Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 15—Sinalusalo sa Kasai

  WALA paghimua ni Jesus ang Iya pag-alagad bangod sa dako nga bulohaton sa atubangan sang Sanhidrin sa Jerusalem. Sa tinipontipon sang panimalay sa diutay nga duog sa Galilea, ang Iya gahom ginpakita sa pagdugang sang kalipay sa isa ka sinalusalo sa kasal. Sa sini nga bagay nagapakita Sia sang iya kaawa sa mga tawo, kag buot Sia mag-alagad sa ila kalipayan. Sa kamingawan sang pagtilaw, Sia gid ang nag-inom sa tagayan sang pagkakailo. Nagkari Sia sa paghatag sa mga tawo sang tagayan sang pagpakamaayo, bangod sa pagpakabalaan sang relasyon sang kabuhi nga tawhanon.AK1 177.1

  Kutob sa Jordan, si Jesus nagbalik sa Galilea. May kasal sa Kana, diutay nga banwa indi malayo halin sa Nazaret: ang mga taglawas mga himata ni Jose kag ni Maria; kag si Jesus, sang pagkahibalo niya sini nga pagtipon sang panimalay nagkadto sa Cana, kag gin-agda Sia upod sang iya mga gintuton-an sa sinalusalo.AK1 177.2

  Sa liwat nasugata Niya ang Iya iloy nga sa isa ka tion nabulagan Niya. Nabatian ni Maria ang ginpakita sa Jordan sang pagbautismo sa Iya. Gindala ang balita sa Nazaret, kag gindala sa iya hunahona sing lab-as ang mga talan-awon nga sa madamo nga tuig gintago sa iya tagipusoon. Kaangay sa tanan nga Israel, si Maria gintandog sing madalom sang bulohaton ni Juan Bautista. Nadumdoman niya sing maayo ang tagna nahanungod sang iya pagkatawo. Karon ang iya kaangtanan kay Jesus nagpadabdab sang iya paglaom liwat. Apang ang balita naglambot man sa iya nahanungod sang tago nga paglakat ni Jesus sa kamingawan, kag ginaipit sia sang magamo nga painoino.AK1 177.3

  Kutob sang adlaw sang pagkabati niya sang bantala sang manogtunda sa puloy-an sa Nazaret, si Maria nagtipig sang tagsa ka kapahayagan nga si Jesus among Mesias. Ang Iya matam-is kag dimaiyaiyahon nga kabuhi nagpasalig sa iya nga Sia indi liwan kundi among Pinadala sang Dios. Apang nagaabot man sa iya ang mga pangduhadoha kag kapasuhan, kag ginahandom ang tion nga ang Iya himaya igapahayag. Ang kamatayon nagpahimulag sa iya gikan kay Jose, nga ini sia nakaambit sang iya pagkilala sang tinago sang pagkatawo ni Jesus. Karon wala sia sing sin-o nga pagsugiran sang iya paglaom kag kahadlok. Ang nagligad nga duha ka bulan masubo kaayo. Nabulagan sia ni Jesus, nga sa Iya sini nakakita sia sing kalipay; nagpamalandong sia sang mga pulong ni Simon, “Ang isa ka espada magalapos sa imo kaugalingon nga kalag” (Lucas 2:35); nadumdoman niya ang tatlo ka adlaw nga kalisod sang paghunahona niya nga si Jesus nadula sa iya sing dayon; kag sa nagalangkag nga tagipusoon naghulat sia sa Iya pagbalik.AK1 178.1

  Sa sinalusalo sa kasal ginsugata niya Sia, ang amo man nga anak nga mahinay kag matinumanon. Apang lain na Sia. Ang Iya nawong nagbalhin. May agi sang pagpakig-away Niya sa kamingawan, kag ang bag-o nga pagpahayag sang pagkatalahuron kag gahom nagapahayag sang Iya langitnon nga bulohaton. Upod Niya among mga pamatan-on nga mga lalaki, nga ang ila mata nagasunod sa Iya sing matinahuron, kag nagatawag sa Iya nga Ginuo. Ining mga kaupdanan nagsugid kay Maria sang ila nakita kag nabatian sa pagbautismo kag sa iban nga duog. Sa katapusan nagsiling sia, “Nakita namon Sia, nga nahanungod sa Iya si Moises sa kasugoan kag ang mga manalagna man nagsulat.” Juan 1:45.AK1 178.2

  Samtang nagatilipon ang mga bisita, madamo ang daw okupado sa mga halambalanon nga makawiwili. Ang ginapunggan nga kinarankaran nagapadayon sa katilingban. Ang diutay nga kabon nagasugilanon sa mabinalak-on nga tingog apang mahinay, kag nagapasiplat nga may katingala sa Anak ni Maria. Sa nabatian ni Maria ang mga pamatuod sang gintuton-an nahanungod kay Jesus, ginlipay sia tungod sang iya pagsalig nga ang iya ginahuptan sing madugay nga paglaom indi nga walay pulos. Apang labi pa sia sang sa tawhanon kon wala magsimbog sa sining balaan nga kalipay ang agi sang kinaugali nga bugal nga iniloy. Sang nakita ang madamo nga nagapasiplat sa kay Jesus, naghandom sia nga pagpamatud-an Niya sa katilingban nga sa pagkamatuod pinasidunggan Sia sang Dios. Nagalaom sia nga kabay kunta may kahigayunan nga makabuhat Sia sing kalatingalahan sa atubangan nila.AK1 179.1

  Kinabatasan sang panag-on nga ang piesta sa kasal magpadayon sa pila ka adlaw. Sa sining hitabo, sa wala pa ang sinalusalo matapos, nasapwan nga naurot na ang alak. Ini nanginkabangdanan sang dako nga palaligban kag kasubo. Sa mga hitabo sang piesta indi kinabatasan nga wala sing alak, kag kon wala sini, daw nagapahayag sang pagkadili maabiabihon. Subong himata sang kalasalon, si Maria nagbulig sa paghimos sang sinalusalo, kag karon naghambal sia kay Jesus, “Wala sila sing alak.” Ining mga pulong isa ka pagpatalupangod sa Iya sa paghatag sang ginakihanglan nila. Apang si Jesus nagsabat, “Babae, ano bala ang imo sa Akon? Wala pa mag-abot ang Akon takna.”AK1 179.2

  Ining sabat, nga daw makusa sa aton, wala nagapahayag sang kalas-ay ukon pagkadimatinahuron. Ang paghambal sang Manlulowas sa Iya iloy nagakasinanto sa pamatasan sa Sidlangan. Ginagamit ini sa mga tawo sang ginapakitaan sang pagtahod. Ang tagsa nga paggawi sang dutan-on nga kabuhi ni Kristo nagakasinanto sa tulomanon nga Iya gid ginhatag, “Tahura ang imo amay kag ang imo iloy.” Ex. 20:12. Sa krus, sa Iya katapusan nga kalulo ayon sa Iya iloy, si Jesus liwat naghambal sa Iya sa amo man nga bagay samtang ginatulin Niya sia sa pagtatap sang Iya hinigugma nga gintuton-an. Ining duha ka buhat, sa sinalusalo kag sa krus, among paghigugma nga ginapahayag sa tingog kag sa panulok kag sa kinabatasan nga ginabutyag sang Iya mga pulong.AK1 179.3

  Sa Iya pagduaw sa templo sang bata pa Sia, sang ginabuksan ang tinago sang Iya bulohaton sa kabuhi, si Kristo nagsiling kay Maria, “Wala bala kamo makahibalo nga kinahanglan nga yara Ako sa balay sang Akon Amay?” Lucas 2:49. Ining mga pulong among sadsaran sang Iya bug-os nga kabuhi kag bulohaton. Ang tanan nga butang ginapaulihi sa Iya bulohaton, ang dako nga bulohaton sa pagpanubos nga tungod sini nagkari Sia sa kalibutan sa paghimo. Karon ginsulit Niya ang leksyon. May yara nga katalagman nga pagkabigon ni Maria ang Iya relasyon kay Jesus sa bagay nga pag-angkunon sing pinasahi kag nga may kinamatarong sia sa pagsugo sa Iya sa Iya bulohaton. Sa katloan ka tuig Sia nangin isa ka mahigugmaon kag matinumanon nga anak, kag ang Iya gugma wala magbalhin; apang karon kinahanglan nga yara Sia sa bulohaton sang Iya Amay. Subong Anak sang Labing Mataas kag Manlulowas sang kalibutan, wala sing dutan-on nga higot ang dapat magpugong sa Iya gikan sa Iya bulohaton, ukon mag-inpluensia sang Iya pagginawi. Kinahanglan Sia magginawi nga hilway sa pagbuhat sang kabubot-on sang Dios. Ini nga leksyon para man sa aton. Ang mga ginapangako sang Dios tama ka importante labi pa sang sa tawhanon nga relasyon. Wala sing kawilihan nga dutan-on ang dapat magsablag sang aton mga tiil sa dalan sa diin ginasugo Niya kita nga paglaktan.AK1 180.1

  Ang paglaom lamang sa pagtubos sang aton nahulog nga kaliwat yara kay Kristo; sarang lamang makita ni Maria ang kaluwasan paagi sa Kordero sang Dios. Sa iya kaugalingon wala sia sing merito. Ang iya pagpakigangot kay Jesus wala nagpahamtang sa iya nga magtuhay sa iban nga tawhanon nga kalag. Ini ginapahayag sa mga pulong sang Manlulowas. Ginapaathag Niya ang ginakatuhayan sa tunga sang Iya relasyon sa iya subong Anak sang tawo kag subong Anak sang Dios. Ang higot sang pagkahimata sa tunga nila wala nagapahamtang sa iya nga magpakigtupong sa Iya.AK1 181.1

  Ang mga pulong, “Wala pa mag-abot ang Akon takna,” nagatudlo sang kamatuoran nga ang tagsa ka hulag sang kabuhi ni Kristo sa duta nagatuman sang piano nga nahimo na kutob sa mga adlaw nga walay katubtoban. Sa wala pa Sia magkari sa duta, ang piano nahumlad sa atubangan Niya, himpit sa tanan nga bahin. Apang sang nagalakat Sia sa tunga sang mga tawo, ginatuytoyan Sia, tikang kag tikang, sang kabubot-on sang Amay. Wala Sia nagaduhadoha sa pagbuhat sa tinangdoan nga tion. Sa amo man pagtugyan naghulat Sia tubtob ang tion nag-abot.AK1 181.2

  Sang paghambal Niya kay Maria nga ang Iya takna wala pa mag-abot, si Jesus nagasabat sa iya panghunahona nga wala pag-ihambal—sa ginahuptan nga pagpaabot nga yara man sa iya mga tawo. Nagalaom sia nga igapahayag Niya ang Iya kaugalingon subong Mesias, kag maglingkod sa trono sa Israel. Apang ang tion wala magabot. Indi subong isa ka Hari, kundi subong isa ka “Lalaki sa mga kasubo, kag nakakilala sang kalisod,” ginbaton ni Jesus ang kapalaran nga tawhanon.AK1 181.3

  Apang’ walay sapayan nga si Maria wala sing matarong nga paghangop sang bulohaton ni Kristo, nagasalig sa Iya sing himpit. Ginbaton ni Jesus ini nga pag- tuo. Sa pagdungog sang pagsalig ni Maria kag sa pagpalig-on sang pagtuo sang Iya mga gintuton-an, ang nahauna nga kalatingalahan ginbuhat. Ang mga gintutonan kinahanglan magsugata sang madamo kag dalagko nga mga pagsulay sa pagkadimatinuohon. Sa ila ang mga tagna nagpaathag sini nga indi mabaisan nga si Jesus among Mesias. Nagpangita sila sing mga pangulo nga balaan sa pagbaton sa Iya nga may pagsalig nga labi pa kadako sang sa ila kaugalingon. Ginpahayag nila sa tunga sang mga tawo ang makatilingala nga bulohaton ni Kristo kag ang ila kaugalingon nga pagsalig sa Iya bulohaton, apang nagkalatingala kag nagkalasubo sila sing mapait bangod sa ila pagkadili matinuohon, kag tapat nga pamatok, kag kaawayon batok kay Jesus, nga ginpakita sang mga saserdote kag rabbi. Ang maaga nga kalatingalahan sang Manlulowas nagpalig-on sa mga gintuton-an sa pagtindog batok sining panumpong.AK1 181.4

  Sa wala matublag sang mga pulong ni Jesus, si Maria nagsiling sa mga nagaalagad sa latok, “Ang bisan ano nga isiling Niya sa inyo buhata ninyo.” Sa sini nga bagay naghimo sia kutob sa iya masarangan sa pagaman sang dalan para sa bulohaton ni Kristo.AK1 182.1

  Sa luyo sang gawang nagatindog ang anom ka dalagko nga tadyaw nga bato, kag si Jesus nagsugo sa mga suloguon sa pagpuno sini sang tubig. Ginhimo ini. Niyan sang ginkinahanglan ang alak, nagsiling Sia, “Sanduka ninyo karon, kag dalha ini sa manogtatap sang sinalusalo.” Sa baylo sang tubig nga ginsulod sa mga tadyaw, ang alak amo ang nagguwa. Ang manogdumala sang sinalusalo kag ang mga bisita sa kabilugan wala makahibalo nga ang alak kinulang. Sang gintilawan yadtong gindala sang mga suloguon, nasapwan sang manogdumala labi ini kaayo sang iya nainom tubtob niyan, kag tuhay kaayo sang sa ginsirbe sa ginsugiran sang sinalusalo. Nagbalikid sia sa nobyo kag magsiling, “Ang tagsa ka tawo nagabutang sing una sang maayong alak, kag sang nakainom sing tama ang mga tawo, ugaling ang kubos nga alak; apang natago mo ang maayong alak tubtob karon.”AK1 182.2

  Subong nga ang mga tawo nagabutang sang labing maayo nga alak sing una, ugaling sa ulihi inang malain, subong man sini ang ginabuhat sang kalibutan sa iya mga ginahatag. Inang iya ginahatag sarang makapahamuot sang mata kag nagapakunyag sang mga balatyagon, apang masapwan nga indi makabusog. Ang alak mahimo nga tama kaisog, kag ang sinadya masubo. Inang ginasugoran sang ambahanon kag sinadya nagatapos sa kalapyo kag sa kasulob-an. Apang ang mga hatag ni Jesus sa gihapon lab-as kag bag-o. Ang sinalusalo nga Iya ginaaman sa kalag wala gid nagakapaso sa paghatag sing kabulosgan kag kalipay. Ang tagsa ka hatag nga bag-o nagapadugang sang ikasarang sang nagabaton sa pagabiabi kag pagpangalipay sang mga pagpakamaayo sang Ginuo. Nagahatag Sia sing bugay tungod sa bugay. Indi sarang mahimo nga pagkulangon. Kon magpabilin ka sa Iya, ang kamatuoran nga nabaton mo ang isa ka hatag nga bugana karon nagapasalig sang labi ka bugana nga hatag buas. Ang mga pulong ni Jesus kay Natanael nagapahayag sang kasugoan sang pag-alima sang Dios sa mga anak sang pagtuo. Sa tagsa ka bag-o nga pagpahayag sang Iya gugma, nagahambal Sia sa tagipusoon nga mabinatunon, “Nagatuo bala ikaw? makita mo ang dalagko pa nga butang sa sini.” Juan 1:50.AK1 184.1

  Ang hatag ni Kristo sa sinalusalo sang kasal among isa ka simbolo. Ang tubig nagatiglawas sang pagtugmaw sa Iya kamatayon; ang alak, pag-ula sang Iya dugo tungod sa mga sala sang kalibutan. Ang tubig nga ginbubo sa mga tadyaw gindala sang tawhanon nga kamot, apang ang pulong ni Kristo lamang amo ang sarang makahatag sang gahom nga nagahatag sing kabuhi. Subong man sini ang mga seremonya nga nagatudlo sa kamatayon sang Manlulowas. Bangod lamang sa gahom ni Kristo nga nagapanghikot bangod sa pagtuo, nga may ikasarang sa pagpakaon sa kalag.AK1 184.2

  Ang pulong ni Kristo nagaaman sing nagakaigo sa sinalusalo. Tama kabugana sang ginaaman sang Iya bugay sa pagpanas sang kalautan sang mga tawo, kag sa pagbag-o kag pagsakdag sang kalag.AK1 185.1

  Sa nahauna nga sinalusalo nga gintambungan Niya upod sang Iya mga gintuton-an, si Jesus naghatag sa ila sang tagayan nga nagasimbolo sang Iya bulohaton para sa ila kaluwasan. Sa katapusan nga panihapon ginhatag Niya ini liwat, sa pagtukod sinang balaan nga seremonya nga paagi sini ang Iya kamatayon igapahayag tubtob “magkari Sia.” 1 Cor. 11:26. Kag kasubo sang mga gintuton-an sa pagbulag gikan sa ila Ginuo ginlipay sang saad sa pagtilingob, sa pagsiling Niya, “Indi na Ako mag-inom sining bunga sang ubas, tubtob sadtong adlaw nga magainom Ako sini sing bag-o kaupod ninyo sa ginharian sang Akon Amay.” Mat. 26:29.AK1 185.2

  Ang alak nga ginhatag ni Kristo sa sinalusalo, kag inang ginhatag Niya sa mga gintuton-an subong simbolo sang Iya kaugalingon nga dugo, among puraw nga duga sang ubas. Nahanungod sini ang manalagna nga si Isaias sang paghambal niya sang bag-o nga alak “pinungpong,” kag nagasiling sia, “Dili ini paglaglaga, kay may yara nga pagpakamaayo sa iya.” Isa. 65:8.AK1 185.3

  Si Kristo sa Daan nga Katipan amo ang naghatag sing pagpaandam sa Israel “Ang alak manog-uligyat, ang ilimnom nga masingkal amo ang manogpagahod; kag bisan sin-o nga nagsayop sa sini indi maalam.” Hulu. 20:1. Kag sa Iya kaugalingon wala maghatag sang amo nga ilimnon. Si Satanas nagasulay sa mga tawo sa pagpatuyang nga magapadulom sang katarungan kag magapabinhod sang inoghalangop espirituhanon, apang si Kristo nagatudlo sa aton sa pagdala sang idalom nga kinaugali agod magpasakop. Ang Iya bug-os nga kabuhi among huwaran sang pagdumili sang kaugalingon. Agod pagtapna sang gahom sang gana sa pagkaon, nagantos Sia tungod sa aton sang labing mabaskog nga pagtilaw nga sarang mabatas sang tawhanon. Si Kristo amo ang nagsugo nga si Juan Bautista indi dapat mag-inom sang alak ukon sang masingkal nga ilimnon. Sia amo ang nagsugo sang amo man nga paglihi sa asawa ni Manoa. Kag ginhambal Niya ang paghimalaot sa tawo nga magbutang sang botelya sa bibig sang iya isigkatawo. Wala nagasumpong si Kristo sang Iya kaugalingon nga pagtulon-an. Ang wala mapaaslom nga alak nga ginhatag Niya sa mga bisita sa kasal, among maayo kag nagapabakod nga ilimnon. Ang iya epekto amo ang pagdala sang inogdilimdim nga magkasinanto sa maayong gana.AK1 185.4

  Sang naghambal ang mga bisita sa sinalusalo na-hanungod sang kalidad sang alak, ginhimo ang pagpangusisa kag ang mga suloguon nagsugid. Sa isa ka tion dako katama ang katingala sang mga bisita paghunahona nahanungod sa Iya nga nagbuhat sang makatilingala nga buhat. Sang ginpangita nila sia sa ulihi, nasapwan nga naglakat Sia sing mahipos sa bagay nga bisan ang Iya mga gintuton-an wala makatalupangod.AK1 186.1

  Ang mga tawo nagatalupangod karon sa mga gintuton-an. Sa nahauna nga tion may kahigayunan sila sa pagkilala sang ila pagtuo kay Jesus. Ginsugid nila ang ila nakita kag nabatian sa Jordan, kag ginsindihan sa madamo nga tagipusoon ang paglaom nga ang Dios nagbangon sang isa ka manogluwas sang Iya banwa. Ang balita sang kalatingalahan naglapnag sa bug-os nga duta, kag gindala sa Jerusalem. Sa bag-o nga kabalaka ang mga saserdote kag mga tigulang nag-usisa sang mga tagna nahanungod sang pagkari ni Kristo. May yara nga mabinalak-on nga handom sa paghibalo sang bulohaton sining bag-o nga manunodlo, nga nagpakita sa tunga sang mga tawo sa but-anan nga pagginawi.AK1 186.2

  Ang bulohaton ni Kristo sing maathag baliskad sa iya sang mga tigulang sang mga Judio. Ining pagkabig sang pinalatunlaton kag pagkasalimpapaw naglaglag sang tanan nga matuod nga kahilwayan sang hunahona ukon sang buhat. Nagakabuhi sila sa dayon nga katahap basi pagdagtaan. Sa paglikaw gikan sa mga “dili matinlo” nagapalayo sila, indi lamang sa mga Hentil, kundi gikan sa kalabanan sang ila kaugalingon nga mga tinawo, nga wala nagapangita sang kaayuhan nila, ukon sa pagdaog sang ila pagpakig-abyan. Bangod sa pagpabilin sa walay langan sa sining mga butang, ginpakunol nila ang mga hunahona kag ginpakitid ang dulonan sang ila kabuhi. Ang ila huwaran nagapabaskog sang pagkamaiyaiyahon kag intoleransia sa tunga sang tanan nga sari sang tawo.AK1 186.3

  Ginsugoran ni Jesus ang bulohaton sang reporma bangod sa pagpalapit sa hapiit kag simpatiya sa mga tawo. Samtang nagapakita Sia sang labing dako nga pagtahod sa kasugoan sang Dios, ginsabdong Niya ang salimpapaw nga pagkamasinimbahon sang mga Fariseo, kag nagatinguha sa pagguba sang kudal nga nagaulot sa tunga sang lainlain nga sari sang katilingban, agod sarang Niya matingob ang mga tawo subong mga anak sang isa ka panimalay. Ang Iya pagtambong sa sinalusalo sa kasal gintuyo nga mangin isa ka tikang sa padulong sini.AK1 187.1

  Ginsugo sang Dios si Juan Bautista sa pagpuyo sa kamingawan, agod sarang sia maapinan gikan sa inpluensia sang mga saserdote kag mga rabbi, kag maaman sa pinasahi nga bulohaton. Apang ang kaid-id kag ginpinig nga kabuhi indi huwaran sa mga tawo. Si Juan gid wala magsugo sa iya manogpalamati sa pagbiya sang ila una nga mga katungdanan. Ginsugo niya sila sa paghatag sing pamatuod sang ila paghinulsol bangod sa pagkamatutom sa Dios sa duog sa diin gintawag Niya sila.AK1 187.2

  Ginsabdong ni Jesus ang pagpatuyang sa kaugalingon sa tanan niya nga dagway, apang sosyal Sia sa Iya ki- naugali. Ginabaton Niya ang pagkamaabiabihon sang tanan nga tawo, nga nagapangduaw sa mga puloy-an sang manggaranon kag imol, ang may tinon-an kag wala sing alam, kag nagatinguha sa pagbayaw sang ila hunahona nga espirituhanon kag walay katubtoban. Wala Sia nagatugot sang pagkamausikon, kag wala sing landong sang kalibutan nga pagkalahugan ang pagdagta sang Iya pagginawi; apang makita Niya ang kalalipayan sa mga talan-awon sang kasadyahan nga but-anan, kag bangod sa Iya pagtambong, ginaaprobahan Niya ang tinipontipon sosyal. Ang kasal sang mga Judio isa ka makatalandog nga hitabo, kag ang iya kasadyahan ginakahamut-an sang Anak sang tawo. Bangod sa pagtambong sining sinalusalo, si Jesus nagapadungog sang kasal subong diosnon nga palatukoran.AK1 187.3

  Sa Daan kag Bag-ong Katipan, ang relasyon sang pagasawahay ginagamit sa pagpahayag sang malulo kag balaan nga paghiusa nga yara sa tunga ni Kristo kag sang Iya mga tinawo. Sa hunahona nga Jesus ang kalipayan sang piesta sa kasal nagatudlo sa pagkinalipay sadtong adlaw kon pagdalhon Niya ang Iya nobya sa puloy-an sang Amay, kag ang tinubos kag ang Manunobos magalingkod sa panihapon sang kasal sang Kordero. Nagasiling Sia, “Subong sang nobyo nga nagakalipay sa palangasaw-on, sa amo magakalipay sa imo ang imo Dios.” “Indi ka na pagtawgon Binayaan; . . . kundi tawgon ka Ang Akon Kalipay; magakasadya Sia sa imo nga may kalipay, magapahuway Sia sa Iya gugma; magakalipay Sia sa imo nga may inamba.” Isa. 62:5, 4; Sofonias 3: 17. Sang ang palanan-awon sang langitnon nga mga butang gintugot kay Juan nga pinadala, nagsulat sia: “Nabatian ko ang daw tingog sang dakong kadam-an, subong sang daganas sang madamong tubig, kag subong sang tunog sang mabaskog nga mga daguob, nga nagasinggit, Aleluya! Kay ang Ginuo nga aton Dios nga Makaako nagahari. Magkalipay kita kag magkasadya sing lakas kag maghimaya sa Iya, kay ang kasal sang Kordero nag-abot, kag nakaaman na ang Iya Nobya.” “Bulahan ang mga ginaagda sa panihapon sang kasal sang Kordero.” Bug. 19:6, 7, 9.AK1 188.1

  Nakita ni Jesus sa tagsa ka kalag ang isa nga kinahanglan tawgon sa Iya ginharian. Nalambot Niya ang tagipusoon sang mga tawo bangod sa paglakat sa tunga nila subong isa nga nagahandom sang ila kaayuhan. Ginapangita Niya sila sa mga dalan sang banwa, sa mga balay nga pribado, sa mga sakayan, sa sinagoga, sa baybayon sang linao, kag sa sinalusalo sa kasal. Ginasugata Niya sila sa ila matagadlaw nga pagpamugon kag nagapakita sing kabalaka sa ila kalibutanon nga mga bulohaton. Ginadala Niya ang Iya mga pagtudlo sa sulod sang balay nga nagadala sang mga panimalay sa ila kaugalingon nga puloy-an sa idalom sang inpluensia sang Iya diosnon nga pagtambong. Ang Iya mabaskog nga simpatiya personal nagabulig sa pagdaog sa mga tagipusoon. Masunson didto Sia sa mga bukid sa pagpangamuyo nga isahanon, apang ini among pag-aman sang Iya pagpangabudlay sa tunga sang mga tawo sa aktibo nga kabuhi. Gikan sini nga panahon magalakat Sia sa pagbulig sa mga masakit, sa pagtudlo sa mga walay alam, kag sa pagbugto sang talikala gikan sa mga bihag ni Satanas.AK1 189.1

  Bangod sa personal nga pagpakigkita kag paghiliupod si Jesus naghanas sang Iya mga gintuton-an. Kon kaisa ginatudloan Niya sila, nga nagalingkod sa tunga nila sa higad sang bukid; kon kaisa sa luyo sang dagat, ukon nagalakat upod nila sa dalanon, ginapahayag Niya ang mga tinago sang ginharian sang Dios. Wala Sia sagad wali subong sa mga tawo karon. Bisan diin ang tagipusoon nagabukas sa pagbaton sang diosnon nga balita, ginapahayag Niya ang mga kamatuoran sang dalan sang kaluwasan. Wala Sia nagasugo sa Iya mga gintuton-an sa pagbuhat sini ukon sina, kundi nagsiling, “Sunod kamo sa akon.” Sa Iya panlakatan sa kaumhan kag mga banwa ginadala Niya sila agod makita nila kon daw ano ang Iya pagtudlo sa mga tawo. Ginapahiusa Niya ang ila kabalaka sa Iya kag nagaisa sila sa Iya sa bulohaton.AK1 189.2

  Ang huwaran ni Kristo sa pagpahiusa sang Iya ka-ugalingon sa bulohaton sang tawo kinahanglan pagsundon sang tanan nga nagawali sang Iya pulong, kag sang tanan nga nakabaton sang maayong balita sang Iya bugay. Indi naton dapat isikway ang pag-ambitay sosyal. Indi kita dapat magpinig sang aton kaugalingon gikan sa iban. Agod malambot ang tanan nga sari sang mga tawo, kinahanglan kita magsugata diin sila. Talagsa nga magapangita sila sa aton sa ila kaugalingon nga kabubot-on. Indi lamang gikan sa pulpito ang tagipusoon sang mga tawo matandog sang diosnon nga kamatuoran. May yara nga iban nga palangumhan sang pagpangabudlay, ayhan kubos ini, apang may palaabuton. Ini sia makita sa puloy-an sang mga kubos kag sa palasyo sang mga gakod; sa maabiabihon nga latok, kag sa tinipontipon sang katilingban para sa matinlo nga pagkinasadya.AK1 190.1

  Subong mga gintuton-an ni Kristo indi kita kinahanglan mag-impon sa kalibutan tungod lamang sa gugma sa pagkinalipay, sa paghiusa upod nila sa kabuangan. Ina nga mga paghiliupod sarang makapatubas sang kahalitan lamang. Indi gid kita magtugot sa pagpakasala bangod sa aton mga pulong ukon buhat, sang aton paghipos ukon sang aton pagtambong. Bisan diin kita kumadto, kinahanglan kita magdala kay Jesus upod naton, kag sa pagpahayag sa iban sang kamahalan sang aton Manlulowas. Apang yadtong nagatipig sang ila relihiyon bangod sa pagtago sini sa sulod sang mga dingding mawalaan sang hamili nga kahigayunan sa pagbuhat sing kaayuhan. Bangod sa relasyon sosyal, ang relihiyon Kristohanon nagapakigkita upod sa kalibutan. Ang tagsatagsa nga nakabaton sang diosnon nga kappa- wa, kinahanglan magpasanag sang dalanon sadtong wala makahibalo sang Kapawa sang kabuhi.AK1 190.2

  Tanan kita dapat mahimo nga saksi sa kay Jesus. Ang gahom sang katilingban nga ginapakabalaan sang bugay ni Kristo, kinahanglan magpauswag sang pagpandaog sing mga sala sa Manlulowas. Tugoti nga ang kalibutan makakita nga indi kita ginalibang sing maiyaiyahon sang aton kaugalingon nga bulohaton, kundi handom naton nga ang iban makaambit sang aton mga pagpakamaayo kag mga kahigayunan. Tugoti sila sa pagtanaw nga ang aton relihiyon wala nagabuhat sa aton nga dili mainawaon ukon estrikto. Tugoti nga ang tanan nga nagasiling nga nakita nila si Kristo, mag-alagad subong sang Iya pag-alagad sa kaayuhan sang mga tawo.AK1 191.1

  Indi kita dapat maghatag sa kalibutan sang butig nga pagpatalupangod nga ang mga Kristohanon masinulob-on kag dimalipayon nga mga tawo. Kon ang aton mata naunay kay Jesus, makita naton ang isa ka maluloy-on nga Manunobos, kag magadakop kita sang kapawa gikan sa Iya nawong. Bisan kon diin nagahari ang Iya Espiritu, didto nagapabilin ang paghidaet. Kag may yara nga kalipay man tungod nga may yara nga malinong kag balaan nga pagsalig sa Dios.AK1 191.2

  Si Kristo nagakahamuot kon ang Iya mga sumolunod nagapakita nga, wala sapayan nga tawhanon, nga umalambit sila sang diosnon nga kinaugali. Indi sila estatua, kundi buhi nga mga lalaki kag mga babae. Ang ila tagipusoon nga ginpabugnaw sang tun-og sang diosnon nga bugay, nagabukas kag nagahabok sa Adlaw sang Katarungan. Ang kapawa nga nagaiwag sa ila nagaiwag sa iban sa mga binuhatan nga ginasilakan sang gugma ni Kristo.AK1 191.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents