Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Masayang Pamumuhay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Paggamit ng mga Talento

  Sa talinhaga siya na “tumanggap ng limang talento ay pagdaka'y yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng lima pang talento; at sa gayunding paraan ang tumanggap ng dalawa, ay nakinabang ng ibang dalawa pa.”MP 344.2

  Ang mga talento, kahit na kakaunti o iilan, ay dapat gamitin. Ang katanungang napakahalaga sa atin ay hindi, Ilan ang aking tinanggap? kundi, Anong ginagawa ko sa nasa akin? Ang pagpapabuti o pagpapaunlad sa lahat nating mga kakayahan ay siyang unang tungkuling utang natin sa Diyos at sa ating mga kapwa-tao. Ang isang hindi umuunlad araw-araw sa kanyang kakayahan at mapaggagamitan ay hindi tumutupad sa layunin ng buhay. Sa ating pagpapanggap ng pananampalataya kay Kristo ay nangangako tayong magiging mga manggagawa ng Panginoon, at dapat nating linangin at payabungin ang bawa't kakayahan hanggang sa pinakamataas na antas ng kasakdalan, upang makagawa tayo ng pinakamalaking bilang ng kabutihan na kaya natin.MP 344.3

  May malaking gawain ang Panginoon na dapat magampanan, at ibibigay Niya ang pinakamarami nito sa darating na panahon sa mga pinakamatatapat at bukal-saloob na gumagawa ng paglilingkod sa kasalukuyang buhay na ito. Pumipili ang Panginoon ng sarili Niyang mga kinakasangkapan, at araw-araw sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari ay binibigyan Niya sila ng pagsubok sa Kanyang panukala ng paggawa. Sa bawa't tapat-sa-pusong pagsisikap na paggawa ng Kanyang panukala, ay pumipili Siya ng mga katulong Niya, hindi dahil sa sila'y sakdal, kundi sapagka't, sa pamamagitan ng pagkakaugnay sa Kanya, ay maaari silang makapagtamo ng kasakdalan.MP 345.1

  Tinatanggap lamang ng Diyos yaong mga nagsisipagpasiyang makakuha ng mataas. Isinasailalim Niya ang bawa't taong kinakasangkapan sa tungkuling gumawa ng buo niyang makakaya. Kasakdalang moral ang hinihingi sa lahat. Kailanma'y hindi natin dapat ibaba ang pamantayan ng katwiran upang mapagbigyan lamang ang namana o napayabong na mga hilig sa paggawa ng masama. Kailangan nating maintindihan na ang dungis sa likas ay kasalanan. Lahat ng matwid na mga katangian ng likas ay nananahan sa Diyos bilang isang sakdal, nagkakatugmang kabuuan, at ang bawa't isang tu- matanggap kay Kristo bilang sarili niyang Tagapagligtas ay binibigyan ng karapatang magkaroon ng mga katangiang ito.MP 345.2

  At ang mga nagnanais na maging mga manggagawang kasama ng Diyos ay kailangang magpunyagi sa ikasasakdal ng bawa't sangkap ng katawan at sa ikagagaling ng pag-iisip. Ang tunay na edukasyon ay ang paghahanda ng mga kapangyarihang pangkatawan, pangkaisipan, at pangmoral upang magampanan ang bawa't tungkulin; ito ay pagsasanay ng katawan, isip, at kaluluwa para sa paglilingkod sa Diyos. Ito ang edukasyon o karunungang tatagal hanggang sa buhay na walanghanggan.MP 346.1

  Hinihingi ng Panginoon sa bawa't Kristiyano ang pag-unlad niya sa kahusayan at kakayahan sa bawa't hanay. Si Kristo ang nagbayad ng sahod natin, samakatwid baga'y ng sarili Niyang dugo at paghihirap, upang makamtan ang bukal-sa-loob nating paglilingkod. Naparito Siya sa ating sanlibutan upang bigyan tayo ng isang halimbawa kung paano tayo dapat gumawa, at kung anong diwa ang dapat nating taglayin sa ating paggawa. Nais Niyang pag-aralan natin kung paano natin lubos na mapauunlad ang Kanyang gawain at maluluwalhati ang Kanyang pangalan sa sanlibutan, at mapuputungan ng karangalan, nang may pinakadakilang pag-ibig at pagtatapat, ang Ama na “gayon na lamang ang pagsinta sa sanlibutan, na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.”1Juan 3:16.MP 346.2

  Nguni't sa atin ay walang ibinibigay na kasiguruhan si Kristo na ang pagtatamo ng sakdal na likas ay isang bagay na magaan o madali. Ang isang dakila, ganap na likas ay hindi namamana. Hindi ito napapasaatin sa pamamagitan ng aksidente. Ang isang mahal na likas ay natatamo ng isang tao sa sariling pagsisikap sa pama- magitan ng mga kagalingan at biyaya ni Kristo. Diyos ang nagbibigay ng mga talento, ng mga kapangyarihan ng pag-iisip; tayo naman ang humuhugis sa likas. Ito'y nahuhugis sa pamamagitan ng puspusan at mahigpit na pakikibaka sa sarili. Sunod-sunod na pakikibaka ang dapat gawin laban sa namamanang mga hilig. Kailangang mahigpit nating pupunahin ang ating mga sarili, at huwag pahintulutang nananatiling di-naiwawasto ang kahit isang di-kanaisnais na likas.MP 346.3

  Hindi dapat sabihin ng isang tao, Hindi ko malulunasan ang mga kapintasan ng aking likas. Kapag ganito ang pasiya ninyo, tiyak na hindi kayo magtatamo ng buhay na walang-hanggan. Ang di-ikapangyayari ay nakabatay sa inyong sariling kalooban. Kung ayaw ninyo, hindi kayo makapananagumpay. Ang tunay na nakasasagabal ay nagmumula sa kasamaan ng di-napabanal na puso, at sa di-pagiging-handa ng tao na pailalim sa pagsupil ng Diyos.MP 347.1

  Ang maraming pinagindapat ng Diyos na gumawa ng magaling na gawa ay napakaliit ang nagagampanan, sapagka't maliit ang kanilang pagsisikap. Libu-libo ang dumaraan sa buhay na para bagang sila'y walang tiyak na layuning dapat ipamuhay, at walang pamantayang dapat na abutin. Ang mga ganito ay tatanggap ng gantimpalang kasukat ng kanilang mga gawa.MP 347.2

  Alalahanin ninyo na hindi kayo kailanman makaaabot sa isang pamantayang higit na mataas kaysa itinakda ng sarili ninyo. Kaya nga magtakda kayo ng mataas na mithiin, at baytang-baytang na umakyat kayo sa hinaba-haba ng hagdang patungo sa pagsulong, kahit na ito'y sa pamamagitan ng mahirap na pagsisikap, ng pagkakait sa sarili at ng pagpapakasakit. Huwag ninyong pabayaang may makahadlang sa inyo. Hindi inihabi ng Tadhana sa sinumang tao nang napakahigpit o napakatibay ang mga sinulid nito na anupa't mananatili na siyang walang-magawa at nasa kalagayang walang-katiyakan. Ang mga sumasalungat na pangyayari ay dapat maka- likha ng isang matibay na pagpapasiyang daigin ang mga ito. Kapag naigugupo ang isang hadlang ay nagbibigay ito ng lalong malaking kakayahan at lakas ng loob upang makapagpatuloy. Magpatuloy na may pagpapasiya sa tumpak na tinutungo, at ang mga pangyayari ay magiging mga katulong ninyo, hindi mga hadlang sa inyo.MP 347.3

  Maging hangarin ninyo na maglinang o magpayabong ng bawa't kagandahan ng likas. Sa bawa't hanay ng inyong pagpapabuti ng likas ay dapat ninyong bigyang-kaluguran ang Diyos. Maaari ninyong gawin ito; sapagka't Siya'y binigyang kaluguran ni Enoc, bagama't ito'y nabubuhay noon sa isang panahong masama. At may mga Enoc sa ating kapanahunang ito.MP 348.1

  Manindigan kayong tulad ni Daniel, na tapat na estadista, isang lalaking hindi nakuhang pasamain ng tukso. Huwag ninyong bibiguin Siya na gayon na lamang ang pag-ibig sa inyo na ibinigay ang Kanyang sariling buhay upang pawiin ang inyong mga kasalanan. Sinasabi Niyang, “Kung kayo'y hiwalay sa Akin ay wala kayong magagawa.”1Juan 15:5. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nakagawa ng mga pagkakamali, tiyak na makapananagumpay kayo kung nakikita ninyo ang mga pagkakamaling ito, at kung itinuturing ninyo ang mga ito na mga sinyal na nagbababala. Sa ganitong paraan ang pagkagapi ninyo'y nagiging tagumpay, na binibigo ang kaaway, at pinararangalan ang inyong Manunubos.MP 348.2

  Ang likas na hinugis ayon sa wangis ng Diyos ay siya lamang kayamanang madadala natin mula sa sanlibutang ito hanggang sa darating na sanlibutan. Madadala sa mga tahanan sa langit ng mga tinuturuan ni Kristo sa sanlibutang ito ang bawa't banal na naabot. At sa langit ay patuloy pa rin tayong pabubutihin. Mahalaga, kung gayon, na pabutihin ang likas sa buhay na ito.MP 348.3

  Ang mga anghel sa langit ay gagawang kasama ng taong buong pananampalatayang nagsisikap magkaroon ng kasakdalan ng likas na hahantong sa sakdal na paggawa. Sa bawa't isang gumagawa ng gawaing ito ay ganito ang sinasabi ni Kristo, Ako'y nasa inyong kanan upang tulungan kayo.MP 348.4

  Kapag ang kalooban ng tao ay nakikipagtulungan sa kalooban ng Diyos, ito'y nagiging makapangyarihan. Anumang dapat gawin sa iniuutos Niya, ay maisasagawa sa Kanyang kalakasan. Lahat ng Kanyang mga inaatas ay pawang maisasagawa.MP 349.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents