Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 17—Nicodemo

  SI Nicodemo may mataas nga palangakuan sang bu-lohaton sa pungsod nga Judio. Nalantip sia sing mataas, kag may iya sang mga talanton nga indi sa karakter nga ordinaryo, kag ginapasidunggan sia nga miembro sang konsilyo sang pungsod. Upod sa iban gintandog sia sang pagtulon-an ni Jesus. Wala sapayan nga manggaranon, may tinon-an kag dungganon, nawili sia sing may katingala sang kubos nga Nazareno. Ang mga leksyon nga nagikan sa bibig sang Manlulowas sing dako nagtandog sa iya, kag handom niya ang paghibalo sing labi pa sining makatilingala nga mga kamatuoran.AK1 209.1

  Ang kagamhanan nga gingamit ni Kristo sa pagtinlo sang templo napukaw sang tapat nga dumot sang mga saserdote kag mga manogdumala. Nahadlukan sila sang gahom sining dumoluong. Inang kaisog sa bahin sang lamalamahan nga taga Galilea indi dapat batason. Nagtapat sila sa pagbutang sing katapusan sang Iya bulohaton. Apang indi tanan naghisugot sa sining katuyoan. May iban nga nahadlok sa pagsumpong sa Isa nga sing maathag ginadaldal sang Espiritu sang Dios. Nadumdoman nila kon daw ano ang pagpatay sa mga manalagna tungod nga ginsabdong ang mga sala sang mga pangulo sa Israel. Nahibaloan nila nga ang kahiulipnan sang mga Judio sa pungsod nga hentil among patubas sang ila katig-ahon sa pagsikway sang mga pagsabdong gikan sa Dios. Nahadlukan sila nga sa paghimbon batok kay Jesus ang mga saserdote kag mga manogdumala nagasunod sa mga tikang sang ila mga ginikanan kag magadala sing lab-as nga kalalat-an sa ibabaw sang pungsod. Ginaambit ni Nicodemo ining balatyagon. Sa konsilyo sang Sanhidrin, sang ginhambalan ang pagabuhaton kay Jesus, si Nicodemo naglaygay nga mag-andam kag maghaganhagan. Nagsiling sia nga kon si Jesus sa pagkamatuod ginhatagan sing kagamhanan gikan sa Dios, may katalagman ang pagsikway sang Iya mga pagpaandam. Wala magpangahas ang mga saserdote sa pagsikway sini nga laygay, kag sa sining tion wala sila maghimo sing pagsulondan batok sa Manlulowas.AK1 209.2

  Kutob sang iya pagkabati kay Jesus, si Nicodemo nabalaka sa pagtuon sang mga tagna nahanungod sa Mesias; kag sa nagalabi ang iya pag-usisa, nagalabi kabaskog ang iya pagtalupangod nga ini among Isa nga magakari. Upod sang madamo sa Israel, nasubo sia sing dako tungod sang pagdagta sang templo. Nasaksihan niya ang talan-awon sa diin si Jesus nagtabog sa mga manogbakal kag manogbaligya; nakita niya ang makatilingala nga gahom nga diosnon; nakita niya ang pagbaton kag pagayo sang Manlulowas sa mga imol kag masakiton; nakita niya ang ila kalipay, kag sang nabatian ang ila mga pulong sa pagdayaw; kag indi sia sarang makaduhadoha nga si Jesus nga Nazaretnon amo ang Ginpadala sang Dios.AK1 210.1

  Dako ang iya paghandom sa pagpakighambal kay Jesus, apang nag-isol sia sa pagpangita sa Iya sing taluhayag. Makahuloya sing tama sa isa ka manogdumala sang mga Judio sa pagpakilala sang iya kaugalingon nga nagapakig-uyon sa isa ka manunodlo nga ginakilala sing tama kadiutay. Kag kon ang iya pagduaw mahibaloan sang Sanhidrin, pagauligyaton kag isumbong nila sia. Nagtapat sia sa pagpakighambal sing tago, nga nagapamalibad nga kon paghimuon niya ini sing taluhayag, ang iban ayhan magailog sang iya huwaran. Sang nahibaloan niya bangod sa pinasahi nga pagpangutana sang duog sang Manlulowas, naghulat sia tubtob ang banwa naglinong nga katulog kag ugaling pangitaon Sia.AK1 210.2

  Sa atubangan ni Kristo, si Nicodemo nagbatyag nga daw may katahap, nga gintinguhaan niya sa pagtago sa idalom sang pagpakita nga malig-on kag dungganon. “Rabbi, nahibaloan namon nga Ikaw manunodlo gikan sa Dios; kay walay isa nga makahimo sining mga tanda nga Imo ginahimo, kon indi ang Dios kaupod Niya.” Bangod sa paghambal nahanungod sang tumalagsa nga hiyas ni Kristo subong manunodlo, kag nahanungod man sang Iya makatilingala nga gahom sa paghimo sang mga katingalahan, naglaom sia sa pag-aman sang dalan para sa iya pagpakig sugilanon. Ang iya mga pulong gintuyo sa pagpahayag kag pag-agda sang pagsalig; apang nagapahayag sila sang pagkadimatinuohon. Wala niya pagkilalaha si Jesus subong Mesias kundi isa lamang ka manunodlo nga ginpadala gikan sa Dios.AK1 211.1

  Sa baylo nga kilalahon ini nga pag-abiabi, si Jesus nagtulok sing tudok sa manoghambal, nga daw nagabasa sang iya gid nga kalag. Sa Iya walay katubtoban nga kaalam nakita Niya sa atubangan Niya ang manogpangita sang kamatuoran. Nahibaloan Niya ang tuyo sang iya pagduaw, kag sa handom sa pagpadalom sang inogtalupangod nga yara na sa hunahona sang Iya manogpalamati, sing tuhoy naghambal Sia sing solemne, “Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagasiling Ako sa imo, kon ang isa indi matawo liwat, indi sia makakita sang ginharian sang Dios.” Juan 3:3.AK1 211.2

  Si Nicodemo nagkari sa Ginuo nga nagahunahona sa pagbais sa Iya, apang si Jesus nagpahayag sang sadsaran sang mga palatukoran sang kamatuoran. Nagsiling sa kay Nicodemo, Indi ihibalo sang teoriya ang ki- nahanglan mo sing labi sang sa espirituhanon nga pagliwan. Indi mo kinahanglan ang pagbusog sang imo kabalaka, kundi ang isa ka bag-o nga tagipusoon. Kinahanglan mo batunon ang isa ka bag-o nga kinabuhi gikan sa ibabaw sa wala ka pa makaapresyar sang langitnon nga mga butang. Tubtob ining pagliwan mahanabo, nga nagabag-o sang tanan nga butang, indi magabuhat sa imo sing kaayuhan ang pagbais sa Akon nahanungod sang Akon kagamhanan ukon sang Akon bulohaton.AK1 211.3

  Nakabati si Nicodemo sang wali ni Juan Bautista nahanungod sang paghinulsol kag bautismo, kag nga nagatudlo sa mga tawo sa Isa nga dapat magbautiso sa Espiritu Santo. Sia sa iya kaugalingon nagabatyag nga may yara nga kakulang sang pagkaespirituhanon sa tunga sang mga Judio, sa bagay nga, sa dako nga bagay, ginagahuman sila sang pagkasalimpapaw kag kalibutanon nga ambisyon. Naglaom sia sang labi kaayo nga kahimtangan sang mga butang sa pagkari sang Mesias. Apang ang balita sang Bautista nga nagausisa sang tagipusoon wala makapatalupangod sa iya sang sala. Sing tul-id Fariseo sia, kag nagapabugal sang iya kaugalingon sa iya maayo nga mga buhat. Sing lapnag ginapakamahal sia tungod sang iya pagkamahinatagon kag kaalwan sa pagsakdag sang bulohaton sa templo, kag ginabatyag niya nga malig-on sia sa kahamuot sang Dios. Nakibot sia sa paghunahona sang isa ka ginharian nga tama ka putli para sa iya pagtan-aw sa iya karon nga kahimtangan.AK1 212.1

  Ang pigura nahanungod sang bag-ong pagkatawo, nga gingamit ni Jesus, indi nga wala mahibaloi sing bug-os ni Nicodemo. Ang mga kombertido halin sa hentil pakadto sa relihiyon sang Israel masunson ginapaanggid sa mga bata nga bag-o magkalatawo. Busa dapat niya hangpon nga ang mga pulong ni Kristo indi dapat kuhaon sa literal nga kahulogan. Bangod sa iya pagkatawo subong isa ka Israelinhon ginakabig niya ang iya kaugalingon subong malig-on sa isa ka duog ginharian sang Dios. Ginbatyag niya nga indi niya kinahanglan ang pagbalhin. Gani nakibot sia sang mga pulong sang Manlulowas. Nainit sia tungod may hapiit nga kagamitan sila sa iya kaugalingon. Ang bugal sang Fariseo nagapakigaway batok sa bunayag nga handom sang manogpangita sang kamatuoran. Natingala sia nga si Kristo naghambal sa iya subong nga ginbuhat Niya, nga wala natahod sa iya palangakuan subong manogdumala sa Israel.AK1 212.2

  Sa nakibot sa iya kaugalingon nga kalig-on, nagsabat sia kay Kristo sa mga pulong nga puno sing matigdas nga kahulogan, “Paano bala ang pagkatawo sang tawo kon tigulang na?” Kaangay sang kadamuan, kon ang matalom nga kamatuoran ginadala sa kaisipan, nagpahayag sia sang kamatuoran nga ang natural nga tawo wala nagabaton sang mga butang sang Espiritu sang Dios. Wala sa iya bisan ano nga butang nga nagasabat sa espirituhanon nga butang; kay ang espirituhanon nga mga butang ginahangop sing sa espirituhanon.AK1 214.1

  Apang wala pagsabta sang Manlulowas paagi sa bais. Sang ginbayaw Niya ang Iya kamot sa solemne kag malinong nga pagkadungganon ginpahayag Niya ang kama-tuoran nga may labi kadako nga pagpasalig, “Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagasiling Ako sa imo, kon ang isa indi matawo sa tubig kag sa Espiritu indi sia makasulod sa ginharian sang Dios.” Nahibaloan ni Nicodemo nga si Kristo diri nagapahanungod sa tubig nga pagtugmaw kag ang pagbag-o liwat sang tagipusoon bangod sa Espiritu sang Dios. Ginpatalupangod sia nga yara sia sa atubangan sang Isa nga gintagna ni Juan Bautista.AK1 214.2

  Si Jesus nagpadayon: “Ang natawo sa unod unod; kag ang natawo sa Espiritu espiritu.” Sa kinaugali ang tagipusoon malaot, kag “sin-o bala ang makakuha sing matinlo nga butang gikan sa dimatinlo? Walay isa.” Job 14:4. Wala sing tawhanon nga inbensyon ang sarang makakita sing bulong para sa nagapakasala nga kalag. “Ang panghunahona suno sa unod batok sa Dios; wala ini sia nagapasakop sa kasugoan sang Dios, indi gid sarang makapasakop.” “Kay ang panghunahona suno sa unod batok sa Dios;” “Kay sa tagipusoon nagagikan ang malaot nga mga hunahona, pagpatay, panglahi, pakighilawas, pangawat, dimatuod nga pagsaksi, pasipala.” Roma 8:7; Mat. 15:19. Ang tuburan sang tagipusoon kinahanglan tinloan sa wala pa matinloi ang tubig. Ang nagatinguha sa paglambot sa langit sa iya kaugalingon nga buhat bangod sa pagbantay sang kasugoan nagatinguha sadtong indi gid sarang mahimo. Wala sing kalig-unan sa isa nga may makikasugoan nga relihiyon, isa ka dagway sang pagkadiosnon. Ang kabuhi Kristohanon indi isa ka pagkulokaayo ukon pagpauswag sang daan, kundi isa ka pagbalhin sang kinaugali. May yara nga kamatayon sa kaugalingon kag sa sala, kag isa ka bag-o nga kabuhi. Ini nga pagbalhin sarang lamang mahimo bangod sa gamhanan nga pagpanghikot sang Espiritu Santo.AK1 214.3

  Sa gihapon naglibog si Nicodemo, kag gingamit ni Jesus ang hangin sa paghalimbawa sang Iya buot silingon: “Ang hangin nagahuyop sa diin ang buot niya, kag mabatian mo ang iya tingog, apang indi mo mahibaloan sa diin sia nagahalin ukon sa diin nagapakadto; subong man ang tagsatagsa nga natawo sa Espiritu.”AK1 215.1

  Mabatian ang hangin sa tunga sang mga sanga sang kahoy, nga nagauyog sang mga dahon kag bulak; apang indi sia makita, kag wala sing tawo ang makahibalo kon diin sia nagahalin ukon sa diin nagakadto. Subong man sini ang pagpanghikot sang Espiritu Santo sa tagipusoon. Indi ini sarang masaysay sing labi sang sa hulag sang hangin. Ang isa ka tawo ayhan indi sarang makasugid sang sibo nga tion ukon duog, makatultol sang tanan nga kahimtangan sa kaangtanan sang pagliso; apang ini indi nagapamatuod nga wala sia maliso. Bangod sa galamiton subong sang hangin, si Kristo sa walay langan nagapanghikot sa tagipusoon. Sa diutay-diutay, ayhan nga indi mabatyagan sa manogbaton, ang mga pagtandog ginabuhat nga nagaduyog sa pagbutong sang kalag pakadto kay Kristo. Ini ayhan sarang mabaton bangod sa pagpamalandong sa Iya, bangod sa pagbasa sang mga Kasulatan, ukon bangod sa pagpamati sang pulong gikan sa buhi nga manogwali. Sing hinali, sa nagakari ang Espiritu nga nagapakiluoy sing labi, ang kalag sing malipayon magatugyan sang iya kaugalingon kay Jesus. Ginatawag ini sang kadamuan nga hinali nga pagliso; apang ini patubas sang madugay nga pag-ulo-ulo sang Espiritu sang Dios—isa ka paagi nga mapailubon.AK1 215.2

  Samtang ang hangin sa iya kaugalingon indi makita, nagatuga sia sang epekto nga makita kag mabatyagan. Subong man sini, ang pagpanghikot sang Espiritu sa kalag magapahayag sa iya kaugalingon sang tagsa ka buhat sadtong nakabatyag sa iya manogluwas nga gahom. Kon ang Espiritu sang Dios nagatag-iya sang tagipusoon, ginabalhin niya ang kabuhi. Ang malaot nga hunahona ginasikway, ang malaot nga buhat ginabayaan; ang gugma, pagpaubos, kag paghidaet nagakuha sang duog sang kaakig, kahisa kag makiawayon. Ang kalipay nagakuha sang duog sang kasubo, kag ang nawong nagapaiwag sang kapawa sang langit. Wala sing isa nga makakita sang kamot nga nagabayaw sang lulan, ukon nagatan-aw sang kapawa nga nagapanaog gikan sa mga hulot sa ibabaw. Ang pagpakamaayo nagaabot kon bangod sa pagtuo ang kalag nagatugyan sang iya kaugalingon sa Dios. Niyan inang gahom nga indi sarang makita sang tawhanon nga mata nagatuga sang bag-o nga tinuga sa larawan sang Dios.AK1 216.1

  Indi gid sarang mahimo sa malip-ot nga hunahona ang paghangop sang bulohaton sang pagtubos. Ang iya tinago labaw pa sa tawhanon nga ihibalo; apang ang nagaligad sa kamatayon pakadto sa kabuhi nagakilala nga ini among isa ka diosnon nga kamatuoran. Ang ginsugoran sang pagtubos sarang naton mahibaloan diri ba- ngod sa personal nga eksperiensia. Ang iya mga patubas nagalambot sa walay katubtoban nga mga katuigan.AK1 216.2

  Samtang nagahambal si Jesus, ang iban nga silak sang kamatuoran naglapos sa hunahona sang manogdumala. Ang mahumok kag manoggahom nga inpluensia sang Espiritu Santo, nagtandog sang iya tagipusoon. Apang wala pa niya mahangpi sing bug-os ang mga pulong sang Manlulowas. Wala sia mapatalupangod sing tama sang pagkakinahanglan sang bag-o nga pagkatawo sang sa paagi sang iya pagkahimo. Nagsiling sia nga may katingala, “paano bala ang pagkahimo sini?”AK1 217.1

  “Ikaw bala isa ka manunodlo sang Israel, apang wala ka makahangop sini?” ang pamangkot ni Jesus. Sa pagkamatuod ang isa nga gintulinan sa pagtudlo sang relihiyon sa mga tawo indi kinahanglan mangin-ignorante sang kamatuoran nga tama kaimportante. Ang Iya mga pulong nagapahayag sing leksyon nga sa baylo sa pagbatyag nga nasaklaw sa maathag nga mga pulong sang kamatuoran, si Nicodemo dapat nga may mapainuboson nga opinyon sang iya kaugalingon, tungod sang iya pagka-ignorante espirituhanon. Apang si Kristo naghambal sinang solemne nga pagkatalahuron, kag ang panulok kag tingog nagpahayag sinang hanuot nga gugma, sa bagay nga si Nicodemo wala masandad sa natalupangdan niya ang makahuloya niya nga kahimtangan.AK1 217.2

  Apang sang ginsaysay ni Jesus nga ang Iya bulohaton sa duta amo ang pagtukod sang isa ka ginharian nga espirituhanon sa baylo sang umalagi, ang Iya manogpalamati naglibog. Sa nakita ini ni Jesus, nagsiling pa Sia, “Kon nagsugid Ako sa inyo sang mga butang nga dutanon kag wala kamo magtuo, paano bala ang pagtuo ninyo kon maghambal Ako sa inyo sang mga butang nga langitnon?” Kon indi makabaton si Nicodemo sang pagtulon-an ni Kristo nga nagahalimbawa sang bulohaton sang bugay sa tagipusoon, paano ang iya paghangop sang kinaugali sang Iya mahimayaon kag langitnon nga gin- harian? Kon indi niya mahangpan ang kinaugali sang bulohaton ni Kristo sa duta, indi sia sarang makahangop sang Iya bulohaton sa langit.AK1 217.3

  Ang mga Judio nga gintabog ni Jesus sa templo nagsiling nga mga anak sila ni Abraham, apang nagpalalagyo sila sa atubangan sang Manlulowas tungod nga indi sila makabatas sang himaya sang Dios nga ginpahayag sa Iya. Sa sini nga bagay nagapamatuod sila nga indi sila takos bangod sa bugay sang Dios sa pagpakigbahin sa balaan nga bulohaton sang templo. Makugi sila sa pagtipig sang dagway sang pagkabalaan, apang ginapatumbayaan nila ang pagkabalaan sang tagipusoon. Samtang matul-id sila sa letra sang kasugoan, sa walay langan nagalapas sila sang iya espiritu. Ang ila dako nga kinahanglan amo inang pagbalhin gid nga ginasaysay ni Kristo sa kay Nicodemo—isa ka bag-o nga pagpakatawo, ang paghinlo sang sala, kag ang pagbag-o sang pagkilala kag pagkabalaan.AK1 218.1

  Wala sing balibad sa pagkabulag sang Israel nahanungod sang bulohaton sang pagkatawo liwat. Sa idalom sang pagbugna sang Espiritu Santo, si Isaias nagsulat, “Kay kami tanan nanginsubong sang isa nga dimatinlo, kag ang tanan namon nga pagkamatarong subong sang panapton nga nadagtaan.” “Tugaha sa akon, O Dios, ang kasingkasing nga matinlo, kag bag-oha ang matarong nga espiritu sa sulod nakon.” “Hatagan Ko kamo sing bagong tagipusoon, kag ibutang Ko ang espiritu nga bag-o sa sulod ninyo; kag kuhaon Ko ang tagipusoon nga unod. Kag ibutang Ko sa sulod ninyo ang Akon Espiritu, kag palakton Ko kamo sa Akon mga palatukoran kag magabantay kamo sang Akon mga pagsulondan kag magahimo sa ila.” Isa. 64:6; Sal. 51:10; Eze. 36:26, 27.AK1 218.2

  Nabasa ni Nicodemo ining mga kasulatan sa hunahona nga madulom; apang karon nagsugod sia sa paghangop sang ila mga kahulogan. Nakita niya nga ang labing matul-id nga pagtuman sang letra lamang sang ka- sugoan subong nga ginagamit sa guwa nga kabuhi indi sarang makahatag sing kinamatarong sa tawo sa pagsulod sa ginharian sang langit. Sa isip sang mga tawo, ang iya kabuhi matarong kag dungganon; apang sa atubangan ni Kristo ginbatyag niya nga ang iya tagipusoon indi matinlo, kag ang iya kabuhi indi balaan.AK1 218.3

  Ginabutong si Nicodemo pakadto kay Kristo. Sa ginasaysay sang Manlulowas sa iya ang nahanungod sang bag-o nga pagkatawo, ginhandom niya ang pag-agom sining pagbalhin sa iya gid kaugalingon. Sa ano nga paagi sarang ini mahimo? Si Jesus nagsabat sang wala mahambal nga pakiana: “Subong nga si Moises nagbayaw sang man-og sa kamingawan, kinahanglan man pagbayawon ang Anak sang tawo, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa Iya may kabuhi nga walay katapusan.”AK1 219.1

  Yari ang duta nga nakilala ni Nicodemo. Ang simbolo sang ginbayaw nga man-og nagpaathag sa iya sang bulohaton sang Manlulowas. Sang nagakalapatay ang mga Israelinhon tungod sang kagat sang kalayuhon nga mga man-og, ang Dios nagsugo kay Moises sa pagbuhat sang tumbaga nga man-og, kag ibutang ini sing mataas sa dulogan agod nga ang tanan nga magtulok sa man-og magkabuni. Ang mga tawo nakahibalo sing maayo nga sa iya kaugalingon ang man-og wala sing gahom sa pagtabang sa ila. Nagasimbolo sia kay Kristo. Subong nga ang larawan ginbuhat sa kaanggid sang manoglaglag nga mga man-og ginbayaw sa pag-ayo sa ila, subong man sini ang Isa ginbuhat “sa kaanggid sang unod nga makasasala” magaamo ang ila Manunobos. Roma 8:3. Madamo sang mga Israelinhon ang nagakabig sang bulohaton sang halad subong nga may gahom sa iya kaugalingon sa paghilway sa ila gikan sa sala. Handom sang Dios ang pagtudlo sa ila nga ini wala sing kapuslanan labi sang sa man-og nga tumbaga. Gintuyo sia sa pagdul-ong sang ila hunahona pakadto sa Manlulowas. Kon bala sa pag-ayo sang ila mga pilas ukon sa pagpatawad sang ila mga sala, wala sia sing sarang mahimo sa ila kaugalingon luwas ang pagpakita sang ila pagtuo sa Hatag sang Dios. Kinahanglan sila magtulok kag magkabuhi.AK1 219.2

  Yadtong ginkagat sang mga man-og ayhan nagpalantang sa pagtulok. Ayhan nagpakiana sila kon paano nga may yara nga gahom sa simbolo nga tumbaga. Ayhan nagpangayo sila sang kasaysayan suno sa siensia. Apang wala sing kasaysayan nga ginhatag. Kinahanglan nila batunon ang pulong sang Dios sa ila paagi kay Moises. Ang pagdumili sa pagtulok among pagkapatay.AK1 220.1

  Indi bangod sa pagkasaba kag pagbais nga ang kalag pagaiwagan. Kinahanglan kita magtulok kag magkabuhi. Si Nicodemo nakabaton sang leksyon, kag gindala niya ini. Gin-usisa niya ang mga Kasulatan sa bag-o nga paagi, indi sa pagbais sang teoriya, kundi agod sa pagbaton sing kabuhi sa kalag. Nagsugod sia sa paghangop sang ginharian sang langit sa nagatugyan sia sang iya kaugalingon sa pagtuytoy sang Espiritu Santo.AK1 220.2

  Mga linibo karon nga nagakinahanglan sa paghibalo sang amo man nga kamatuoran nga gintudlo kay Nicodemo bangod sa pagbayaw sang man-og. Nagasandig sila sa ila pagtuman sang kasugoan sang Dios agod pagdalhon sila sa Iya kahamuot. Kon pagsugoon sila sa pagtulok kay Jesus, kag sa pagtuo nga nagaluwas Sia sa ila lamang paagi sa Iya bugay, nagasiling sila, “Paano ang pagkasarang sining mga butang?”AK1 220.3

  Kaangay kay Nicodemo, kinahanglan kita magpahanda sa pagsulod sa kabuhi sa amo man nga dalan subong sang pangulo sang mga makasasala. Luwas kay Kristo, “wala sing iban nga ngalan sa idalom sang langit nga ginhatag sa mga tawo nga paagi sa iya kinahanglan kita maluwas.” Binu. 4:12. Bangod sa pagtuo ginabaton naton ang bugay sang Dios; apang ang pagtuo indi amo ang aton Manlulowas. Wala ini nagasaplid. Amo sia ang kamot nga sa iya nagapangalig-on kita kay Kristo, kag nagabaton sang Iya ikatakos ukon merito, nga among bu- long sa sala. Kag indi gani sarang makahinulsol sa wala sing bulig sang Espiritu sang Dios. Ang Kasulatan nagasiling nahanungod kay Kristo, “Sia ginbayaw sang Dios sa Iya tuo subong nga Pangulo kag Manlulowas, sa paghatag sing paghinulsol sa Israel kag kapatawaran sang mga sala.” Binu. 5:31. Ang paghinulsol nagikan kay Kristo subong sang kapatawaran.AK1 220.4

  Paano, niyan, nga sarang kita maluwas? “Subong nga si Moises nagbayawr sang man-og sa kamingawan,” ang Anak sang tawo ginbayaw, kag ang tagsatagsa nga gindayaan kag ginkagat sang man-og sarang makatulok kag magkabuhi. “Yari karon, ang Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan.” Juan 1:29. Ang kapawa nga nagaiwag gikan sa krus nagapahayag sang gugma sang Dios. Ang Iya gugma nagabutong sa aton pakadto sa Iya kaugalingon. Kon indi kita magsumpong sa sining pagbutong, pagadalhon kita sa tiilan sang krus, sa paghinulsol tungod sang mga sala nga naglansang sa Manlulowas. Niyan ang Espiritu sang Dios bangod sa pagtuo nagatuga sang bag-o nga kabuhi sa kalag. Ang hunahona kag ang handom ginadala sa pagkamatinumanon sa kabubot-on ni Kristo. Ang tagipusoon, ang hunahona, ginatuga liwat sa larawan Niya nga nagapanghikot sa aton sa paggahom sang tanan nga butang nga sa Iya kaugalingon. Niyan ang kasugoan sang Dios ginasulat sa hunahona kag sa tagipusoon, kag sarang kita makasiling upod ni Kristo, “Nagakalipay ako sa paghimo sang Imo kabubot-on, O Dios ko.” Sal. 40:8.AK1 221.1

  Sa pagsugilanon upod ni Nicodemo, si Jesus nagpahayag sang piano sang kaluwasan kag sang Iya bulohaton sa kalibutan. Wala sa Iya ulihi nga mga ginpanghambal nga nakasaysay Sia sing tama kahimpit, tikang kag tikang, sang bulohaton nga kinahanglan paghimuon sa tagipusoon sang tanan nga buot magpanubli sang ginharian sang langit. Sa ginsugoran gid sang Iya bulohaton ginbuksan Niya ang kamatuoran sa isa ka miembro sang Sanhidrin, sa hunahona nga mabinatunon sing labi, kag sa tinangdoan nga manunodlo sang mga tawo. Apang ang mga pangulo sang Israel wala mag-abiabi sang kapawa. Gintago ni Nicodemo ang kamatuoran sang iya tagipusoon, kag sa tatlo ka tuig daw diutay ang bunga.AK1 221.2

  Apang nakilala ni Jesus ang duta sa diin ginsab-og Niya ang binhi. Ang mga pulong nga ginhambal sa gab-i sa isa ka manogpamati sa malinong nga bukid wala madula. Sa isa ka tion si Nicodemo wala magkilala sing dayag kay Kristo, apang ginpanilagan niya ang Iya kabuhi, kag ginpamalandong ang Iya mga pagtulon-an. Sa konsilyo sang Sanhidrin, gintapna niya sing sulitsulit ang mga pahito sang mga saserdote sa paglaglag sa Iya. Sa katapusan sang ginbayaw si Jesus sa krus, nadumdoman ni Nicodemo ang gintudlo sa ibabaw sang Olibo: “Subong nga Moises nagbayaw sang man-og sa kamingawan, ang Anak sang tawo dapat pagbayawon: agod nga bisan sin-o nga magtuo sa Iya indi mawala, kundi may kabuhi nga dayon.” Ang kapawa gikan sa tago nga pagsugilanon nag-iwag sa krus sa Kalbaryo, kag nakita ni Nicodemo sa kay Jesus ang Manunobos sang kalibutan.AK1 222.1

  Sa tapos sang pagkayab sang Ginuo, sang ginpaalaplaag ang mga gintuton-an bangod sang paghingabot, si Nicodemo sing masidla nagtindog sing dayag. Gingamit niya ang iya manggad sa pagsakdag sang lapsag nga ginpaabot sang mga Judio nga pagdulaon sa pagkapatay ni Kristo. Sa tion sang katalagman sia nga nagmainandamon kag nagapangduhadoha, nagmalig-on kaangay sang isa ka bato, nga nagapabaskog sang pagtuo sang mga gintuton-an kag nagahatag sang mga pagkabutang sa pagpalakat sang bulohaton sang maayong balita.AK1 222.2

  Ginuligyat kag ginahingabot sia sadtong nagatahod sa iya sa iban nga mga adlaw. Nag-imol sia sa mga pagkabutang sining kalibutan; apang wala sia magduhadoha sa pagtoluohan nga nagsugod sa sinang gab-i nga pagsugilanon kay Jesus.AK1 222.3

  Ginsugid ni Nicodemo sa kay Juan ang sugilanon sinang pagkitaay, kag bangod sa iya pluma ginsulat ini nga pagaitudlo sa mga minilyon. Ang mga kamatuoran nga gintudlo importante karon subong nga amo sila sa sinang solemne nga gab-i sa malandong nga bukid, sang pagkari sang manogdumala nga Judio sa paghibalo sang dalan sang kabuhi gikan sa malulo nga Manunodlo sang Galilea.AK1 223.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents