Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 7—Subong Isa ka Bata

  ANG pagkabata kag pagkapamatan-on ni Jesus gingamit sa diutay nga puro sa binukid. Wala sing duog sa duta nga wala pagpadunggi sang Iya pagtambong. Ang palasyo sang mga hari pagahatagan kuntani sing kahigayunan sa pagbaton sa Iya subong isa ka bisita. Apang ginligaran Niya ang mga puloy-an sang mga manggaranon, sang mga hulot nga harianon, kag bantog nga mga duog sang kaalam sa pagbuhat sang Iya puloy-an sa lamalamahan kag talamayon nga Nazaret.AK1 71.1

  Makatilingala sa iya kahulogan amo ang malip-ot nga sinulat nahanungod sang Iya maaga nga kabuhi: “Kag ang bata nagtubo kag nagbakod, nga napun-an sang kaalam; kag ang bugay sang Dios yara sa Iya.” Sa kapawa sang adlaw sang nawong sang Iya Amay “si Jesus nagdugang sa kaalam kag sa kataason, kag nahamut-an sang Dios kag sang mga tawo.” Lucas 2:52. Ang Iya hunahona aktibo kag nagalapos, nga mapatugsilingon kag may ihibalo labaw sa Iya mga tuig. Apang ang Iya karakter magayon nga kamalantang. Ang mga gahom sang hunahona kag lawas nagatubo sing amat-amat, nga nagasunod sa mga kasugoan sang pagkabata.AK1 71.2

  Subong bata, si Jesus nagpakita sing pinasahi nga matahom nga karakter. Ang Iya handa nga kamot sa walay langan handa sa pag-alagad sa iban. Ginapakita Niya ang pagkamapailubon nga wala sing butang nga sarang makatublag, kag pagkamaminatud-on nga wala gid nagahalad sang pagkamatarong. Sa palatukoran, nga malig-on subong isa ka batong bantiling, ang Iya kabuhi nagapakita sang bugay sang dimaiyaiyahon nga pagkamatinahuron.AK1 71.3

  Sa madalom nga kahanuot ang iloy ni Jesus nagpanilag sang pagpahayag sang Iya mga gahom, kag nakita niya ang agi sang pagkahimpit sa Iya karakter. Sing malipayon nagtinguha sia sa pagpabaskog sang maabtik kag mabinatunon nga hunahona. Paagi sa Espiritu Santo ginbaton niya ang kaalam sa pagbulig sa langitnon nga mga galamiton sa pagpatubo sining bata, nga amo lamang ang makaako sa Dios subong Iya Amay.AK1 72.1

  Kutob sa labing maaga nga mga panag-on ang mga matutom sa Israel naghatag sing dako nga pagtatap sa kalantipan sang mga pamatan-on. Ang Dios nagsugo nga bisan pa kutob sa pagkalapsag, ang anak kinahanglan tudloan sang Iya pagkaayo kag sang Iya pagkadako, ilabi na sang ginapahayag sa Iya kasugoan, kag ginapakita sa maragtas sang Israel. Ang mga kalantahon kag pangamuyo kag mga leksyon gikan sa mga kasulatan kinahanglan gamiton sing nagakaigo sa painoino nga nagabukas. Ang mga amay kag mga iloy kinahanglan magtudlo sa ila mga anak nga ang kasugoan sang Dios among pagpahayag sang Iya karakter, kag nga sa ginabaton nila ang mga palatukoran sang kasugoan sa ta-gipusoon, ang larawan sang Dios ginatuga sa hunahona kag sa kalag. Madamo sang mga ginatudlo paagi sa paghambal; apang ang mga pamatan-on nagatuon man sa pagbasa sang mga sulat sa Hebreohanon; kag ang mga linukot nga tulon-an sang Daan nga Katipan ginabuksan sa ila pagtuon.AK1 72.2

  Sa mga adlaw ni Kristo ang banwa ukon ang siudad nga wala nagahatag sing mga pagtudlo nga balaan sa mga pamatan-on ginakabig subong pinakamalaot sang Dios. Apang ang pagtudlo nahimo nga salimpapaw. Ang pinalatunlaton nga sugilanon sa dako nga bagay nagtal-os sang mga Kasulatan. Ang matuod nga kalantipan magatuytoy sa pamatan-on sa “pagpangita sa Dios, sa paglaom nga mahikapan nila Sia kag makita Sia.” Apang ang mga manunodlo nga Judio nagatalupangod sa mga butang nahanungod sang seremonya. Ang hunahona napun-an sang mga butang nga walay pulos sa nagatuon, kag nga wala ginakilala sa mataas nga bulohaton sa mga hulot sa ibabaw. Ang eksperiensia nga makuha paagi sa personal nga pagbaton sang pulong sang Dios wala sing duog sa sistema sang kalantipan. Masako sa sulitsulit nga mga hilikuton nga sa guwa, ang mga estudyante wala sing malinong nga mga takna nga pagagamiton upod sa Dios. Wala nila ginapamatii ang Iya tingog nga nagahambal sa tagipusoon. Sa ila pagusisa sang ihibalo, gintalikdan nila ang Tuburan sang kaalam. Ang dalagko nga mga kinahanglanon sang bulohaton sang Dios ginpatumbayaan. Ang mga palatukoran sang ka-sugoan ginapadulom. Inang ginakabig subong mataas nga kalantipan amo ang labing dako nga kasablagan sa matuod nga pag-uswag. Sa idalom sang paghanas sang mga rabbi, ang mga gahom sang pamatan-on ginatapna. Ang ila mga painoino ginapabinhod kag ginapakitid.AK1 72.3

  Ang bata nga si Jesus wala magbaton sing mga pagtudlo sa sinagoga nga bulothoan. Ang Iya iloy amo ang Iya nahauna nga manunodlo nga tawhanon. Gikan sa iya mga bibig, kag gikan sa mga linukot nga mga tagna, gintun-an Niya ang langitnon nga mga butang. Ang amo gid nga mga pulong nga Iya ginhambal kay Moises para sa Israel, karon ginatudlo sa Iya sa tuhod sang Iya iloy. Sa nagatubo Sia kutob sa pagkabata pakadto sa pagkapamatan-on, wala Niya pagpangitaa ang mga bulohaton sang mga rabbi. Wala Niya ginakinahanglan ang kalantipan gikan sina nga mga duog; kay ang Dios amo ang Iya manogtudlo. Ang ginpakiana sa tion sang pagpangabudlay sang Manlulowas, “Paano bala nga nakahibalo ining tawo sang kaalam, nga wala gid Sia makatuon?” wala nagapahayag nga si Jesus indi makabasa, kundi nga wala lamang Sia makabaton sang kalantipan nga iya sang mga rabbi. Juan 7:15. Tungod nga nakakuha sia sing pagkilala subong sang ginahimo naton, ang Iya hapiit nga pagkilala sang mga Kasulatan nagapakita kon daw ano kapisan sang Iya pagtoon sang pulong sang Dios sa Iya maaga nga mga tuig. Kag sa atubangan Niya nahumlad ang dako nga librarya sang mga tulon-an sang mga tinuga sang Dios. Sia nga nagbuhat sang tanan nga butang nagatuon sang mga leksyon nga ginsulat sang Iya kaugalingon nga kamot sa duta kag sa dagat kag sa langit. Wala labot sang dibalaan nga mga paagi sang kalibutan, nagtipon Sia sang kaalam sa siensia gikan sa kinaugali. Gintun-an Niya ang kabuhi sang mga tanom kag mga sapat, kag ang kabuhi sang tawo. Kutob sa Iya labing maaga nga mga tuig, ginagupit Sia sang isa ka tinutoyo; nagkabuhi sia sa pagpakamaayo sa iban. Tungod sini nakakita Sia sing bulig gikan sa kinaugali; ang bag-ong mga panghunahona kag paagi naglabay sa Iya painoino samtang nagatuon Sia sang kabuhi sang mga tanom kag sang kabuhi sang mga sapat. Sa walay langan nagatinguha Sia sa pagkuha gikan sa mga butang nga makita sing mga halimbawa sa pagpahayag sang buhi nga orakulo sang Dios. Ang mga paanggid sa tion sang Iya pagpangabudlay nga Iya ginahigugma sa pagtudlo sang Iya mga leksyon nagapakita kon daw ano kataluhayag sang Iya espiritu sa inpluensia sang kinaugali kag kon ano ang Iya pagtipon sang espirituhanon nga pagtudlo gikan sa mga palibot sang Iya matagadlaw nga kabuhi.AK1 73.1

  Sa sini nga bagay ang kahulogan sang pulong kag sang bulohaton sang Dios ginpahayag samtang nagatinguha Sia sa paghangop sang katarungan sang mga butang. Ang mga tinuga nga langitnon amo ang Iya alagad, kag Iya ang pagpatubo sang balaan nga mga hunahona kag ang pagpakighambal Iya. Kutob sang pagpabanagbanag sang ihibalo sa walay langan nagtubo Sia sa espirituhanon nga bugay kag sa pagkilala sang kamatuoran.AK1 74.1

  Ang tagsa ka bata sarang makasaplid sing pagkilala subong sang ginbuhat ni Jesus. Sa nagatinguha kita sa pagkilala sang ang langitnon nga Amay paagi sa Iya pulong, ang mga manogtunda magapalapit sing labi, ang aton mga hunahona pagapabakuron, ang aton karakter pagabavawon kag pagabasbasan. Magakaangay kita sing labi sa aton Manlulowas. Kag sa nagtulok kita sa kagavon kag sa kahalangdon sa kinaugali, ang aton mga paghigugma ginaula sa Dios. Samtang ang espiritu nagakatingala, ginapalig-on ang kalag sa pagpalapit sa Walay Katubtoban paagi sa Iya mga binuhatan. Ang pagpakighambal sa Dios paagi sa pangamuyo nagapatubo sang mga ikasarang sang hunahona kag sang moral, ang mga gahom espirituhanon ginapabakod sa ginasagod naton ang hunahona sang espirituhanon nga mga butang.AK1 75.1

  Ang kabuhi ni Jesus among kabuhi nga nagahiusa sa Dios. Samtang bata Sia, nagapanghunahona Sia kag nagahambal kaangay sa isa ka bata; apang wala sing agi sang sala ang dagta sang larawan sang Dios sa Iya. Apang wala Sia ginapaligad gikan sa panulay. Ang mga pumoluyo sa Nazaret nanginhulobaton sa kalautan. Ang kanubo sang pagbilang sa ila makita sa pakiana ni Natanael, “May makaguwa bala nga bisan ano nga maayong butang gikan sa Nazaret?” Juan 1:46. Ginpahamtang si Jesus sa duog sa diin ang Iya karakter pagatilawan. Kinahanglan Sia sa pag-andam sa walay langan agod sa pagtipig sang Iya kaputli. Yara Sia sa idalom sang tanan nga pagpakig-away nga kinahanglan naton awayon, agod sarang Sia mahimo nga huwaran sa aton sa pagkabata, pagkapamatan-on, kag pagkalalaki.AK1 75.2

  Wala ginalapyo si Satanas sa iya paninguha sa pagdaog sa Bata sang Nazaret. Kutob sa Iya labing maaga nga mga tuig si Jesus ginabantayan sang langitnon nga mga manogtunda, apang ang Iya kabuhi among kabuhi sang pagpakig-away batok sa mga gahom sang kadudolman. Ang isa ka kabuhi sa ibabaw sang duta nga wala sing dagta sang kalautan among isa ka kasandaran kag palaligban sang prinsipe sang kadudolman. Gintilawan nila ang tanan nga paagi sa pagdakop kay Jesus. Wala sing anak sang tawhanon ang pagakinahanglanon sa pagkabuhi sing balaan nga kabuhi sa tunga sang tama kapintas nga inaway batok sa panulay subong sang aton Manlulowas.AK1 75.3

  Ang mga ginikanan ni Jesus mga imol, kag nagasandig sa ila adlawadlaw nga pagpangabudlay. Nakilala Niya ang kaimulon, ang pagdumili sang kaugalingon, kag ang kinawad-on. Ini nga eksperiensia among sagang nga malig-on para sa Iya. Sa Iya mapisan nga kabuhi wala sing ginausikan nga mga tion sa pag-agda sang panulay. Wala sing mga takna nga walay pulos ang nabuksan sa dalan para sa dunot nga kahigala. Kutob sa masarangan, gintakpan Niya ang gawang sa manunolay. Ang ganansia ukon ang kalipayan, ang pagdayaw ukon ang pagsabdong, indi sarang makalugpay sa Iya agod sa pagsugot sang isa ka buhat nga sayop. May ihibalo Sia sa pagtalupangod sang kalaot, kag mabakod Sia sa pagsumpong.AK1 76.1

  Si Kristo amo lamang ang walay sala nga persona nga nagkabuhi sa duta; apang malapit sa katloan ka tuig, nagkabuhi Sia sa tunga sang malauton nga pumoluyo sang Nazaret. Ini nga kamatuoran among isa ka pagsabdong sa sadtong nagahunahona nga nagasandig ang ila kaugalingon sa duog, sa manggad, ukon sa kahamungaya agod sa pagkabuhi sang disalawayon nga kabuhi. Ang pagsulay, ang kaimulon, ang kaiwatan amo gid nga disiplina nga kinahanglan sa pagpatubo sang kaputli kag sang kalig-on.AK1 76.2

  Si Jesus nagkabuhi sa isa ka puloy-an sa uma, kag sing matutom kag sing malipayon nagabuhat sang Iya bahin sa pagdala sang mga lulan sang panimalay. Nanginpangulo Sia sang langit, kag ang mga manogtunda nagakalipay sa pagtuman sang Iya pulong; karon isa Sia ka ulipon nga handa, mahigugmaon kag matinumanon nga Anak. Nagtuon Sia sa pagpamugon, kag sa Iya kaugalingon nga mga kamot nagpangabudlay Sia sa pamalandayan upod ni Jose. Sa Iya yano nga panapton subong isa ka ordinaryo nga mamumogon, naglakat Sia sa mga dalan sang diutay nga banwa, nga nagalakat kag nagapauli sa Iya kubos nga bulohaton. Wala Niya paggamita ang Iya diosnon nga gahom sa pagbuhin sang Iya mga lulan ukon sa pagpamag-an sang Iya pagpangabudlay.AK1 76.3

  Samtang nagpangabudlay si Jesus sa Iya pagkabata kag sa pagkapamatan-on, ang hunahona kag ang lawas nagatubo. Wala Sia maggamit sang Iya lawasnon nga gahom sing dimahinalungon, kundi sa sina nga paagi sa diin gintipigan Niya sila sing maayo, agod sarang Sia makabuhat sang labing maayo nga bulohaton sa tanan nga bagay. Indi Sia maluyag nga manginsalawayon, bisan pa sa paggamit sang mga gamit. Himpit Sia subong manogpangabudlay, subong nga ang Iya karakter himpit. Bangod sa Iya huwaran nagtudlo Sia nga katungdanan naton ang pagkamapisan, sa bagay nga ang bulohaton dapat himuon sing husto kag sing mahipid, kag nga ina nga pagpangabudlay dungganon. Ang ehersisyo nga nagatudlo sang mga kamot sa pagkamapuslanon kag nagahanas sa pamatan-on sa pagdala sang ila bahin sa mga lulan sang kabuhi nagahatag sing lawasnon nga kusog, nagapatubo sang tanan nga ikasarang. Ang tanan dapat magpangita sing butang nga pagabuhaton nga may kaayuhan para sa ila kaugalingon kag makabulig sa iban. Gintangdoan sang Dios ang bulohaton subong isa ka pagpakamaayo, kag ang mapisan lamang nga manogpangabudlay amo ang makakita sang matuod nga himaya kag kalipay sang kabuhi. Ang kahamuot sang Dios nagapahuway upod sang mahigugmaon nga pagpasalig sa ibabaw sang mga anak kag pamatan-on nga sing malipayon nagakuha sang ila bahin sa mga katungdanan sang panimalay, nga nagabulig sa mga lulan sang amay kag sang iloy. Ina nga mga anak magaguwa gikan sa puloy-an nga mapuslanon nga mga miembro sang katilingban.AK1 77.1

  Sa bug-os Niya nga kabuhi sa duta, si Jesus hanuot kag matutom nga manogpangabudlay. Madamo ang Iya ginpaabot, busa, nagtinguha Sia sing madamo. Sa tapos sang pagsulod Niya sa bulohaton, naghambal Sia, “Kinahanglan Ako magpangabudlay sa mga bulohaton sang nagpadala sa Akon, sa adlaw pa; nagaabot ang gab-i nga walay tawo nga makapangabudlay.” Juan 9:4. Wala magisol gikan sa talatapon kag salabton, subong sang ginabuhat sang kadamuan nga nagapakasumulunod Niya. Amo ini tungod nga nagatinguha sila sa paglikaw sini nga disiplina sa bagay nga madamo ang maluya kag indi sangkol. Ayhan may ara sila nga hamili kag maayo nga kinaugali, apang wala sila sing kaisog kag halos walay pulos kon ang mga kaiwatan kinahanglan sugataon, ukon mga kasablagan kinahanglan usuyon. Ang kapagon kag ang kapagsik, ang kabakod kag kusog sang ka-rakter, nga makita kay Kristo kinahanglan patubuon sa aton, paagi sa amo man nga disiplina nga Iya ginbatas. Kag ang bugay nga Iya nabaton mangin sa aton man.AK1 78.1

  Samtang nagakabuhi Sia sa tunga sang mga tawo, ang aton Manlulowas nagpakigbahin sang kapalaran sang mga imol. Nahibaloan Niya, paagi sa eksperiensia, ang ila mga talatapon kag mga kaiwatan, kag sarang Sia makatabang sa ila kag makapabaskog sang tanan nga mapainuboson nga mga manogpangabudlay. Yadtong may matuod nga paghangop sang pagtulon-an sang Iya kabuhi, indi gid magabatyag nga ang pagpasulabi dapat himuon sa tunga sang mga tawo, nga ang manggaranon kinahanglan pagdunggan labaw sa mapuslanon nga imol.AK1 78.2

  Gindala ni Jesus sa Iya pagpangabudlay ang pagkamalipayon kag ang kasampaton. Kinahanglan ang madamo nga pagpailob kag pagkaespirituhanon sa pagdala sang relihiyon sa Biblia sa pangabuhi sa puloy-an kag sa ulobrahan, sa pagdala sang kabug-at sang kalibutanon nga bulohaton, kag ipaunay ang mata sa himaya sang Dios. Diri sini sa diin si Kristo among manogbulig. Indi gid Sia tama kapuno sang kalibutanon nga mga pagtatap sa bagay nga wala Sia sing tion ukon indi makapanghunahona sa mga butang nga langitnon. Sa masunson ginapahayag Niya ang pagkamalipayon sang Iya tagipusoon bangod sa pag-ambahan sang mga salmo kag langitnon nga mga ambahanon. Masunson ang pumoluyo sa Nazaret nagapamati sang Iya tingog nga nagadayaw kag nagapasalamat sa Dios. Nagapakighambal Sia sa langit sa ambahanon; kag sa nagasumbong ang Iya mga kaupdanan sang kalapyo sa pagpangabudlay, ginalipay sila sang matam-is nga melodiya gikan sa Iya mga bibig. Ang Iya pagdayaw daw nagatabog sang malaot nga mga manogtunda, kag, kaangay sang insienso, nagapuno sang duog sang kahumot. Ang hunahona sang Iya mga manogpalamati ginadala gikan sa ila tinapokan nga duta, pakadto sa langitnon nga puloy-an.AK1 79.1

  Si Jesus among tuboran sang kaluoy nga may pagayo para sa kalibutan; kag bangod sa tanan sadtong mga tuig nga nagpuyo Sia sa Nazaret, ang Iya kabuhi ginaula sa ilig sang kaawa kag kalulo. Ang mga tigulang, ang ginasakit, kag ginalulanan, ang mga anak nga nagahampang sa ila putli nga kalipay, ang diutay nga mga tinuga sa mga tanom, ang mapailubon nga mga hayop sa lulan—tanan nagamalipayon sing labi kon yara sa Iya atubangan. Sia nga sa Iya pulong nga gamhanan nagauyat sang mga kalibutan buot magpaubos sa pagtabang sa pilason nga pispis. Wala gid sing butang nga indi Niya ginatalupangod, wala sing butang nga ginatamay Niya sa pag-alagad.AK1 79.2

  Sa sini nga bagay samtang nagatubo Sia sa kaalam kag sa kataason, si Jesus nagdugang sa kahamuot sang Dios kag sang tawo. Ginabutong Niya ang kaawa sang tanan nga tagipusoon bangod sa pagpakita sang Iya kaugalingon nga sarang makaawa sa tanan. Ang inpluensia sang paglaom kag sang katutom nga nagalibot sa Iya naghimo sa Iya nga mangin pagpakamaayo sa tanan nga puloy-an. Kag masunson sa sinagoga kon adlaw nga Sabado ginatawag Sia sa pagbasa sang leksyon gikan sa mga manalagna, kag ang tagipusoon sang mga manogpalamati ginakunyag samtang ang bag-o nga kapawa nagaiwag gikan sa nakilala nga mga pulong sang balaan nga texto.AK1 80.1

  Apang ginalikawan ni Jesus ang pagkitakita. Sa tanan nga mga tuig sang Iya pagpuyo sa Nazaret, wala Sia magbuhat sa pagpakitakita sang Iya makatilingala nga gahom. Wala Sia magtinguha sang mataas nga palangakuan kag maghunahona sang mga titulo. Ang Iya malinong kag yano nga kabuhi, kag bisan ang paghipos sang Kasulatan nahanungod sang Iya maaga nga mga tuig, nagatudlo sang isa ka importante nga leksyon. Sa nagalabi kalinong kag kayano sang kabuhi sang bata—sa nagalabi kahilway gikan sa artipisyal nga pagkanerbyoso, kag sa nagalabi ang paghiusa upod sa kinaugali—nagalabi ini kaayo sa kusog lawasnon kag hunahona kag sa kusog espirituhanon.AK1 80.2

  Si Jesus among aton huwaran. Madamo ang nagapabilin nga may kawili sa panahon sang Iya bulohaton sa dayag, samtang ginaligaran nila nga wala ginatalupangod ang pagtulon-an sang Iya maaga nga mga tuig. Apang yara sa Iya kabuhi sa puloy-an nga nanginsulondan Sia para sa tanan nga mga bata kag pamatan-on. Ang Manlulowas nagpaubos tubtob sa kaimulon, agod sarang Sia makatudlo kon daw ano kahapiit makalakat kita sing mapainuboson upod sa Dios. Nagkabuhi Sia sa pagpahamuot, pagpasidungog, kag paghimaya sa Iya Amay sa ordinaryo nga mga butang sang kabuhi. Ang Iya bulohaton nagsugod sa pagtugyan sa kubos nga mga bulohaton sang mga manogpangabudlay nga nagapamugon tungod sang tinapay sa matagadlaw. Ginahimo Niya ang bulohaton sang Dios subong sang Iya pagpangabudlay sa pamandayan sang mga panday kag subong sang pagbuhat sing mga kalatingalahan para sa kadam-an. Kag ang tagsa ka pamatan-on nga nagasunod sang huwaran ni Kristo sa pagkamatutom kag pagkamatinumanon sa Iya kubos nga puloy-an sarang man makaako sadtong mga pulong nga ginhambal nahanungod sa Iya sang Amay bangod sa Espiritu Santo, “Yari karon ang Akon alagad, nga Akon ginatib-ong; ang Akon pinili nga sa Iya ang Akon kalag nagakalipay.” Isa. 42:1.AK1 80.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents