Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 13—Ang Pagdaog

  “NIYAN gindala Sia sang yawa sa banwang balaan, kag ginpahamtang niya Sia sa alibungan sang templo, kag nagsiling sa Iya, Kon Ikaw Anak sang Dios, lukso Ka paidalom; kay nasulat na—AK1 150.1

  “Magasugo Sia sa Iya mga manogtunda sa pagtatap
  sa Imo, Kag Bayawon Ka nila sa ila mga kamot,
  basi nga makasandad ang Imo tiil sa bato.”
  AK1 150.2

  Karon si Satanas nagahunahona nga nasugata niya si Jesus sa Iya kaugalingon nga duta. Ang malimbungon nga kaaway nagapahayag sang mga pulong nga nagikan sa baba sang Dios. Sa gihapon nagapakita sia subong manogtunda sang kapawa, kag ginapaathag niya nga nakilala niya ang mga Kasulatan, kag nahangpan ang pagkaimportante sang nasulat. Subong nga gingamit ni Jesus ang pulong sang Dios sa pagsakdag sang Iya pagtuo, karon ang manunolay nagagamit sini sa pagpabutyag sang iya pagdaya. Nagasiling sia nga nagatilaw lamang sia sang katutom ni Jesus, kag karon ginapatigayon niya ang Iya pagkamalig-on. Subong nga nagpakita ang Manlulowas sang Iya pagsalig sa Dios, si Satanas nagasugo sa Iya sa paghatag pa gid sing pamatuod sang Iya pagtuo.AK1 150.3

  Apang sa liwat ang panulay nag-una sa pagpahayag sang dili pagsalig, “Kon Ikaw Anak sang Dios.” Ginsulay si Kristo sa pagsabat sang “kon”; apang nagpugong Sia sa pagbaton sang labing diutay nga pagduhadoha. Indi Sia buot magbutang sa katalagman sang Iya kabuhi agod sa paghatag sing pamatuod kay Satanas.AK1 150.4

  Nagahunahona ang manunolay sa pagpamintaha sang pagkatawhanon ni Kristo, kag ginsugo niya Sia sa pagpalabilabi. Apang samtang si Satanas sarang makapangabay, indi sia sarang makapilit sa pagpakasala. Nagsiling sia kay Jesus, “Lukso Ka,” sa nahibaloan niya nga indi sia makatiklod sa Iya paidalom; kay ang Dios magapatunga sa pagluwas sa Iya. Indi man sarang makapilit si Satanas kay Jesus sa paglukso sa Iya kaugalingon. Luwas kon si Kristo magsugot sa panulay, indi Sia sarang malutos. Ang tanan nga gahom sa duta ukon sa impierno indi sarang makapilit sa Iya bisan sa labing diutay nga bagay sa pagpalayo gikan sa kabubot-on sang Amay.AK1 151.1

  Indi gid sarang makapilit ang manunolay sa aton sa pagbuhat sing kalaot. Indi sia sarang makagahom sang hunahona, luwas kon ini ginatugyan sa iya gahom. Ang kabubot-on kinahanglan magsugot, ang pagtuo kinahanglan magbuhi sang iya pagkapyot kay Kristo, sa wala pa makasarang si Satanas makagamit sang iya gahom sa ibabaw naton. Apang ang tagsa ka malaot nga handom nga ginadala naton nagahatag sa iya sing duog nga pagatindugan. Ang tagsa ka butang sa diin nahulog kita sa pagsugata sang diosnon nga talaksan among isa ka bukas nga ganhaan sa diin sarang sia makasulod sa pagsulay kag paglaglag sa aton. Kag ang tagsa ka pagkahulog ukon pagkalutos sa aton bahin nagahatag sing kahigayunan sa iya sa pagpakahuya kay Kristo.AK1 151.2

  Sang pagsulit ni Satanas sang saad, “Magasugo Sia sa Iya mga manogtunda sa pagtatap sa Imo,” ginligaran niya ang mga pulong “sa pagbantay sa Imo sa tanan Mong dalanon;” kon sayuron, sa tanan nga dalanon nga ginapili sang Dios. Nagdumili si Jesus sa pagguwa sa dalan sang pagkamatinumanon. Samtang nagapakita sang himpit nga pagsalig sa Iya Amay, indi Sia buot magpahamtang sang Iya kaugalingon, nga wala ginasugo, sa isa ka tinindugan nga magakinahanglan sang pagpatunga sang Amay sa pagluwas sa Iya gikan sa kamatayon. Indi Sia buot magpilit sa Dios sa pagkari sa pagluwas sa Iya, kag sa sini nga bagay, mahulog’ sa paghatag sa tawo sing isa ka huwaran sang pagsalig kag pagtugyan.AK1 151.3

  Si Jesus nagapahayag kay Satanas, “Nasulat naman, Dili mo pagsulayon ang Ginuo nga imo Dios.” Ini nga mga pulong ginhambal ni Moises sa mga anak sang Israel sang gin-uhaw sila sa desierto, kag nagsugo kay Moises nga paghatagan sila sing tubig; nagsiling sila, “Yari bala ang Ginuo sa tunga naton ukon wala?” Ex. 17:7. Nagbuhat ang Dios sing katilingalahan sa ila; apang kon yara sa kalisod, nagaduhadoha sila sa Iya, kag nagapangayo sing pamatuod nga Sia yara upod nila. Sa ila pagkadimatinuohon, ginatilawan nila Sia. Kag si Satanas nagasugo kay Kristo sa pagbuhat sang amo man nga butang. Ginpamatud-an na sang Dios nga si Jesus Iya Anak; kag karon ang pagpangayo sing pamatuod nga Sia Anak sang Dios nagakahulogan sang pagtilaw sang pulong sang Dios—pagsulay sa Iya. Kag matuod man ini sa pagpangayo sadtong wala pag-isaad sang Dios. Ini magapakita sang dili pagsalig, kag sa pagkamatuod nagatilaw, ukon nagasulay, sa Iya. Indi kita dapat magampo sa Dios sa pagtilaw kon bala pagtumanon Niya ang Iya pulong, kundi, tungod nga pagatumanon Niya ini; indi sa pagtilaw kon bala ginahigugma Niya kita, kundi tungod nga nagahigugma Sia sa aton. “Kay sa walay pagtuo indi mahimo ang pagpahamuot sa Iya. Kay ang nagapalapit sa Dios kinahanglan magtuo nga amo Sia kag nga Sia manogbalos sa mga nagapangita sa Iya.” Heb. 11:6.AK1 152.1

  Apang ang pagtuo indi ginahiusa sa palabilabi, ukon hungod nga sala. Ang may iya lamang sang matuod nga pagtuo ginapalig-on batok sa palabilabi. Kay ang palabi- labi amo ang palso nga pag-ilog ni Satanas sang pagtuo. Ang pagtuo nagaako sang mga saad sang Dios, kag nagadala sang bunga sa pagkamatinumanon. Ang palabilabi nagaako man sang mga saad, apang ginagamit sila subong sa paggamit ni Satanas, sa pagpamalibad sang paglapas. Ang pagtuo kuntani nagtuytoy sa aton nahauna nga ginikanan sa pagsalig sa gugma sang Dios, kag sa pagtuman sang Iya mga sugo. Ang palabilabi nagtuytoy sa ila sa paglapas sang Iya kasugoan, nga nagatuo nga ang Iya dako nga gugma magaluwas sa ila gikan sa patubas sang ila sala. Ang pagtuo wala nagaako sang kahamuot sang Langit sa wala sing pagtuman sang kondisyon sa diin ang kaluoy pagaihatag. Ang tunay nga pagtuo may iya nga sadsaran sa mga saad kag mga pag-aman sang mga Kasulatan.AK1 152.2

  Masunson kon si Satanas indi makapakuaw sang dipagsalig, magadaog sia sa pagtuytoy sa aton sa palabilabi. Kon sarang sia makabutang sa aton sa dalan sang panulay, nahibaloan niya nga ang pagdaog mangin-iya. Ang Dios magatipig sang tanan nga nagalakat sa dalan sang pagkamatinumanon; apang ang pagpahilayo gikan diri, amo ang paglakat sa duta ni Satanas. Pat-od diri ang aton pagkahulog. Ang Manlulowas nagasugo sa aton, “Magpulaw kag magpangamuyo agod indi kita makasulod sa panulay.” Marcos 14:38. Ang pagpamalandong kag ang pangamuyo magatipig sa aton sa pagkadto sa dalan sang katalagman, kag sini nga bagay pagaluwason kita sa madamo nga kalutosan.AK1 153.1

  Apang indi kita dapat magpakaluya kon paggubaton kita sang panulay. Masunson kon mapahamtang kita sa malisod nga kahimtangan, nagapangduhadoha kita nga ang Espiritu sang Dios nagatuytoy sa aton. Apang ang Espiritu amo ang nagtuytoy kay Jesus pakadto sa kamingawan nga pagsulayon ni Satanas. Kon pagdalhon kita sang Dios sa pagtilaw, may tuyo Sia nga pagabuhaton sa kaayuhan naton. Si Jesus wala magpalabilabi sa mga saad sang Dios bangod sa pagkadto sa panulay nga wala pagsugoa, ukon nagpakaluya kon ang panulay magkari sa Iya. Indi man kita dapat mag-amo sini. “Ang Dios matutom, kag indi magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi kaupod sang pagsulay magahatag man sing lulotsan, agod nga makasarang kamo sa pagbatas.” Nagasiling Sia, “Idulot sa Dios ang halad sang pagdayaw, kag bayari ang imo mga saad sa Labing Mataas; kag panawag ka sa Akon sa adlaw sang kalisdanan; luwason Ko ikaw, kag ikaw magahimaya sa Akon.” 1 Cor. 10:13; Sal. 50:14, 15.AK1 153.2

  Mandadaog si Jesus sa ikaduha nga pagsulay, kag karon si Satanas nagapakita sang iya kaugalingon sa matuod nga karakter. Apang wala sia nagapakita subong makangilil-ad nga higante, nga may tiil kaangay sang sapat kag pakpak kaangay sang kabog. Gamhanan sia nga manogtunda, wala sapayan nga nahulog sia. Nagapakilala sia sang iya kaugalingon subong pangulo sang ribok kag dios sining kalibutan.AK1 154.1

  Sang ginpahamtang si Jesus sa mataas nga bukid, ginpaligad ni Satanas ang mga ginharian sang kalibutan kag ang tanan nila nga himaya, sa atubangan Niya. Ang silak sang adlaw nagaiwag sa mga banwa nga may mga templo, marmol nga mga palasyo, matambok nga mga latagon, kag mabungahon nga mga ulobasan. Ang mga agi sang kalaot ginpalipdan. Ang mata ni Jesus nga sining ulihi nagatan-aw sang madulom kag kahapayan, karon nagatulok sa talan-awon nga dili malabawan sa katahom kag kahamungaya. Niyan ang tingog sang manunolay nabatian: “Sa Imo ihatag ko ini tanan nga pagbulot-an kag ang himaya nila, kay natugyan ini sa akon, kag sa bisan kay sin-o nga buot ko ihatag ini. Busa kon ikaw magyaob sa atubangan ko, mangin-imo ini tanan.”AK1 154.2

  Ang bulohaton ni Kristo sarang lamang matuman paagi sa pag-antos. Sa atubangan Niya yara ang kabuhi sang kasakit, kabudlayan, kag inaway, kag isa ka kamatayon nga makahuloya. Kinahanglan Niya dalhon ang mga sala sang bug-os nga kalibutan. Kinahanglan Niya batason ang paghimulag gikan sa gugma sang Iya Amay. Karon ang manunolay nagatanyag sa pagtugyan sang gahom nga iya ginlugos. Kuntani sarang ni Kristo maluwas ang Iya kaugalingon gikan sa makahaladlok nga palaabuton bangod sa pagkilala sang pagkalabaw ni Satanas. Apang ang pagbuhat sini nagakahulogan sa pagdula sang pagdaog sa dako nga pagsumponganay. Sa pagtinguha sa pagbayaw sa iya kaugalingon labaw sa Anak sang Dios, si Satanas nakasala sa langit. Kon abi magdaog sia karon, ini amo ang pagdaog sang ribok.AK1 154.3

  Sang pagpahayag ni Satanas kay Kristo, Ang ginharian kag himaya sang kalibutan ginahatag sa akon, kag bisan kay sin-o nga buot ko, pagaihatag ko ini, nagahambal sia sang kamatuoran sa bahin lamang, kag ginhambal niya ini sa pag-alagad sang iya kaugalingon nga bulohaton sa pagpangdaya. Ang ginharian ni Satanas ginlugos gikan kay Adan, apang si Adan among bise-herente sang Manunoga. Ang iya indi makinaugalingon nga paghari. Ang duta iya sang Dios, kag gintulin Niya ang tanan nga butang sa Iya Anak. Si Adan kinahanglan maghari sa idalom ni Kristo. Sang gintugyan ni Adan ang iya paghari sa kamot ni Satanas, sa gihapon si Kristo nagapabilin nga matarong nga Hari. Sa sini nga bagay ang Ginuo nagsiling kay Haring Nabukudonosor, “Ang Labing Mataas nagagahom sa ginharian sang mga tawo, kag nagahatag sini sa bisan kay sin-o nga buot Niya.” Dan. 4:17. Si Satanas sarang lamang makagamit sang iya linugos nga kagamhanan suno sa pagtugot sang Dios.AK1 155.1

  Sang pagtanyag sang manunolay kay Kristo sang gin-harian kag himaya sang kalibutan, ginabuko niya nga si Kristo kinahanglan magtugyan sang matuod nga pagkari sang kalibutan, kag maghari sa idalom ni Satanas. Ini amo man nga pagbulot-an nga ginalauman sang mga Judio sa pagtukod. Ginahandom nila ang ginharian sining kalibutan. Kon abi si Kristo nagsugot sa paghatag sa ila sina nga ginharian, sing malipayon pagabatunon nila Sia kuntani. Apang ang himalaot sang sala, upod sang tanan niya nga pagkakailo, yara sa iya. Si Kristo nagapahayag sa manunolay, “Palayo ka Satanas, kay nasulat na, Magsimba ka sa Ginuo nga imo Dios kag sa Iya lamang mag-alagad ka.”AK1 155.2

  Ang mga ginharian sining kalibutan gintanyag sang isa nga nagribok sa langit agod sa pagbakal sang Iya pagsimba sa mga palatukoran sang kalaot; apang indi Sia mabakal; nagkari Sia sa pagtukod sing isa ka ginharian sang pagkamatarong, kag indi Niya pagbayaan ang Iya tinutoyo. Sa amo man nga pagsulay, si Satanas nagapalapit sa mga tawo, kag diri may iya sia nga labi kaayo nga kadalag-an sang sa kay Kristo. Sa mga tawo gintanyag niya ang ginharian sining kalibutan sa kondisyon nga magakilala sila sang iya pagkagamhanan. Ginakinahanglan niya nga ihalad nila ang katarong, indi pagsapakon ang kaisipan, kag magpatuyang sa pagkamaiyaiyahon. Ginasugo sila ni Kristo nga pagpangitaon anay nila ang ginharian sang Dios, kag ang Iya katarungan; apang si Satanas nagalakat sa luyo nila kag nagasiling: Bisan ano ayhan ang matuod nahanungod sang kabuhi nga walay katubtoban, agod magmadinalag-on sa sining kalibutan kinahanglan kamo mag-alagad sa akon. Yari sa akon kamot ang inyo kaayuhan. Sarang ako makahatag sa inyo sing manggad, kalalipayan, dungog, kag kalasadyahan. Pamatii ninyo ang akon laygay. Indi pagtugoti ang inyo kaugalingon nga pagdalhon sang kaladlawan nga teoriya nahanungod sang pagkamaminatud-on ukon pag-antos sa kaugalingon. Pagaamanon ko ang dalan sa atubangan ninyo. Ang mga kadam-an ginadayaan. Samtang ginalumay nila sila sa paglaom sang pagbulot-an nga kalibutan, nagasaplid sia sang pagbulotan sa kalag. Apang ginatanyag niya yadtong indi iya, kag nga sa dili madugay pagabawion sa iya. Sa pagpanombalik ginadayaan niya sila sang iya kinamatarong sa panublion sang mga anak sang Dios.AK1 156.1

  Ginduhadohaan ni Satanas kon bala si Jesus Anak sang Dios. Sang pagpahalin sa iya sa katapusan, may iya sia nga pamatuod nga indi niya sarang mapanghiwala. Ang pagkadiosnon naglabay bangod sa nagaantos nga tawhanon. Wala sia sing gahom sa pagsumpong sang sugo. Sa nagalubid sia nga nahuy-an kag masingkal, napilitan sia sa pag-isol gikan sa atubangan sang Manunobos sang kalibutan. Ang pagdaog ni Kristo himpit subong sang pagkahulog ni Adan.AK1 156.2

  Gani sarang kita makabatok sa panulay, kag subolon si Satanas sa pagpalayo gikan sa aton. Nadangat ni Jesus ang pagdaog bangod sa pagtugyan kag pagtuo sa Dios, kag bangod sa pinadala nagasiling Sia sa aton, “Busa magpasakop kamo sa Dios. Sumponga ang yawa kag magapalagyo sia sa inyo. Magpalapit sa Dios kag Sia magapalapit sa inyo.” Santiago 4:7, 8. Sa aton kaugalingon indi kita sarang makaluwas gikan sa gahom sang manunolay; ginlutos niya ang tawhanon, kag kon magtinguha kita sa pagtindog sa aton kaugalingon nga kusog, pagahimuon kita nga tulokbon sang iya mga pahito; apang ang “ngalan sang Ginuo torre nga mabakod; ang matarong nagadalagan pasulod sini kag may kaligunan.” Hulu. 18:10. Nagakurog si Satanas kag nagapalagyo sa atubangan sang labing maluya nga kalag nga nagadangop sa gamhanan nga ngalan.AK1 157.1

  Sa tapos makataliwan ang kaaway, napukan si Jesus sa duta nga linapyo, nga may hagyon sang kamatayon sa Iya nawong. Ang mga manogtunda sang langit nagabantay sang inaway, nga nagatan-aw sa ila hinigugma nga Pangulo sa nagaeksperiensia Sia sang indi maayo nga pag-antos agod sa pagbuhat sing dalan nga palagyuhan para sa aton. Nabatas Niya ang pagtilaw, labi kadako sadtong ginatawag kita sa pagbatas. Karon ang mga manogtunda nagaalagad sa Anak sang Dios samtang nagahamyang Sia kaangay sa isa nga tagumatayon. Ginpabakod Sia sang pagkaon, ginlipay Sia sang balita sang gugma sang Iya Amay kag ginpasalig nga ang bug-os nga langit nagdaog sa Iya pagdaog. Sang naumpawan, gin- ula Niya ang Iya dako nga tagipusoon sa pagkaawa sa tawo, kag naglakat sa pagtapos sang bulohaton nga Iya ginsugoran; nga indi mag-untat tubtob ang kaaway malutos, kag matubos ang aton nahulog nga kaliwat.AK1 157.2

  Indi gid mahibaloan ang bili sang aton pagtubos tubtob ang mga tinubos magtindog upod sang Manunobos sa atubangan sang trono sang Dios. Niyan sa nagaiwag ang himaya sang walay katubtoban nga puloyan sa aton malipayon nga pagtalupangod madumdoman naton nga si Jesus nagbiya sini tanan tungod sa aton, nga Sia indi lamang isa nga gintapok gikan sa hulot nga langitnon, kundi tungod sa aton napahamtang Sia sa katalagman sang pagkapaso kag pagkadula nga walay katubtoban. Niyan pagaihaboy naton ang aton mga korona sa Iya tiilan kag mag-ambahan, “Takos ang Kordero nga gin-ihaw, sa pagbaton sang gahom kag manggad kag kusog kag dungog kag himaya kag pagpakamaayo!” Bug. 5:12.AK1 158.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents