Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ζωή και Υγεία

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ΧΑΡΑ

  «Η ευφραινόμενη [χαρούμενη] καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικόν.» (Παρ. 17:22.) Ευγνωμοσύνη, χαρά, καλοσύνη, εμπιστοσύνη στην αγάπη και φροντίδα του Θεού αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση της υγείας. Αυτά έπρεπε να θεωρούν οι Ισραηλίτες βασικές αξίες της ζωής.ZY 253.1

  Τα ταξίδια που γίνονταν τρείς φορές το χρόνο για τις ετήσιες γιορτές στα Ιεροσόλυμα, η οκταήμερη παραμονή σε σκηνές κατά τη γιορτή της Σκηνοπηγίας ήταν ευκαιρίες για υπαίθρια ψυχαγωγία και κοινωνική ζωή. Οι γιορτές αυτές ήταν ευκαιρίες για να χαίρεται ο κόσμος και γίνονταν ακόμη πιο ευχάριστες και φιλόστοργες με τη φιλόξενη υποδοχή που προσφέρονταν στους ξένους, στους Λευίτες και στους φτωχούς.ZY 253.2

  «Θέλεις ευφρανθή εις πάντα τα αγαθά, τα οποία Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εις σε και εις τον οίκον σου, συ και ο Λευίτης και ο ξένος, ο εν μέσω σου.» (Δευτ. 26:11.)ZY 253.3

  Έτσι, όταν σε μεταγενέστερα χρόνια διαβάζονταν στα Ιεροσόλυμα ο νόμος του Θεού στους αιχμαλώτους που είχαν επιστρέψει από τη Βαβυλώνα, τα πλήθη έκλαιγαν για τις παραβάσεις τους.Τότε,ειπώθηκαν σε αυτούς τα ακόλουθα παρήγορα λόγια:ZY 253.4

  «Μη πενθείτε . . . Υπάγετε, φάγετε παχέα και πίετε γλυκάσματα, και αποστείλατε μερίδας προς τους μη έχοντας μηδέν ητοιμασμένον διότι η ημέρα είναι αγία εις τον Κύριον ημών και μη λυπείσθε• διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύς σας.» (Νεεμ. 8:9-10.)ZY 253.5

  Και δημοσίευσαν και διακήρυξαν «εις πάσας τας πόλεις αυτών και εις την Ιερουσαλήμ, λέγοντες, Εξέλθετε εις το όρος και φέρετε κλάδους ελαίας και κλάδους αγριελαίας και κλάδους μυρσίνης και κλάδους φοινίκων και κλάδους δασυφύλλων δένδρων, δια να κάμητε σκηνάς, κατά το γεγραμμένον. Και εξελθών ο λαός έφερε, και έκαμεν εις εαυτούς σκηνάς, έκαστος επί του δώματοςZY 253.6

  αυτού, και εν ταις αυλαίς αυτών και εν ταις αυλαίς του οίκου του Θεού και εν τη πλατεία της πύλης του Εφραΐμ. Και πάσα η σύναξις των επιστρεψάντων από της αιχμαλωσίας έκαμον σκηνάς, και εκάθησαν εν ταις σκηναίς. . . Και έγεινεν ευφροσύνη μεγάλη σφόδρα.» (Εδ. 15:17.)ZY 254.1

  Ο Θεός καθοδήγησε τον λαό του Ισραήλ όσον αφορά όλες τις απαραίτητες αρχές για τη φυσική και ηθική υγεία. Σχετικά με τις αρχές αυτές, το ίδιο όπως και με τις αρχές του ηθικού νόμου, τους διέταξε:ZY 254.2

  «Ούτοι οι λόγοι, τους οποίους Εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσιν είσθαι εν τη καρδία σουκαι θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδώ και πλαγιάζων και εγειρόμενος. Και θέλεις δέσει αυτούς δια σημείον επί της χειρός σου και θέλουσιν είσθαι ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τας πύλας σου.» (Δευτ. 6:6-9.)ZY 254.3

  «Όταν ο υιός σου σε ερωτήση εις το μετά ταύτα, λέγων, Τι δηλούσι τα μαρτύρια και τα διατάγματα και αι κρίσεις τας οποίας Κύριος ο Θεός ημών σας προσέταξε; Τότε θέλεις ειπεί προς τον υιόν σου . . . Προσέταξεν εις ημάς ο Κύριος να κάμνωμεν πάντα τα διατάγματα ταύτα, να φοβώμεθα Κύριον τον Θεόν ημών, δια να ευημερώμεν πάντοτε, δια να φυλάττη ημάς ζώντας, καθώς την σήμερον ημέραν.»(Εδ. 20:24.)ZY 254.4

  Αν οι Ισραηλίτες είχαν υπακούσει στις οδηγίες που έλαβαν και αν είχαν επωφεληθεί από τα προνόμια που τους δόθηκαν, θα είχαν γίνει υπόδειγμα υγείας και ευημερίας στον κόσμο. Αν σαν λαός είχαν ζήσει σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, θα είχαν προφυλαχθεί από τις ασθένειες από τις οποίες προσβάλλονται τα υπόλοιπα έθνη. Θα αποκτούσαν φυσική δύναμη και διανοητική ακμή. Θα γίνονταν το ισχυρότερο κράτος του κόσμου. Ο Θεός είπε:ZY 254.5

  «Θέλεις είσθαι ευλογημένος υπέρ πάντα τα έθνη.»(Δευτ. 7:14.)ZY 255.1

  «Ο Κύριος σοι είπε σήμερον να ήσαι εις Αυτόν λαός εκλεκτός, καθώς ελάλησε προς σε, και να φυλάττης πάσας τας εντολάς Αυτού και να σε καταστήση υψηλόν υπεράνω πάντων των εθνών τα οποία έκαμεν, εις καύχημα και εις όνομα και εις δόξαν» (Δευτ. 26:18-19.)ZY 255.2

  «Θέλουσιν ελθεί επί σε πάσαι αι ευλογίαι αύται και θέλουσι σε ευρεί, εάν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θέλεις είσθαι εν τη πόλει και ευλογημένος θέλεις είσθαι εν τω αγρώ. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των κτηνών σου, αι αγέλαι των βοών σου και τα ποίμνια των προβάτων σου. Ευλογημένον το καλάθιόν σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θέλεις είσθαι όταν εισέρχησαι, και ευλογημένος θέλεις είσθαι όταν εξέρχησαι.» (Δευτ. 28:2-6.)ZY 255.3

  «Ο Κύριος θέλει εξαποστείλλει επί σε την ευλογίαν εις τας αποθήκας σου και εις πάντα όσα επιβάλης την χείρα σου• και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει εις Εαυτόν λαόν άγιον, καθώς ώμοσε προς σε, εάν φυλάττης τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, και περιπατείς εις τας οδούς Αυτού. Και πάντες οι λαοί της γης θέλουσιν ιδεί ότι το όνομα του Κυρίου επικέκληται επί σε, και θέλουσι τρομάζει από σου. Και ο Κύριος θέλει σε πληθύνει εις αγαθά, εις τον καρπόν της κοιλίας σου και εις τον καρπόν των κτηνών σου και εις τα γεννήματα της γης σου, επί της γης την οποίαν ώμοσε Κύριος προς τους πατέρας σου να δώση εις σε. Ο Κύριος θέλει ανοίξει εις σε τον αγαθόν θησαυρόν Αυτού, τον ουρανόν, δια να δίδη βροχήν εις την γην σου κατά τον καιρόν αυτής και δια να εύλογή πάντα τα έργα των χειρών σου . . . Και θέλει σε καταστήσει ο Κύριος κεφαλήν και ουχί ουράν και θέλεις είσθαι μόνον υπεράνω και δεν θέλεις είσθαι υποκάτω εάν υπακούσης εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας Εγώ προστάζω εις σε σήμερον, να φυλάττης και να εκτελής.» (Εδ. 8:13.)ZY 255.4

  Στον Ααρών, τον αρχιερέα, και στους γιους του δόθηκε η ακόλουθη οδηγία:ZY 256.1

  «Ούτω θέλετε ευλογεί τους υιούς Ισραήλ, λέγοντες προς αυτούς:ZY 256.2

  «Ο Κύριος να σε ευλογήση και να σε φυλάξη
  Ο Κύριος να επιλάμψη το πρόσωπον
  Αυτού επί σε και να σε ελεήση
  Ο Κύριος να υψώση το πρόσωπον
  Αυτού επί σε και να σοι δώση ειρήνην
  Και θέλουσιν επιθέσει το όνομά Μου επί τους υιούς
  Ισραήλ
  Και Εγώ θέλω ευλογήσει αυτούς.»

  «Η δύναμίς σου ως αι ημέραι σου.
  Δεν είναι ουδείς ως ο Θεός του Ιεσουρούν,
  Όστις επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειάν
  σου,
  Και εν τη μεγαλοπρεπεία Αυτού επί το στερέωμα.
  Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή,
  Και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες . . .
  Τότε ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει μόνος εν ασφα
  λεία-
  Ο οφθαλμός του Ιακώβ θέλει είσθαι
  Επί γης σίτου και οίνου
  Και οι ουρανοί Αυτού θέλουσι σταλάξει δρόσον
  Μακάριος συ,Ισραήλ.
  Τις όμοιος σου, λαέ σωζόμενε υπό του Κυρίου,
  Όστις είναι η ασπίς της βοήθειας σου!
  Και η μάχαιρα της υπεροχής σου! (Αρ. 6:23-27, Δευτ. 33:25-29.)
  ZY 256.3

  Οι Ισραηλίτες απέτυχαν να εκπληρώσουν το σκοπό του Θεού και έτσι δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν τις ευλογίες που προορίζονταν γι’ αυτούς. Όμως, με τον βίο του Ιωσήφ, του Δανιήλ, του Μωυσή, του Ηλία και πολλών άλλων παρουσιάζονται ευγενικά παραδείγματα των αποτελεσμάτων του πραγματικού σχεδίου για τη ζωή. Η ίδια πιστότητα σήμερα μπορεί να φέρει παρόμοια αποτελέσματα. Σ’ εμάς απευθύνονται τα λόγια:ZY 256.4

  «Σεις είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, δια να εξαγγείλητε τας αρετάς Εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν Αυτού φως.» (Α’ Πέτ. 2:9.)ZY 257.1

  «Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον
  Και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίς.»

  «Ως φοίνιξ θέλει ανθεί
  Ως κέδρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει.
  Πεφυτευμένοι εν τω οίκω του Κυρίου,
  Θέλουσιν ανθεί εν ταις αυλαίς του Θεού ημών
  Θέλουσι καρποφορεί και εν τω βαθεί γήρατι,
  Θέλουσιν είσθαι ακμάζοντες και ανθηροί.»

  «Η καρδία σου ας φυλάττη τας εντολάς Μου
  Διότι μακρότητα ημερών και έτη ζωής
  Και ειρήνην θέλουσιν προσθέσει εις σε »

  «Τότε θέλεις περιπατεί ασφαλώς την οδόν σου,
  Και ο πούς σου δεν θέλει προσκόψει.
  Όταν πλαγιάζης δεν θέλεις τρομάζει
  Μάλιστα θέλεις πλαγιάζει, και ο ύπνος σου θέλει
  είσθαι γλυκύς.

  Δεν θέλεις τρομάξει από αιφνίδιου φόβου,
  Ουδέ από του ολέθρου των ασεβών, όταν επέλθη-
  Διότι ο Κύριος θέλει είσθαι η ελπίς σου,
  Και θέλει φυλάξει τον πόδα σου από του να πια-
  σθή.» (Ιερ. 17:7, Ψαλμ. 92:12-14, Παρ. 3:1-2, 23-26.)
  ZY 257.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents