Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 1—“Ang Dios Kaupod Naton

  “KAG tawgon ang Iya ngalan Emmanuel. . . . ang Dios kaupod naton.” Ang “kapawa sang pagkilala sang himaya sang Dios” makita “sa navvong ni Kristo.” Kutob sa mga adlaw nga walay katubtoban ang Ginuong Jesukristo isa sa Amay; Sia among “larawan sang Dios,” ang larawan sang Iya pagkadako kag pagkahalangdon, “ang masanag nga kapawa sang Iya himaya.” Sa pagpahayag sini nga himaya, nagkari Sia sa aton kalibutan. Sa sining nadulman nga duta nagkari Sia sa pagpahayag sang kapawa sang gugma sang Dios—agod ang “Dios manginkaupod naton.” Busa, gintagna nahanungod sa Iya, “Ang Iya ngalan pagatawgon nga Emmanuel.”AK1 11.1

  Bangod sa pagpuyo kaupod naton, si Jesus kinahanglan magpahayag sang Dios sa mga tawo kag sa mga manogtunda. Sia among Pulong sang Dios—ang mabatian nga panghunahona sang Dios. Sa Iya pangamuyo tungod sa Iya mga gintuton-an nagasiling Sia, “Ginpahayag Ko sa ila ang Imo ngalan”—“maluloy-on kag mahinuklogon, inanay sa kaakig kag bugana sa kaluoy kag kamatuoran”—”agod nga ang gugma nga Imo ginhigugma sa Akon manginyara sa ila, kag Ako sa ila.” Apang indi lamang sa Iya mga inanak nga nagakalatawo sa duta ginahatag ini nga pagbugna. Ang aton diutay nga kalibutan among tulon-an nga leksyon sang uniberso. Ang makatilingala nga bulohaton sang bugay sang Dios, ang tinago sang manogtubos nga gugma, amo ang halambalanon nga ang “mga manogtunda nagahandom sa pagtan-aw,” kag ini mangin ila tulon-an sa bug-os kag walay katapusan nga mga katuigan. Ang mga tinubos kag ang wala mahulog nga mga tinuga makakita sa krus ni Kristo sang iya kaalam kag sang ila ambahanon. Igapakita nga ang himaya nga nagaiwag sa nawong ni Jesus among himaya sang mainantuson sa kaugalingon nga gugma. Sa kapawa gikan sa Kalbaryo igapakita nga ang kasugoan sang dili maiyaiyahon nga gugma among kasugoan sang kabuhi para sa duta kag langit; nga ang gugma nga “wala nagapangita sang iya kaugalingon” nagagikan sa tagipusoon sang Dios; kag nga sa mahagop kag mapainuboson nga Isa ginapahayag ang karakter Niya, Sia nga nagapuyo sa kapawa sa diin wala sing tawo nga sarang makapalapit.AK1 11.2

  Sa ginsugoran, ang Dios ginpahayag sa tanan nga binuhatan sang pagpanuga. Si Kristo amo ang naghumlad sang mga langit, kag nagpahamtang sang mga sadsaran sang duta. Ang Iya kamot amo ang nagpakabit sang mga kalibutan sa kahawaan, kag nagbuhat sang mga bulak sa latagon. “Tungod sa Iya kusog, ginpaligon ang mga kabukiran.” “Iya ang dagat, kag ginhimo Niya ini.” Sal. 65:6; 95:5. Sia amo ang nagpuno sang duta sang katahuman, kag sang kahawaan sang ambahanon. Sa tanan nga butang sa duta, kag sa hangin, kag sa langit, ginsulat Niya ang balita sang gugma sang Iya Amay.AK1 12.1

  Karon ang sala nagdagta sang himpit nga binuhatan sang Dios, apang ang agi sang [Iya] kamot nagapabilin. Bisan karon ang tanan mga butang nga tinuga nagapahayag sang himaya sang Iya pagkahalangdon. Wala sing butang, luwas sang maiyaiyahon nga tagipusoon sang tawo, nga nagakabuhi nga sa iya kaugalingon. Wala sing pispis nga nagalupad sa kahanginan, wala sing hayop nga nagahulag sa duta, nga wala nagaalagad sa iban nga kabuhi. Wala sing dahon sa kakahuyan, ukon sing kubos nga dahon sang hilamon nga wala nagaalagad. Ang tagsa ka kahoy kag tanom kag dahon nagahatag sinang elemento sang kabuhi nga sa wala sini wala sing tawo ukon sapat ang sarang mabuhi; kag ang tawo kag sapat, sa ila bahin, nagaalagad sa kabuhi sang kahoy kag sa mga tanom kag sang dahon. Ang bulak nagahuyop sing kahumot kag sang dili maasoy nga kagayon sa pagpakamaayo sang kalibutan. Ang adlaw nagahatag sang iya kapawa sa paglipay sang linibo nga mga kalibutan. Ang dagat, sa iya kaugalingon amo ang ginahalinan sang aton mga busay kag mga tuburan, kag nagabaton sang mga tubig gikan sa tagsa ka duta, apang nagakuha sia agod may igahatag. Ang alupoop nga nagausbong gikan sa iya sabak nagakahulog sa dabodabo sa pagbunyag sang duta, agod ini magpatubo kag magpangugbos.AK1 12.2

  Ang mga manogtunda sang himaya makakita sang iya kalipay sa paghatag—nagahatag sing gugma kag sing wala nagakalapyo nga pagbantay sang mga kalag nga nahulog kag dili balaan. Ang mga tinuga nga langitnon nagauloulo sa mga tagipusoon sang mga tawo; ginadala nila sa sining madulom nga kalibutan ang kapawa gikan sa mga hulot sa ibabaw; bangod sa mahinay kag mapainuboson nga pag-alagad, ginadaldal nila ang tawhanon nga espiritu, sa pagdala sang nadula sa pagpakighiambit upod ni Kristo sing labi kahapiit sang sa ila sarang makilala.AK1 13.1

  Apang kon magtalikod kita sa kubos nga mga huwaran, makita naton ang Dios kay Jesus. Sa nagatulok kita kay Jesus, makita naton nga ang paghatag among himaya sang Dios. “Ako wala nagahimo sing bisan ano sa Akon kaugalingon,” ang pulong ni Kristo; “Subong nga ang Amay nga buhi nagpadala sa Akon, . . . Ako nagakabuhi bangod sa Amay.” “Ako wala nagapangita sang Akon kaugalingon nga himaya, kundi sang himaya sang nagpadala sa Akon.” Juan 8:28; 6:57; 7:18. Sa sining mga pulong ginapahayag ang dako nga palatukoran nga amo ang kasugoan sang kabuhi para sa uniberso. Ang tanan nga butang ginbaton ni Kristo gikan sa Dios, apang ginkuha Niya agod sa paghatag. Subong man sini sa langitnon nga mga hulot sa Iya pag-alagad sa tanan nga mga tinuga; bangod sa hinigugma nga Anak, ang kabuhi sang Amay nagailig pakadto sa tanan; bangod sa Anak, ini nagabalik, sa pagdayaw kag sa malipayon nga pag-alagad, sa bugana nga gugma, pakadto sa Tuburan sang tanan. Kag sa sini nga bagay bangod kay Kristo ang paglibot sang pagkamahinatagon ginahimpit, nga nagapahayag sang karakter sang dako nga Manoghatag, nga among kasugoan sang kabuhi.AK1 13.2

  Sa langit gid ini nga kasugoan ginlapas. Ang sala nagpamuno sa pagpangita sang kaugalingon. Si Lusiper, ang manogtabon nga kerubin, naghandom nga mangin nahauna sa langit. Gintinguhaan niya ang pagdangat sing gahom sa paghari sa mga tinuga nga langitnon, sa pagguyod sa ila gikan sa ila Manunoga, kag sa pagdaog agod magsimba sila sa iya gid. Busa ginpahayag niya sing malain ang Dios, nga nagapasibangod sa Iya tungod sang handom sa pagbayaw sang Iya kaugalingon. Gintinguhaan niya ang pagpasuklob sang mahigugmaon nga Manunoga sang iya kaugalingon nga kinaugali nga malaot. Sa sini nga bagay gindayaan niya ang mga manogtunda. Sa sini nga bagay gindayaan niya ang mga tawo. Gintuytoyan niya sila sa pagduhadoha sang pulong sang Dios, kag sa indi pagsalig sa Iya kaayo. Tungod nga ang Dios among Dios sang katarungan kag may pagkahalangdon nga makahalangawa, ginpatulok sila ni Satanas sa Iya subong matigdas kag dimapinatawaron. Sa sini nga bagay ginguyod niya ang tawo sa pagbuylog sa iya sa pagribok batok sa Dios, kag ang kagab-ihon nga masubo nagtabon sa kalibutan.AK1 14.1

  Tungod nga wala mahangpi ang Dios, ang duta madulom. Agod ang mangiton nga landong sarang mapasanag, agod ang kalibutan sarang mapabalik sa Dios, ang malimbungon nga gahom ni Satanas kinahanglan balion. Indi ini sarang mahimo paagi sa kusog. Ang paggamit sang kusog nagasumpong sa mga palatukoran sang pagbulot-an sang Dios; ginahandom Niya ang pagalagad lamang sa gugma; kag ang gugma indi sarang masugo; indi sia sarang madaog paagi sa kusog ukon sa gahom. Bangod lamang sa gugma nga ang gugma pagapukawon. Ang pagkilala sa Dios amo ang paghigugma sa Iya; ang Iya karakter kinahanglan ipahayag sumpong sa karakter ni Satanas. Isa lamang ka Persona sa uniberso ang sarang makahimo sini nga bulohaton. Sia lamang nga nakahibalo sang kataason kag sang kadalomon sang gugma sang Dios amo ang sarang makapahibalo sini. Sa ibabaw sang madulom nga kagab-ihon sang kalibutan ang Adlaw sang Pagkamatarong kinahanglan magdilag, “nga may pag-ayo sa Iya mga pakpak.” Mal. 4:2.AK1 15.1

  Ang piano sang pagtubos sa aton wala pagpaulihi sa paghunahona, isa sia ka piano nga ginhuman sa tapos sang pagkahulog ni Adan. Amo sia ang bunga “sang tinago nga gintipigan sing hipos sa malawig nga mga katuigan nga walay katubtoban.” Roma 16:25. Amo sia ang pagpahayag sang mga palatukoran nga kutob sa walay katubtoban nga mga katuigan nangin sadsaran sang trono sang Dios. Kutob sa ginsugoran ang Dios kag si Kristo nakahibalo sang paglapas ni Satanas, kag sang pagkahulog sang tawo bangod sa malimbungon nga gahom sang manoglapas. Wala pagplanoha sang Dios ang sala dapat magtuaw, kundi nakita Niya nga daan ang iya pagtuaw, kag nagbuhat [Sia] sing pangaman sa pagsugata sang makahaladlok nga emerhensia. Tama kadako sang Iya gugma sa kalibutan sa bagay nga nagkatipan Sia sa paghatag sang Iya Bugtong nga Anak, “agod nga bisan kon sin-o ang magtuo sa Iya indi mawala, kundi may kabuhi nga dayon.” Juan 3:16.AK1 15.2

  Si Lusiper nagsiling, “Magasaka ako sa langit; pataason ko ang akon trono labaw sa kabituonan sang Dios; . . . Magapakaangay ako sa Labing Mataas.” Isa. 14:13, 14. Apang si Kristo nagsiling, “Bisan sa dagway Sia sang Dios, wala Niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pag-agawon, kundi gin-ula Niya ang Iya kaugalingon, nga nangindagway sang ulipon, nga natawo sa kaanggid sang mga tawo.” Filipos 2:6, 7.AK1 16.1

  Ini amo ang kinabubot-on nga halad. Kuntani si Jesus nagapabilin sa luyo sang Amay. Kuntani nagpadayon Sia sa himaya sang langit, kag sang pagsimba sang mga manogtunda. Apang ginpasulabi Niya ang pag-uli sang sitro sa kamot sang Amay, kag nagpanaog sa trono sang uniberso agod sarang Niya madala ang kapawa sa mga gindulman kag ang kabuhi sa nagakawala.AK1 16.2

  Malapit sa duha ka libo ka tuig nga nagligad ang isa ka tingog nga misterioso nabatian sa langit, gikan sa trono sang Dios, “Yari karon, nagakari Ako.” “Indi Ka buot sang mga halad kag mga dulot, kundi gin-amanan Mo Ako sing lawas. . . . Yari karon, nagaabot Ako sa paghimo sang Imo kabubot-on, O Dios, subong nga nasulat nahanungod sa Akon sa linukot nga tulon-an.” Heb. 10:5-7. Sa sining mga pulong ginapahibalo ang pagkatuman sang tinutoyo nga gintago kutob sa walay katubtoban nga mga katuigan. Si Kristo magaduaw sa aton kalibutan, kag magapakatawo. Nagasiling Sia, “Gin-amanan Mo sing lawas.” Kon abi nagpahayag Sia sa himaya nga nangin Iya upod sang Amay sa wala pa ang kalibutan, kuntani indi kita sarang makabatas sang kapawa sang Iya pagpahayag. Agod nga sarang kita makatulok kag indi paglaglagon, ang pagpahayag sang Iya himaya ginlipdan. Ang Iya pagkadiosnon ginkumbongan sang pagkatawhanon—ang dimakita nga himaya sa makita nga dagway nga tawhanon.AK1 16.3

  Ining dako nga katuyoan ginpahayag sa mga landong kag simbolo. Ang nagadabdab nga sapinit, sa diin si Kristo nagpakita kay Moises, nagapahayag sang Dios. Ang simbolo nga ginpili sa pagpahayag sang Dios among kubos nga sapinit, nga daw wala sing kawilihan. Ini nagapakabalaan sang Walay Katubtoban. Ang maluloy-on nga Dios nagpalipod sang Iya himaya sa labing kubos nga paagi agod si Moises sarang makatulok sini kag magkabuhi. Gani sa haligi nga panganod sa adlawon kag haligi nga kalayo sa gab-i, ang Dios nagapakighambal sa Israel, nga nagapahayag sa mga tawo sang Iya kabuboton, kag nagahatag sa ila sang Iya bugay. Ang himaya sang Dios ginpahaganhagan, kag ang Iya pagkahalangdon ginkumbongan agod ang maluya nga pagtan-aw sang mamalatyon nga mga tawo sarang makatulok sini. Gani si Kristo nagkari sa “kubos nga lawa” (Filipos 3:21) “sa kaanggid sa mga tawo.” Sa mata sang kalibutan wala Sia sing kagayon nga paghandumon nila Sia; apang Sis among nagpakatawo nga Dios, ang kapawa sang langit kag sang duta. Ang Iya himaya ginkumbongan, ang Iya pagkadako kag pagkahalangdon gintago, agod sarang Niya mapapalapit sa Iya ang ginasakit kag ginasulay nga mga tawo.AK1 17.1

  Ang Dios nagsugo kay Moises tungod sa Israel, “Himoan nila Ako sing santuaryo agod nga Ako makapuyo sa tunga nila” (Ex. 25:8), kag nagpuyo Sia sa santuaryo sa tunga sang Iya mga tinawo. Sa tanan nila nga makapalapyo nga panlakatan sa desierto, ang simbolo sang Iya pag-upod yara sa ila. Gani si Kristo nagpatindog sang Iya tabernakulo sa tunga sang aton tawhanon nga dulogan. Ginpatindog Niya ang Iya layanglayang sa luyo sang mga layanglayang sang mga tawo agod sarang Sia makapuyo sa tunga naton, kag makapakilala sang Iya diosnon nga karakter kag kabuhi. “Kag ang Pulong nangin-unod kag nagpuyo sa tunga naton, puno sang bugay kag kamatuoran; nakita naton ang Iya himaya, ang hi- maya nga Iya sang Bugtong nga Anak sang Amay.” Juan 1:14.AK1 17.2

  Tungod nga si Jesus nagkari sa pagpuyo sa tunga naton, nahibaloan naton nga ang Dios nakakilala sang aton mga pagtilaw, kag nagakaawa sang aton mga kasakit. Ang tagsa ka anak nga lalaki kag babae ni Adan sarang makahangop nga ang aton Manunoga among abyan sang mga makasasala. Tungod nga sa tagsa ka doktrina sang bugay, sa tagsa ka saad sang kalipay, sa tagsa ka buhat sang gugma, sa tagsa ka diosnon nga kawilihan nga ginpahayag sa kabuhi sang Manlulowas sa duta, makita naton ang “Dios kaupod naton.”AK1 18.1

  Ginpahayag ni Satanas ang kasugoan sang Dios sa gugma subong isa ka kasugoan sang pagkamaiyaiyahon. Ginapahayag niya nga indi gid mahimo sa aton ang pagtuman sang iya mga tulomanon. Ang pagkahulog sang aton nahauna nga mga ginikanan, upod sang tanan nga pagkakailo nga nanginpatubas, ginasumbong niya batok sa Dios, sa pagtuytoy sa mga tawo sa pagtulok sa Dios subong tag-iya sang sala, kag sang pag-antos, kag kamatayon. Kinahanglan si Jesus maghublas sini nga limbong. Subong isa upod naton, kinahanglan Sia maghatag sing huwaran sa pagkamatinumanon. Tungod sini ginsuklob Niya sa Iya kaugalingon ang aton kinaugali kag nag-agi sang aton mga eksperiensia. “Busa kinahanglan nga Sia magmanginkaangay sa Iya mga kautoran.” Heb. 2:17. Kon abi kinahanglan kita magbatas sang bisan ano nga butang nga wala pagbatasa ni Jesus, niyan sa sining punto si Satanas magapahayag sang gahom sang Dios subong indi tuman para sa aton. Busa si Jesus “ginsulay sa tanan nga bagay kaangay naton.” Heb. 4:15. Ginbatas ang tanan nga pagtilaw nga dapat naton pag-agihan. Kag wala Niya paggamita sa Iya kaugalingon nga kaayuhan ang gahom nga indi ginahatag sa aton sing hilway. Subong tawo, ginsugata Niya ang panulay, kag nagdaog sa kusog nga ginhatag sa Iya gikan sa Dios. Nagasiling Sia, “Nagakalipay Ako sa paghimo sang Imo kabubot-on, O Dios Ko; ang Imo kasugoan yari sa sulod sang Akon tagipusoon.” Sal. 40:8. Sa nagapangliburan Sia sa paghimo sing kaayuhan, kag sa pagpang-ayo sang tanan nga ginasakit ni Satanas, ginpaathag Niya sa mga tawo ang karakter sang kasugoan sang Dios kag sang kinaugali sang Iya bulohaton. Ang Iya kabuhi nagapamatuod nga sarang mahimo sa aton ang pagtuman sang kasugoan sang Dios.AK1 18.2

  Bangod sa Iya pagkatawhanon, si Kristo nagtandog sang pagkatawhanon; bangod sa Iya pagkadiosnon, nagapangalig-on Sia sa trono sang Dios. Subong Anak sang tawo, naghatag Sia sa aton sing huwaran sa pagkamatinumanon; subong Anak sang Dios, nagahatag Sia sa aton sing gahom sa pagtuman. Amo si Kristo kutob sa sapinit sa Bukid sa Horeb ang naghambal kay Moises, nga nagasiling, “AKO AMO AKO.” . . . “Amo ini ang isiling mo sa katawohan sang Israel, Si AMO AKO nagpadala sa Akon sa inyo.” Ex. 3:14. Amo ini ang kalig-unan sa pagluwas sa Israel. Gani sang pagkari Niya “sa kaanggid sang mga tawo,” nagpahayag Sia sang Iya Kaugalingon nga AKO AMO. Ang Bata sa Betlehem, ang mahagop kag mapainuboson nga Manlulowas, among Dios nga “nagpahayag sa unod.” 1 Tim. 3:16. Kag sa aton nagasiling Sia: “Ako ang maayong manogpahalab.” “Ako ang buhi nga tinapay.” “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi.” “Ang bug-os nga pagbulot-an sa langit kag sa duta natugyan sa Akon.” Juan 10:11; 6:51; 14:6; Mat. 28:18. Ang AMO AKO among pagpasalig sang tagsa ka saad. AKO AMO; indi magkahadlok. “Ang Dios kaupod naton,” amo ang kalig-unan sang aton kaluwasan gikan sa sala, pagpasalig sang aton gahom sa pagtuman sang kasugoan sang langit.AK1 19.1

  Sa pagpaubos kag sa pagsuklob sang Iya kaugalingon sang pagkatawhanon, ginpahayag ni Kristo ang isa ka karakter nga sumpong sang karakter ni Satanas. Apang nagpaubos pa gid Sia sing labi sa dalan sang kahuloy-an. “Kag sang nakita sa bayhon sang tawo nagpaubos Sia sang Iya kaugalingon kag nanginmasinulondon tubtob sa kamatayon, bisan kamatayon sa krus.” Filip. 2:8. Subong nga ang pinakamataas nga saserdote nag-uba sang iya matahum kag malaba nga sapot kag naghikot sa puti nga lino nga panapton sang ordinaryo nga saserdote, subong man sini, si Kristo nagkuha sang dagway sang isa ka ulipon, kag naghalad sing halad, nga Sia gid ang saserdote, kag Sia gid amo ang inoghalad. “Sia ginpilas tungod sang aton mga paglalis, ginhanog Sia tungod sa aton mga kalautan; ang silot sang aton paghidait yara sa Iya.” Isa. 53:5.AK1 19.2

  Ginhimuan si Kristo sadtong nagakaigo sa aton, agod paghimuan kita sadtong nagakaigo sa Iya. Gintagudilian Sia tungod sang aton mga sala, nga sa sini wala Sia sing bahin, agod sarang kita mapamatarong bangod sang Iya pagkamatarong, nga sa sini wala kita sing bahin. Gin-antos Niya ang kamatayon nga among aton, agod sarang kita makabaton sing kabuhi nga among Iya. “Sa Iya mga labod ginaayo kita.”AK1 20.1

  Bangod sa Iya kabuhi kag sang Iya kamatayon, nadangat ni Kristo ang labi pa pagbawi gikan sa kalaglagan nga ginhimo bangod sa sala. Tuyo ni Satanas ang dayon nga pagbulagay sa tunga ni Kristo kag sang tawo; apang kay Kristo ginapahiusa kita sing labi kahapiit nga daw wala gid kita mahulog. Sa pagkuha sang aton kinaugali, ang Manlulowas naghigot sang Iya kaugalingon sa tawhanon bangod sa higot nga indi gid mabugto. Sa mga katuigan nga walay katubtoban nahigot Sia sa aton. “Kay ginhigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag Niya ang Iya bugtong nga Anak.” Juan 3:16. Ginhatag Niya Sia indi lamang sa pagdala sang aton mga sala kag sa pagpanginmatay subong nga aton halad; ginhatag Niya Sia sa nahulog nga kaliwat. Sa pagpasalig sa aton sang Iya dimabalhinon nga laygay ang Dios naghatag sang Iya bugtong nga Anak nga mangin-isa sa panimalay nga tawhanon, nga magapadayon sa walay katubtoban sa Iya pagkatawhanon nga kinaugali. Ini amo ang saad nga pagatumanon sang Dios sa Iya pulong. “Kay sa aton natawo ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki; kag ang pagbulot-an mangin sa Iya abaga.” Gin-angkon sang Dios ang kinaugali nga tawhanon sa persona sang Iya Anak, kag gindala ini sa labing mataas nga langit. Ang “Anak sang tawo” among nagapakigbahin sang trono sang uniberso. Ini amo ang “Anak sang tawo” nga ang Iya ngalan pagatawgon nga “Makatilingala, Manoglaygay, Dios nga Gamhanan, Amay nga Nagapadayon, Prinsipe sang Paghidaet.” Isa. 9:6. Ang AKO AMO amo ang Manogpatunga sa tunga sang Dios kag sang tawhanon, nga nagapahamtang sang Iya kamot sa duha. Sia nga “balaan, walay kasawayan, walay dagta, nagapahain sa mga makasasala,” wala nagakahuya sa pagtawag sa aton nga utod. Heb. 7:26; 2:11. Sa kay Kristo ang panimalay sa duta kag ang panimalay sa langit pagahigtan sing tingob. Si Kristo nga ginhimaya, among aton utod. Ang langit ginapasulod sa tawhanon kag ang tawhanon yara sa sabak sang Walay Katubto-ban nga Gugma.AK1 20.2

  Nahanungod sang Iya mga tinawo ang Dios nagasiling, “Manginsubong sila sang mga bato nga tampok sang purongpurong nga nabayaw sa hitaas sa ibabaw sang iya duta. Huo, daw ano ka dako sang iya pagkaayo kag daw ano ka dako sang iya katahom!” Zacarias 9: 16,17. Ang pagbayaw sa mga tinubos magaamo ang walay katubtoban nga pamatuod sa kaluoy sang Dios. “Agod nga sa mga panuigon nga palaabuton mapakita Niya ang dimatakos nga kamanggaran sang Iya bugay sa pagkalulo ayon sa aton kay Kristo Jesus.” “Nga . . . ang sarisari nga kaalam sang Dios mapakilala sa mga punoan kag sa mga kagamhanan sa langitnon nga mga duog. . . sa dayon nga tinutoyo nga ginhimo Niya kay Kristo Jesus nga aton Ginuo.” Efe. 2:7; 3:10, 11.AK1 21.1

  Bangod sang manogtubos nga bulohaton ni Kristo, ang pagbulot-an sang Dios nagatindog nga ginapakamatarung. Ang Makaako ginapakilala subong Dios sang gugma. Ang mga panumbong ni Satanas ginabali, kag iya karakter ginahublasan. Ang pagribok indi na magbangon liwat. Ang sala indi na gid sarang makasulod sa uniberso. Sa walay katubtoban nga mga katuigan ang tanan maligon batok sa pagkamalalison. Bangod sa mainantuson sa kaugalingon nga gugma, ang mga pumoluyo sa duta kag sa langit pagahigtan sa ila Manunoga sa higot nga indi mabugto.AK1 22.1

  Ang bulohaton sa pagtubos manginhimpit. Sa duog diin nagdagaya ang sala, ang bugay sang Dios nagabugana pa gid. Ang duta gid, nga ginaako ni Satanas nga iya gid, indi lamang pagagawaron kundi pagabayawon. Ang aton diutay nga kalibutan nga ginhimalaot sang sala nga nanginmaitom nga mansa sa Iya mahimayaon nga binuhatan, pagapadunggan sa ibabaw sang tanan nga mga kalibutan sa uniberso sang Dios. Diri, sa diin ang Anak sang Dios nagpuyo sa pagkatawhanon; sa diin ang Hari sang himaya nagkabuhi kag nag-antos kag namatay—diri, kon pagbuhaton Niya ang tanan nga butang nga bag-o, ang puloy-an sang Dios manginkaupod sang mga tawo, “kag magapuyo Sia kaupod nila, kag sila mangin banwa Niya, kag ang Dios gid magaupod sa ila kag mangin-ila Dios.” [Bug. 21:3 J.R.V.] Kag sa walay katubtoban nga mga katuigan sa nagalakat ang mga tinubos sa kapawa sang Ginuo, magadayaw sila sa Iya tungod sang Iya indi ma-ayo nga Hatag—Emmanuel, “Dios kaupod naton”AK1 22.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents