Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Masayang Pamumuhay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 1—Mga Salaysay ing May Layunin

  SA PAGTUTURO ni Kristo ng talinhaga ay nakikita ang simulain ding iyon na gaya ng sa Kanyang sariling pakay o misyon sa sanlibutan. Upang makilala natin ang Kanyang banal na katangian at kabuhayan, ay ibinihis ni Kristo ang ating kalikasan, at tumahan sa gitna natin. Ang Diyos ay nahayag sa sangkatauhan; ang nakukubling kaluwalhatian ay namalas sa nakikitang anyo ng tao. Matututuhan ng mga tao ang tungkol sa di-nalalaman sa pamamagitan ng nalalaman; ang mga bagay ng langit ay inihayag sa pamamagitan ng mga bagay ng lupa; ang Diyos ay napakita sa wangis ng mga tao. Kaya gayundin sa mga turo o aral ni Kristo: ang di-nalalaman ay inilarawan sa pamamagitan ng nalalaman; ang mga banal na katotohanan ay inilarawan sa pamamagitan ng mga bagay ng lupa na kilalang-kilala ng mga tao.MP 9.1

  Ang wika ng Kasulatan ay, “Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinhaga; . . . upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, Bubukahin Ko ang Aking bibig sa mga talinhaga; sasaysayin Ko ang mga natatagong bagay buhat nang itatag ang sanlibutan.”1Mat. 13:34, 35. Ang mga likas na bagay ay siyang mediyum para sa espirituwal; ang mga bagay ng katalagahan at ang karanasan-sa-buhay ng Kanyang mga tagapakinig ay iniugnay sa mga katotohanan ng sinulat na salita. Sa ganitong pag-akay sa isip mula sa likas hanggang sa espirituwal na kaharian, ang mga talinhaga ni Kristo ay mga kawing sa tanikala ng katotohanan na ipinakikipagkaisa ang tao sa Diyos, at ang lupa sa langit.MP 9.2

  Sa Kanyang pagtuturong hango sa katalagahan, si Kristo'y nagsalita tungkol sa mga bagay na sarili Niyang mga kamay ang gumawa, at mga bagay na may mga katangian at mga kapangyarihan na Siya na rin ang nagbigay. Sa kanilang orihinal na kasakdalan, ang lahat ng mga nilalang na bagay ay isang kapahayagan ng isipan ng Diyos. Kina Adan at Eba sa kanilang tahanan sa Eden, ang katalagahan ay puno ng karunungan ng Diyos, at batbat ng banal na turo. Nagsalita ang karunungan sa paningin, at ito'y tinanggap sa puso; sapagka't sila'y nakipag-usap sa Diyos sa Kanyang mga gawang nilikha. Kapagkarakang ang banal na mag-asawa'y nagsisalansang sa kautusan ng Kataas-taasan, ay napawi sa mukha ng katalagahan ang kaningningan o kaliwanagang nagmumula sa mukha ng Diyos. Ang lupa ay pinapangit at dinumhan ngayon ng kasalanan. Gayunman, maging sa pangit nitong kalagayan, ay marami pa ring maganda na nananatili. Ang mga nakapagtuturong aral ng Diyos ay hindi napapawi; kung mauunawaan nang tumpak, ang katalagahan ay nagsasalita tungkol sa Lumikha sa kanya.MP 10.1

  Noong mga kaarawan ni Kristo ay hindi nakita ang mga aral na ito. Halos tumigil na ang mga tao na makita ang Diyos sa Kanyang mga gawa. Nagladlad ng lambong ng kapanglawan ang pagka-makasalanan ng sangkatauhan sa ibabaw ng magandang mukha ng nilalang; at sa halip na ipakita ang Diyos, ang Kanyang mga nilikha ay naging hadlang na nagtatago sa Kanya. Ang mga tao'y “nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa Lumalang.” Sa gayon ang mga hentil ay “nagwalang-kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim.”1Rom. 1:25, 21. Kaya sa Israel, ang aral ng tao ay ipinalit sa turo ng Diyos. Hindi lamang ang mga bagay ng katalagahan, kundi ang serbisyong ukol sa paghahain at ang mga Kasulatan na rin,—na ibinigay na lahat upang ihayag ang Diyos,—ay pinasama at isininsay nang gayon na lamang na anupa't ang mga ito ay naging paraan ng pagkukubli o pagtatago sa Kanya.MP 10.2

  Sinikap ni Kristo na alisin yaong nagpapalabo sa katotohanan. Ang lambong na iniladlad ng kasalanan sa ibabaw ng mukha ng katalagahan, ay pinarituhan Niya upang hawiin, na ipinamamalas ang kaluwalhatiang ukol sa espiritu na ipinaaaninag sa lahat ng mga bagay na nilikha. Inilagay ng Kanyang mga salita ang mga itinuturo ng katalagahan at pati ng Biblia sa isang bagong anyo, at ginawa ang mga ito na isang bagong pahayag.MP 11.1

  Pinigtal ni Jesus ang magandang liryo, at inilagay iyon sa mga kamay ng mga bata at mga kabataan; at habang sila'y nakatitig sa Kanyang sariling batang mukha, na namumurok sa liwanag ng mukha ng Kanyang Ama, ay ibinigay Niya ang liksiyon, “Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki [sa kapayakan ng likas na kagandahan]; hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man: gayunma'y sinasabi Ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito.” Pagkatapos ay sumunod ang matamis na kasiguruhan at ang mahalagang aral, “Nguni't kung pinararamtan ng Diyos nang ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasa'y iginagatong sa kalan, hindi baga lalung-lalo na kayong pararamtan Niya, Oh kayong kaka unti ang pananampalataya?”MP 11.2

  Sa sermon sa bundok ang mga pangungusap na ito ay sinalita sa iba bukod sa mga bata at mga kabataan. Ang mga ito ay sinalita sa mga karamihan, na kabilang doon ang mga lalaki at mga babaing punung-puno ng mga kabalisahan at mga kagulumihanan, at lugami sa kabiguan at kalungkutan. Nagpatuloy si Jesus: “Kaya huwag kayong mangabalisa, na mangagsabi, Ano ang aming kakanin? o, Ano ang aming daramtin? (sapagka't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Hentil;) yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.” Pagkatapos, inilalahad ang Kanyang mga kamay sa nakapaligid na karamihan, ay sinabi Niya, “Datapwa't hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian, at ang Kanyang katwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.”1Mat. 6:28-33.MP 11.3

  Sa ganito isinalin o binigyang-kahulugan ni Kristo ang pabalitang Siya na rin ang nagbigay sa mga liryo at mga damo sa parang. Ang nais Niya'y basahin natin iyon sa bawa't liryo at bawa't usbong ng damo. Ang Kanyang mga salita ay puno ng katiyakan, at nagpapatibay ng pagtitiwala sa Diyos.MP 12.1

  Lubhang malawak ang kuru-kuro ni Kristo sa katotohanan, lubhang malaki ang nasasaklaw ng Kanyang turo, na anupa't bawa't anyo o panig ng katalagahan ay ginamit sa paglalarawan ng katotohanan. Ang mga tanawing sa araw-araw ay natatamaan ng mata ay iniugnay na lahat sa ilang espirituwal na katotohanan, kaya ang katalagahan ay nararamtan ng mga talinhaga ng Panginoon.MP 12.2

  Sa unang bahagi ng Kanyang ministeryo, si Kristo'y nagsalita sa mga tao sa mga pangungusap na napakaliwanag upang ang lahat ng mga nakikinig sa Kanya ay makahagip sa mga katotohanang makapagpapadunong sa kanila sa ikaiiligtas. Subali't sa maraming puso ay hindi nakapag-ugat ang katotohanan, at iyon ay dagling naparam. “Kaya't sila'y pinagsasalitaan Ko sa mga talinhaga,” sabi Niya; “sapagka't nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa. . . . Sapagka't kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mangaka- rinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata.”1Mat. 13:13-15.MP 12.3

  Ninasa ni Jesus na gumising ng pagtatanong. Sinikap Niyang maantig ang bulagsak o pabaya, at maikintal ang katotohanan sa puso. Ang pagtuturo sa pamamagitan ng talinhaga ay palasak, at nag-uutos ng paggalang at pagpansin, hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ng ibang mga tao rin naman ng ibang mga bansa. Wala nang higit na mabisang paraan ng pagtuturo na magagamit Niya. Kung nagsipagnasa ang mga nakikinig sa Kanya na makaalam ng mga bagay na banal, maaaring naunawaan nila ang Kanyang mga salita; sapagka't lagi nang naging handa Siya na ipaliwanag ang mga iyon sa tapat na nagtatanong.MP 13.1

  Muli, si Kristo'y nagtaglay ng mga katotohanang ihaharap at ipakikilala na hindi handang tanggapin, o unawain, ng mga tao. Sa kadahilanan din namang ito kung kaya Siya'y nagturo sa kanila sa mga talinhaga. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng Kanyang itinuturo sa mga tanawin ng buhay, karanasan, o katalagahan, ay nakuha Niya ang kanilang pansin at nakintalan ang kanilang mga puso. Pagkatapos, sa kanilang pagtingin sa mga bagay na naglarawan ng Kanyang mga aral, ay kanilang nagunita ang mga salita ng banal na Guro. Sa mga isipang nakabukas sa Banal na Espiritu, ang kahulugan ng turo o aral ng Tagapagligtas ay lalo at lalong nahayag. Luminaw ang mga hiwaga, at yaong bagay na mahirap liripin ay naunawaan.MP 13.2

  Pinagsikapan ni Jesus na makapaglagos sa bawa't puso. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga paglalarawan o mga halimbawa, ay hindi lamang ipinakilala Niya ang katotohanan sa iba't ibang anyo nito, kundi nakaantig din naman sa iba't ibang mga nakikinig. Ang kanilang interes ay nakilos ng mga larawang kinuha sa mga kapaligiran ng kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Sa mga nakinig sa Tagapagligtas ay walang naka- dama na sila'y kinaligtaan o kinalimutan. Narinig ng pinakamababa, ng pinakamakasalanan, sa Kanyang aral ang isang tinig na nagsalita sa kanila sa diwang may pakikiramay at pagmamahal.MP 13.3

  At Siya'y may isa pang dahilan sa pagtuturo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Kabilang sa mga karamihang nangagkatipon sa palibot Niya, ay ang mga saserdote at mga rabi, mga eskriba at mga matanda, mga Herodiano at mga pinuno, mga taong maibigin-sa-sanlibutan, mahihigpit, at ambisyoso, na ang nais higit sa lahat ng mga bagay ay makasumpong ng ilang maibibintang laban sa Kanya. Sinundan ng kanilang mga tiktik ang Kanyang mga hakbang araw-araw, upang makahuli sa Kanyang mga labi ng isang bagay na magiging sanhi upang Siya'y mahatulan, at mapatahimik magpakailanman ang Isa na tila mandin humihikayat sa sanlibutan na sumunod sa Kanya. Batid ng Tagapagligtas ang karakter ng mga taong ito, at ipinakilala Niya ang katotohanan sa isang paraan na wala silang masusumpungang anumang bagay na sa pamamagitan niyon ay madadala ang Kanyang usapin sa harap ng Sanedrin. Sa mga talinhaga'y sinuwatan Niya ang pagpapaimbabaw at ang masasamang gawain niyaong mga nasa matataas na katungkulan, at sa masagisag na pangungusap ay binalutan ang katotohanang may lubhang umiiwang likas na anupa't kung bibigkasin sa tuwirang pagtuligsa, ay hindi sana nakinig ang mga iyon sa Kanyang mga salita, at kagyat sanang tumapos sa Kanyang ministeryo. Datapwa't bagama't iniwasan Niya ang mga tiktik, ay ginawa Niyang lubhang malinaw ang katotohanan na anupa't na lantad ang kamalian, at ang mga may tapat na puso ay nakinabang sa Kanyang mga aral. Ang karunungan ng Diyos, ang walang-hanggang biyaya, ay ginawang maliwa nag sa pamamagitan ng mga bagay na likha ng Diyos. Sa pamamagitan ng katalagahan at ng mga karanasan sa buhay, ang mga tao ay tinuruan ng tungkol sa Diyos. “Ang mga bagay Niyang di-nakikita buhat pa nang lalangin ang sanlibutan” ay pawang “napagtanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang walang-hanggan Niyang kapangyarihan at pagka-Diyos.”1Rom. 1:20.MP 14.1

  Sa turong-talinhaga ng Tagapagligtas ay naroon ang isang pahiwatig tungkol sa kung ano ang bumubuo ng tunay na “mataas na karunungan.” Maaaring ihayag ni Kristo sa mga tao ang pinakamalalalim na katotohanan ng karunungan o siyensiya. Maaari Niyang ilantad ang mga hiwaga na nangailangan ng maraming mga dantaon ng paggawa at pag-aaral upang masaliksik. Maaari Siyang gumawa ng mga mungkahi sa mga hanay na ukol sa siyensiya na nakapagbigay sana ng pagkaing ukol sa isipan at ng pampasigla ukol sa pagtuklas hanggang sa katapusan ng panahon. Nguni't hindi Niya ginawa ito. Hindi Siya nagsabi ng anuman upang pairugan ang paguusisa, o upang bigyang-kasiyahan ang hangarin ng tao sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pintuan patungo sa makasanlibutang kadakilaan. Sa lahat ng Kanyang pagtuturo, dinala ni Kristo ang pag-iisip ng tao na paugnay sa Pag-iisip ng Walang-hanggan. Hindi Niya itinuro sa mga tao na pag-aralan ang mga haka-haka ng mga tao tungkol sa Diyos, sa Kanyang salita, o sa Kanyang mga gawa. Itinuro Niya sa kanila na masdan Siya ayon sa nakikita sa Kanyang mga gawa, sa Kanyang salita, at sa pamamagitan ng Kanyang mga pamamatnubay.MP 15.1

  Si Kristo ay hindi nag-abala o nakitungo sa marurupok na teorya, kundi sa bagay na kailangan sa ikabubuti ng likas, sa bagay na magpapalaki sa kakayahan ng tao na makilala ang Diyos, at magdaragdag ng kanyang kasanayan sa paggawa ng mabuti. Sinalita Niya sa mga tao ang tungkol sa mga katotohanan na nauugnay sa ugali ng buhay, at nananatiling matibay hanggang sa walang-hanggan.MP 15.2

  Si Kristo ang namahala sa pagtuturo sa Israel. Tungkol sa mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon ay Kanyang sinabi, “Iyong ituturo nang buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang-daan.”1Deut. 6:7-9. Sa Kanyang sariling aral, ay ipinakilala ni Jesus kung paano tutuparin ang utos na ito,—kung paano maihaharap nang gayon ang mga simulain ng kaharian ng Diyos na anupa't ito'y maghahayag ng kanilang kagandahan at kahalagahan. Nang tinuturuan at sinasanay ng Panginoon ang Israel na maging mga tanging kinatawan ng Kanyang sarili, ay pinagkalooban Niya sila ng mga tahanan sa gitna ng mga burol at mga libis. Sa kanilang kabuhayang pantahanan at sa kanilang serbisyong panrelihiyon ay sila'y dinala sa walang-lagot na pakikiugnay sa katalagahan at sa salita ng Diyos. Kaya tinuruan ni Kristo ang Kanyang mga alagad sa tabi ng dagat-dagatan, sa tabi ng bundok, sa kaparangan at sa mga kakahuyan, na doo'y mapagmamasdan nila ang mga bagay ng katalagahan na sa pamamagitan niyon ay Kanyang inilarawan ang Kanyang mga aral. At sa kanilang pagkatuto ng tungkol kay Kristo, ay ginamit nila ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Kanya sa Kanyang gawain.MP 15.3

  Kaya nga sa pamamagitan ng nilalang ay dapat nating makilala ang Lumalang. Ang aklat ng katalagahan ay isang dakilang aklat-aralin, na ito kaugnay ng mga Kasulatan ay dapat nating gamitin sa pagtuturo sa mga iba ng tungkol sa Kanyang likas, at sa pagpatnubay sa mga nawawalang tupa pabalik sa kulungan ng Diyos. Habang ang mga gawa ng Diyos ay pinag-aaralan, ang Banal na Espiritu ay nagpapakislap ng paniniwala o ng kombiksiyon sa pag-iisip. Hindi ang paniniwala o kombiksiyon na ibinubunga ng lohikang pangangatwiran; kundi malibang ang pag-iisip ay nagiging totoong madilim upang makilala ang Diyos, ang mata ay totoong malabo upang makita Siya, ang tainga ay totoong mahina upang marinig ang Kanyang tinig, ang lalong malalim na kahulugan ay nahahagip, at ang mga dakila't espirituwal na katotohanan ng nakasulat na salita ay naikikintal sa puso.MP 16.1

  Sa mga liksiyong ito na tuwirang nanggagaling sa katalagahan, ay may isang kapayakan at kadalisayan na gumagawa sa mga ito na maging may pinakamataas na kahalagahan. Lahat ay nangangailangan ng turo na hango sa pinagmumulang ito. Sa sarili nito ang kagandahan ng katalagahan ay umaakay sa kaluluwa na palayo sa kasalanan at sa mga pang-akit ng sanlibutan, at patungo sa kalinisan, kapayapaan, at sa Diyos. Lubhang madalas na ang mga isipan ng mga mag-aaral ay napupuno ng mga teorya at mga haka-haka ng mga tao, na buong kamaliang tinatawag na siyensiya at pilosopya. Kailangang sila'y madala sa malapit na pagkakaugnay sa katalagahan. Dapat nilang maalaman na ang nilalang at ang Kristiyanismo ay may iisang Diyos. Dapat silang maturuan na makita ang pagkakaisa ng natural at ng espirituwal. Bayaang ang bawa't bagay na nakikita ng kanilang mga mata o nahahawakan ng kanilang mga kamay ay maging isang aralin sa pagtatayo ng likas. Sa gayo'y mapalalakas ang mga kapangyarihan ng pag-iisip, ang likas ay mapabubuti, at ang buong kabuhayan ay maitataas.MP 17.1

  Ang layunin ni Kristo sa pagtuturo sa talinhaga ay tuwirang kahanay ng layunin ng Sabbath. Ibinigay ng Diyos sa mga tao ang alaala ng Kanyang lumalalang na kapangyarihan, upang kanilang makita Siya sa mga gawa ng Kanyang kamay. Iniaatas sa atin ng Sabbath na pagmasdan sa Kanyang mga gawang nilikha ang kaluwalhatian ng Lumalang. At dahil sa pagnanais Niyang gawin natin ito kung kaya inilakip Niya ang Kanyang ma- hahalagang aral sa kariktan ng mga bagay ng katalagahan. Sa banal na araw ng kapahingahan, higit sa lahat ng ibang mga araw, ay dapat nating pag-aralan ang mga pabalita na isinulat ng Diyos sa atin sa katalagahan. Dapat nating pag-aralan ang mga talinhaga ng Tagapagligtas sa pook na doon Niya sinalita ang mga ito, sa kaparangan at mga kakahuyan, sa silong ng nakabukas na langit, sa gitna ng mga damo at mga bulaklak. Habang tayo'y nagpapakalapit sa puso ng katalagahan, ay ginagawa naman ni Kristo na tunay sa atin ang Kanyang pakikiharap, at nagsasalita sa ating mga puso ng tungkol sa Kanyang kapayapaan at pag-ibig.MP 17.2

  At ikinawing ni Kristo ang Kanyang turo o aral, hindi lamang sa araw ng kapahingahan, kundi sa sanlinggo din naman ng paggawa. Mayroon Siyang karunungan para sa nag-aararo at sa naghahasik ng binhi. Sa pagaararo at paghahasik, sa pagbubungkal at pag-aani, ay tinuturuan Niya tayo upang ating makita ang isang halimbawa ng Kanyang gawain ng biyaya sa puso. Kaya sa bawa't hanay ng kapaki-pakinabang na paggawa at sa bawa't pagsasamahan sa buhay, ay nais Niyang makakuha tayo ng isang liksiyon ng banal na katotohanan. Kung magkagayon ang ating araw-araw na paggawa ay hindi na uubos pa ng ating pansin at aakay sa atin na malimutan ang Diyos; ito'y patuloy na magpapagunita sa atin ng tungkol sa ating Manlalalang at Manunubos. Ang-pagbubulay-bulay tungkol sa Diyos ay dadaloy na gaya ng isang gintong sinulid sa lahat ng ating mga kabalisahan at mga gawain sa tahanan. Para sa atin ang kaluwalhatian ng Kanyang mukha ay muling mabababaw sa mukha ng katalagahan. Lagi tayong matututo ng mga bagong liksiyon tungkol sa makalangit na katotohanan, at lalaki sa larawan ng Kanyang kalinisan. Sa gayon tayo'y “tuturuan ng Panginoon;” at sa kalagayang doo'y tinawagan tayo, ay tayo'y “mananatili sa Diyos.”1Is. 54:13; 1 Cor. 7:24.MP 18.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents