Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 46—Nagbalhin ang Iya Dag way

  NAGHINAMPIT ang kasisidmon sang gintawag ni Jesus ang tatlo sang Iya mga gintoton-an, sanday Pedro, Santiago kag Juan, kag gintuytoyan sila patabok sa kaumahan, pataklad sa isa ka batohon nga banas, pakadto sa isa ka mamingaw nga bakilid. Ang adlaw gingamit sang Manlulowas kag sang mga gintoton-an sa pagpanlakatan kag sa pagpanudlo, kag ang pagtaklad sa banglid nagdugang sang ila kalapyo. Si Kristo nakabatak sang madamo nga lulan gikan sa kaisipan kag lawas sang madamo nga nag-alantus; nakahatag Sia sang kalipay sa kabuhi sa ila maniwang nga mga lawas; apang naawa man Sia sa tawhanon kag upod sang Iya mga gintotonan kinapoy man Sia sang pagtaklad.AK1 586.1

  Nagapabilin pa ang kapawa sang nagahinonud nga adlaw sa ibabaw sang kabukiran kag nag-iwag sang iya nagakadula nga himaya sa dalanon nga ila ginalaktan. Apang sa wala madugay ang kapawa napalong gikan sa kabungyoran subong man sa kapatagan, ang adlaw nadula sa likod sang nakatundan nga kasadpan, kag silahanon nga manugpanlakatan ginkunopan sang kadulom sang gab-i. Ang kadulom sang ila palibot daw nagkasinanto sa ila masinolub-on nga kabuhi, nga ginalibutan sang nagatipon kag nagadamul nga gal-um.AK1 586.2

  Wala gid magpatuga ang mga gintoton-an sa pagpa- kiana sa kay Jesus kon diin sia padulong ukon sa ano nga katuyoan. Masunson Sia nagagamit sang bug-os nga mga ginab-i sa kabukiran sa pagpangamuyo. Sia nga nagdihon sang kabukiran kag kapatagan yara malapit sa kinaugali, kag nagapangalipay sang iya kalinong. Ang mga gintoton-an nagasunod sa kon diin si Kristo nagauna sa dalan; apang nagkatingala sila kon ngaa ang ila Agalon nagatuytoy sa ila paibabaw sa makalalapyo nga pagtaklad nga ginakapoy na sila, kag nga bisan Sia kinahanglan na man sang pahuway.AK1 586.3

  Nian ginsingganan sila ni Jesus nga indi na sila dapat magpadayon pa. Nagsiling Sia sing diutay gikan sa ila, ang Anak sang Kasakit nag-ula sang Iya pangamuyo upod sang mabaskug nga paghibi kag pagluha. Nagpangamuyo Sia tuhoy sa kusog agod mabatas Niya ang pasinawan sa bahin sang tawo. Dapat Sia nga mag-angkon sa Iya kaugalingon sang lab-as nga pagkapyot sa Walay Katubtoban, kay sa sini lamang nga makapamalandong Sia sang palaabuton. Kag gin-ula Niya ang Iya kahidlaw sa tagipusoon tuhoy sa Iya mga gintoton-an, nga sa takna sang paggahom sang kadudolman indi unta magluya ang ila pagtuo. Ang tun-og nagdamul sa Iya nagaduko nga dagway, apang wala Niya pagsapaka ini. Ang landong sang kagab-ihon naglibot sing madamol sa Iya apang wala Niya pagsahota ang ila kangitngit. Hanti ang mga tinakna mahinay nga nagligad. Sa pamuno nagbuylog ang pangamuyo sang mga gintoton-an kaupod sang Iya hanuot nga pag-ampo; apang sang ulihe linapyo sila, kag, bisan nga nagkabalaka sila sa talan-awon, natulogan gid sila. Ginsugiran sila ni Jesus sang Iya mga pag-antus; gindala Niya sila kaupod Niya agod makabuylog sa Iya sa pangamuyo, kay bisan karon nagapangamuyo Sia tuhoy sa ila. Nakita sang Ginuo ang kadulom sang mga gintoton-an, kag nagkalangkag Sia sa pagpamag-an sang ila kalisod pinaagi sa pasalig nga indi mangin walay pulos ang ila pagtuo. Indi ang tanan, bisan pa sa napulog- duha, nga makabaton sang pahayag nga buot Niya ihatag. Yadtong tatlo lamang nga makasaksi sang Iya kapaitan sa Getsemane amo ang ginpili nga mag-upod sa Iya sa bukid. Nian ang lulan sang Iya pangamuyo amo nga mahatagan unta sila sang kapahayagan sang himaya nga nangin-Iya kaupod sang Amay sang wala pa ang kali-butan, nga ang Iya ginharian mapahayag sa tawhanon nga mga itolulok, kag nga ang Iya mga gintoton-an mapalig-on sa pagtan-aw sini. Nagpakiluoy Sia nga makasaksi unta sila sang kapahayagan sang Iya pagkadiosnon nga amo ang magapahalipay sa ila sa tion sang Iya lakas nga kasakit upod sang ihibalo nga Sia sa pagkamatuod gid amo ang Anak sang Dios kag nga ang Iya makaholuya nga kamatayon isa ka bahin sang piano sang kaluwasan.AK1 587.1

  Nabatian ang Iya pangamuyo. Samtang nagaduko Sia sa pagpaubos sa batuhon nga duta, hinali lang ang kalangitan nagbukas, ang bulawanon nga gawang sang dakbanwa sang Dios ginbuksan sing masangkad, kag ang balaan nga kapawa nagkunsad sa bukid nga nagtabon sang dagway sang Manlulowas. Ang pagkadiosnon gikan sa sulod nag-igpat lapus sa tawhanon, kag nagsugata sang himaya nga gikan sa ibabaw. Nagbangon gikan sa Iya nagahapaon nga kahimtangan, nagtindug si Kristo nga may Diosnon nga pagkahalangdon. Ang pag-ugayong sang kalag nadula. Ang Iya dagway nagsilak “tulad sang adlaw,” kag ang Iya panapton “maputi katulad sang kapawa.”AK1 588.1

  Nakabugtaw ang mga gintoton-an sa pagtan-aw sang baha sang himaya nga nag-iwag sang bukid. Sa kahadlok kag katingala, nagtulok sila sa nagabadlak nga dagway sang ila Agalon. Sang naanad sila sa pagbatas sang tanhaga nga kapawa, nakita nila nga wala nagaisahanon si Jesus. Sa Iya luyo ang duha ka langitnon nga dagway, nga nagapakigsugilanon sing hapiit sa Iya. Sila amo sanday Moises, nga sa bukid sang Sinai nagpakigsugilanon upod sa Dios; kag si Elias, nga ginhatagan sang mataas nga kahigayunan—nga ginhatag sa isa pa gid lang sa mga anak ni Adan—nga wala gid mapaidalum sa gahom sang kamatayon.AK1 588.2

  Sa bukid sang Pisgah sang mga napulogduha ka siglo sang una, nagtindug si Moises nga nagatan-aw sa duta sang Saad. Apang tungod sang iya sala sa Meriba, wala sia gintugoti sa pagsulod didto. Wala gintuhoy sa iya ang pagpangalipay sa pagtuytoy sang pinanong sang Israel pakadto sa palanublion sang ila ginikanan. Ang iya matangison nga pakiluoy, “Ginaampo ko sa Imo, pakadtoa ako, sa pagtan-aw sang maayo nga duta sa unhan sang Jordan, inang maayo nga bukid, kag ang Libano” (Deut. 3:25) gindumilian. Ang paglaom nga sa sulod sang kap-atan ka tuig nag-iwag sang kadulom sang ila pagdalangdalang sa kahanayakan dapat nga sikwayon. Ang lolubngan sa kahanayakan amo ang lalambuton sadtong tinuig nga pagpangabudlay kag kabug-atan sa tagipusoon nga pag-antus. Apang Sia nga “makasarang sa paghimo sang lakas nga pagpabugana labaw sa tanan nga aton ginapangayo ukon ginahunahona” (Efeso 3:20), nagsabat sa sini nga pagtakus, sang pangamuyo sang Iya ulipon. Nag-agi si Moises sa idalum sang paggahom sang kamatayon, apang wala sia magpabilin sa lolubngan. Si Kristo mismo amo ang nagtawag sa iya pakadto sa kabuhi. Ang manonulay nga si Satanas nag-angkon sang lawas ni Moises tungod sang iya sala, apang ginkuha sia ni Kristo nga Manlulowas gikan sa lulobngan. Judas 9.AK1 589.1

  Sa bukid sang pagtigbaliw nangin saksi si Moises sang pagdaug ni Kristo batok sa sala kag kamatayon. Gintiglawasan niya yadtong magabangon gikan sa lolubngan sa pagkabanhaw sang mga matarung. Si Elias nga ginpakayab sa langit nga wala makatilaw sang kamatayon, amo ang nagatiglawas sadtong magakabuhi sa duta sa tion sang ikaduha nga pagkari ni Kristo, nga paga“baylohan sa isa ka tion, sa isa ka pagpamisok sang mata, sa katapusan nga budyong;” kon ining “madinolunton magsuklob sang pagkadilimadinolunton,” kag “ining mamalatyon magsuklob sang pagkadilimamalatyon.” 1 Cor. 15:51-53. Nasukloban si Jesus sang kapawa sang langit, subong sang Iya pagpahayag kon magkari na Sia “sa ikaduha nga wala sing sala nga sa kaluwasan.” Kay magakari Sia “sa himaya sang Iya Amay kag sang balaan nga mga manogtunda.” Heb. 9:28; Marcos 8:38. Natuman na ang saad sang Manlulowas sa mga gintoton-an. Sa bukid ang palaabuton nga ginharian sang himaya ginpakita sa iya diutay nga kaangid,—si Kristo nga Hari, si Moises nga nagtiglawas sang nabanhaw nga mga balaan, kag si Elias sang mga ginpakayab nga wala mamatay.AK1 589.2

  Wala pa gid mahangpi sang mga gintoton-an ang amo nga talan-awon; apang nagkalipay sila nga ang mapailubon nga Manonudlo, ang Isa nga mahagop kag mapinaubuson, nga nagdalangdalang pakadtopakari nga daw wala sing naluoy nga dumoluong, ginpasidunggan sang mga pinasulabi sang langit. Nagtuo sila nga nagkari si Elias sa pagbantala sang paggahom sang Mesias, kag nga ang ginharian ni Kristo malapit na nga pagapatindugon sa duta. Ang handumanan sang ila kahadlok kag kapas-awan madula na sing dayon. Diri, nga sa diin ang himaya sang Dios ginpahayag, naghandom sila nga magpabilin. Nagsinggit si Pedro, “Agalon, maayo sa aton nga mangin diri lang kita: kag maghimo kita sang tatlo ka simbahan; isa sa imo, isa sa kay Moises, kag isa sa kay Elias.” Nagsalig ang mga gintoton-an nga si Moises kag si Elias ginpadala sa pag-apin sa ila Agalon, kag sa pagpasad sang Iya kagamhanan subong nga Hari.AK1 590.1

  Apang sa wala pa ang purongpurong dapat anay nga magauna ang krus. Indi kay ang inaugorasyon ni Kristo bilang Hari, kundi ang kamatayon nga pagahimuon sa Jerusalem, amo ang halambalanon sang ila pagsapul kay Jesus. Sa pagpas-an sang kaluyahon sang tawo, kag nabug-atan sang iya kasubo kag sala, naglakat si Jesus nga naga-isahanon sa tunga sang mga tawo. Sang ang ka- dulom sang nagahinamput nga pagtilaw naga-ipit sa Iya, namingaw ang Iya espiritu, sa kalibutan nga wala makakilala sa Iya. Bisan pa ang Iya hinigugma nga mga gintoton-an, nawili sa ila kaugalingon nga pangduhadoha kag kalisod, kag mahinandumon nga paglaom, wala makahangop sang likum sang Iya bulohaton. Nagpamulong Sia sa tunga sang gugma kag paghili-upod sang langit; apang sa kalibutan nga Iya gintuga, ginamingaw Sia. Nian ang langit nagpadala sang iya soluguon sa kay Jesus; indi manogtunda, kundi mga tawo nga nagbatas sang pag-antus kag kasubo, kag nga makahikaluoy sa Manunubos sa pagtilaw sang Iya dutan-on nga kabuhi. Si Moises kag si Elias nangin masigkamanugpangabudlay kaupod ni Kristo. Nakapakig-ambit sila sang Iya mga kapung-aw tuhoy sa kaluwasan sang mga tawo. Si Moises nagpakiluoy tuhoy sa Israel: “Apang karon, kon patawaron Mo ang ila mga sala kag kon indi, panasa ako, ginaampo ko sa Imo, sa Imo tolon-an nga nasulat Mo.” Ex. 32:32. Si Elias nakakilala sang kapung-aw sang espiritu, nga sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga nga gutom, ginpas-an niya ang lulan sang pagdumot kag kasulob-an sang pungsod. Nag-isahanon sia nga nagtindug tuhoy sa Dios sa bukid sang Carmel. Nag-isahanon nga nagpalagyo nga nagkasakit kag may kaluya, sa kahanayakan. Ining mga tawo, ginpili ibabaw sang tagsa ka manogtunda sa palibot sang trono, nagkari sa pagpakighinun-anon kay Jesus nahanungod sang talan-awon sang Iya pag-antus, kag ang pagpahalipay sa Iya upod sang pasalig sang pagkaawa sang langit. Ang paglaom sang kalibutan, ang kaluwasan sang tagsa ka tawo, amo ang lulan sang ila pagsinapul.AK1 590.2

  Dinaug sang katolugon, diutay gid lang ang nabatian sang mga gintoton-an sang kon ano ang nahanabo sa tunga ni Kristo kag sang langitnon nga mga soluguon. Napas-awan sa pagbantay kag pagpangamuyo, wala nila mabaton ang ginhandom sang Dios nga ihatag sa ila,—ang ihibalo nahanungod sang pag-antus ni Kristo, kag ang himaya nga magasunod. Nadula nila ang pagpakamaayo nga unta nangin ila pinaagi sa pag-ambit sang Iya pagantus sa kaugalingon. Bundol ang tagipusoon sa pagtuo sining mga gintoton-an, nga may diutay gid lang mga pag-apresyar sang bahandi nga gintinguhaan sang la-ngit sa pagpabugana sa ila.AK1 591.1

  Apang nakabaton sila sang dako nga kapawa. Ginpasalig sila nga ang bug-os nga langit nakahibalo sang sala sang pungsod Judio sa pagsikway sa kay Kristo. Ginhatagan sila sang maulo-athag nga paghangop sang bulohaton sang Manonubos. Nakita nila sang ila kaugalingon nga mata kag nabatian sang ila kaugalingon nga dulonggan ang mga butang nga indi masarangan sang tawo ang paghangop. Mga “saksi sila sang Iya pagkahalangdon” (2 Pedro 1:16), kag ginkilala nila nga si Jesus amo ang matuod gid nga Mesias, nga sa diin ang mga katigulangan kag mga manalagna nagpanaksi, kag nga ginkilala Sia subong nga amo sang langitnon nga uniberso.AK1 592.1

  Samtang nagatulok sila nga naurongan sang talanawon sa bukid, “ang isa ka nagabanaag nga panganod naglikop sa ita, kag yari karon ang tingog gikan sa panganod, nga nagsiling, Ini amo ang Akon Anak nga hinigugma, nga Akon ginakahamut-an; pamati kamo sa Iya.” Sa ginatan-aw nila ang panganod sang himaya, labi pa ka siga sang sa panganod nga nag-una sa Israel sa kahanayakan; sang nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sa makahaladlok nga pagkahalangdon nga nagpakurog sa bukid, nagka;apukan nga lipong ang mga gintoton-an. Nagpabilin sila nga nagahamyang, natago ang ila guya, tubtob nga nagpalapit si Jesus, kag gintandog sila, kag gintabug ang ila kahadlok upod sang Iya nakilala-na-sing maayo nga tingog, “Bangon kag indi kamo magkahadlok.” Nagpasimpalad sa pagbayaw sang ila itolulok, nakita nila nga ang langitnon nga himaya wala na, kag ang dagway nanday Moises kag Elias nadula. Didto sila sa bukid nga silahanon upod si Jesus.AK1 592.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents