Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 11—Ang Bautismo

  ANG balita nahanungod sang manalagna sa kahanayakan kag sang iya makatilingala nga pahibalo, naglapnag sa bug-os nga Galilea. Ang balita naglambot tubtob sa mga tag-uma sa labing maligwin nga mga banwa sa kabakuloran, kag sa mga mangingisda sa ubay sang dagat, kag sa sining yano kag hanuot nga tagipusoon nakakita sang iya labing matuod nga pagbaton. Sa Nasaret ginsugid sa pamandayan ni Jose kag ang Isa nakakilala sang panawag. Sang nagbiya Sia sa Iya matagadlaw nga pagpangabudlay, nagpaalam Sia sa Iya iloy, kag nagsunod sa Iya mga kasimanwa nga nagadugok sa Jordan.AK1 126.1

  Si Jesus kag si Juan Bautista magpakaisa, kag hapiit sila sa kabangdanan sang ila pagkatawo; apang wala sila sing tuhoy nga pagkilalahay. Ang kabuhi ni Jesus gingamit sa Nazaret sa Galilea; ang iya ni Juan, didto sa kahanayakan sa Judea. Sa tunga sang malapad nga ginkalainan sa mga palibot, nagkabuhi sila nga isahanon, ang isa kag isa, kag wala sila sing paghibaloay. Ang Dios nagtangdo sini. Wala sing kahigayunan ang dapat ihatag sa pagsiling nga naghimbon sila sing hiusa sa pagsakdag sang ginasiling sang tagsatagsa.AK1 126.2

  Nakilala ni Juan ang mga hitabo sa kaangtanan sang pagkatawo ni Jesus. Nabatian sang mga rabbi. Nahiba- loan niya ang Iya walay sala nga kabuhi, kag nagatuo nga Sia among Mesias; apang nahanungod sini wala sia sing pat-od nga pagsalig. Ang kamatuoran nga si Jesus sa madamo nga tuig nagpabilin nga wala makilal-i, nga wala maghatag sing pinasahi nga kapahayagan nahanungod sang Iya bulohaton, naghatag sing kabangdanan sa pagduhadoha kon bala Sia amo ang Isa nga Ginsaad. Ang Manogbaptis, wala sapayan sini, naghulat nga may pagtuo, nga sa kaugalingon nga panag-on sang Dios ang tanan pagaipahayag sing maathag. Ginpahayag sa iya nga ang Mesias magatinguha nga pagbaptisan sa iya kamot, kag ang isa ka tanda sang Iya diosnon nga karakter niyan pagaihatag. Sa sini nga bagay sarang sia makapahayag sa Iya sa mga tawo.AK1 126.3

  Sang pagkari ni Jesus nga pagbautismohan, nakilala ni Juan sa Iya ang kaputli sang karakter nga wala gid niya makita sa bisan kay sin-o nga tawo. Ang inpluensia gid sang Iya pagpakita balaan kag nagahatag sing solemne nga inspirasyon. Sa tunga sang mga kadam-an nga nagdugok sa iya sa Jordan, nabati-an ni Juan ang mahagnop nga sugilanon sang kalautan, kag nasugata niya ang mga kalag nga nagahuyhoy tungod sang lulan sang madamo nga mga sala; apang wala gid siya makasugata sing isa ka tinuga nga tawhanon nga may inpluensia nga tama kadiosnon. Tanan ini nagakasinanto sadtong ginpahayag kay Juan nahanungod sang Mesias. Apang nagduhadoha sia sa pagtuman sang ginapangabay ni Jesus. Paano ang pagkasarang niya sia nga makasasala sa pagbautismo sa Isa nga Walay sala? Kag ngaa dapat Sia magpasakop sa seremonya nga amo ang pagtuad sang sala nga pagatinloan samtang indi Sia kinahanglan sa paghinulsol?AK1 127.1

  Sang pagpangayo ni Jesus nga pagbautismohan, si Juan nag-isol nga nagsiling, “Ako ang may kinahanglan nga bautismohan Nimo, kag Ikaw nagakari sa akon?” Sing malulo apang malig-on si Jesus nagsabat, “Pabayai ini karon, kay amo ini ang nagakaigo sa aton sa pagtuman sang bug-os nga pagkamatarong.” Kag nagsugot si Juan kag dalhon ang Manlulowas sa Jordan, kag ilubong Sia sa idalom sang tubig. “Sa gilayon nagtakas Sia sa tubig,” kag nakita ni Jesus, “nabuksan sa Iya ang mga langit kag Iya nakita ang Espiritu sang Dios nga nagapanaog subong sang salampati kag nagkunsad sa ibabaw Niya.”AK1 127.2

  Si Jesus wala magbaton sang bautismo subong pagtuad sang sala sa Iya kaugalingon. Ginpakilala Niya ang Kaugalingon upod sa mga makasasala, nga nagakuha sing mga tikang nga aton ginakuha, kag nagabuhat sang bulohaton nga kinahanglan naton himuon. Ang Iya kabuhi nga mainantuson kag mapailubon sa tapos sang Iya bautismo, amo man ang isa ka huwaran para sa aton.AK1 129.1

  Sang pagtakas Niya sa tubig, nagduko si Jesus sa pagpangamuyo sa pangpang sang suba. Ang isa kabag-o kag importante nga panahon ginbuksan sa atubangan Niya. Karon yara Sia sa labi kasangkad nga duog, sa pagsugod sang pagpakig-away sang Iya kabuhi. Wala sapayan nga Prinsipe Sia sang Paghidaet, ang Iya pagkari kinahanglan manginsubong sa paggabot sa tagob sang isa ka espada. Ang ginharian nga ginkarian Niya sa pagtukod nagasumpong sa sadtong ginahandom sang mga Judio. Sia nga among sadsaran sang seremonya kag bulohaton sang Israel pagakabigon subong iya kaaway kag manoglaglag. Sia nga nagbantala sang kasugoan sa Sinai pagatagudilian subong isa ka manoglapas. Sia nga nagkari sa pagbali sang gahom ni Satanas pagaisumbong subong Beelzebub. Wala sing isa sa ibabaw sang duta ang nakahangop sa Iya, kag sa tion sang pagpangabudlay kinahanglan Sia sa gihapon maglakat nga isahanon lamang. Sa bug-os Niya nga kabuhi ang Iya iloy kag ang Iya mga utod wala makahangop sang Iya bulohaton. Bisan pa ang Iya mga gintuton-an wala makahangop sa Iya. Nagpuyo Sia sa walay katubtoban nga kapawa, subong isa upod sa Dios, apang ang Iya kabuhi sa duta kinahanglan gamiton nga isahanon lamang.AK1 129.2

  Subong isa upod naton, kinahanglan Niya dalhon ang lulan sang aton paglapas kag pagkakailo. Ang Isa nga Walay Sala kinahanglan magbatyag sang kahuloyan sang sala. Ang nagahigugma sang paghidaet kinahanglan magpuyo upod sang palasuay, ang kamatuoran kinahanglan magpuyo upod sang butigon, ang putli upod sang mahigko. Ang tagsa ka sala, ang tagsa ka binahinbahin, ang tagsa ka manog dagta nga kailigbon nga gindala sang manoglapas, nagapintas sang Iya espiritu.AK1 130.1

  Dapat Sia, nga isahanon, maglakat sa dalanon; kina-hanglan Sia, nga isahanon, magdala sang lulan. Sa ibabaw Niya, Sia nga nag-uba sang Iya himaya kag nagbaton sang kaluyahon nga tawhanon, ang pagtubos sang kalibutan kinahanglan itungtong. Nakita Niya kag ginbatyag ini tanan, apang ang Iya tinutoyo nagpabilin nga malig-on. Sa Iya butkon nagasandig ang kaluwasan sang nahulog nga kaliwat, kag gin-untay Niya ang Iya kamot sa pagdawat sang kamot sang Gamhanan nga Gugma.AK1 130.2

  Ang pagtulok sang Manlulowas daw nagalapos sa langit sa ginaula Niya ang Iya kalag sa pangamuyo. Nahibaloan Niya sing maayo kon daw ano ang pagpatig-a sang sala sang tagipusoon sang mga tawo, kag kon daw ano kaiwat sa ila ang paghangop sang Iya bulohaton, kag pagbaton sang ila pagkadimatinuohon, sa pagbugto sang talikala nga gingapos ni Satanas sa ila, kag sa ila kaayuhan, sa paglutos sang manoglaglag. Nagapangayo Sia sing saksi nga ang Dios nagabaton sang tawhanon sa lawas sang Iya Anak.AK1 130.3

  Wala gid sadto makabati ang mga manogtunda sinang pangamuyo. Ginahandom nila ang pagdala sa ila hinigugma nga Pangulo sang isa ka balita sang pagpasalig kag paglipay. Apang indi; ang Amay mismo amo ang magasabat sang ginapangayo sang Iya Anak. Gikan gid sa trono nagaiwag ang silak sang Iya himaya. Ang mga langit ginabuksan, kag sa ibabaw sang ulo sang Manlulowas nagapanaog ang dagway kaangay sang sa- lampit sa labing putli nga silak—igo nga simbolo Niya, nga mahangop kag mapainuboson.AK1 130.4

  Sa kadam-an nga nagdugok sa Jordan, diutay, luwas kay Juan, ang nakahangop sang langitnon nga palananawon. Apang ang pagkasolemne sang diosnon nga pagtambong nagpahuway sa ibabaw sang katilingban. Ang mga tawo nagtindog sing mahipos nga nagatulok kay Kristo. Ang Iya bayhon ginabasyahan sang kapawa nga nagalibot sa trono sang Dios. Ang Iya nagatanga nga nawong ginahimaya subong nga wala gid nila makita sadto sa nawong sang tawo. Kutob sa nagabukas nga langit ang isa ka tingog nabatian, “Ini hinigugma Kong Anak, nga sa Iya mahamuot Ako.”AK1 131.1

  Ini nga mga pulong nga nagapalig-on, ginhatag sa pagpatubo sing pagtuo sa sadtong nagasaksi sang talanawon, kag sa pagpabakod sa Manlulowas sa Iya bulohaton. Wala sapayan nga ang mga sala sang malalison nga kalibutan gintungtong kay Kristo, wala sapayan nga sang pagpaubos sa pagsuklob sa Iya kaugalingon sang aton nahulog nga kinaugali, ang tingog kutob sa langit nagpahayag nga Sia among Anak sang Walay Katubtoban.AK1 131.2

  Si Juan gintandog sing madalom sang nakita niya nga si Jesus nagduko sa pag-ampo nga may luha sa mga mata, sang kahamuot sang Amay. Sa nagalibot ang himaya sang Dios sa Iya, kag ang tingog kutob sa langit nabatian, nakilala ni Juan ang timaan nga ginsaad sang Dios. Nahibaloan niya nga ang iya ginbaptisan amo ang Manunobos sang kalibutan. Ang Espiritu Santo nagkunsad sa ibabaw Niya, sang pag-untay niya sang iya kamot kay Jesus, nagsinggit sia, “Yari karon, ang Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan.”AK1 131.3

  Wala sing sin-o sa mga nagapamati, lakip ang manoghambal gid, nakahangop sining mga pulong, “ang Kordero sang Dios.” Sa Bukid sa Moria si Abraham nakabati sang pakiana sang iya anak, “Amay ko, . . . diin bala ang kordero sa halad-nga-sinunog?” Ang amay nagsabat, “Ang Dios iya magaaman sang kordero sa halad- nga-sinunog, anak Ko.” Gen. 22:7, 8. Kag sa kordero nga gin-aman sing diosnon sa duog ni Isaak, nakita ni Abraham ang simbolo Niya, Sia nga pagapatyon tungod sang sala sang mga tawo. Ang Espiritu Santo bangod kay Isaias, sa halimbawa, nagtagna nahanungod sa Manlulowas, “Subong sang kordero nga ginadul-ong sa ihawan,” “kag ang Ginuo nagpapas-an sa Iya sang kalaotan nga tanan,” (Isaias 53:7, 6); apang ang Israel wala makahangop sang leksyon. Madamo sa ila nagakabig sang mga dulot nga halad kaangay gid sang pagkabig sang mga hentil sang ila mga halad—subong dulot nga bangod sini sarang nila mapaumpawan ang Dios. Ang Dios buot magtudlo sa ila nga gikan sa Iya kaugalingon nga gugma ang dulot nagagikan sa pagpasaguli sa ila sa Iya kaugalingon.AK1 131.4

  Kag ang pulong nga ginhambal kay Jesus sa Jordan, “Ini Akon Anak nga sa Iya nagakahamuot Ako,” ginapatungod sa mga tawo. Ang Dios naghambal kay Jesus subong aton tiglawas. Sa tanan naton nga mga sala kag kaluyahon, wala kita ginasubol subong walay pulos. “Ginbaton Niya kita sa Iya Hinigugma.” Efeso 1:6 (K.J.V.). Ang himaya nga nagpahuway sa ibabaw ni Kristo among isa ka panaad sang gugma sang Dios para sa aton. Ini nagasugid sa aton sang gahom sang pangamuyo—kon paano ang paglambot sang tingog nga tawhanon sa idulongog sang Dios, kag ang aton mga pag-ampo pagabatunon sa mga hulot sang langit. Bangod sa sala, ang duta gin-utod gikan sa langit, kag indi makapakighambal; apang si Jesus nagsugpon sini liwat sa duog sang himaya. Ang Iya gugma naglibot sa tawo, kag naglambot sa labing mataas nga langit. Ang kapawa nga nagiwag sa ulo sang aton Manlulowas gikan sa bukas nga ganhaan, magaiwag sa ibabaw naton sa nagapangamuyo kita agod pagbuligan batok sa panulay. Ang tingog nga naghambal kay Jesus nagahambal sa tagsa ka kalag, Ini Akon nga hinigugma nga Anak, nga sa iya nahamuot Ako.AK1 132.1

  “Mga hinigugma, karon mga anak kita sang Dios; wala pa mapahayag kon mangin-amo kita, apang nahibaloan ta nga kon magpahayag Sia manginkaangay kita Niya, kay makita ta Sia subong nga Sia gid.” 1 Juan 3:2. Ginbuksan sang aton Manunobos ang dalan. agod ang labing makasasala, ang labing imol, ang labing pinigos, kag talamayon, sarang makapalapit sa Amay. Ang tanan sarang makaano sing isa ka puloy-an sa balay nga gin-aman ni Jesus. “Ang mga pulong sang balaan, ang matuod, nga may iya sang yabi ni David, nga nagabukas kag wala sing magatakop, kag nagatakop kag wala sing nagabukas; . . . yari karon, ginbutang Ko sa imo atubangan ang gawang nga nabuksan, nga wala sing makatakop.” Bug. 3:7, 8.AK1 133.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents