Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

akiũnerssuaĸ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 35—igdlersûtigssaĸ isumangnaitsoĸ

  “inatsisinigtoĸ, nalunaiaumigtoĸ! oĸautsimut tamatumúnga nalerĸútumik oĸalúngíkunik, tauva ĸaumanermik ilumioĸángínerat píssutauvoĸ.” (tuluit bîbiliánit nugtigaĸ). (Is. 8, 20). Gûtip ĸitornainut agdlagkat iluartut ajoĸersuinerdlugtut súnîniarneranut tarruvdlo anersâvisa támartitsissutut píssauneĸarneránut igdlersûtigssatut takorĸuneĸarput. ajortup periausigssat sût tamaisa atordlugit inuit bîbilimik ilisimassaĸalersínavêrsârpai, oĸausîsa ersserĸigsut sagdluliornine nalunaermássuk. Gûtip suliagssarititâ ũmarsarneĸarângat ajússutsip nâlagâ tamatigut ilungersorneruleraraoĸ, nalivtínilo Kristuse maligtigissailo naggámik akiorniardlugit tamaviâlivigpoĸ. katsorna támartitsiniarnerssuaĸ kingugdleĸ nagdliutísaoĸ. Kristusip akerâ issigititdluta erĸumîtsunik suliarissaĸarumârpoĸ. eĸutitaussumik íssuainerit sagdlusuíssut ássigingârumârmassuk agdlagkat iluartut najorĸutaritínagit ingmíkôrtíneĸ ajornarumârput. nalunaiautigissaĸ tupingnartuliardlo sûssordlũnît bîbilip nalunaiautigissânajorĸutaralugo misiligtariaĸásaoĸ.AGC 300.1

  Gûtip inássutânut nâlangniartut akerdlilerneĸardlutigdlo mitautigineĸarumârput. Gûtĩnavingme atasínaujumârput. misiligauvfigssame nagdliutilersume atasínaujumavdlutik Gûtip perĸussâ oĸausiane sarĸúmersitauneratut ilisimassariaĸarpât. Nâlagkap píssusia, nâlagauvfia sujunertarissailo erĸortumik pâsissaĸarfigalugit tamákunúnga nalerĸútumik iliorunik aitsât atarĸisínáusavât. bîbilip sagdlusuíssutaisigut anersãkut nukigtorsarsimángitsut akiũnigssarssuarme kingugdlerme atassortaĸarnaviángitdlat. tarnigdlit tamarmik ajornaitsũngitsumik misilingneĸarumârput: Gûte inungnit nâlangnerúsavara? akúneĸ aulajangîvfigssaĸ nagdliutilerêrpoĸ. Gûtip oĸausiata ĸaersuanut aulajaitsumut tungmarnerpugut? piarêrsimanerpugut Gûtip inássutai Jîsusivdlo ugperissâ aulajaitdluta igdlersúsavdlugit?AGC 300.2

  sáningassulingmut kikiagtugautínane Jîsusip ajoĸersugkane navsuiáupai toĸussugssaunerminik kingornalo ilivermit makínigssaminik, íngilitdlo najũput oĸausê isumáinut ũmatáinutdlo puiuíkiússagssángortísavdlugit. ajoĸersugkatdle timíkut ítumik rûmamiut ĸunutitsineránit aniguisitaunigssaĸ isumavdlûtigât, táussumalo isumavdlûtigissarpiarissamik nikanarsautigssamik toĸutaunigssâ erĸarsautigísavdlugo artorpât. oĸautsit erĸaimassariaĸagkatik puiorsi- mavait, misiligauvfigssardlo nagdliungmat piarêrsimangitdlat. Jîsusip toĸunerata neriûtigissãnik arsârpai, sôrdlume tamána sujorĸutdingo nalunaerfigisimángíkai. sujuligtũme sujunigssaĸ uvavtínut taimatut ersserĸigtigissumik sarĸúmersitauvoĸ, sôrdlo Jîsusip oĸausîsigut ajoĸersugainut sarĸúmersitaussoĸ. misiligauvfiup naggatânut atassumik pissugssat uvdlutdlo angnikitdliorfigssat piarêrsautigineĸarnigssât ersserĸigsumik erĸartorneĸarput; kisiáne inugparujugssuit sagdlusuíssut pingârtorssuaĸ tamána pâsisimángingâramíko sarĸúmersitáungisáinarsimagaluarpatdlũnît pâsisimassakínerusimásángíkaluarput. ajortoĸ pigârpoĸ súniutigssaĸ sunalũnît tipaitsungnigssamut avĸutigssausínaussoĸ pîarniardlugo, angnikitdliorfigssardlo nagdliugpat piarêrsimásángitdlat.AGC 300.3

  Gûtip inuit mianerssorĸússutinik ima pingârtigissunik nagsíkângamigit, íngilinit ĸilaup nalâgut tingmissunit nalunaiautigititdlugit, tauva nangmineĸ erĸarsarsínaussutut pigínáussuseĸartitaussut tamaisa perĸuvai nalunaerutaussoĸ sianigerĸuvdlugo. nerssúmut ássinganutdlo patdlortut sujôranartumik pitdlagaunigssãnik mianerssorĸússutip (sarĸ. 14, 9-11), sujuligtûtit eĸiasuitsumik ilisimassagssarsiorfigineĸarnigssât kingunerissariaĸarpâ, nerssutip ássingata sũssusia pâsiniardlugo ĸanordlo ingalangneĸarsínaunigssâ ilisimasínaujumavdlugo. amerdlaneritdle siutitik sagdlusuíssúmut matussarpart oĸalugtualiáinaitdlo sâgfigissardlugit. Pauluse uvdlugssanik kingugdlernik takordlûgaĸardlune oĸarpoĸ: “ĸaĸugume ajoĸersût perĸigsinartoĸ ajorilerumârpât pilerigissamingnigdlo ajoĸersûtigssarpagssuarsiorumârdlutik.” (2 Tim. 4, 3). uvdlut tamáko nagdliuterêrput. inuit bîbilip sagdlusuíssutâ ajortiliuvdlunilo silamiorpalugtumut akerdliungmat; sagdluliatdlo kigsautigissait ajortup sarĸúmersítarpai.AGC 301.1

  Gûtile nuname ínugtaĸarumavoĸ bîbilimik bîbilĩnavingmigdlo ajoĸersuinermut tamarmut najorĸutagssatut ilungersûtigingnigtunik, bîbilĩnarmigdlo iluarsainigssamut sûssumutdlũnît túngavigssaĸarumassunik. angutit ilisimatût isumait, ilisimatusautitigut pâsissat, kristumioĸatigît navsuerutait aulajangersagaitdlũnît, tamákume armerdlaĸalutik ilagîgsoĸatigîngnit ingmingnut ima akerdliutigaut: tamákua ilât atauseĸ tamarmigdlũnît atautsimut kátutdlutik kristumiutut ugperissagssamut ugpernarsautigssatut ilagsissagssaunatik. ujoĸersũmik inássúmigdlũnît ilagsissaĸartínata tamatuma tapersersûtigssâtut mána ersserĸigsumik piumassarissariaĸarparput: “taima oĸarpoĸ Nâlagaĸ.”AGC 301.2

  Gûte sâgfigerĸunago inuit sâgfigissagssatut Diâvulup uparuartortunrpai. inuit nangminêrdlutik agdlagkanik iluartunik misigssuilersínavêrsârpai tássánga ĸanoĸ iliornigssamingnik pâsissaĸarĸunagit, kisiáne biskorpit, palasit ugperissugssunigdlo ilisimatût ajoĸersortig- ssamigtut issigerĸuvdlugit súnîviginiartarpai. angutit pissortaussut taimáitut isumaliortausiánik nâlagkersuiníkut inuiagssuit piumassaminik súnîvigisínauvai.AGC 301.3

  Jîsuse tikiutdlune inũssutip oĸausianik oĸalûtigissaĸarmat inuit tusarumavdluartarpât, agdlâtdlo palasit akimanertatdlo ilarpagssuisa ugperât. kisiáne palasiuneĸ inuiaĸatigîngnilo sujuligtaissûssut aulajangersimáput ajoĸersûtigissâ atortugssautíkumanago. Jîsusimut únerdlûtigissagssanik ujardlernermingne saperssartuaraluarput, oĸausîsalo Gûtimit pissumik ilisimássuseĸardlutigdlo kimigtússusiat malugíngitsôrneĸ saperaluarpât, kisiáne tusartínagitdle erĸartũkumarêrpât. Mísiarsiuneranik ugpernarsautit ersserĸingnerpât narrugait táussumúnga ajoĸersugángorumanatik. Jîsusimik akerdlilersuissut tamáko angutáuput mêraunermingnit perorsagaunermíkut atarĸingâgait, táukulo nâlagarsiorfigivdluínásavdlugit sungiússisimáput, aperíputdlo: “sunauna píssutigalugo nâlagarissavta agdlagkanigdlo ilisimassortavta Jîsuse ugperíngikât? angutit ugperdluartut tamákua Kristusiugpat ilagsísángíkaluarpât?” súnînermíkut inuiaĸatigîngnik jûtinik ánáussissumik narrugissaĸartitsissut taimatut ajoĸersuissũput.AGC 302.1

  anersâĸ palasit nâlagaussutdlo tamákua anersârissât sule ĸavsîne Gûtimik mianeringnigdluarnerartune anersârineĸarpoĸ. sagdiusuíssut uvdluvtínut mákunúnga túngassoĸ pivdlugo agdiagkat iluartut nalunaerutât misigssorumángilât. pisũssusertik, atarĸissaunertik ilaussortaĸangârnertigdlo takorĸussarpait, sagdiusuíssutivdlo ilungersûtigingnigtue pîtsutut, ikigtuínaussutut, nikagissaussutut silamiunutdlo avigsârutigissamingnik ajoĸersûtiligtut issigissarpait.AGC 302.2

  Kristusip sujumut ilisimarêrpâ farisîarit agdiagkanigdlo ilisimassut akornáne píssusigssáungitsumik nâlagauniarneĸ inuiaĸatigît jûtit siámakâtíneĸarnerisigut soraernaviángingmat. pruvfîtisut takordlôrpâ inuit nâlagaisa nalúngeĸatigingnissuseĸ nâlagkersulerumavdlugo sulíssutigineĸarumârtoĸ ukiorpagssuitdlo ingerdlanerisigut perdlugtitsisimassoĸ ĸanoĸ suliarineĸarumârtoĸ. farisîarinut agdiagkanigdlo ilisimassunut ĸununaĸissumik sujôrasârutai sujulerssuissutdlo tagpîtsut tamáko malerĸunagit ínugtaussunut mianerssorĸússutai kinguârît tugdliussugssat oĸaorĸigsârniardlugit agdlagtorneĸarsimáput.AGC 302.3

  ilagîngne rûmaierissune palasit kisimik pisínautitáuput agdlagkat iluartut navsuiarsínáusavdlugit. Gûtivngôĸ oĸausia palasĩnarnit navsuiarneĸarsínaungmat inuínarnut erdligineĸarpoĸ. nauk iluarsaerĸingnerup agdiagkat iluartut inungnut tamanut túniúkaluarai, taimáitordle najorĸutarissagssap ilagît rûmalerissútaoĸ atortugssautitâta nâggârtoĸatigît akornáne ĸavsît nangminerssordlutik bîbilimik misigssuíngitsôrtípai. perorsagaussarput bîbilip ajoĸersûtigissâ ilagîngnit navsuiarneĸarneratut ilagserĸuvdlugo, inoĸarpordlo tûsintilikûtânik navsuerutigissamingnut ilagîtdlũnît átavigissamik ilerĸumigtut ajoĸersûtigissãnut akerdliussumik ilagsissaĸarnigssamik ĸunugissaĸartunik, ilagsiniagagssaĸ agdiagkane iluartune ĸanordlũnît ersserĸigtigissumik sarĸúmersitaugaluarpat.AGC 302.4

  bîbile ajoĸersuinerdlugtut pivdlugit mianerssorĸússuterpagssuaĸaraluartoĸ ĸavsît tarnitik palasinut isumagitísavdlugit kajumigtarput. uvdluvtíne mákunane tûsintilikûtânik kristumiutut navsuertoĸarpoĸ ugperissamingnut avdiamik píssutigssaĸartitsisínáungitsunik, kristumiússutsimik ajoĸersortigissamik taima ajoĸersorsimangmatik. ánáussissup ajoĸersûtigissâ sianigíngingajagpât, oĸalũssissuvdle oĸausê ugperivdluínarĸigsârtarpait. oĸalũssissartutdle kúkusuitsûnerdiutik? ĸanoĸ tarnivut táukunánga ajoĸersorneĸartugssatut túniúsínauvavut ĸáumarĸutigssamik angatdlássissûnerat Gûtip oĸausianit pâsisimatínago? silamiut ingerdiavigissartagât ĸimásavdlugo ĸununermit ĸavsît ilisimatût malĩnartarpait, ilisimassagssardlo nangmingneĸ misigssorumángínamíko támarnartup ĸagssutânut napitivigtarput. sagdiusuíssutip nalivtínut túngassup bîbilime ersserĸigsumik sarĸúmersitaunera takuvât, Anersâvdlo iluartup bîbilip nalunaiautigissâ ilagigâ misigât, kisiáne palasiussunit akerdlilîssoĸarnera patsisigalugo ĸáumarĸut tunútarpât. poĸíssutsimíkut nalúngeĸatigingníssutsimíkutdlo ĸularungnaersitaugaluardiutik tarnigdlit táukua oĸalũssissup isumaliutânit avdiaussumik erĸarsarnigssartik ĸunugât, taimalo nangmingneĸ isumartik, nâgssáungitsumik pingârtitagssatik, inûp avdlap ugpíngíssusia, angneruniássusia erĸarsarĸârnanilo erĸartũssiniarnera píssutigalugit isumákîgínartarpait.AGC 303.1

  Sãtanip inuit avĸutigalugit tigussarissane ĸilerssorniardlugit periauserissartagai ĸavsîuput. inugpagssuit isumangnaitsumik pissarissarpai inungnik Kristusip sáningassulianut akeraussunik ikíngutingnâĸalersíkângamigit. ikíngutinut taimáitunut katíngatit sûgaluarpatalũnît: angajorĸât ĸitornaisaio ataĸatigĩssutait, áiparîngneĸ ikíngutigîngnerdlũnît, kingunera táunaujumârpoĸ. sagdlusuíssutip akeraisa píssauneĸarnertik nalúngeĸatigingníssúmut nâlagkersuiniutigssatut atortarpât, tarnigdlitdlo táukunanga súnîvigineĸartut pissugssáussusertik nãmagsísavdlugo ugperivdluagartigdlo nâpertordlugo iliorniásavdlutik nãmagtumik nangminerssorsínáussuseĸaratigdlo sapĩssuseĸángitdlat.AGC 303.2

  sagdiusuíssut Gûtivdlo oĸausia avigsârtitagssáungitdlat. bîbile atuarsínautitdlugo Gûte kúkussumik isumalingmik atarĸisínáungilarput. ĸavsît oĸartarput ĸanoĸ ugperissaĸarnerput soĸutáungínernrdlugo inûserissarput píssusigssamisut ĩnarpat, inûserissardle ugperissamit súnîvigineĸartarpoĸ. ĸáumarĸut sagdlusuíssutdlo pig- ssarsiarisínautitdlugo tusásavdlugulo pâsiniásavdlugo pivfigssaĸ asiutikuvtigo ilumut narrugisimásavarput; târsiornigssaĸ ĸaumassumĩnigssamit iluarineruvdlugo ĸinersimásavarput tauva.AGC 303.3

  “avĸuteĸarpoĸ inûp iluarsorissânik, kinguligssâle tássa toĸumut avĸutaussut.” (úss. 16, 25). nalússuseĸ támarnermut ajortuliornermutdlũnît patsisiginiagagssáungilaĸ, Gûtip perĸussâ ilisimásavdlugo pivfigssaĸardluartitdlune. angalassup avĸusernit ardlagdlit nâpivfiat tikípâ, avĸusernit sumut ingerdiavigssaunere tamarmik nalunaeĸutserneĸarsimáput. avĸusernit nalunaerneĸarnere soĸutiginagit avĸut erĸortumik ingerdlavigissariaĸarsorissane ĸineruniuk erĸortumik ingerdlasorigaluardlune avĸutigssaĸ ingerdiavigissagssaríngisane ingerdlavigilersimavdlugo pâsiumârâ ilimanarpoĸ.AGC 304.1

  agdiagkanik iluartunik misigssuititdiuta anersãkut pigínáussutsivut tamaisa atordlugitdlo poĸíssuserput tamaviârtitariaĸarparput Gûtip itisûmik isumai inuit toĸujassut pisínaunerátut angnertutigissumik pâsiniarumavdlugit, kisiáne puiortariaĸángilarput mêrĸatut ilíkarumássuseĸ manigũssuserdlo ajoĸersugkap píssusigssaringmagit. bîbilime aperĸutit pâsiuminaitsut ilisimatusautinik pâsiniainerme periauserissartagkat atordlugit pâsissagssáungisáinarput. ilisimatusautinik pâsiniaissut ingmingnut tatigalutik pissarnerátut bîbile misigssulertariaĸángilarput, atualertariaĸarparputdle ĸinuníkut, Gûtimut tatigingnigdluta ilumôrdlutalo táussuma perĸussâ pâsiniarumavdlugo. Nâlagaĸ ornigtariaĸarparput manigũtumik ilíkarumassumigdlo anersâĸardluta ilisimássutigssamik aigdlerfigalugo. taimailiúngíkuvta íngilipiluit isumarput tagpîtdlisitdlugo ũmativut mángertisavait sagdlusuíssúmit súnîvigineĸarĸunata.AGC 304.2

  agdlagkat iluartut ingmíkôrtue ĸavsît ilisimatût nalunartûnerardlugitdlũnît pingâruteĸángitsutut ĸângĩnartagait Kristusip ilíniarfiane ilíniartitausimassunut tugpatdiersautigssaierujugssûvdiutigdlo ilisimássutigssaierujugssũput. ugperissagssanik ilíniarnertût ĸavsît Gûtip oĸausianik pâsisimassaĸardluángíneránut píssutaussut ilât tássauvoĸ issitik sagdiusuíssúmut inûnermingne maleruarumángisamingnut matussaramikik. bîbilip sagdiusuíssutâ pâsiumavdlugo ilisimassagssarsiortup poĸíssusia pingârnerunane ilumũssusia nâpertuivdluarnigssamigdlo ilumut erinigissaĸarnera túngavigissagssaunerussarput.AGC 304.3

  bîbile ĸinutínane atuartariaĸángisáinarpoĸ. Anersâp ivdiernartup pâsiuminartut pingâruteĸássusiánik pâsissaĸartísínauvâtigut sagdlusuíssúmigdlo pâsiuminaitsumik eĸutitsinavêrsârtísínauvdluta. ĸilaup íngilîsa suliagssarât ũmativut ima piarêrsásavdlugit Gûtlp oĸausia pâsisínãngorĸuvdlugo, tusarníssusianit kivdlingneĸarĸuvdluta, mianerssorĸússutainit súnîvigineĸarĸuvdluta neriorssûtinitdlo imarissainit nukigtorsarneĸarĸuvdluta. tugsinusiortutut ĸinu- niartariaĸarpugut: “issíka uisíkit, inatsisivit pê tupingnartut takorĸuvdlugit.” ússernartut ajugauvfigissagssáungitsutut píssuseĸartûssârajugtarput ússerneĸartup ĸinunigssaĸ bîbilimitdlo ilisimassagssarsiornigssaĸ sumigínarsimagamigit Gûtip neriorssûtai erĸailertorsínaussángingmagit Sãtanilo agdlagkat iluartut sákugissainik sákulerdiune nâpísavdlugo piarêrsimángingmat. Gûtivdle pînik ajoĸersugaujumassut íngilinit pârineĸarput, pissariaĸarângatdlo inuit taimáitut sagdlusuíssúmik pissariaĸagarpiáinik íngilit erĸaisíkumârpait. taimailivdlune mána pissarpoĸ akeraĸ “aggerpat kûgssuartut supissutut Nâlagkap anersâta” akiúsavdlugo erfalassut amujumârpai (tugs. 119, 18; Is. 59, 19).AGC 304.4

  Jîsusip ajoĸersugkane ima neriorssorpai: “igdiersuissuvdle Anersap ivdlernartup, atâtap ativkut autdiartitagssâta, táussuma tamanik ajoĸersúsavâse, erĸaisíkumârpâsilo ilivsínut oĸauserissavnik tamanik.” kisiáne Kristusip ajoĸersûtâ pigiliuterĸârtariaĸarparput, Gûtip anersâta navialivfivtigut tamatumínga erĸaisísínáusagpatigut. Dâve oĸarpoĸ: “oĸautsisit ũmativne torĸortarãka ajortuliorfigiumanatit.” (Juán. 14, 26; tugs. 119, 11).AGC 305.1

  nâgssáungitsumik pingârtitagssamingnik erdligissaĸartut tamarmik ugpíngíssutsip akornusîniarneranut pigârtariaĸarput. sagdiusuíssutip túngavigpiarissai sãssúneĸarumârput. nalivtíne ugpíngíssutsip mítatigingningnera aserûtigssamigdlo ajoĸersûtai nigorsimajuarneĸ ajornarput. Sãtanip ússîniutine inungnut ássigĩngitsunut tamanut nalerĸútúngorsarpai. ugpíngitsoĸ mitautigingningnikut ĸuiasâriníkutdlũnît sãssútarpâ, perorsagaunerussordlo ilisimatusautinut túngassutigut erĸarsariatâtdlarĸíssutsíkutdlo akornusersorniartarpá, tamatigut agdlagkat iluartut tatiginêrúnigssât nikagineĸarnigssâtdlũnît sujunertaralugo. inûsugtuarĸat agdlât misiligtagakíkaluardlutik kristumiússutsip najorĸutagssainik túngaviussunik ĸularissaĸarneĸ siaruartertarpât, inûsugtorpatdiangnerdlo tamána ĸarssupigtûgaluardlune súniuteĸartarpoĸ. ĸavsît tássûna sujuaissamik ugperissât ĸuiasârutigilersarpât anersârdlo sáimáussissoĸ asigssulersardlugo. (Epr. 10, 29). inuit ĸavsît silamiunut atarĸinautigssatut pivdluautigssatutdlo neriunartûsimagaluartut ugpíngíssutsip siláinâne aserũnartume aserugaussarsimáput. inûp poĸíssusĩnânik túngavigissaĸardlutik Gûtip ilisimássusia ikiortiginago nalunartunik Gûtip pînik navsuiaisínausoralutigdlo sagdiusuíssúmut apũsínausorissut tamarmik Diâvulup ĸagssutainut napitítarput.AGC 305.2

  silamiut oĸalugtuarineĸarneráne uvdlut ilungersornarnerpât tnûvfigâvut. nuname najugagdlit miliûniligpagssuit ĸanoĸ pineĸarnigssât piârtumik aulajangerneĸartugssauvoĸ. uvagut nangmineĸ sujunigssame pivdluarnigssarput tarnigdlitdlo avdlat ánássutigssât mãnákut ĸanoĸ iliarnivtínut túngavoĸ. sagdlusuíssutip anersâvanit ajoĸersorneĸarnigssaĸ pissariaĸarparput. Kristusimik malitaĸartoĸ kinalãnît aperissariaĸarpoĸ: “Nâlagaĸ, ĸanoĸ iliorĸuvinga?” îsíngíniarníkut ĸinuníkutdlo Nâlagkamut manigũtariaĸarpugut; oĸausia isumaliutigivdluartariaĸarparput, pingârtumik erĸartũssúmut túngassutigut. Gûtip pîsigut itisûmik ûmássusilingmik misiligtagagssarsiortariaĸarpugut. pivfigssamik angnikínerpâmigdlũnît asiutitagssaĸángilaĸ. erĸavtíne pingârdluínartunik pissoĸartarpoĸ; Sãtanip najugâ angákuarfigissaĸ najorparput. sineĸinase, Gûtip pigârtue ukorsê! akerĸat erĸavsíne ĸamavâse súkutdlũnît ĸasúkardlusilũnît uernaleruvse sãssutdlusilo pissariniardluse.AGC 305.3

  ĸavsît Gûtip tungânut píssusigssartik pâsinerdlugtarpât. ajortuliaringisatik tamaisa ajugausimârutigissarpait ajúngitsuliorneritdlo Gûtip perĸussai sulíssutigíngitsûgkatik puiortardlugit. Gûtip nautsîviane orpeĸarnera nãmángilaĸ, isumavdlûtigissâtut paormanik inerititaĸartariaĸarput. sáimáunermigut nukigtorsardlugit ajúngitsulianik suliarisínaussamingnik suliaríngitsûgáinut akissugssautípai. ĸilaup magpersigautaine nunamik iluaĸutigssángortitsíngitsutut agdlagtugáuput. (Lúk. 13, 7). inuitdlũnît taimáitut neriûtigssaĸángivigsũngitdlat. asangnigtuartup Gûtip sáimáuneranik atornerdluisimassut nagdligingningneranigdlo sianigissaĸángitsut sule avâgingnigtumik oĸalugfigai. taimáitumik oĸarpoĸ: “eĸêrit, sinigtutit ûmâ, toĸussunit makitdlutit, Kristusivdlo ĸáumarsásavâtit. taimáitumik mianerssorĸigsâritse saĸivdluarniardluse, ilisimaitsutut pínase ilisimatûtutdle. uvdlutdlo pigínauvfiussut asiutínavêrsigik, uvdlut ajormata.” (Evf. 5, 14-16).AGC 306.1

  misiligauvfigssaĸ nagdliugpat Gûtip oĸausianik inûnermingne najorĸutarissaĸarsimassut sarĸúmersitaujumârput. aussaunerane orpît ĸorsûjuartartut orpîtdlo avdlat ássigĩngíssuteĸangârtángitdlat, ukiûneratale anorerssue pitorarângata ĸorsûjuáinartut avdlángortángitdlat, orpeĸataile pilutaerútardlutik. taimatut sagdlussumik kristumiutut navsuertoĸ ímaĸa ilumut kristumiussunit ingmíkôrtitausínaungíkaluarpoĸ; pivfigssardle ássigĩngíssutsip nalunarungnaerfigssâ nagdliutilivigpoĸ. akerdlilîssoĸalerdle, ugperissagssarsiorníkut tagpîtdlisitauneĸ ĸinugingningnerdlo atûtilerĸigdlit, tauva ugpertûssârtup ilungersúngitsuvdlo ugperissaĸ iperarumârpât; ilumutdle kristumiûssup ugpernera ilungersornerujumârpoĸ, ĸaersututdlo aulajaitdlune ugperdluarnerujumârpoĸ uvdlutdlo atugarigsârfiussune neriugsimanerminit aulajáinerussumik neriûteĸardlune. AGC 306.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents