Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 12—Ang Pagsulay

  “KAG si Jesus, nga puno sang Espiritu Santo, nagbalik gikan sa Jordan, kag gintuytoyan sang Espiritu sa kamingawan.” Ang mga pulong ni Marcos sa gihahapon labi nga may kahulogan. Nagasiling sia, “Sa gilayon gindaldal Sia sang Espiritu pa kamingawan. Kag didto Sia sa kamingawan sing kap-atan ka adlaw, nga ginsulay ni Satanas; kag Sia upod sang mga sapat nga talunon.” “Kag wala Sia magkaon sing bisan ano sa sadtong mga adlaw.”AK1 134.1

  Sang gindala si Jesus pakadto sa kamingawan nga pagsulayon, gindala Sia sang Espiritu sang Dios. Wala Niya pag-agdaha ang panulay. Nagkadto Sia sa kamingawan nga isahanon lamang, sa pagpamalandong sang ginsugo sa Iya kag sang Iya bulohaton. Bangod sa pagpuasa kag pangamuyo kinahanglan Niya pagwagkusan ang Iya kaugalingon sa paglakat sa dalan nga namansahan sang dugo. Apang nahibaloan ni Satanas nga ang Manlulowas nagkadto sa kamingawan, kag naghunahona sia nga ini amo ang labing maayo nga tion sa pagpalapit sa Iya.AK1 134.2

  Gamhanan nga kasaba para sa kalibutan yara sa katalagman sa sumponganay sa tunga sang Prinsipe sang kapawa kag sang pangulo sang ginharian sang kadudolman. Sa tapos ginsulay ang tawo sa pagpakasala, sis a- tanas nagsiling nga ang duta iya, kag ginkabig niya ang ka-ugalingon subong prinsipe sining kalibutan. Tungod sa pag-ilog sa iya kaugalingon nga kinaugali sang amay kag iloy sang aton kaliwat, naghunahona sia sa pagtukod diri sang iya ginharian. Ginpahayag niya nga ang mga tawo nagpili sa iya subong ila hari. Paagi sa iya paggahom sa mga tawo, ginharian niya ang kalibutan. Nagkari si Kristo sa pagbali sang ginaako ni Satanas. Subong Anak sang Dios, si Kristo magatindog nga matinumanon sa Dios. Sa sini nga bagay makita nga si Satanas wala sing himpit nga paggahom sang tawhanon nga kaliwat, kag nga ang iya pag-ako sini nga kalibutan butig. Ang tanan nga buot maluwas gikan sa iya gahom pagabuhian sing hilway. Ang ginharian nga nadula ni Adan bangod sa sala pagaiuli.AK1 134.3

  Kutob sa pagpahibalo sa man-og sa Eden, “Butangan Ko sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi, kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat,” (Gen. 3:15) nakahibalo si Satanas nga wala sia sing himpit nga paggahom sang kalibutan. Makita sa mga tawo ang pagpanghikot sang gahom nga nagasumpong batok sa iya paggahom. Sa dako nga kawili ginbantayan niya ang mga halad nga ginahalad ni Adan kag sang iya mga anak. Sa sining mga seremonya nahangpan niya ang simbolo sang pagpakighambal sa tunga sang duta kag sang langit. Nagtapat sia sa iya kaugalingon sa pagsablag sini nga pagpakighambal. Ginpahayag niya sing sayop ang Dios, ginpahayag man niya sing sayop ang mga seremonya nga nagatudlo sa Manlulowas. Gintuytoyan ang mga tawo sa pagkahadlok sa Dios subong isa nga nagakalipay sa ila kalaglagan. Ang mga halad nga kinahanglan magpahayag sang Iya gugma ginahalad lamang sa pagpabahaw sang Iya kasingkal. Ginapukaw ni Satanas ang malaot nga mga balatyagon sang mga tawo agod sa pagpalig-on sang iya paggahom sa ila. Sang paghatag sang sinulat nga pulong sang Dios, gintun-an ni Satanas ang mga tagna sang pagkari sang Manlulo- was. Sa kaliwatan kag kaliwatan nagpangabudlay sia sa pagbulag sang mata sang mga tawo sa sining mga tagna agod sarang nila masikway si Kristo sa Iya pagkari.AK1 135.1

  Sang pagkatawo ni Jesus, nahibaloan ni Satanas nga ang Isa nagkari nga may diosnon nga sugo sa pagkasaba sang iya ginharian. Nagkurog sia sa balita nga nagapamatuod sang kagamhanan sang bag-ong natawo nga Hari. Nahibaloan sing maayo ni Satanas ang palangakuan ni Kristo sa langit subong Hinigugma sang Amay. Nga ang Anak sang Dios kinahanglan magkari sa sining duta subong nga tawo, napuno sa iya sing katingala kag may kahadlok. Indi sia sarang makatungkad sang tinago sining dako nga halad. Ang iya maiyaiyahon nga kalag indi sarang makahangop sina nga gugma sa dinayaan nga kaliwat. Ang himaya kag ang paghidaet sang langit, kag ang kalipay sa pagpakighambal sa Dios, nahangpan sing tama ka dulom sang mga tawo; apang nasayuran sing maayo ni Lusiper ang manogtabon nga kerubim. Tungod nga nadula niya ang langit, nagtapat sia sa pagtimalos bangod sa pagpaambit sa iban sang iya pagkahulog. Ini pagabuhaton niya bangod sa pagtuytoy sa ila sa pagpanubo sang langitnon nga mga butang, kag ipahamtang ang ila tagipusoon sa mga butang sa duta.AK1 136.1

  Indi sa walay kasablagan kinahanglan magdaog ang Pangulo sang langit sang kalag sang mga tawo sa Iya ginharian. Kutob sa tion nga bata pa Sia sa Betlehem, sa walay langan ginagubat Sia sang malaot. Ang larawan sang Dios makita kay Kristo, kag sa mga konsilyo ni Satanas gintapatan ang paglutos sa Iya. Wala sing tinuga nga tawhanon nga nagkari sa kalibutan kag makapalagyo gikan sa gahom sang manogdaya. Ang mga kusog sang paghimbon sang kalaot ginpahamtang sa alagyan Niya sa pag-away batok sa Iya, kag kon sarang mahimo, sa paglutos sa Iya.AK1 136.2

  Sa pagbautismo sa Manlulowas, si Satanas yara sa tunga sang mga saksi. Nakita niya ang himaya sang Amay nga nagalandong sa Iya Anak. Nabatian niya ang tingog ni Jehoba nga nagapamatuod sang pagkadiosnon ni Jesus. Kutob sang pagpakasala ni Adan, ang kaliwat nga tawhanon gin-utod gikan sa pagpakighambal sa Dios; ang paghiambitay sa tunga sang langit kag sang duta ginbuhat paagi kay Kristo; apang karon nga si Jesus nagkari sa “kaanggid sang makasasala nga unod” (Roma 8:3), ang Amay gid naghambal. Sadto nagapakighambal Sia sa tawo paagi kay Kristo; karon nagapakighambal Sia sa tawo sa kay Kristo. Naglaom si Satanas nga ang kangil-ad sang Dios batok sa kalaot magadala sang walay katubtoban nga pagbulagay sa tunga sang langit kag sang duta. Apang karon ginpahayag nga ang pagangtanay sa tunga sang Dios kag sang tawo gin-uli.AK1 136.3

  Nakita ni Satanas nga kinahanglan sia magdaog ukon pagadaugon. Ang kasaba sang inaway nagalakip sing tama kadamo nga pagaitulin sa iya sumolunod nga mga manogtunda. Kinahanglan sia sing personal nga magdumala sang inaway. Ang tanan nga kusog sang pagkamalalison gintipon batok sa Anak sang Dios. Si Kristo ginbuhat nga iliguon sang tanan nga hinganiban sang impierno.AK1 137.1

  Madamo ang nagatulok sa sining inaway sa tunga ni Kristo kag ni Satanas subong nga wala sing pinasahi nga kahilabtanan sa ila kaugalingon nga kabuhi; kag sa ila ini may diutay nga kawili. Apang sa sulod sang tagsa ka tagipusoon ining pagsumponganay ginasulit. Wala gid nagabiya ang isa gikan sa kubay sang kalaot pakadto sa bulohaton sang Dios sa wala nagasugata sang atake ni Satanas. Ang mga pag-ulog-ulog nga ginbatonan ni Kristo among yadtong nasapwan naton nga tama kaiwat nga pagsumpongon. Ginadaldal sila Iya sa labi kadako nga bagay subong nga ang Iya karakter labi man kataas sang sa aton. Sa makahaladlok nga kabug-aton sang mga sala sang kalibutan sa ibabaw Niya, si Kristo nagtindog sa sanghiran sa gana sa pagkaon, sa gugma sa kalibutan, kag sa gugma sa pakitakita nga nagadulong sa palabilabi. Ini sila amo ang mga pagsulay nga naglandas kay Adan kag kay Eba, kag sing mahapos magalandas man sa aton.AK1 137.2

  Gintudlo ni Satanas ang sala ni Adan subong pamatuod nga ang kasugoan sang Dios indi matarong, kag indi sarang matuman. Sa aton pagkatawhanon, pagatubuson ni Kristo ang pagkahulog ni Adan. Apang sang gingubat sang manunolay si Adan, wala sing patubas sang sala ang nakita sa iya. Nagtindog sia sa kusog sang himpit nga pagkalalaki, nga may bug-os nga kapag-on sang hunahona kag lawas. Ginlibutan sia sang himaya sang Eden, kag nagapakighambal sia adlawadlaw sa mga langitnon nga tinuga. Indi amo ini sa kay Jesus sang pagsulod Niya sa kamingawan sa pag-alima kay Satanas. Sa apat kalibo katuig ang kaliwat nag-usmod sa lawasnon kag kusog, sa gahom sa utok, kag sa kapuslanan moral; kag gindala ni Kristo sa ibabaw Niya ang kaluyahon sang pinausmod nga tawhanon. Lamang sa sini nga bagay nga sarang Niya maluwas ang tawo gikan sa labing manubo nga kadalomon sang iya pagkamalaot.AK1 138.1

  Madamo ang nagasiling nga indi gid mahimo ang paglandas kay Kristo o sang panulay. Niyan indi Sia sarang mapahamtang sa duog ni Adan; indi Sia sarang makadangat sang pagdaog nga wala madangat ni Adan. Kon may aton kita nga pagtilaw nga labi pa kaiwat sang sa iya ni Kristo, niyan Sia sarang makatabang sa aton. Apang ang aton Manlulowas nagsuklob sang kinaugali sang tawo, upod sang tanan niya nga salabton. Wala kita sing ano nga pagbatason nga wala Niya pagbatasa.AK1 138.2

  Sa kay Kristo, subong sa balaan nga minyo sa Eden, ang gana sa pagkaon amo ang duta sang nahauna kag dako nga pagsulay. Kon diin sumogod ang kalaglagan, didto kinahanglan magsugod ang bulohaton sa pagtubos sa aton. Subong nga sa pagpatuyang sa gana nahu- log si Adan, subong man sini, bangod sa pagdumili sang gana dapat magdaog si Kristo. “Kag sang nakapuasa Sia sing kap-atan ka adlaw kag kap-atan ka gab-i, sa ulihi gingutom Sia. Kag nagpalapit ang panulay kag nagsiling sa Iya, Kon Ikaw ang Anak sang Dios, sugoa ining bato nga mangin tinapay. Apang nagsabat Sia, Nasulat na, indi lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa ka pulong nga nagaguwa sa baba sang Dios.”AK1 138.3

  Kutob sa panag-on ni Adan tubtob sa iya ni Kristo, ang pagtuyang sang kaugalingon nagpadugang sang gahom sang gana sa pagkaon kag sang balatyagon, tubtob daw indi na sila makontrol. Sa sini nga bagay ang mga tawo nadunot kag balatianon, indi na mahimo sa ila ang pagdaog. Sa kaayuhan sang tawo, ginlandas ni Kristo bangod sa pagbatas sang labing mabaskog nga pagtilaw. Sa aton kaayuhan ginbuhat Niya ang paggahom sang kaugalingon sing labi kakusog sang gutom ukon kamatayon. Kag sa sining nahauna nga pagdaog nalakip ang iban nga mga kasaba nga nasakop sang aton tanan nga pagpakig-away batok sa gahom sang kadudolman.AK1 139.1

  Sang pagsulod ni Jesus sa kamingawan, natakpan Sia sa sulod sang himaya sang Amay. Sang nawili Sia sa pagpakighambal sa Dios, ginbayaw Sia sa ibabaw sang tawhanon nga kaluyahon. Apang nagtaliwan ang himaya, kag nabilin Sia sa pag-away batok sa panulay. Ginadusdos Sia sa tagsa ka tion. Ang Iya tawhanon nga kinaugali nagapangupos sa inaway nga nagahulat sa Iya. Sa kap-atan ka adlaw nagpuasa Sia kag nagpangamuyo. Maluya kag hag-os sa gutom, lapyo kag hago sa kasakit sa hunahona, “ang Iya nawong nasamaran sing tama, labi pa sa bisan kay sin-ong tawo, kag ang Iya dagway labi pa sa mga anak sang mga tawo.” Isa. 53: 14. Karon among kahigayunan ni Satanas. Karon naghunahona sia nga malandas niya si Kristo.AK1 139.2

  May nagkari sa Manlulowas, subong nga daw sabat sa Iya mga pangamuyo, nga isa sa dagway sang isa ka manogtunda gikan sa langit. Nagsiling sia nga may sugo sia gikan sa Dios sa pagpahayag nga ang pagpuasa ni Kristo natapos na. Subong nga ang Dios nagpadala sing isa ka manogtunda sa pagpugong sang kamot ni Abraham sa paghalad kay Isaak, subong man sini, sa nakontento Sia sang pagkahanda ni Kristo sa pag-usoy sang dalan namansahan sang dugo, ang Amay nagpadala sing isa ka manogtunda sa pagluwas sa Iya; ini amo ang balita nga gindala kay Jesus. Ang Manlulowas linuyahan sa gutom, naghandom Sia sang pagkaon sang pagpalapit ni Satanas sa Iya sing hinali. Sa nagatudlo sa mga bato nga yara sa desierto, kag nga may dagway sang tinapay, ang manunolay nagsiling, “Kon Ikaw ang Anak sang Dios, sugoa ining mga bato nga mangin tinapay.”AK1 139.3

  Wala sapayan nga nagapakita sia nga daw isa ka manogtunda sang kapawa, ining nahauna nga mga pulong naglimbong sang iya karakter. “Kon Ikaw Anak sang Dios.” Yari diri ginapakilala ang walay pagsalig. Kon abi si Jesus nagbuhat sang ginasiling ni Satanas, ini amo ang pagbaton sang pangduhadoha. Ang manunolay nagaplano sa pagpukan kay Kristo bangod sa amo man nga paagi nga nanginmadinalag-on sa kaliwat nga tawhanon sa ginsugoran. Daw ano kasampaton ang pagpalapit ni Satanas kay Eba sa katamnan! “Gali nagsiling bala ang Dios, Dili kamo magkaon sang bisan ano nga kahoy sang katamnan?” Gen. 3:1. Sa sini nga bagay tubtob diri ang mga pulong sang manunolay may kamatuoran; apang sa iya paagi sa paghambal may yara nga isa ka tabon sang pagtamay sa mga pulong sang Dios. May yara nga tago nga pagdumili, isa ka pangduhadoha sang diosnon nga pagkatutoo. Nagtinguha si Satanas sa pagtanom sa utok ni Eba sang hunahona nga ang Dios dili magabuhat sang Iya ginsiling; nga ang pagdumili sinang matahom nga bunga nagasumpong sang Iya gugma kag kaluoy sa tawo. Gani karon ang manunolay nagatinguha sa pagpabaskog kay Kristo sang iya kaugalingon nga balatyagon. “Kon Ikaw Anak sang Dios.” Ini nga mga pulong ginaukay sing mapait sa iya paino- ino. Sa tuno sang iya tingog yara ang pagpahayag sang pagkadilimatinuohon. Pagahimuan bala sang Dios ang Iya kaugalingon nga Anak sing subong? Pagabayaan bala Niya Sia sa desierto upod sang mapintas nga mga sapat, nga wala sing pagkaon, wala sing mga kaupdanan, wala sing tabang? Ginapakilala niya nga indi gid tuyo sang Dios nga ang Iya Anak mangin yara sa sina nga kahimtangan. “Kon Ikaw Anak sang Dios,” ipakita ang Imo gahom bangod sa pagtabang sa Imo kaugalingon sa sining mabaskog nga gutom. Sugoa nga ining bato mahimo nga tinapay.AK1 140.1

  Ang mga pulong gikan sa langit, “Ini hinigugma Kong Anak nga sa Iya nahamuot Ako” (Mat. 3:17), nagabagting pa sa idulongog ni Satanas. Apang nagtapat sia sa pagdaldal kay Kristo agod indi Sia magtuo sining pamatuod. Ang pulong sang Dios amo ang nagapasalig kay Kristo sang Iya diosnon nga bulohaton. Nagkari Sia sa pagpuyo subong isa ka tawo sa tunga sang mga tawo, kag ang pulong amo ang nagpahayag sang Iya pagpakigangot sa langit. Tuyo ni Satanas ang pagdaldal sa Iya agod magpangduhadoha Sia sina nga pulong. Kon ang pagsalig ni Kristo sa Dios sarang mauyog, nahibaloan ni Satanas nga ang pagdaog sa bug-os nga pagsumponganay mangin-iya. Sarang niya malandas si Jesus. Naglaom sia nga sa idalom sang kusog sang pagpalibog kag sang lakas nga kagutom, si Kristo madulaan sang pagtuo sa Iya Amay, kag magabuhat sing kalatingalahan sa Iya kaugalingon nga kaayuhan. Kon abi ginbuhat Niya ini, kuntani nagguba ang piano sang kaluwasan.AK1 142.1

  Sa nahauna nga pagkitaay ni Satanas kag sang Anak sang Dios sa inaway, si Kristo among Pangulo sang langitnon nga kasoldadosan; kag si Satanas, pangulo sang ribok sa langit, ginsubol pagguwa. Karon ang ila kahimtangan daw baliskad, kag si Satanas nagatinguha sang iya ginahunahona nga labi kabentaha. Ang isa sa labing gamhanan nga manogtunda, ang hambal niya, ginsubol gikan sa langit. Ang bayhon ni Jesus nagapakita nga Sia amo inang nahulog nga manogtunda, nga ginsikway sang Dios, kag ginbayaan sang tawo. Ang isa ka tinuga nga diosnon sarang makasakdag sang iya ginasiling bangod sa pagbuhat sing isa ka kalatingalahan; “kon Anak sang Dios, sugoa ining bato nga mangin tinapay.” Ina nga buhat sang manogtuga nga gahom, ang hambal sang manunolay, mangin-amo ang maathag nga pamatuod sang pagkadiosnon. Ini magatapos sang pagsumponganay.AK1 142.2

  Indi sa wala sing pagpakig-away nga si Jesus sarang makapamati sing hipos sa pangulo nga manogdaya. Apang ang Anak sang Dios indi dapat magpamatuod sang Iya pagkadiosnon kay Satanas, ukon sa pagsaysay sang katarungan sang Iya pagpaubos. Bangod sa pagtuman sang ginasugo sang ribok, wala sing butang nga maayo para sa tawo ukon sa himaya sang Dios ang madangat. Kon abi nagtuman si Kristo sang ginasiling sang kaaway, si Satanas sa gihapon magasiling, Ipakita sa akon ang tanda agod sarang ako makatuo nga Ikaw Anak sang Dios. Ang pamatuod wala sing pulos sa pagbungkag sang gahom sang ribok sa iya tagipusoon. Kag si Kristo indi dapat magbutang sa buhat sang diosnon nga gahom para sa Iya kaayuhan. Nagkari Sia sa pagbatas sang pagtilaw subong nga aton dapat man paghimuon, nga nagabilin sa aton sing huwaran sang pagtuo kag pagtugyan. Wala Sia magbuhat sing kalatingalahan sa Iya kaugalingon nga kaayuhan bisan diri ukon sa bisan ano nga tion sang Iya dutan-on nga kabuhi. Ang tanan Niya nga kalatingalahan ginbuhat tungod sa kaayuhan sang iban. Wala sapayan nga nakilala ni Jesus si Satanas kutob sa ginsugoran, Ang Iya kaakig wala paghangkata sa Iya pagkasaba batok sa iya. Sang ginpabakod sang handumanan sang tingog halin sa langit, nagsalig Sia sa gugma sang Iya Amay. Indi Sia buot magpakigsapol sa panulay.AK1 143.1

  Ginsugata ni Jesus si Satanas upod sang mga pulong sang Kasulatan. “Nasulat na,” ang pulong Niya. Sa tagsa ka pagsulay, ang hinganiban sang Iya pag-away amo ang pulong sang Dios. Si Satanas nagpangayo kay Kristo sing isa ka kalatingalahan subong tanda sang Iya pagkadiosnon. Apang inang labi kadako sa tanan nga kalatingalahan, isa ka malig-on nga pagsalig sa “Amo ini ang ginasiling sang Ginuo,” amo ang tanda nga indi sarang mabali. Samtang si Kristo nagapangalig-on sa sini nga tinindugan, ang manunolay indi sarang makasaplid sing bentaha.AK1 143.2

  Amo yadtong tion sang labing dako nga kaluyahon nga si Kristo gingubat sang labing mapintas nga pagsulay. Sa sini nga bagay si Satanas naghunahona nga magadaog sia. Sa sini nga paagi nakadaog sia sing pagdaog batok sa mga tawo. Kon ang kusog wala sing masarangan, kag ang gahom sang kabubot-on magluya, kag ang pagtuo mag-untat sa pagsalig sa Dios, niyan yadtong nagtindog sing madugay kag sing isganan sa katarungan, pagalandason. Ginlapyo si Moises sa kap-atan ka tuig nga pagpanlugayaw sang Israel kag sa isa ka tion gintugotan niya nga nakapalos ang iya pagtuo sa walay katubtoban nga gahom. Nahulog sia samtang yara na gid sia sa dulonan sang Duta sang Saad. Subong man sa kay Elias, nga nakatindog nga indi mationg sa atubangan ni Haring Akab, nga nag-atubang sa bug-os nga pungsod sang Israel upod sang apat ka gatos kag kaliman nga manalagna ni Baal sa ila pangulo. Sa tapos sinang makahaladlok nga adlaw sa Karmel, sang pinamatay ang butig nga mga manalagna kag ang mga tawo nagpahayag sang ila pagdampig sa Dios, si Elias nagpalagyo tungod sang iya kabuhi sa atubangan sang pagpahog sang makidiosdioson nga Jesebel. Sa sini nga bagay si Satanas nagapamintaha sang kaluyahon sang tawo. Kag sa gihapon nagapanghikot sia sa amo man nga paagi. Bisan ano nga tion ginalibutan ang isa sang mga gal-om, nga ginapalibog sang mga kahimtangan, ukon ginasakit sang kaimulon ukon kalisod, si Satanas handa sa pagsulay kag sa pagtublag. Ginaatake niya ang aton maluya nga bahin sang karakter. Ginatinguhaan niya sa pag-uyog sang aton pagsalig sa Dios, nga nagatugot sina nga kahimtangan sang mga butang. Ginasulay kita sa dili pagsalig sa Dios, sa pagduhadoha sang Iya gugma. Masunson ang manunolay nagapalapit sa aton subong sang pagpalapit niya kay Kristo, nga nagatudlo sa atubangan naton sang aton kaluyahon kag kakulangan. Nagalaom sia sa pagpaluya sang kalag, kag sa pagbuhi sang aton pagpanguyat sa Dios. Niyan pat-od sang iya tulokbon. Kon pagsugataon naton sia subong sang pagsugata sa iya ni Jesus, malikawan naton ang madamo nga kalutosan. Bangod sa pagpakigsapol sa kaaway, nagahatag kita sa iya sing bentaha.AK1 144.1

  Sang pagsiling ni Kristo sa manunolay, “Ang tawo indi lamang mabuhi sa tinapay kundi sa tanan nga pulong nga nagaguwa sa baba sang Dios,” ginasulit Niya ang mga pulong nga Iya ginhambal, kapin sa napulogapat ka gatos ka tuig nga nagligad, sa Israel: “Kag dumdomon mo ang bug-os nga dalanon nga gintuytoyan sa imo sang Ginuo nga imo Dios sining kap-atan ka tuig sa kamingawan. . . . Kag ginpapaubos ka Niya kag ginpagutman ka kag ginpakaon ka sang manna, nga wala mo makilala, ukon makilala sang imo mga ginikanan; agod nga mapakilala ka Niya nga indi lamang paagi sa kalan-on nagakabuhi ang tawo, kundi paagi sa tagsa ka butang nga nagaguwa sa baba sang Ginuo nagakabuhi ang tawo.” Deut. 8:2, 3. Sa kamingawan, kon ang tanan nga paagi sa pagpakaon wala sing masarangan, ang Dios nagpadala sa Iya mga tinawo sing manna gikan sa langit; kag ang nagakaigo kag sing dayon ginahatag. Ini nga pag-aman magatudlo sa ila nga samtang nagasalig sila sa Dios kag nagalakat sa Iya dalanon indi Sia magapatumbaya sa ila. Karon ang Manlulowas nagabuang sa buhat sang leksyon nga Iya gintudlo sa Israel. Bangod sa pulong sang Dios ang bulig ginahatag sa kasuldadosan nga Hebreohanon, kag sa amo man nga pulong ini pagaihatag kay Jesus. Ginbuhat Niya ang tion sang Dios sa pagdala sing tabang. Didto Sia sa kamingawan sa pagtuman sa Dios, kag indi Sia magabaton sing kalan-on bangod sa pagtuman sang ginasiling ni Satanas. Sa atubangan sang nagasaksi nga uniberso, nagpamatuod Sia nga diutay ang kalalat-an sa pag-antos sang bisan ano ang mahanabo sang sa pagpahilayo sa bisan ano nga bagay gikan sa kabubot-on sang Dios.AK1 145.1

  “Indi lamang mabuhi ang tawo sa tinapay, kundi sa tagsa ka pulong sang Dios.” Masunson ang sumolunod ni Kristo ginadala sa duog sa diin indi sia sarang makaalagad sa Dios kag makapadayon sang iya kalibutanon nga bulohaton. Ayhan daw nagapakita nga ang pagtuman sa iban nga tulomanon sang Dios nga maathag magaupang sang mga paagi sa pagsakdag sang pangabuhi. Pagapatuohon sia ni Satanas nga kinahanglan sia maghalad sang iya matarong nga kombiksyon. Apang ang butang lamang sa aton kalibutan nga tungod sini sarang kita makasalig amo ang pulong sang Dios. “Pangitaa anay ninyo ang ginharian sang Dios kag ang iya pagkamatarong, kag tanan ini nga butang idugang sa inyo.” Mat. 6:33. Bisan sa sini nga kabuhi indi sa kaayuhan ang pagpahilayo gikan sa kabubot-on sang aton Amay sa langit. Kon matun-an naton ang gahom sang Iya pulong, indi kita magasunod sang ginasiling ni Satanas agod may kalan-on kita ukon maluwas ang aton kabuhi. Ang aton lamang pakiana amo, Ano bala ang sugo sang Dios? kag ano ang Iya saad? Sa nahibaloan naton ini, magatuman kita sang sugo Niya, kag magasalig sa Iya saad.AK1 146.1

  Sa katapusan kag dako nga pagsumponganay batok kay Satanas, yadtong matinumanon sa Dios magatanaw nga ang tagsa ka bulig nga dutan-on paga-utdon. Tungod nga nagadumili sila sa paglapas sang Iya kasugoan sa pagtuman sang mga gahom nga dutan-on, pagadumilian sila sa pagbakal ukon sa pagbaligya. Sa katapusan pagaisugo nga kinahanglan sila pamatyon. Tan-awa ang Bug. 13:11-17. Apang sa matinumanon ang saad ginaha- tag, “Sia magapuyo sa mataas; ang iya duog sang pangapin amo ang pamakod sang mga igang; ang iya kalan-on ihatag sa iya, ang iya mga tubig indi makulang.” Isa. 33:16. Bangod sini nga saad ang mga anak sang Dios magakabuhi. Kon ang duta paghapayon sa gutom, pagpakaunon sila. “Indi sila mahuy-an sa tion nga malaot, kag sa mga adlaw sang tiggulotom busgon sila.” Sal. 37:19. Sa sinang tion sang kalisdanan si manalagna Habakuk nagapaabot kag ang iya mga pulong nagapahayag sang pagtuo sang iglesia: “Bisan ang higuera indi magpamulak, ukon walay bunga sa mga ubas; ang patubas sang olibo mawad-an, kag ang mga latagon indi magpatubas sing kalan-on ang panong mapapas sa toril kag walay kabakahan sa mga palasudlan, apang ako magakasadya sa Ginuo sang akon kaluwasan.” Hab. 3:17, 18.AK1 146.2

  Sa tanan nga leksyon nga pagatun-an gikan sa nahauna nga pagsulay sang aton Ginuo, wala sing maglabi ka importante sang sa paggahom sang gana sa pagkaon kag sang mga balatyagon. Sa tanan nga katuigan, ang pagsulay nahanungod sang kinaugali nga lawasnon, amo ang labi ka epektibo sa pagdunot kag sa pagpanubo sang tawo. Bangod sa pagkadimapinugongon, si Satanas nagapanghikot sa paglaglag sa mga gahom sa utok kag sang moral nga ginhatag sang Dios sa tawo subong mahal nga hiyas. Sa sini nga bagay indi gid mahimo sa mga tawo ang pag-abi-abi sang mga butang nga may walay katubtoban nga kapuslanan. Bangod sa pagpatuyang sang kailigbon, si Satanas nagatinguha sa pagpanas gikan sa kalag sang tagsa ka agi sang larawan sang Dios.AK1 147.1

  Ang wala magahumi nga pagpatuyang kag ang patubas nga balatian kag kadulontan nga makita sa nahauna nga pagkari ni Kristo magapakita liwat nga labi pakalaot, sa wala pa Sia magkari sa ikaduha. Nagasiling si Kristo nga ang kahimtangan sang kalibutan magakaangay sa mga adlaw sa wala pa ang Anaw, kag magakaangay sa Sodoma kag Gomora. Ang tagsa ka panghunahona sang tagipusoon sa walay langan magamalot.Ka- ron nagakabuhi kita sa bibi gid sinang makahalangawa nga panag-on, kag sa aton kinahanglan mag-abot ang leksyon sang pagpuasa sang Manlulowas. Lamang sa dimaasoy nga kasakit nga ginbatas ni Kristo nga sarang kita makabanta sang kalautan sang wala ginapunggi nga pagpatuyang. Ang Iya huwaran nagapahayag nga ang aton lamang paglaom sang walay katubtoban nga kabuhi amo ang pagpahamtang sang gana sa pagkaon kag mga balatyagon sa idalom sang kabubot-on sang Dios.AK1 147.2

  Sa aton kaugalingon nga kusog indi gid mahimo sa aton ang pagdumili sang ginahandom sang aton nahulog nga kinaugali. Paagi sini nga alagyan si Satanas magadala sang panulay sa aton. Nahibaloan ni Kristo nga ang kaaway magakari sa tagsa ka tinuga nga tawhanon, sa pagpamintaha sang pinanubli nga kaluyahon, kag bangod sang iya butig nga mga suhestyon, sa pagsiod sang tanan nga nagasalig sa Dios. Kag bangod sa pag-agi sa dalan nga kinahanglan paglakatan sang tawo, ang aton Ginuo nag-aman sing paagi agod makadaog kita. Indi kabubot-on Niya nga ipahamtang kita sa duog nga wala sing bentaha sa inaway batok kay Satanas. Indi Sia buot nga pagpahugon kita kag pagpaluyahon sang mga atake sang man-og. “Magpakalig-on kamo, nadaog Ko ang ka-libutan.’‘ Juan 16:33.AK1 148.1

  Ang nagapakig-away batok sa gahom sang gana sa pagkaon magtulok sa Manlulowas sa kamingawan sang pagsulay. Tan-awa Sia sa Iya kasakit sa krus, sang pagtuaw Niya, “Ginauhaw Ako.” Ginbatas Niya ang tanan yadtong sarang naton mabatas. Ang Iya pagdaog mangin aton.AK1 148.2

  Nagsalig si Jesus sa kaalam kag kusog sang Iya langitnon nga Amay. Nagapahayag Sia, “Ang Ginuong Dios magatabang sa Akon; busa wala Ako mahangawa; . . . kag nakahibalo Ako nga indi Ako pagpakahuy-an. . . . Yari karon, ang Ginuong Dios magatabang sa Akon.” Sa nagatudlo Sia sa Iya kaugalingon nga huwaran, nagasiling Sia, “Sin-o bala sa inyo ang nagakahadlok sa Gi- nuo, . . . ang nagalakat sa kadudolman, kag walay kapawa, apang magsalig sia sa ngalan sang Ginuo kag magsandig sa iya Dios.” Isa. 50:7-10.AK1 148.3

  “Ang prinsipe sining kalibutan nagapakari,” ang hambal ni Jesus, “kag wala sia sing ano sa Akon.” Juan 14: 30 J.R.V. Wala sing butang Iya nga nagahilabot sa butig nga pagpahayag ni Satanas. Wala Sia magsugot sa sala. Bisan sa hunahona wala Sia magpadaog sa panulay. Gani subong man’ sini sa aton. Ang pagkatawhanon ni Kristo ginpahiusa sa pagkadiosnon; ginpatakos Sia sa pagaway paagi sa nagapuyo nga Espiritu Santo. Kag nagkari Sia sa pagpatakos sa aton agod mangin-umalambit kita sang diosnon nga kinaugali. Samtang nagahiusa kita sa Iya bangod sa pagtuo, ang sala wala sing gahom sa ibabaw naton. Ang Dios nagakab-ot sa kamot sang pagtuo sa aton sa pagtuytoy sa aton agod magpangaligon kita sa pagkadiosnon ni Kristo, sa bagay nga sarang naton malambot ang kahimpitan sang karakter.AK1 149.1

  Kag kon paano nga sarang ini mahimo, gintudloan kita ni Kristo. Sa ano bala nga paagi gindaog Niya si Satanas sa inaway? Bangod sa pulong sang Dios. Lamang bangod sa pulong nga sarang Sia makabato sa panulay. “Nasulat na,” ang hambal Niya. Kag sa aton ginhatag ang “tama kadako nga mga saad, agod nga paagi sini sa ila manginumalambit kamo sang kinaugali nga diosnon, kag makalikaw sa kadulontan nga yara sa kalibutan bangod sang kailigbon.” 2 Pedro 1:4. Ang tagsa ka saad sang Dios mangin-aton. “Bangod sa tagsa ka pulong nga nagaguwa sa baba sang Dios,” kinahanglan kita magkabuhi. Kon paggubaton sang panulay, indi magtulok sa kahimtangan ukon sa kaluyahon sang kaugalingon, kundi sa gahom sang gahom. Ang tanan niya nga kusog mangin-inyo. “Ang Imo pulong gintipigan ko sa akon tagipusoon, agod nga indi ako makasala batok sa Imo.” “Sa pulong sang Imo mga bibig naglikaw ako sa mga dalanon sang malugos.” Sal. 119:11; 17:4.AK1 149.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents