Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Masayang Pamumuhay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Lakas

  Dapat nating ibigin ang Diyos, hindi lamang nang buong puso, nang buong pag-iisip, at buong kaluluwa, kundi nang buong lakas din naman. Sinasaklaw nito ang lubos at matalinong paggamit ng lakas ng pangangatawan.MP 371.1

  Si Kristo ay isang tunay na manggagawa sa mga bagay na ukol sa lupang ito at sa mga bagay din namang ukol sa espiritu, at sa lahat Niyang paggawa ay ipinasiya Niyang gawin ang kalooban ng Kanyang Ama. Ang mga bagay ng langit at lupa ay lalong malapit na magkaugnay, at lalong tuwirang sumasailalim ng pangangasiwa ni Kristo, kaysa napagtatanto ng marami. Si Kristo ang nagpanukala tungkol sa ayos ng unang tabernakulo sa lupa. Siya ang nagbigay ng lahat ng bagay na dapat malaman tungkol sa pagtatayo ng templo ni Salomon. Siya na nang Siya'y nasa lupa ay gumawa bilang isang anluwagi sa nayon ng Nazareth ay siyang arkitekto ng langit na gumuhit ng piano ng banal na gusaling doo'y pinarangalan ang Kanyang pangalan.MP 371.2

  Si Kristo ang nagbigay sa mga tagapagtayo ng tabernakulo ng karunungang makagawa ng pinakadalubhasa at pinakamagandang gawa. Sinabi Niya, “Tingnan mo, Aking tinawag sa pangalan si Bezaleel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda; at Aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos, sa karunungan, at sa pagkakilala, at sa kaalaman, at sa lahat ng sari-saring gawain. . . . At ako, narito, Aking inihalal na kasama niya si Aholiab, na anak ni Ahisamach, sa lipi ni Dan; at sa puso ng lahat na maalam na puso ay Aking isinilid ang karunungan, upang magawa nila ang lahat ng Aking iniutos sa iyo.”1Ex. 31:2-6.MP 371.3

  Ang nais ng Diyos ay tingnan Siya ng mga manggagawa Niya sa lahat ng hanay ng gawain bilang siyang Nagbibigay ng lahat nilang tinataglay. Lahat ng mga tamang bunga ng isip at mga kaunlaran ay nagbubuhat sa Kanya na kahanga-hangang pumayo at napakagaling gumawa. Ang dalubhasang hipo ng kamay ng manggagamot, ang kapangyarihan nito sa nerbiyos at kalamnan, at ang kaalaman nito sa maselang sangkap ng katawan ng tao, ay siyang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, na dapat gamitin sa kapakinabangan ng mga nahihirapan. Ang kasanayan ng anluwagi sa paggamit ng martilyo, ang lakas na sa pamamagitan niyon pinatataginting ng panday ang kanyang pandayan, ay mula sa Diyos. Pinagkatiwalaan Niya ng mga talento ang mga tao, at inaasahan Niya sila na sa Kanya hihingi ng payo. Anuman ang ating ginagawa, saanmang departamento ng gawain tayo inilalagay, ay nais Niyang mapangasiwaan ang ating mga pag-iisip, upang makagawa tayo ng sakdal na gawain.MP 371.4

  Ang relihiyon at hanapbuhay ay hindi dalawang magkahiwalay na bagay; iisa ito. Ang relihiyong sinasabi ng Biblia ay dapat mapahabi sa lahat ng ating ginagawa at sinasabi. Ang Diyos at ang mga taong Kanyang ginagamit ay dapat magkasama sa mga gawaing temporal at espirituwal. Dapat silang magkaisa sa lahat ng mga gawain ng tao, sa mga gawaing ukol sa makina at sa pagsasaka, sa mga gawaing ukol sa pangangalakal at sa siyensiya. Dapat magkaroon ng pagtutulungan sa lahat ng bagay na nasasaklaw ng gawain ng Kristiyano.MP 372.1

  Ipinahayag na ng Diyos ang mga simulaing sa pamamagitan nito lamang maaaring mangyari ang pagtutulungang ito. Ang ikaluluwalhati Niya ang dapat maging adhikain ng lahat ng mga nagsisigawang kasama Niya. Lahat ng gawain natin ay dapat gawin nang dahil sa pag-ibig sa Diyos, at nang naaayon sa Kanyang kalooban.MP 372.2

  Ang pagganap ng kalooban ng Diyos kapag nagtatayo ng isang gusali ay kailangan din kapag nakikibahagi sa gawaing ukol sa relihiyon. At kung sa paghugis ng sariling likas ay tinaglay-taglay ng mga manggagawa ang mga matwid na simulain, sa pagtatayo nga ng bawa't gusali ay sila'y lalago sa biyaya at sa pagkakilala.MP 372.3

  Subali't hindi tatanggapin ng Diyos ang pinakadakilang mga talento o ang pinakamaningning na paglilingkod malibang ang sarili ay nailalagay sa dambana bilang isang buhay na haing susunugin. Ang ugat ay dapat maging banal, kung hindi ay hindi magkakaroon ng anumang bungang tatanggapin ng Diyos.MP 373.1

  Ginawa ng Panginoong matatalinong mga tagapamahala sina Daniel at Jose. Nakagawa Siya sa pamamagitan nila sapagka't namuhay sila na hindi nagbigay-lugod sa sarili nilang hilig, kundi upang ang Diyos ang mabigyang-kaluguran.MP 373.2

  Ang mga pangyayari tungkol kay Daniel ay nagbibigay sa atin ng isang aral. Inihahayag nito ang katotohanan na ang isang taong tumutupad ng tungkulin ay hindi kailangang maging isang lalaking napakatalino sa pangangasiwa. Matuturuan siya ng Diyos sa bawa't hakbangin. Nang si Daniel ay unang ministro sa kaharian ng Babilonia, ay siya'y naging propeta rin naman ng Diyos, na tumanggap ng liwanag ng pagkasi ng langit. Ang mga ambisyosong estadista ng sanlibutan ay inilalarawan sa salita ng Diyos na parang tumutubo, at parang bulaklak ng damo na nalalanta. Gayunma'y hinahangad ng Panginoon na magkaroon ng matatalinong mga lalaki, mga lalaking karapat-dapat sa iba't ibang mga hanay ng gawain na maglilingkod sa Kanya. Nangangailangan ng mga lalaki ng hanapbuhay na sa lahat nilang mga gawain o transaksiyon ay kanilang ihahabi ang mga dakilang simulain ng katotohanan. At dapat mapasakdal ang mga talento nila sa pamamagitan ng lubos na pag-aaral at pagsasanay. Kung may mga taong nasa alinmang hanay ng gawain na nangangailangang pagbutihin ang mga pagkakataon nila upang sila'y maging matalino at mabunga, ito ay ang mga taong guma- gamit ng kanilang kakayahan sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa ating sanlibutan. Tungkol kay Daniel ay napag-aralan natin na sa lahat niyang mga gawain, nang siya'y masusing siyasatin, ay wala isa mang kasalanan o kamaliang nasumpungan sa kanya. Siya'y dapat maging halimbawa ng bawa't taong tumutupad ng tungkulin o ng bawa't taong mangangalakal. Ipinakikilala ng kanyang kasaysayan kung ano ang maaaring magampanan ng isang nagtatalaga ng lakas ng kanyang utak, buto at kalamnan, ng kanyang puso at buhay, sa paglilingkod sa Diyos.MP 373.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents