Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 45—Ang Malaragwayon nga Paglandong Sang Krus

  ANG bulohaton ni Kristo sa duta nagamadasig sa paghinakop. Sa Iya atubangan, sa maathag nga pagbalay, nahamtang ang mga talan-awon nga ginaalagaran sang Iya mga tiil. Bisan sang wala pa Sia magsuklob sang pagkatawhanon, nakita Niya ang bug-os nga kalabaon sang dalanon nga dapat Niya agihan agod lamang nga maluwas ang mga nadula. Ang tagsa ka kasakit nga maggisi sang Iya tagipusoon, ang tagsa ka insulto nga ihantal sa ibabaw sang Iya ulo, ang tagsa ka kaiwatan nga Iya pagaantuson, bukas sa Iya pagtan-aw sa wala pa Niya mahukas ang Iya purongpurong kag harianon nga kunop, kag magpanaug gikan sa trono, kag sukloban ang Iya pagkadiosnon sang pagkatawhanon. Ang dalanon halin sa pasungan pakadto sa Kalbaryo tanan nangin sa atubangan sang Iya itolulok. Nahibaloan Niya ang kasakitan nga magaabut sa Iya. Nahibaloan Niya ini tanan, way sapayan nagsiling Sia, “Yari karon, nagakari Ako; sa linukotan sang tolon-an nasulat nahanungod sa Akon; Nagakalipay Ako sa paghimo sang Imo kabobut-on, O Dios Ko; ang Imo kasugoan yari sa sulod sang Akon tagipusoon.” Salmo 40:7, 8.AK1 571.1

  Sa atubangan Niya sa gihapon makita Niya ang patubas sang Iya bulohaton. Ang Iya dutan-on nga kabuhi, nga puno sang kabudlayan kag pag-antus, ginpahalipay sang Iya ginapaabut nga indi mangin walay kapuslanan ini tanan nga mga pagpakasakit. Bangod sa paghatag sang Iya kabuhi tungod sa kabuhi sang mga tawo, madaug Niya pabalik ang kalibutan sa iya pagkatampad sa Dios. Bisan pa nga ang pagtugmaw7 sa dugo unahon anay sa pagbaton; bisan pa nga ang sala sang kalibutan magapabug-at sa Iya walay kasal-anan nga kalag; bisan pa nga ang landong sang dilimasaysay nga kasakit mangin yara sa Iya; way sapayan, tungod sang kalipay nga ginhamtang sa Iya atubangan, ginpili Niya nga antuson ang krus, kag tamayon ang kahuloy-an.AK1 572.1

  Gikan sa pinili nga kaupdanan sang Iya pagpangalagad, ang mga talan-awon nga nahamtang sa Iya atubangan mga tinago pa sila; apang malapit na ang tion nga dapat sila magtan-aw sang Iya pagpakasakit. Dapat nga makita nila Sia nga ila ginhigugma kag ginsaligan, nga gintugyan sa kamut sang Iya kaaway, kag ipakabit sa krus sang Kalbaryo. Sa indi madugay dapat Sia nga magbiya sa ila sa pag-atubang sa kalibutan nga wala sang pagpahalipay sang Iya makita nga pagtambong. Nahibaloan Niya kon daw ano ka pait ang dumot kag ang pagkadilimatinuohon nga maghingabut sa ila, kag ginhandom Niya ang pag-atiman sa ila tuhoy sa ila mga pagtilaw.AK1 572.2

  Nakaabut na si Jesus kag ang Iya mga gintoton-an sa isa sang mga kabanwahanan nga nagalibot sa Cesaria Pilipos. Malayo na sila sa dolunan sang Galilea, ang duog nga sa diin ang pagkadiwatahan amo ang nagaluntad. Diri sini nga ang mga gintoton-an ginpapalayo gikan sa gamhanan nga pagpabuyok sang pagkahudiyo, kag gindala sa malapit nga pagpakig-angot sa diwatahan nga panimbahon. Palibot nila amo ang mga gintiglawasan nga mga dagway sang pagkadesparatis nga nagaluntad sa tanan nga bahin sang kalibutan. Ginhandom ni Jesus nga ang pagtan-aw sini nga mga butang magatuytoy sa ila sa pagbatyag sang ila salabton sa mga diwatahan. Sa panahon sang Iya pagpabilin sa sini nga duog, nagtinguha Sia sa paglikaw sa pagpanudlo sa mga katawohan, kag gamiton ang labi sang Iya mga tinion upod sang Iya mga gintoton-an.AK1 572.3

  Iya na unta sugiran sila sang pag-antus nga nagahulat sa Iya. Apang sing una, nagpalayo Sia nga isahanon, kag nangamuyo nga ang ila mga tagipusoon mahanda unta sa pagbaton sang Iya mga pulong. Pagbuylog Niya sa ila, wala Niya gilayon ginpabutyag ang buot Niya nga isugid sa ila. Sa wala pa Niya mahimo ini, ginhatagan Niya sila sang kahigayunan sa pagtuad sang ila pagtuo sa Iya agod nga mapalig-on sila sa palaabuton nga pagtilaw. Nagpakiana Sia, “Sin-o bala siling sang mga tawo nga Anak sang tawo Ako?”AK1 573.1

  Sing masinulob-on ang mga gintoton-an napilitan sa pagpamatuod nga napas-awan ang Israel sa pagkilala sang ila Mesias. May iban matuod nga sang nakita nila ang Iya mga katingalahan nagpahayag nga Sia amo ang Anak ni David. Ang kadam-an nga ginpakaon sa Betsaida paghandom sa pagtib-ong sa Iya bilang Hari sang Israel. Madamo ang handa magbaton sa Iya subong nga manalagna; apang wala sila magtuo nga Sia amo ang Mesias.AK1 573.2

  Nian namangkot si Jesus sa ikaduha, nga may kaangtanan mismo sa mga gintoton-an: “Apang sin-o siling ninyo Ako?” si Pedro nagsabat, “Ikaw ang Kristo, ang Anak sang Dios nga buhi.”AK1 573.3

  Gikan sa ginsugoran, nagtuo si Pedro nga si Jesus amo ang Mesias. Madamo pa sang iban nga ginpabatyag sang mga pangwali ni Juan nga manugtugmaw, kag nagbaton sa kay Kristo, nga nagduhadoha sang bulohaton ni Juan sang ginbilanggo sia kag ginpatay; kag nagduhadoha man sila karon kon bala si Jesus amo ang Mesias nga madugay na nila nga ginpaabut. Madamo sang mga gintoton-an nga may mainit nga paglaom nga si Jesus amo ang magatal-us sa trono ni David ang nagbiya sa Iya sang mapat-ud nila nga wala sa Iya ang amo nga katuyoan. Apang si Pedro kag ang iya mga kaupdanan wala gid magtalikod gikan sa ila pagkatampad. Ang maduhaduhaon nga dalanon sadtong nagdayaw sa Iya kahapon kag nagpakamalaut sa Iya karon wala nagalaglag sang pagtuo sang matuod nga sumolunod sang Manlulowas. Si Pedro nagpabutyag, “Ikaw amo ang Kristo, ang Anak sang Dios nga buhi.” Wala sia maghulat sang harianon nga pagpasidungog nga magapurongpurong sang iya Ginuo, apang ginbaton niya Sia sa Iya kahuloy-an.AK1 573.4

  Ginpabutyag ni Pedro ang pagtuo sang napulogduha. Way sapayan ang mga gintoton-an malayo pa sa paghangop sang bulohaton ni Kristo. Ang panumpong kag sayop nga pagpakilala sang mga pari kag gumalahom, samtang indi ini makapapalayo sa ila kay Kristo, naghatag sa ila gihapon sang pagkalibog. Wala pa nila makita sing maathag ang ila dalanon. Ang pagbuyok sang ila maaga nga paghanas, ang pagtudlo sang mga rabbi, ang gahom sang pinalatonlaton nga sugid, nagpatunga gihapon sa ila pagtan-aw sang kamatuoran. Sa tion kag tion hamili nga mga silak sang kapawa gikan kay Jesus ang nag-iwag sa ila, apang sing masunson katulad sila sang mga tawo nga nagapangapkap sa tunga sang kadulom. Apang sa sini nga adlaw, sa wala pa sila madala sa pagpakig-atubang sa dalagko nga pagtilaw sang ila pagtuo, ang Balaan nga Espiritu nagtugdon sa ila nga may gahom. Sa makadali napaliso ang ila mga mata gikan sa “mga butang nga makita,” sa pagtan-aw, “sa mga butang nga indi makita.” 2 Cor. 4:18. Sa idalum sinang pagpakunokuno sa tawhanon nakita nila ang himaya sang Anak sang Dios.AK1 574.1

  Ginsabat ni Jesus si Pedro nga nagasiling, “Bulahan ikaw, Simon-Barjonas! Kay wala pag-ipahayag ini sa imo sang unod kag dugo kundi sang Akon Amay nga yara sa langit.”AK1 574.2

  Ang kamatuoran nga gintu-ad ni Pedro amo ang sadsaran sang paglaom sang tumoluo. Amo sia ang ginpahayag ni Kristo nga kabuhi nga walay katapusan. Apang ang pag-angkon sini nga kaalam indi mahimo nga palahinandigan sang paghimaya sa kaugalingon. Indi tungod sang iya kaugalingon nga kaalam kon kaayo nga ginpahayag ini sa kay Pedro. Indi gid ang tawhanon sa iya kaugalingon makatupong sa ihibalo sang diosnon. “Mataas sia katulad sang langit; ano ang mahimo nimo? madalum pa sang sa Sheol,—ano ang mahibaloan mo?” Job 11:18. Ang espiritu lamang sang pagka-inangkon amo ang makapahayag sa aton sang madalum nga mga butang sang Dios, “wala makita sang mata, ni nabatian sang dulunggan, bisan naglambut sa kaisipan sang tawo.” “Ginpahayag ini sa aton sang Dios pinaagi sang Iya Espiritu; kay ang Espiritu nagausisa sang tanan nga mga butang, huo, ang madalum nga mga butang sang Dios.” 1 Cor. 2:9, 10. “Ang likum sang Ginuo yara sa ila nga nagakahadlok sa Iya;” kag ang kamatuoran nga nahangpan ni Pedro ang himaya ni Kristo amo ang isa ka kapahayagan nga “gintudloan sia sang Dios.” Sal. 25:14; Juan 6:45. Ah, sa pagkamatuod gid, “Bulahan ikaw, Simon-Barjonas! Kay wala pag-ipahayag ini sa imo sang unod kag dugo.”AK1 575.1

  Nagpadayon si Jesus, “Nagasiling man Ako sa imo, nga Ikaw si Pedro, kag sa ibabaw sini nga igang patindugon Ko ang Akon iglesia; kag ang mga gahom sang kamatayon indi makalandas sa iya.” Ang pulong Pedro, nagakahulogan nga bato,—nagaligid nga bato. Si Pedro indi amo ang Igang nga sa diin ang iglesia natukod. Ang mga gahom sang kamatayon naglandas sa iya sang ginpanghiwala niya ang iya Ginuo upod sang pamuyayaw kag panumpa. Ang iglesia gintukod sa Isa nga sa diin ang gawang sang kamatayon indi gid makalandas.AK1 575.2

  Pila ka siglo sa wala pa mag-abut ang Manlulowas gintudlo ni Moises ang Igang nga kaluwasan sang Israel. Ang manugsalmo nag-amba sang “ang Igang sang akon kusog.” Si Isaias nagsulat, “Busa amo ini ang ginasiling sang Ginuong Dios, ‘Yari karon maga butang ako sa Sion nga sa sadsaran sing bato, bato nga natilawan, bilidhon nga pamag-ang, nga sadsaran nga malig-on.’ ” Deut. 32:4; Salmo 62:7; Isaias 28:16. Si Pedro mismo, nga nagsulat pinaagi sa pagbugna, nagdapat sini nga tagna sa kay Jesus. Nagsiling sia, “Kon natilawan ninyo nga ang Ginuo maayo: magpalapit kamo sa iya, sa sinang bato nga buhi, nga ginsikway sang mga tawo apang sa Dios pinili kag hamili; kag subong sang mga bato nga buhi matukod kamo inyo nga espirituhanon nga balay. ...” 1 Pedro 2:3-5.AK1 575.3

  “Kay walay sadsaran nga mabutang sang bisan sin-o nga liwan sang nabutang na, nga amo si Jesukristo.” 1 Cor. 3:11. “Sa ibabaw sini nga igang,” siling ni Jesus, “tukoron Ko ang Akon iglesia.” Sa atubangan sang Dios kag sa Iya langitnon nga mga tinuga, sa atubangan sang dili makita nga mga hangaway sang hades, ginpasad ni Kristo ang Iya iglesia sa buhi nga Igang. Ina nga Igang amo ang Iya kaugalingon,—ang Iya kaugalingon nga lawas, nga tuhoy sa aton, ginbunal kag ginpilasan. Batok sa iglesia nga may amo nga sadsaran, ang gawang sang infierno indi gid makalandas.AK1 576.1

  Daw ano kaluya nakita ang iglesia sang paghambal ni Kristo sini nga mga pulong! May pila gid lang ka bilog nga tumoluo, nga batok sa iya ang tanan nga kagamhanan sang yawa kag sang malaut nga mga tawo pagaipatumod; apang ang mga sumolunod ni Kristo indi magkahadlok. Natukod sa Igang sang ila kusog, indi sila sarang malandas.AK1 576.2

  Sa sulod sang anum ka libo ka tuig, ang pagtuo natukod sa kay Kristo. Sa sulod sang anum kalibo ka tuig ang baha kag unos sang sinatanas nga kaalipungot nagsampi sa Bato sang aton kaluwasan; apang nagatindug ini nga indi mationg.AK1 576.3

  Ginpabutyag ni Pedro ang kamatuoran nga amo ang sadsaran sang pagtuo sang iglesia, kag karon ginpasidunggan sia ni Jesus subong nga tiglawas sang bug-os nga kalawasan sang mga tumoluo. Nagsiling Sia, “Ihatag Ko sa imo ang mga yabi sang ginharian sang langit: kag ang bisan sin-o nga inyo gapuson sa duta, pagagapuson man sa langit: kag ang bisan ano nga inyo hubaran diri sa duta, pagahubaran man sa langit.”AK1 577.1

  “Ang yabi sang ginharian sang langit” amo ang mga pulong ni Kristo. Ang tanan nga pulong sang Balaan nga Kasulatan Iya, kag nasakop diri. Ini nga mga pulong may gahom sa pagbukas kag sa pagtakup sang langit. Ginapahayag nila ang mga palahinandigan nga sa diin ang mga tawo ginabaton ukon ginasikway. Hanti ang bulohaton sadtong nagawali sang pulong sang Dios amo ang lalim sa kabuhi pa kabuhi ukon sa kamatayon pa kamatayon. Ila amo ang bulohaton nga may kabug-at sa iya walay katubtoban nga patubas.AK1 577.2

  Ang Manlulowas wala magtugyan sang bulohaton sang maayong balita sa kay Pedro lamang nga isa. Sang ulihe, sa pagsulit sang mga pulong nga ginhambal sa kay Pedro, gindapat Niya ini tuhoy sa bug-os nga iglesia. Kag ang amo man sa kahulogan ginhambal sa mga napulogduha subong nga tiglawas sang kalawasan sang mga tumoluo. Kon si Jesus nagtugyan sang pinasahi nga kagamhanan sa isa sang Iya mga gintoton-an nga labaw sa iban, indi naton unta masapwan nga nagabaisay sila kon sin-o sa ila ang magalabing dako. Nagpasugot unta sila sa luyag sang ila Agalon, kag pasidunggan ang isa nga ginpili.AK1 577.3

  Sa baylo sang pagpili sa isa nga mangin ila pangulo, nagsiling si Kristo sa mga gintoton-an, “Indi kamo magpatawag nga Rabbi;” “bisan magpatawag kamo nga agalon; kay isa lamang ang inyo Agalon, nga amo si Kristo.” Mat. 23:8, 10.AK1 577.4

  “Ang pangulo sang tagsa ka tawo amo si Kristo.” Ang Dios nga nagpahamtang sang tanan sa idalum sang tiilan sang Manlulowas, “naghatag sa Iya nga mangin pangulo sa ibabaw sang tanan nga mga butang sa iglesia, nga amo ang Iya lawas, ang kabug-osan Niya nga nagapuno sang tanan sa tanan.” 1 Cor. 11:3; Efeso 1:22, 23. Ang iglesia gintukod sa ibabaw ni Kristo subong nga iya sadsaran; magatuman ini kay Kristo subong nga iya pangulo. Indi ini magsalig sa tawo, ni gahuman sang tawo. Madamo ang nagaangkon nga ang palangakoan sang pagsalig sa iglesia amo ang nagahatag sa ila sang kagamhanan sa pagmando kon ano ang tuohan sang iban nga tawo kag kon ano man ang ila himuon. Wala gid ini ginapasugti sang Dios. Nagpabutyag ang Manlulowas, “Tanan kamo mga mag-utod.” Ang tanan napadayag sa pagsulay, kag mahimo nga magsayop. Indi kita makasalig sa pagtuytoy sang mamalatyon nga tawo. Ang Igang sang pagtuo amo ang buhi nga pagtambong ni Kristo sa iglesia. Sa ibabaw sini ang labing maluya sarang makasaiig, kag yadtong nagahunahona sang ila kaugalingon nga mga labing makusog, masapwan nga amo ang labing maluya, luwas lamang kon himuon nila si Kristo nga ila ikasarang. “Pinakamalaut ang tawo nga nagasalig sa tawo, kag nagahimo sang unod nga iya butkon.” Ang Ginuo “amo ang Igang, ang Iya binuhatan himpit.” “Bulahan ang tanan nga nagadangop sa Iya.” Jer. 17:5; Deut. 32:4; Salmo 2:12.AK1 577.5

  Sa tapus sang panuaron ni Pedro, ginmandoan ni Jesus ang mga gintoton-an nga indi magsugid sa bisan kay sin-o nga tawo nga Sia amo ang Kristo. Ginhatag ini nga mando tungod sang mahigpit nga panumpong sang mga eskriba kag mga Fariseo. Labaw sini, ang mga tawo, bisan pa ang mga gintoton-an, may tama ka binutig nga pagkilala sa Mesias nga ang dayag nga pabutyag nahanungod sa Iya indi makahatag sa ila sang matuod nga panghunahona sang Iya kinaiya ukon sang Iya bulohaton. Apang sa adlaw kag adlaw ginapakilala Niya ang Iya kaugalingon sa ila subong nga Manlulowas, kag sa amo ginhandom Niya ang paghatag sa ila sang matuod nga pagkilala sa Iya subong nga Mesias.AK1 578.1

  Ang mga gintoton-an nagpaabut gihapon nga si Kristo magagahom subong umalagi nga prinsipe. Bisan pa nga sing madugay ginhinago Niya ang Iya katuyoan, magtuo sila nga indi Sia magapabilin sa kaimolan kag pagtagotago; malapit na ang tion nga magapatindug Sia sang Iya ginharian. Nga ang pagdumot sang mga pari kag mga rabbi indi matapna, nga si Kristo pagasikwayon sang Iya kaugalingon nga pungsod, pamatbatan nga isa ka manugdaya, kag ilansang bilang isa ka malauton,—ang katulad nga panghunahona wala gid maglambut sa mga gintoton-an. Apang ang takna sang kagamhanan sang kadodulman nagahilapit sa atubangan nila. Nasub-an Sia sa nagapaabut Sia sang pagtilaw.AK1 579.1

  Tubtob nian naglikaw Sia sa pagpahibalo sa ila sang bisan ano nga butang nahanungod sa Iyang pag-antus kag kamatayon. Sa iya pagpakigsugilanon upod ni Nicodemo, nagsiling Sia, “Subong nga ginbayaw ni Moises ang man-ug sa kahanayakan, subong man sini dapat nga ang Anak sang tawo pagabanhawon: agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa Iya, indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan.” Juan 3:14, 15. Apang ang mga gintoton-an wala makabati sini, kag kon ila nabatian, indi man nila mahangpan. Apang karon nangin kaupod na nila si Jesus, nagapamati sang Iya mga pinamulong, pagtan-aw sang Iya binuhatan, tubtob nga, way sapayan sang pagkakubos sang Iya palibot, kag sa panumpong sang mga pari kag sang katawohan, makabuylog sila sa pamatuod ni Pedro, “Ikaw amo ang Kristo, ang Anak sang Dios nga buhi.” Nian nag-abut na nga ang kumbong nga nagalikum sang palaabuton dapat nga kuhaon. “Gikan sina nga tion, nagsugod si Jesus sa pagpasundayag sa Iya mga gintoton-an kon paano nga dapat Sia magkadto sa Jerusalem, kag mag-antus sang madamo nga mga bu- tang sa kamut sang mga tigulang, kag pangulo nga mga pari kag mga eskriba, kag pagapatyon, kag pagabanhawon liwan sa ikatlo ka adlaw.”AK1 579.2

  Naurongan sa kalisud kag katingala, namati ang mga gintoton-an. Ginbaton ni Kristo ang pabutyag ni Pedro nga Sia amo ang Anak sang Dios; kag karon ang Iya mga pulong nga nagatudlo sa Iya pag-antus kag kamatayon daw indi mahangpan. Indi makahipus si Pedro. Nagkapyot sia sa Iya Agalon, nga daw sa butongon Sia gikan sa palaabuton nga kamatayon, nagtiyabaw, “Ipalayo ina sa Imo Ginuo; indi mahimo ini sa Imo.”AK1 580.1

  Ginahigugma ni Pedro ang iya Ginuo; apang wala sia ginpasidunggi tungod sa pagpahayag sang iya handom sa pag-apin sa Iya gikan sa pag-antus. Ang mga pulong ni Pedro indi amo ang makabulig sa pagpahalipay sa kay Jesus sa dako nga pagtilaw nga Iya ginaatubang. Indi ini nagakasinantu sa gintuyo sang Dios nga bugay sa nadula nga kalibutan, ni sa pagtolon-an sang pag-antus sa kaugalingon nga ginkarian ni Jesus kag itudlo sa kalalangan sang Iya huwaran. Wala maghandom si Pedro sa pagtan-aw sang krus sa bulohaton ni Kristo. Ang pagpabatyag nga mahimo sang iya mga pulong sumpong sa ginhandom ni Kristo nga himuon sa panghunahona sang Iya mga sumolunod, kag ang Manlulowas napabatyag sa pagsambit sang isa sang mga matigdas nga pagsabdong nga nagkawas gikan sa Iya mga bibig: “Halin ka sa atubangan Ko, Satanas: Kasandaran ka sa Akon; kay wala ka nagapanghunahona sang mga butang nga iya sang Dios; kundi sa iya sang mga tawo.”AK1 580.2

  Si Satanas nagtinguha sa pagpaluya sa kay Jesus, kag patalikdon Sia gikan sa Iya bulohaton; kag si Pedro, sa iya bulag nga gugma, naghatag sang tingog sang pagsulay. Ang prinsipe sang kalautan amo ang tagpatuga sang kaisipan. Ang iya pagtiklud amo ang sa likod sinang madalidali-on nga pakiluoy. Sa kahanayakan,gintan- yagan ni Satanas si Kristo sang kagamhanan sini nga kalibutan sa palahinandigan nga talikdan Niya ang dalanon sang pagpakahuya kag pag-antus. Nian ginpabutyag niya ang amo man nga pagsulay sa gintoton-an ni Kristo. Gintinguhaan Niya nga mapatuhoy ni Pedro ang iya panan-aw sa dutan-on nga kahimayaan, agod nga indi niya makita ang krus nga sa diin ginhandom ni Kristo nga matumod ang iya itolulok. Kag pinaagi sa kay Pedro, si Satanas sa liwan nagapamilit sang amo nga pagsulay sa kay Jesus. Apang wala pagsahota ini sang Manlulowas; ang Iya hunahona natuhoy sa Iya gintoton-an. Nagpatunga si Satanas sa tunga ni Pedro kag sang iya Agalon, agod nga ang tagipusoon sang gintoton-an indi unta matandug sang talan-awon sang pagpakahuya ni Kristo tuhoy sa iya. Ang mga pulong ni Kristo ginmitlang, indi sa kay Pedro, kundi sadtong nagatinguha sa pagpinig sa iya gikan sa iya Manonubos. “Halin ka sa atubangan Ko, Satanas.” Indi na magpatunga sa Akon kag sa Akon masinalaypon nga ulipon. Paatubanga Ako sa kay Pedro, agod mapahayag Ko sa iya ang tinago sang Akon gugma.AK1 580.3

  Nangin isa yadto ka mapait nga pagtolon-an sa kay Pedro, ang isa ka butang nga mahinay niya nga naton-an, nga ang dalanon ni Kristo sa duta nahamtang sa pagantus. Apang sa kasingkal sang kalayo sa dabok, matonan niya sini ang iya pagpakamaayo. Madugay sang ulihe, sang ang iya mapagsik nga dagway nagaduko upod sang lulan sang mga tinuig kag sang pagpangabudlay, nagsulat sia, “Mga hinigugma, indi kamo matingala nahanungod sang kalayuhon nga pagtilaw sa tunga ninyo nga nagaabut sa pagtilaw sa inyo, subong nga daw ang kalatingalahan nga butang nahanabo sa inyo; apang sa bagay nga mga umalambit kamo sang mga pag-antus ni Kristo magkalipay kamo, agod nga sa pagpahayag sang Iya himaya, magakalipay man kamo sing lakas gid.” 1 Pedro 4:12, 13.AK1 581.1

  Nian ginpaathag ni Jesus sa Iya mga gintoton-an nga ang Iya kaugalingon nga kabuhi sang pagsikway sa kaugalingon amo ang isa ka huwaran sang kon ano man ang mangin dapat sa ila. Pagtawag palibut Niya, upod sang mga gintoton-an, sang mga katawhan nga nagahulolat sa malapit, nagsiling Sia, “Kon sin-ong tawo nga buot magsunod sa Akon, magdumili sia sang iya kaugalingon, kag magpas-an sang iya krus, adlawadlaw kag magsunod sa Akon.” Ang krus may kaangtanan sa gahom sang Roma. Nangin galamiton ini sang labing mapintas kag makaholuya nga sari sang kamatayon. Ang pinakamanubo nga mga kriminal ginkinahanglan sa pagpas-an sang krus pakadto sa duog sang sililutan; kag masunson nga sang handa na nga ibutang ini sa ila mga abaga, nagpamatok sila sing mabaskog gid, tubtob nga malandas sila, kag ang galamiton sa pagpaantus ginahigot sa ila. Apang ginsugo ni Jesus ang Iya mga sumolunod sa pagdala sang ila krus kag pas-anon ini sa pagsunod sa Iya. Tuhoy sa mga gintoton-an ang Iya mga pulong, bisan indi nila mahangpan sing maayo, nagatudlo ini sa ila sa pagpasakop sa labing mapait nga pagpakahuya, ang pagpasakop bisan pa tubtob sa kamatayon tungod lamang sa kay Kristo. Wala na sing maglabi pa ka bug-os nga pagpanugyan sang sa ginlaragway sining mga pulong sang Manlulowas. Apang tanan ini Iya ginbaton tungod sa ila. Wala gin-isip ni Kristo nga paghandumon ang langit samtang nagakadula kita. Ginbayaan Niya ang langitnon nga hulokmanan tuhoy sa isa ka kabuhi sang kahuloy-an kag insulto, kag ang isa ka makaholuya nga kamatayon. Sia nga manggaranon sa indi mabilihan nga bahandi sang langit nagpakaimol agod nga tungod sang Iya kaimolan mahimo nga magmanggaranon kita. Dapat kita magsunod sa dalanon nga Iya gin-agihan.AK1 581.2

  Ang paghigugma sang mga kalag nga ginpanginmatyan ni Kristo nagakahulogan sang paglansang sang kaugalingon. Sia nga anak sang Dios kutob karon magtanaw sang iya kaugalingon subong nga anillo sa talikala nga gintunton sa pagluwas sa kalibutan, isa kaupod ni Kristo sa Iya buko sang kaluoy, nga nagalakat kaupod Niya sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula. Ang kristohanon dapat nga magkilala sa gihapon nga gintugyan niya ang iya kaugalingon sa Dios, kag nga sa ugali, dapat niya nga ipahayag si Kristo sa kalibutan. Ang pagantus sa kaugalingon, ang kaawa, ang gugma, nga napahayag sa kabuhi ni Kristo dapat nga makita sa kabuhi sang manugpangabudlay sa Dios.AK1 582.1

  “Ang bisan sin-o nga magluwas sang iya kabuhi madula niya ini; apang ang bisan sin-o nga magdula sang iya kabuhi tungod sa Akon kag sa maayong balita, maluwas niya ini.” Ang pagkadaluk amo ang kamatayon. Wala sing organo sang lawas nga magakabuhi kon latiran niya ang iya pagpangalagad nga tuhoy lamang sa iya kaugalingon. Ang tagipusoon, kon indi sia magdala sang iya nagahatagsang-kabuhi nga dugo pakadto sa kamut kag sa ulo, mawad-an sia sing gahom gilayon. Subong nga aton dugosang-kabuhi, amo man sini ang gugma ni Kristo nga nagapanalaytay sa tagsa ka bahin sang Iya mistico nga lawas. Mga katapo kita ang isa kag isa, kag ang kalag nga nagadumili sa paghatag madula. Kag “ano ang mapulos sang isa ka tawo,” siling ni Jesus, “kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan kag mawala niya ang iya kaugalingon nga kalag? ukon ano ang ihatag sang tawo nga tigaylo sang iya kalag?”AK1 583.1

  Sa likod sang karon nga kaimolan kag kaholuy-an, gintudlo niya ang Iya mga gintoton-an sa Iyang pagkari sa himaya, indi sa pagkahalangdon sang dutan-on nga trono, kundi upod sang himaya sang Dios kag sang pinanong sang mga manogtunda. Kag nian, nagsiling Sia, “Padyaan Niya ang tagsa ka tawo suno sa iya binuhatan.” Nian tuhoy sa ila kabaskug, naghatag Sia sini nga saad, “Sa pagkamatuod gid nagasiling Ako sa inyo, may pila sang nagatindug diri nga indi makatam-id sang kamatayon tubtob nga makita nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa Iya ginharian.” Apang ang mga gintoton-an wala ma- kahangop sang Iya mga pulong. Ang himaya daw sa malayo. Ang ila panan-aw natumod sa malapit nga talanawon, ang dutan-on nga kabuhi sang kaimolan, pagpakahuya kag pag-antus. Talikdan bala nila ang ila masidlakon nga pagpaabut sa ginharian sang Mesias? Indi bala nila makita ang ila Ginuo nga natib-ong sa trono ni David? Mahimo bala nga si Kristo magkabuhi nga isa ka kubos, walay puloy-an kag nagadalangdalang, pagatamayon, sikwayon, kag patyon? Ang kasubo nagpigos sang ila tagipusoon, kag ginhigugma nila ang ila Agalon. Ang ila panghunahona gingamo man sang pagpangduhadoha, kag daw indi mapatihan nga ang Anak sang Dios paagihon sa mapintas nga pagpakahuya. Namangkut sila kon ngaa nga dapat gid Sia magkadto sing kinaugalingon sa Jerusalem agod magsugata sang katulad nga pagkabig nga Iya ginsugid nga agumon Niya didto. Paano Sia makapasugot sa Iya kaugalingon sa kaangay nga kapalaran, kag bayaan sila sa labi pa nga kadodulman sang sa ila ginkapkap sa wala pa Niya mapahayag ang Iya kaugalingon sa ila?AK1 583.2

  Sa duog sang Cesaria Pilipos, si Kristo malayo nga malambut ni Herodes kag ni Caipas, ang pangatarungan sang mga gintoton-an. Wala Sia sing dapat kahadlukan gikan sa pagdumot sang mga Judio ukon sa gahom sang mga Romanhon. Ngaa nga indi magpangabudlay didto, nga malayo sa mga Fariseo? Ngaa nga kinahanglan pa gid Sia magtugyan sa kamatayon? Kon mamatay gid man Sia, paano nga ang Iya ginharian mapasad sing labi ka lig-on nga wala sang gawang sang kamatayon nga makalandas sini? Sa mga gintoton-an sa pagkamatuod gid isa ini ka tanhaga.AK1 584.1

  Bisan pa karon nagapanlakatan sila sa baybayon sang Galilea pakadto sa dakbanwa nga sa diin ang tanan nila nga paglaom pagadugmukon. Indi sila mahimo nga magpamatok kay Kristo, apang nagsinugilanon sila sing tingob sa mahinay, masinolub-on nga mga tingog naha- nungod sang kon ano ang mangin palaabuton. Bisan pa sa tunga sang ila mga pakiana nagkapyot sila sa panghunahona nga basi kon may ara sang indi mapaktan nga mga hitabo nga magatabla sang malaut nga kapalaran nga daw nagahulat sa ila Ginuo. Sa amo nga bagay nagkasubo kag nagpangduhadoha sila, naglaom kag nagkahadlok, sa sulod sang anum ka malawig kag masinolubon nga mga adlaw.AK1 584.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents