Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 18—“Sia Kinahanglan Magdugang”

  SA ISA ka tion ang inpluensia sang Manogbaptis sa ibabaw sang banwa naglabi kadako sang sa iya sang mga manogdumala, mga saserdote ukon mga pangulo. Kon abi nagpahayag sia sang iya kaugalingon subong Mesias, kag magbuhat sing ribok batok sa Roma, ang mga saserdote kag mga tawo magadugok sa iya hayahay. Ang tagsa ka pagbinagbinag nga nagapukaw sang ambisyon sang mga manogsalakay sang kalibutan si Satanas nagtindog nga handa sa pagpahayag kay Juan Bautista. Apang sa kapahayagan nga yara sa atubangan niya sang iya gahom, sing malig-on nagdumili sia sang matambok nga hamham. Ang pagtalupangod nga gintuhoy sa iya, iya gintuhoy sa Iban.AK1 224.1

  Karon nakita niya nga ang taob sang pagkapopular nagataliwan gikan sa iya pakadto sa Manlulowas. Adlawadlaw ang nagadugok sa iya nagbuhin. Sang pagkari ni Jesus halin sa Jerusalem sa duog malapit sa Jordan, ang mga tawo nagdugok sa pagpamati sa Iya. Ang kadamuon sang mga gintuton-an nagdugang adlawadlaw. Madamo ang nagkari sa pagpabaptis, kag samtang si Kristo gid sa Iya kaugalingon wala nagapamaptis, ginpakamaayo Niya ang paghiwat sang pagsulondan sang Iya mga gintuton-an. Sa sini nga bagay ginpahamtang Niya ang Iya pat-in sa bulohaton sang Iya manogbalita. Apang ang mga gintuton-an ni Juan nagatan-aw nga may kahisa sa nagatubo nga pagkapopular ni Jesus. Nagatindog sila nga handa sa pagsabdong sang Iya bulohaton, kag sa wala madugay nakakita sila sining kahigayunan. Ang pakiana nagbangon sa tunga nila kag sang mga Judio kon bala ang bautismo nagatinlo sang kalag gikan sa sala; nagasiling sila nga ang bautismo ni Jesus tuhay sa iya ni Juan. Sa wala madugay nagbais sila sa mga gintuton-an ni Kristo nahanungod sa dagway sang mga pulong nga nagakaigo nga gamiton sa bautismo, kag sa katapusan ang nahanungod sang kinamatarong sining ulihi sa pagbaptis.AK1 224.2

  Ang mga gintuton-an ni Juan nagkari sa iya nga nasubo, nga nagasiling, “Rabbi, ang nag-upod sa imo sa unhan sang Jordan, nga sa Iya nagsaksi ka, yari Sia nagabautismo, kag ang tanan nagadugok sa Iya.” Bangod sining mga pulong si Satanas nagsulay kay Juan. Wala sapayan nga ang bulohaton ni Juan daw madali nga matapos, sa gihapon sarang mahimo ang iya pagsablag sang bulohaton ni Kristo. Kon abi nagkaawa sia sang iya kaugalingon, kag nagpahayag sing kasubo ukon nadisgusto nga ginlabawan, kuntani nakasab-og sia sang binhi sang binahinbahin, kag napabaskog niya ang kahisa kag kaibog, kag nasablagan niya ang lakat sang maayong balita.AK1 225.1

  Si Juan may iya nga kinaugali sang mga sayop kag kaluyahon nga masami sa tawhanon, apang ang pagtandog sang diosnon nga gugma nagbalhin sa iya. Nagpabilin sia sa kahaawan nga wala madagtai sang pagkamaiyaiyahon nga ambisyon, kag malayo sa usbong sang kaibog. Wala sia magpakita sing kaawa sa kasubo sang iya mga gintuton-an, kundi nagtudlo kon daw ano kaathag ang iya paghangop sang iya relasyon sa Mesias, kag kon daw ano ka malipayon ang iya pag-abi-abi sa Isa nga tungod sa Iya nag-aman sia sang dalan.AK1 225.2

  Nagsiling sia, “Wala sing makabaton bisan ano luwas sang nahatag sa iya gikan sa langit. Kamo gid nagasaksi sa akon, nagsiling ako, Indi ako ang Kristo, kundi nga ako ginpauna sa Iya. Ang nakaangkon sang nobya amo ang nobyo; ang abyan sang nobyo, nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako bangod sang tingog sang nobyo.” Si Juan nagapahayag sang iya kaugalingon subong abyan nga nagmanogbalita sa tunga sang duha ka taglawas nga kalaslon, nga nagaaman sang dalan para sa kasal. Kon ang nobyo makabaton sang iya nobya, ang bulohaton sang abyan natuman. Nagakalipay sia sa kalipay sadtong ila paghiusa nga iya ginpatigayon. Gani si Juan gintawag sa pagdala sa mga tawo pakadto kay Jesus, kag nagkalipay sia sa pagsaksi sang pagkamadinalag-on sang bulohaton sang Manlulowas. Nagsiling sia, “Ining kalipay ko nabug-os na. Sia kinahanglan magdugang, apang ako kinahanglan magbuhin.”AK1 226.1

  Sa nagatulok sa Manunobos bangod sa pagtuo, si Juan nagbangon sa kataason sang pagkadumilion sang kaugalingon. Wala sia nagatinguha sa pagpawili sa mga tawo pakadto sa iya kaugalingon, kundi sa pagbayaw sang ila panghunahona sing labi kataas kag labi pa gid kataas, tubtob magpahuway sila sa Kordero sang Dios. Sia sa iya kaugalingon amo lamang ang tingog, ang isa ka singgit sa kamingawan. Karon sa kalipay nga ginbaton niya sing hipos kag sa tago agod ang tanan nga mata magliso pakadto sa Kapawa sang kabuhi.AK1 226.2

  Yadtong maminatud-on sa ila pagkatinawag subong mga manogbalita para sa Dios, indi magapangita sing dungog para sa ila kaugalingon. Ang gugma para sa kaugalingon pagalamunon sang gugma para kay Kristo. Wala sing paindis-indis ang mga nagadagta sang hamili nga bulohaton sang maayong balita. Pagakilalahon nila nga bulohaton nila ang pagbantala subong sang ginhimo ni Juan Manogbaptis, “Yari karon, ang Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan.” Juan 1:29. Pagabayawon nila si Jesus, kag kaupod Niya ang tawhanon pagabayawon. “Kay amo ini ang ginasiling sang mataas kag makahalawhaw nga Isa nga nagapuyo sa wala sing katubtoban, nga ang Iya ngalan Balaan: Nagapuyo Ako sa mataas kag balaan nga duog, kag upod sa Iya man nga may mahinulsulon kag mapainuboson nga espiritu, sa pagpaumpaw sang espiritu sang mapainuboson kag sa pagpaumpaw sang tagipusoon sang mahinulsolon.” Isa. 57:15.AK1 226.3

  Ang kalag sang manalagna, nga nakuhaan sang kaugalingon, ginapun-an sang kapawa nga diosnon. Sa nagasaksi sia sang himaya sang Manlulowas, ang iya mga pulong halos kabahin sadtong ginpanghambal ni Kristo sa Iya kaugalingon sa kay Nicodemo. Si Juan nagsiling, “Ang nagahalin sa ibabaw labaw sa tanan; ang natungod sa duta sa duta naigo, kag nagapamulong sia nahanungod sa duta; ang nagahalin sa langit labaw sa tanan. . . . ang ginpadala sang Dios nagapamulong sang mga pulong sang Dios, kay wala Niya ginatakos ang Iya paghatag sang Espiritu.” Si Kristo sarang makasiling, “Wala Ako nagatinguha sang Akon kaugalingon nga kabubot-on kundi sang kabubot-on sang nagpadala sa Akon.” Juan 5:30. Sa Iya ginapahayag, “Ginhigugma Mo ang pagkamatarong kag gindumtan ang kalautan; busa ang Dios, ang Imo Dios, naghaplas sa Imo sang lana sang kalipay la-baw sa Imo mga kaupod.” Heb. 1:9. Ang Amay wala “Niya ginatakos ang Iya paghatag sang Espiritu.”AK1 227.1

  Subong man sini ang mga sumolunod ni Kristo. Makabaton lamang kita sang kapawa sang langit kon handa kita nga pagkuhaan sang kaugalingon. Indi kita sarang makahangop sang karakter sang Dios, ukon makabaton kay Kristo bangod sa pagtuo, luwas kon magsugot kita nga ipasakop ang tagsa ka panghunahona sa pagkamatinumanon ni Kristo. Sa tanan nga nagabuhat sini ang Espiritu Santo ginahatag sa wala ginatakos. Sa kay Kristo “nagapuyo sing lawasnon ang bilog nga kabugosan sang pagka-Dios.” Col. 2:9, 10.AK1 227.2

  Ang mga gintuton-an ni Juan nagsiling nga ang tanan nga mga tawo nagakari kay Kristo; apang sing maathag ni Juan nagsiling, “Wala sing tawo nga nagabaton sang Iya pagpamatuod;” tama kadiutay ang handa sa pagbaton sa Iya subong Manlulowas gikan sa sala. Apang “ang nagabaton sang Iya pagpamatuod nagapahamtang sang Iya pat-in sa sini, nga ang Dios matuod.” Juan 3:33. “Ang nagatuo sa Anak may kabuhi nga wala katapusan.” Indi kinahanglan ang pagbais kon bala ang bautismo ni Kristo ukon ni Juan nagatinlo gikan sa sala. Bulag kay Kristo, ang bautismo, kaangay sa iban nga pagsulondan, isa ka walay pulos nga dagway. “Ang wala nagatuo sa Anak indi makakita sang kabuhi.”AK1 228.1

  Ang pagkamadinalag-on sang bulohaton ni Kristo, nga nabaton sang Manogbaptis sing malipayon, ginsugid man sa mga may kagamhanan sa Jerusalem. Ang mga saserdote kag mga rabbi nagkahisa sang inpluensia ni Juan sa nakita nila nga ang mga tawo nagabiya sang sinagoga kag nagadugok sa kamingawan; apang yari ang Isa nga may labi pa kadako nga gahom sa pagpawili sa mga kadam-an. Yadtong mga pangulo sa Israel indi handa sa pagsiling upod ni Juan, “Kinahanglan Sia magdugang, apang kinahanglan ako magbuhin.” Nagtindog sila nga may bag-o nga pagtapat sa pagbutang sing katapusan sa bulohaton nga nagaguyod sa mga tawo gikan sa ila.AK1 228.2

  Nahibaloan ni Jesus nga magatinguha sila sing pataypatay sa pagtuga sing pagbahinbahin sa tunga sang Iya kaugalingon nga mga gintuton-an kag sadtong iya ni Juan. Nahibaloan Niya nga ang bagyo nagatipon sa pagsilhig sang isa sang labing dako nga manalagna nga ginhatag sa kalibutan. Sang buot Niya likawan ang tanan nga kahigayunan sa malain nga paghangop ukon pag-bahinbahin, sing mahipos nag-untat Sia sang iya pagpangabudlay, kag nagkadto sa Galilea. Kita man, samtang matinumanon sa kamatuoran, dapat magtinguha sa paglikaw sang tanan nga magadul-ong pakadto sa pagbinahinbahin kag malain nga paghangop. Tungod nga sa bisan ano nga tion ini sila magbangon, nagapatubas sila sang pagkadula sang mga kalag. Bisan ano nga tion nga ang kahimtangan magaabot nga magakabangdanan sang pagbinahinbahin, kinahanglan naton sundon ang huwaran ni Jesus kag ni Juan Manogbaptis.AK1 228.3

  Si Juan gintawag sa pagpangulo subong manogreporma. Tungod sini, ang iya mga gintuton-an may katalagman sa pag-unay sang ila panghunahona sa iya, sa pagbatyag nga ang pagkamadinalag-on sang bulohaton nagasandig sa iya pagpangabudlay, kag magakalimot sila sang kamatuoran nga isa lamang sia ka galamiton nga ginbuhat sang Dios. Apang ang bulohaton ni Juan indi igo sa pagpahamtang sang sadsaran sang iglesia Kristohanon. Kon matapos niya ang iya bulohaton, ang isa liwan ka bulohaton kinahanglan buhaton, nga indi sarang mahimo sang iya ginapamatuod. Wala mahangpi ini sang iya mga gintuton-an. Sang pagkakita nila kay Kristo nga nagakari sa pagkuha sang bulohaton, nahisa sila kag dimalipayon.AK1 229.1

  Ang amo man nga katalagman nagapadayon karon. Ang Dios nagatawag sa isa ka tawo sa paghimo sing isa ka bulohaton; kag kon mahimo niya ini kutob sa iya masarang sa pagbuhat, ang Ginuo nagadala sa iban sa pagpadayon pa gid sini. Apang kaangay sang mga gintuton-an ni Juan, madamo ang nagabatyag nga ang pagkamadinalag-on nagasandig sa una nga mga manogpangabudlay. Ang pagtalupangod ginatuhoy sa tawhanon sa baylo sa diosnon, ang kahisa nagasulod, kag ang bulohaton sang Dios gin’adagtaan. Ang isa nga indi igo nga pagpadunggan ginasulay sa paghupot sing pagsalig sa kaugalingon. Wala niya ginakilala ang iya pagsalig sa Dios. Ang mga tawo ginatudloan sa pagsalig sa tawo nga pagtuy- toyan, kag sa sini nga bagay nagakahulog sila sa sayop, kag ginapalayo gikan sa Dios.AK1 229.2

  Ang bulohaton sang Dios indi dapat magdala sang larawan kag ngalan sang tawo. Sa tion kag tion ang Ginuo magadala sa lainlain nga mga galamiton, paagi sa sadtong Iya bulohaton sarang mabuhat sing labing maayo. Malipayon yadtong handa sa pagpaubos sang kaugalingon nga nagasiling upod ni Juan Bautista, ‘’Kinahanglan Sia magdugang apang kinahanglan ako magbuhin.”AK1 230.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents