-an sang mga tawo, nga nagtinapakay sila ang isa kag isa,” ginsulit ni Jesus ang amo nga pagtudlo. “Nagsugod Sia sa pagsiling sa Iya mga gintoton-an una sa tanan, Mag-andam kamo sang mga tapay sang Fariseo, nga amo ang pagkasalimpapaw.” Lucas 12:1.AK1 568.1

  Ang tapay nga ginabutang sa linamas nagapanghikot sing indi mahibaloan, nga nagabaylo sang bug-os nga linamas sa iya kaugalingon nga kinaandan. Hanti kon ang pagkasalimpapaw tugotan sa pagluntad sa tagipusoon, nagahupug ini sa pamatasan kag sa kabuhi. Ang isa ka maathag nga halimbawa sang pagkasalimpapaw sang mga Fariseo, ginsabdong na ni Kristo sa pagbuyagyag sang ginahimo nila nga “Corban” nga sa diin ang hapiit nga katungdanan ginhinago sa idalum sang pagpakunokuno nga pagkamahinatagon sa simbahan. Ang mga eskriba kag Fariseo nagpabatibati sang madinayaon nga mga palatukoran. Ginhinago nila ang tunay nga kadoyugan sang ila pagtolon-an, kag ginpa-uswag ang tagsa ka kahigayunan sa pagtanum sini sing mainartihon sa kaisipan sang ila manugpalamati. Ining butig nga mga palatokuran, sa dira nga mabaton na, nagapanghikot katulad sang tapay sa linamas, nga nagpanalupsop sa pagtigbaliw sang ugali. Amo ining madinayaon nga pagtudlo nga nagpaiwat sa mga tawo sa pagbaton sang mga pulong ni Kristo.AK1 568.2

  Ang amo gihapon nga mga manugpabuyok nga gahom nagapanghikot karon nga mga adlaw sa kalalangan sadtong nagatinguha sa pagpatpat sang kasugoan sang Dios sa paagi nga magkasinanto sa ila ginahimo. Ini nga pundok wala nagasumpong sing dayag sa kasugoan kundi nagapalakat sang ila mapasimpalaron nga mga teoriya nga nagalaglag sang iya palatukoran.AK1 568.3

  Ang pagkasalimpapaw sang mga Fariseo amo ang patubas sang pagpangita sa kaugalingon. Ang paghima- ya sang ila kaugalingon amo ang tuyo sang ila kabuhi. Amo ini ang nagtuytoy sa ila sa paglubag kag pagpatiko sang mga Kasulatan, nga nagbulag sa ila sa katuyoan sang bulohaton ni Kristo. Bisan pa ang mga gintotonan ni Kristo may katalagman sa pagdalu sining madayaon nga kalautan. Yadtong nagakabig sang ila kaugalingon nga mga sumolunod ni Jesus, apang wala magbiya sang tanan agod nga mahimo nga Iya gintoton-an, nabuyokan sa isa ka dako nga bahin sang pangatarungan sang mga Fariseo. Masunson sila naga-utaw-utaw sa tunga sang pagkamatinuohon kag pagkadimatinouhon, kag wala nila mahangpi ang mga kamanggaran sang kaalam nga natago sa kay Kristo. Bisan pa ang mga gintoton-an, nga sa gowa daw nagbiya sang tanan tungod lamang sa kay Jesus, sa ila tagipusoon wala magbiya sa pagpangita sang dalagko nga mga butang tuhoy sa ila kaugalingon. Amo ini nga espiritu ang nagtulod sang kagamo sa kon sin-o sa ila ang magalabing dako. Amo ini ang nagpatunga sa ila kag ni Kristo, nga naghimo sa ila nga nagdiutay ang ila kahanuklog sa Iya bulohaton sang pag-antus sa kaugalingon, tama ka bundol sa paghangop sang katingalahan sang kaluwasan. Subong nga mga tapay, kon bayaan lang sa pagtapus sang iya bulohaton, manginkabangdanan sang kahigkoan kag kaduluntan, amo man ang nagapangita sa kaugalingon nga espiritu nga ginpalangga, nagapanghikot sang kadagtaan kag kalaglagan sang kalag.AK1 568.4

  Sa tunga sang mga sumolunod sang aton Ginuo karon nga mga adlaw, subong sang sa una, daw ano ka lapnag ining madayaon kag maluibon nga sala! Daw ano ka sunson nga ang aton pag-alagad kay Kristo, ang aton pagpakig-angot sa isa kag isa, madagtaan sang likum nga handom sang pagtib-ong sa kaugalingon! Daw ano ka handa ang panghunahona sa pagpangibulahan sa kaugalingon, kag ang kalangkag sa tawhanon nga pagpasugot! Ang paghigugma sa kaugalingon, ang handom tuhoy sa mahapushapus nga dalan sang gintangdo sang Dios, nga nagatuytoy sa pagtigaylo sang tawhanon nga mga teoriya kag pinalatonlaton nga mga sugid sa baylo sang diosnon nga mga tulomanon. Sa Iya kaugalingon nga mga gintoton-an ang mga pulong sa pagpaandam ginhambal ni Kristo, “Mag-andam kag mangaman batok sa tapay sang mga Fariseo. ”AK1 569.1

  Ang pagtoluohan ni Kristo amo ang pagkamaminatud-on. Ang katutom tuhoy sa kahimayaan sang Dios amo ang isa ka katuyoan nga ginatanum sang Balaan nga Espiritu; kag ang mapinatubason nga pagpanghikot sang Espiritu amo lamang ang makaugdok sini nga katuyoan. Ang gahom lamang sang Dios amo ang makatabug sang pagpangita sa kaugalingon kag ang pagkasalimpapaw. Ini nga pagbaylo amo ang tanda sang Iya pag-panghikot. Kon ang pagtuo nga aton ginabaton nagalaglag sang pagkadaluk kag pagpakunokuno, kon magtuytoy ini sa pagpangita sang kahimayaan sang Dios kag indi sang aton kaugalingon, mahibaloan ta nga amo ini ang nagakaigo. “Amay, himayaa ang Imo ngalan” (Juan 12:28), amo ang tagpanugod sang kabuhi ni Kristo, kag kon aton Sia nga sundon, amo man ini ang tagpanugod sang aton kabuhi. Ginamandoan Niya kita sa “paglakat subong sang Iya paglakat;” kag “diri aton mahibaloan nga nakilala naton Sia, kon ginabantayan ta ang Iya mga sugo.” 1 Juan 2:6, 3.AK1 570.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents