Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 8—Ang Pagduaw sa Paskua

  SA TUNGA sang mga Judio ang ika-napulog duha ka tuig among ulot nga nagabahin sa tunga sang pagkabata kag pagkapamatan-on. Sa pagkatapos sining tuig ang Hebreohanon nga bata ginatawag nga isa ka anak sang kasugoan, kag isa man nga anak sang Dios. Ginahatagan sia sing pinasahi nga mga kahigayunan sa mga pagtudlo nga balaan, kag ginapaabot sa pagpakigbahin sa balaan nga mga piesta kag pinasahi nga mga seremonya nga balaan. Suno sining pamatasan si Jesus sa Iya pagkabata nagduaw sa Paskua sa Jerusalem. Kaangay sang tanan nga deboto nga mga Israelinhon, si Jose kag si Maria nagtaklad tuigtuig sa pagtambong sa Paskua; kag sang paglambot ni Jesus sa kinahanglan nga edad, gindala Sia kaupod nila.AK1 82.1

  May yara nga tatlo nga piesta tuigtuig, ang Paskua, ang Pentekostes, kag ang Piesta sang mga Tabernakulo, sa diin ang tanan nga tawo sa Israel ginasugo sa pagpahayag sa atubangan sang Ginuo sa Jerusalem. Sa sining Piesta, ang Paskua amo ang ginatambungan sing madamo. Madamo ang nagakari gikan sa tanan nga pungsod sa diin ginpalaplaag ang mga Judio. Gikan sa tanan nga bahin sang Palestina madamo kaayo nga manogsimba ang nagakari. Ang panlakatan kutob sa Galilea nagakinahanglan sing pila ka adlaw, kag ang mga manog- panlakatan nagahiusa sa dako nga kabon agod may kaupdanan kag agod magtinabangay. Ang mga babae kag ang mga tigulang nagasakay sa mga baka ukon asno sa pil-ason kag batuhon nga mga alagyan. Ang labi kabakod nga mga lalaki kag pamatan-on nagapanlakatan paagi sa lakat. Ang tion sang Paskua naigo sa kahingapsan sang Marso ukon sa pagsugod sang Abril, kag ang bug-os nga duta ginapanigan sang mga bulak, kag masadya tungod sang ambahanon sang mga pispis. Sa bug-os nga dalanon may mga duog nga may handumanan sa maragtas sang Israel, kag ang mga amay kag mga iloy nagasugid sa ila mga anak sang kalatingalahan nga ginbuhat sang Dios para sa Iya mga tinawo sang nagliligad nga mga katuigan. Ginapalip-ot nila ang ila panlakatan bangod sa ambahanon kag musika, kag sang lantawon ang mga kuta sang Jerusalem, ang tagsa ka tingog nagbuylog sing madinaugon sa pag-amba—AK1 82.2

  “Ang aton mga tiil nagatindog sa
  Sakop sang imo mga gawang, O Jerusalem. . . .
  Mag may paghidaet sa sulod sang imo mga kuta,
  Kag kauswagan sa sulod sang imo mga palasio.”
  Sal. 122:2-7.
  AK1 83.1

  Ang pagbantay sang Paskua nagsugod sang pagkatawo sang pungsod nga Hebreohanon. Sa katapusan nga gab-i sang ila kahiulipnan sa Ehipto, sang daw wala sing timaan sang kaluwasan, ang Dios nagsugo sa ila sa pagaman sa pagguwa gilayon. Ginpaandaman Niya si Paraon sang katapusan nga paghukom batok sa mga Ehiptohanon, kag ginsugo Niya ang mga Hebreohanon sa pagtipon sang ila panimalay sa sulod sang ila kaugalingon nga mga puloy-an. Sa tapos nawisikan ang mga bakalan sang gawang sang dugo sang ginihaw nga kordero, kinahanglan nila kaunon ang kordero, nga inasal, upod sang walay tapay nga tinapay kag gamhon nga mapait. “Amo ini ang inyo pagkaon sini,” ang hambal Niya, “nawagkusan ang inyo mga hawak, ang inyo sungkod sa inyo ka- mot; kag kaunon ninyo ini sing dalidali. Ini paskua sang Ginuo.” Ex. 12:11. Sang tungang gab-i ang tanan nga panganay sang mga Ehiptohanon pagapilason. Niyan ang hari nagpadala sa Israel sing balita, “Tindog kamo, halin kamo gikan sa tunga sang akon katawohan; . . . kag lakat kamo, alagda ang Ginuo, suno sa ginsiling ninyo.” Ex. 12:31. Ang mga Hebreohanon nagguwa gikan sa Ehipto subong isa ka pungsod nga makinaugalingon. Nagsugo ang Ginuo nga ang Paskua kinahanglan bantayan tuigtuig. “Kon mahanabo” ang siling sang Ginuo, “nga ang inyo mga anak magsiling sa inyo, Ano bala ang kahulogan sining pag-alagdan? nga magasiling kamo, Ini halad sang Paskua sang Ginuo, kay nagligad Sia sa kabalayan sang katawohan sang Israel sa Ehipto sang pagpatay Niya sang mga Ehiptohanon.” Gani kutob sa kaliwatan pa kaliwatan, ang sugilanon sining makatilingala nga kaluwasan pagasuliton.AK1 83.2

  Ang Paskua ginsundan sang pito ka adlaw nga piesta sang walay tapay nga tinapay. Sa ikaduha nga adlaw sang piesta, ang nahauna nga magbunga sang patubas sang tuig, binugkos nga sebada, ginapahayag sa atubangan sang Ginuo. Ang tanan nga seremonya sang piesta nagalandong sang bulohaton ni Kristo. Ang kaluwasan sang Israel gikan sa Ehipto among praktiko nga leksyon sang pagtubos, nga sa katuyoan sini ang Paskua pagabantayan subong handumanan. Ang ginihaw nga kordero, ang walay tapay nga tinapay, ang binugkos sang nahauna nagatiglawas sa Manlulowas.AK1 84.1

  Sa kalabanan sang mga tawo sa kaadlawan ni Kristo, ang pagbantay sini nga piesta nahimo nga salimpapaw. Apang daw ano ang iya kahulogan sa Anak sang Dios!AK1 84.2

  Sa nahauna nga tion ang bata nga si Jesus nagtulok sa templo. Nakita Niya ang mga saserdote nga may malaba nga sapot nga puti nga nagahikot sang ila solemne nga bulohaton. Gintan-aw Niya ang nagadugo nga biktima sa ibabaw sang halaran sang mga halad. Upod sang mga manogsimba, nagduko sia sa pangamuyo, samtang ang panganod sang insienso nagasaka sa atubangan sang Dios. Ginasaksihan Niya ang solemne nga mga seremonya sang pag-alagdan sa Paskua. Adlawadlaw makita Niya ang ila kahulogan sing labi kaathag. Ang tagsa ka buhat daw nahigot sa Iya kaugalingon nga kabuhi. Ang bag-o nga mga balatyagon ginapukaw sa sulod Niya. Mahipos kag nawili, daw nagatuon Sia sang dako nga palaligban. Ang tinago sang Iya bulohaton nagabukas sa Manlulowas.AK1 84.3

  Sa nagapamalandong Sia sa sining mga talan-awon wala Sia magpabilin sa luyo sang Iya mga ginikanan. Nagtinguha Sia sa pagpabilin nga isahanon lamang. Sang pagkatapos sang mga pag-alagdan sa Paskua, nagpabilin pa Sia sa templo; kag sang pagpalauli sang mga manogsimba halin sa Jerusalem,—ang mga ginikanan ni Jesus buot sa pagdala sa Iya sa kaangtanan sa dalagko nga mga manunodlo sa Israel. Samtang matinumanon Sia sa tanan nga bagay sa pulong sang Dios, indi Sia mag-ayon sa mga seremonya kag mga hilikuton sang mga rabbi. Si Jose kag si Maria naglaom nga sarang Sia mapasimba sa maalam nga mga rabbi, kag sa paghatag sing labi kaid-id nga pagtalupangod sa ila mga tulomanon. Apang si Jesus sa templo gintudloan sang Dios. Yadtong Iya nabaton Iya ginsugdan sa paghatag gilayon.AK1 85.1

  Sa sina nga adlaw ang isa ka hulot nga nagasugpon sa templo gintugyan sa balaan nga bulothoan, kaangay sang mga bulothoan sang mga manalagna. Diri ang mga pangulo nga mga rabbi upod sang ila mga bumolotho nagatipon, kag diri nagkari si Jesus. Sa nagalingkod Sia sa tiilan sining talahuron kag maalam nga mga tawo, nagpamati Sia sa ila mga pagtudlo. Subong isa nga nagapangita sing kaalam, nagpakiana Sia sa sining mga manunodlo nahanungod sang mga tagna, kag sang mga hitabo nga niyan nagakahanabo nga nagatudlo sa pagkari sang Mesias.AK1 85.2

  Si Jesus nagpahayag sang Iya kaugalingon subong isa nga ginauhaw sa pagkilala sa Dios. Ang Iya mga pakiana may madalom nga kamatuoran nga sing madugay ginpadulom, apang importante sa kaluwasan sang mga kalag. Samtang nagapakita kon daw ano kakitid kag kahapaw sang kaalam sang maalam nga mga tawo, ang tagsa ka pakiana nga ginapahamtang sa atubangan nila among diosnon nga leksyon, kag nagapahamtang sang kamatuoran sa bag-o nga kahulogan. Ang mga rabbi nagahambal sang makatingala nga pagbayaw nga paghimuon sa pungsod nga Judio sa pagkari sang Mesias; apang si Jesus nagpahayag sang tagna ni Isaias, kag nagpamangkot sang kahulogan sadtong mga kasulatan nga nagatudlo sa pag-antos kag kamatayon sang Kordero sang Dios.AK1 87.1

  Ang mga manunodlo nag-atubang sa Iya kag nagpakiana, kag natingala sila sang Iya mga sabat. Sa mapainuboson nga iya sang bata, ginsulit Niya ang mga pulong sang Kasulatan, nga nagahatag sa ila sang madalom nga kahulogan nga indi mahangpan sang maa-lam nga mga tawo. Kon pagsundon, ang mga dinalan sang kamatuoran nga Iya ginatudlo, kuntani magahikot sing isa ka pagreporma sa relihiyon. Ang madalom nga kawili sa espirituhanon nga mga butang kuntani ginpukaw; kag sang nagsugod si Jesus sang Iya bulohaton, madamo kuntani ang naaman sa pagbaton sa Iya.AK1 87.2

  Nahibalon sang mga rabbi nga si Jesus wala matudloi sa ila mga bulothoan; apang ang Iya paghangop sang mga tagna labaw sa ila sing malayo. Sa sining mapatugsilingon nga bata nga taga Galilea, nakita nila ang dako nga saad. Buot sila magkuha sa Iya subong isa ka estudyante, agod sarang Sia mahimo nga manunodlo sa Israel. Maluyag sila sa pagtatap sang Iya kalantipan, nga nagahunahona nga ang isa ka painoino nga tama kaorihinal, kinahanglan dalhon sa idalom sang ila pagdihon.AK1 87.3

  Ang mga pulong ni Jesus nagtandog sang ila tagipusoon subong nga wala gid sila matandog sadto anay sang mga pulong gikan sa tawhanon nga mga bibig. Nagatinguha ang Dios sa paghatag sing kapawa sa sadtong mga pangulo sa Israel, kag ginagamit lamang Niya ang mga paagi sa diin sarang sila malambot. Sa ila bugal magayubit sila sa pagtuad nga sarang sila makabaton sang mga pagtudlo gikan sa bisan kay sin-o. Kon abi si Jesus nagpakita nga nagatinguha sa pagtudlo sa ila, indi sila magapamati. Apang nagahabok sila nga nagatudlo sila sa Iya, ukon nagatilaw sang Iya ihibalo sang mga Kasulatan. Ang pagkabut-anan nga iya sang pamatan-on kag bugay ni Jesus nagwahig sang, ila mga pamatok. Sa wala nila matalupangdi, ang ila hunahona nabuksan sa pulong sang Dios, kag ang Espiritu Santo naghambal sa ila tagipusoon.AK1 88.1

  Wala sila sing sarang mahimo kundi ang pagtalupangod nga ang ila ginapaabot nahanungod sa Mesias wala ginsakdag sang tagna; apang indi sila buot magsikway sang ila mga teoriya nga naglimbong sang ila handom. Indi sila magtuad nga wala nila mahangpi sing matarong ang mga Kasulatan nga ginaako sa pagtudlo. Nagpamangkutanay sila, Paano bala nga nakahibalo ining tawo sang kaalam, nga wala gid Sia makatuon? Ang kapawa sa kadudolman; apang ang “kadudolman wala makahantop sa iya.” Juan 1:5 J.R.V.AK1 88.2

  Sa sina nga tion si Jose kag si Maria yara sa dako nga pagpalibog kag kasubo. Sang paghalin nila gikan sa Jerusalem, nalimutan nila si Jesus, kag wala nila mahibaloi nga naulihi Sia. Ang pungsod sadto madamo sing pumoluyo, kag ang mga karabanas halin sa Galilea tama kadamo. May yara nga kinagumon sang paghalin nila sa siudad. Sa dalanon ang kasadya sa panlakatan upod sa mga abyan kag kilala naglibang sang ila hunahona, kag wala matalupangdi nga wala na Sia tubtob sa gab-i. Niyan sang pagdulog nila sa pagpahuway, nadulaan la sang mabuligon nga kamot sang ila anak. Sa nagahunahona sila nga ayhan didto Sia upod sang ila mga kaupdanan, wala sila maglangkag. Wala sapayan nga bataon Sia subong nga amo Sia, nagasalig sila sa Iya sing malig-on, nga nagapaabot nga kon kinahanglan, handa Sia sa pagbulig sa ila, nga nakahibalo sang ila kinahanglan subong nga Iya ginabuhat sa walay langan. Apang karon ang ila kahadlok nagtubo. Ginpangita nila Sia sa ila mga kaupdanan, apang wala sing pulos. Sa kakugmat nadumdoman nila kon daw ano ang pagtinguha ni Herodes sa paglaglag sa Iya sang lapsag pa Sia. Ang madulom nga balatyagon nagpuno sang ila tagipusoon. Sing mapait ginbasol nila ang ila kaugalingon.AK1 88.3

  Nagbalik sila sa Jerusalem sa pagpangita sa Iya. Sang madason nga adlaw, samtang nagaimpon sila sa mga manogsimba sa templo, ang kilala nga tingog naglambot sa ila. Indi sila sarang makasayop, kay wala sing iban nga tingog nga kaangay sang Iya, talahuron kag hanuot, kag puno sing melodiya.AK1 89.1

  Sa bulothoan sang mga rabbi nakita nila si Jesus. Sa nagkalipay subong nga amo sila, indi sila makalimot sang ila kasubo kag kalangkag. Sang yara Sia kaupod nila liwat, ang iloy nagsiling, “Anak, ngaa bala naghimo Ka sa amon sing subong? Yari karon, ang Imo amay kag ako nagpangita sa Imo nga nagakasubo.”AK1 89.2

  “Ngaa bala nga nagpangita kamo sa Akon?” ang sabat ni Jesus. “Wala bala kamo makahibalo nga kinahanglan nga yara Ako sa balay sang Akon Amay?” Kag samtang daw wala sila makahangop sang Iya mga pulong, gintudlo Niya sila sa ibabaw. Sa Iya nawong may kapawa nga ila ginkatingalahan. Ang pagkadiosnon nagalabay paagi sa tawhanon. Sang pagpakita nila sa Iya sa templo, nagpamati sila kon ano ang nagaligad sa tunga Niya kag sang mga rabbi, kag natingala sila sa Iya mga pakiana kag mga sabat. Ang Iya mga pulong nag- pahayag sang mga panghunahona nga indi gid pagalimutan.AK1 89.3

  Kag ang Iya pakiana sa ila may leksyon. “Wala bala kamo,” ang pulong Niya, “makahibalo nga kinahanglan nga yara Ako sa balay sang Akon Amay?” Si Jesus may bulohaton nga tungod sini nagkari Sia sa kalibutan nga pagbuhaton; apang si Jose kag si Maria nagpatumbaya sang ila. Ginpahayag sa ila sang Dios ang mataas nga dungog bangod sa pagtulin sa ila sang Iya Anak. Ang Balaan nga mga manogtunda nagtuytoy sang dalan ni Jose agod sa pagtipig sang kabuhi ni Jesus. Apang sa bug-os nga nalimutan nila Sia, nga kuntani indi nila dapat paglimutan sa isa ka tion. Kag sang naumpawan sila sa ila paglangkag, wala nila pagsabdunga ang ila kaugalingon, kundi ginbasol nila Sia.AK1 90.1

  Kinaugali sa mga ginikanan ni Jesus sa pagkabig sa Iya subong ila kaugalingon nga anak. Yara Sia kaupod nila adlawadlaw, ang Iya kabuhi sa madamo nga bagay nagakaangay man sang iya sang iban nga mga anak, kag maiwat sa ila ang pagkilala nga Sia Anak sang Dios. Yara sila sa katalagman sa pagkahulog sa pag-abiabi sang pagpakamaayo nga ginahatag sa ila sa atubangan sang Manunobos sang kalibutan. Ang kasubo sang ila pagbulag gikan sa Iya, kag ang malulo nga pagsabdong nga ginpahayag sang Iya mga pulong, gintuyo sa pagpatalupangod sa ila sang pagkabalaan sang ila buI lohaton.AK1 90.2

  Sa Iya pagsabat sa Iya iloy, ginpahayag ni Jesus sa nahauna nga tion nga nahangpan Niya ang Iya kaangtanan sa Dios. Sa wala pa Sia matawo ang manogtunda nagsiling ka Maria, “Mangindako Sia, kag tawgon nga Anak sang Labing Mataas; kag ang Ginuong Dios magahatag sa Iya sang trono sang Iya amay nga si David, kag magahari Sia sa panimalay ni Jacob sa gihapon.” Lucas 1:32, 33. Ginpamalandong ni Maria ining mga pulong sa iya tagipusoon; apang samtang nagatuo sia nga ang iya anak amo ang Mesias sang Israel, wala niya mahangpi ang Iya bulohaton. Karon wala sia makahangop sang Iya mga pulong; apang nahibaloan niya nga ginapanghiwala Niya ang Iya pagkahimata kay Jose, kag ginpahayag Niya ang Iya pagka-Anak sang Dios.AK1 90.3

  Wala ginapanghiwala ni Jesus ang Iya relasyon sa Iya dutan-on nga mga ginikanan. Halin sa Jerusalem, nagpauli Sia kaupod nila, kag nagbulig sa ila pagpangabuhi. Ginhipsan Niya sa Iya kaugalingon nga tagipusoon ang tinago sang Iya bulohaton, nga nagahulat sing mapailubon sang tinangdoan nga tion sa pagsugod sang Iya bulohaton. Sa napulogwalo ka tuig sa tapos nakilala Niya ang higot nga nagahigot sa Iya sa puloy-an sa Nasaret, kag ginbuhat Niya ang mga katungdanan sang isa ka anak, isa ka utod, isa ka abyan, kag isa ka banwahanon.AK1 91.1

  Sang ginbuksan kay Jesus ang Iya bulohaton sa templo, ginlikawan Niya ang pagpakig-ugyon sa kadaman. Handom Niya ang pagpauli halin sa Jerusalem sing malinong, upod sadtong nakahibalo sang tinago sang Iya kabuhi. Bangod sa pag-alagdan sa Paskua, ang Dios nagatinguha sa pagtawag sa Iya mga tinawo gikan sa ila kalibutanon nga mga talatapon, kag sa pagpadumdom sa ila sang Iya makatingala nga bulohaton sa pagluwas sa ila gikan sa Ehipto. Sa sining bulohaton buot Sia nga makita nila ang ginsaad nga kaluwasan gikan sa sala. Subong nga ang dugo sang ginihaw nga kordero nagsagang sang mga puloy-an sang Israel, subong man sini ang dugo ni Kristo kinahanglan magluwas sang ila mga kalag; apang sarang sila maluwas paagi kay Kristo lamang kon bangod sa pagtuo himuon nila ang Iya kabuhi subong ila kaugalingon. May yara lamang nga gahom sa pag-alagdan nga simbolo kon nagatuytoy ini sa mga manogsimba pakadto kay Kristo subong ila personal nga Manlulowas. Buot ang Dios nga pagtuytoyan sila sa pagtuon sing mapinangamuyoon kag sa pagpama- landong nahanungod sa bulohaton ni Kristo. Apang sang paghalin sang mga kadam-an gikan sa Jerusalem, ang kakunyag sang panlakatan kag paghiliupod sosyal sa tama kasunson naglibang sang ila hunahona, kag ang pagalagdan nga ila nasaksihan nalimutan. Ang Manlulowas wala mawili sa ila pag-inupdanay.AK1 91.2

  Tungod nga si Jose kag si Maria kinahanglan magpauli gikan sa Jerusalem nga silahanon lamang upod ni Jesus, naglaom Sia sa pagdala sang ila hunahona pakadto sa mga tagna nahanungod sang pag-antos sang Manlulowas. Sa Kalbaryo nagtinguha Sia sa pagpamag-an sang kalisod sang Iya iloy. Nagahunahona Sia nahanungod sa iya karon. Si Maria kinahanglan magsaksi sang Iya ka! tapusan nga kasakit kag buot ni Jesus nga mahangpan niya ang Iya bulohaton, agod pagpabakuron sia sa pagbatas, kon ang espada maglapos sa iya kalag. Subong nga si Jesus nakabulag sa Iya, kag ginpangita niya Sia nga nagakasubo sa tatlo ka adlaw, subong man sini kon pag-ihalad Sia tungod sang mga sala sang kalibutan, madula Sia liwat gikan sa iya sa tatlo ka adlaw. Kag sa Iya pagguwa gikan sa lulobngan, ang iya kasubo magabaylo liwat sa kalipay. Apang daw ano kuntani kaayo nga sarang niya mabatas ang kasakit sang Iya kamatayon kon nahangpan niya ang mga kasulatan nga sa sini karon gintinguhaan Niya sa pagpatalupangod!AK1 92.1

  Kon ginpabilin ni Jose kag ni Maria ang ila hunahona sa Dios bangod sa pagpamalandong kag pangamuyo, kuntani nakilala nila ang pagkabalaan sang ila bulohaton, kag wala nila kuntani malimuti si Jesus. Bangod sa isa ka adlaw nga pagpatumbaya nadula nila ang Manlulowas; apang nagkinahanglan sila sing tatlo ka adlaw sa pagpangita sa Iya nga nagalangkag. Subong man sini sa aton; bangod sa walay pulos nga sugilanon, malaot nga mga pulong, ukon pagpatumbaya sang pangamuyo, sarang naton sa isa ka adlaw madula ang pagtambong sang Manlulowas, kag ayhan kinahanglan ang ma- damo nga mga adlaw sang masubo nga pagpangita agod makita Sia, kag mapabalik ang paghidaet nga nadula naton.AK1 92.2

  Sa aton pag-inupdanay, kinahanglan kita mag-andam basi malimutan naton si Jesus, pabayaan ang pagtalupangod nga wala na Sia upod naton. Kon paglibangon kita sa kalibutanon nga mga butang sa bagay nga wala kita nagahunahona sa Iya, nga sa Iya nasentro ang aton paglaom sang dayon nga kabuhi, ginapabulag naton ang aton kaugalingon gikan kay Jesus kag gikan sa mga manogtunda nga langitnon. Ining balaan nga mga tinuga indi makapabilin sa duog sa diin ang pagtambong sang Manlulowas wala ginakinahanglan, kag ang Iya dipagtambong wala sing tanda. Ini among kabangdanan kon ngaa ang pagpakaluya masunson makita sa tunga sang nagapakasumolunod ni Kristo.AK1 93.1

  Madamo ang nagatambong sa balaan nga mga pag alagdan, kag ginapabaskog kag ginalipay sang pulong sang Dios; apang bangod sa pagpatumbaya sa pagpamalandong, pagpulaw, kag pangamuyo, madula nila ang pagpakamaayo, kag masapwan nila ang ila kaugalingon nga labi kakulang sang sa wala pa sila makabaton. Sa masunson ginabatyag nila nga ang Dios nagmatig-a sa ila. Indi nila makita nga ang sayop yara sa kaugalingon. Bangod sa pagpahamulag sang ila kaugalingon gikan kay Jesus, gintakpan nila ang kapawa sang Iya pagtambong.AK1 93.2

  Labi kaayo sa aton kon pagagamiton naton ang isa ka takna nga mapuslanon sa tagsa ka adlaw sa pagpamalandong sang kabuhi ni Kristo. Kinahanglan naton kuhaon ini sing maid-id, kag tugotan ang hunahona sa paghangop sang tagsa ka talan-awon, ilabi na gid ang kahingapsan nga mga hitabo. Sang nagapabilin kita sa sini nga bagay sa Iya dako nga halad tungod sa aton, ang aton pagsalig sa Iya magalabi ka mapinadayunon, ang aton gugma magainit, kag pagapun-an kita sing labi sang Iya Espiritu. Kon buot kita pagluwason sa katapusan,kina- hanglan kita magtuon sang leksyon sa paghinulsol kag pagpaubos sa tiilan sang krus.AK1 93.3

  Sa nagainupdanay kita sing tingob, manginpagpakamaayo kita sa isa kag isa. Kon kita iya ni Kristo, ang aton labing matam-is nga hunahona mangin-ayon sa Iya. Pagahigugmaon naton ang paghambal nahanungod sa Iya; kag sa nagasugilanon kita ang isa kag isa nahanungod sang Iya gugma, ang aton tagipusoon pagapahumokon sang diosnon nga mga inpluensia. Sa pagtulok sang kagayon sang Iya karakter, “ginabalhin” kita “sa Iya kaangay gikan sa isa ka himaya pa himaya.” 2 Cor. 3:18.AK1 94.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents