Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Kristuksen wertaukset

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Aika.

  Meidän aikamme kuuluu Jumalalle. Joka hetki on hänen ja wakawa welwollisuutemme on käyttää aika hänen kunniakseen. Ei hän mistään muusta antamastaan lahjasta waadi niin tarkkaa tiliä kuin ajastamme.KW 339.2

  Ajan arwoa ei woida laskea. Kristus piti kalliina jokaista hetkeä ja samalla tawoin tulee meidänkin sitä arwostella. Elämä on liian lyhyt leikkinä pidettäwäksi. Meillä on waan muutamia koetuspäiwiä, joina meidän tulee walmistua ijäisyyttä warten. Meillä ei ole aikaa hukata, ei ole aikaa tuhlata itsekkäisiin huvituksiin eikä synnin palwelukseen. Nykyajassa meidän luonteemme on muodostettawa tulewaisuutta warten, katoamatonta elämää warten. Nyt meidän on walmistuttawa tutkintotuomiolle.KW 339.3

  Tuskin ihminen on alkanut elämänsä ennenkuin sen aika on kuolla ja tämän maailman lakkaamaton woima loppuu tyhjyyteen, jollei ihminen ole woittanut tositietoa ijäisestä elämästä. Se ihminen, joka täydellä syyllä pitää nykyistä aikaa työpäiwänään, walmistuu asuntoa ja elämää warten, jotka owat katoamattomia, Jumalan ihanassa waltakunnassa. Hänelle on hywä, että hän on syntynyt.KW 340.1

  Meitä on kehotettu ostamaan aikaa. Hukattua aikaa ei saada mitenkään takasin; emme woi ottaa takasin silmänräpäystäkään. Ainoa tapa, millä woimme ottaa aikaa takasin, on se, että toimitamme jälellä olewana aikana niin paljon kuin mahdollista työskentelemällä yhdessä Jumalan kanssa hänen suuressa pelastussuunnitelmassaan.KW 340.2

  Hänessä, joka tekee sillä tawoin, tapahtuu luonteen muutos. Hänestä tulee Jumalan lapsi, jäsen taiwaan kuninkaallisessa perheessä, taiwaallisen kuninkaan poika tai tytär. Hänet on walmistettu enkelien seuraajaksi.KW 340.3

  Nyt on aika toimia lähimäistemme pelastukseksi. Moni luulee tehneensä kaikki, mitä häneltä waaditaan antaessaan rahaa Kristuksen asian hywäksi, ja sinä kalliina aikana, jona heidän pitäisi omistaa persoonallinen työnsä hänen palwelukseensa, eiwät he tee mitään. Mutta kaikkien, joilla on terweyttä ja woimia, tulee tehokkaasti toimia Jumalan työssä. Kaikkien tulee pyrkiä woittamaan sieluja Kristukselle. Rahalahjat eiwät woi korwata laiminlyöntiä tässä suhteessa.KW 340.4

  Jokainen silmänräpäys tuo mukanaan suuria ijäisyyteen ulottuvia seurauksia. Meidän tulee seisoa kuin silmänräpäysihmisten, walmiina aina palwelemaan muita, millä hetkellä tahansa. Se tilaisuus, joka nyt on käsillä puhuaksemme elämän sanaa jollekin tarwitsewalle sielulle, ei ehkä koskaan tule takasin. Ehkä Jumala sanoo tälle: “tänä yönä waaditaan sielusi sinulta pois”,1Luuk. 12: 20. ja ehkä hän meidän laiminlyöntimme takia ei olekaan walmis. Kuinka woimme suurena tuomiopäiwänä tehdä tiliä Jumalalle?KW 340.5

  Elämä on liian wakawa käsittääkseen yksinomaan ajallisia ja maallisia asioita, pelkkää huolta ja murhetta niistä asioista, jotka owat waan tomuhiukkanen ijäisiin asioihin werrattuina. Mutta kuitenkin on Jumala kutsunut meitä palwelemaan häntä elämän ajallisissakin asioissa. Ahkeruus ja kestäwyys jokapäiwäisissä tehtäwissämme on yhtä tärkeä puoli tosi jumalanpalweluksessa kuin rukous. Raamattu ei kehota laiskuuteen. Tämä on maailman suurimpia paheita. Jokaisen todella kääntyneen miehen ja naisen tulee olla ahkera työntekijä.KW 341.1

  Menestyksemme tietojen hankkimisessa ja henkisessä kehityksessä riippuu suureksi osaksi ajan oikeasta käyttämisestä. Järjen kehittämistä ei saa estää köyhyys, alhainen syntyperä eikä epäsuotuisa ympäristö. Pidä silmänräpäystä aarteena. Muutamat harwat hetket siellä ja täällä, hukatut hyödyttömässä lawertelussa, aamuhetket, jotka niin usein wietetään wuoteessa, aika, joka menee hukkaan raitiowaunuissa, rautateillä taikka asemien odotussaleissa, toimettomat hetket ennen aterioita tai kokouksia, woitaisiin käyttää hywin, jos meillä olisi kirja mukana, jota tutkisimme. Warma päämäärä, järkähtämätön ahkeruus ja tarkka ajan käyttäminen waikuttawat sen, että ihminen woi hankkia tietoja ja henkistä kehitystä, joiden kautta hän kykenee melkein mihin hyödylliseen ja waikuttawaan asemaan tahansa.KW 341.2

  Jokaisen kristityn welwollisuus on kehittää itsessään järjestyksen halua, perusteellisuutta ja nopeutta. Huonoa työtä ei woi millään puolustaa. Ja henkilö, joka aina on työssä saamatta mitään aikaan, ei ole pannut koko sydäntään tekemäänsä työhön. Sen, joka on hidas ja joka näyttää työskentelewän epäsuotuisissa oloisso, pitäisi käsittää, että nämä owat wirheitä, jotka owat korjattawat. Hänen pitää miettiä, miten aika olisi parhaiten käytettäwä tuottaakseen hywiä tuloksia. Järkewästi menettelemällä toiset woiwat wiidessä tunnissa saada aikaan yhtä paljon kuin toiset kymmenessä. Moni, joka työskentelee kotona, on alituiseen touhussa, mutta ei saa paljon aikaan, kun ei osaa käyttää aikaa oikealla tawalla. Hitaalla, witkastelewalla tawallaan aiheuttawat he enemmän työtä kuin tarwittaisiin. Mutta kaikki, jotka tahtowat, woiwat woittaa nämä lewottomat, wäsyttäwät tawat. Heidän pitää oppia asettamaan työlleen warma päämäärä. Heidän pitää ratkaista, miten pitkä aika tarwitaan johonkin työhön ja sitte panna kaikki woimansa liikkeelle sen suorittamiseen määrätyssä ajassa. Tahdonwoiman harjottaminen panee kätesi liikkumaan nopeammin.KW 341.3

  Monelta puuttuu päättäwäisyyttä ryhtyä itseään muuttamaan, ja nämä henkilöt jääwät samalle asteelle sen sijaan että he, woimiaan käyttämällä, woisiwat saada paljon aikaan. Jos he tekisiwät sen myöhemmin, huomaisiwat he olewansa pidettyjä, oliwatpa missä tahansa. Warmaan heitä arwosteltaisiin arwonsa mukaan.KW 342.1

  Moni lapsi ja nuori tuhlaa aikaa, joka woitaisiin ja olisi käytettäwä kodin taakan kantamiseen, jonka kautta he woisiwat suuresti ilahduttaa isää ja äitiä. Nuoriso woisi woimakkaille, nuorille hartioilleen ottaa monta kuormaa, jotka owat waan yhden kannettawat.KW 342.2

  Kristuksen elämä on hänen aikaisemmilta wuosiltaan asti wakawan toiminnan aikaa. Hän ei elänyt miellyttääkseen itseään. Waikka oli äärettömän Jumalan Poika, työskenteli hän, kuten Isänsä Josef, puusepän töissä. Hänen toimensa oli merkityksellinen. Hän yli tullut maailmaan luonteen rakennusmestariksi ja sellaisena oli kaikki hänen työnsä täydellistä. Kaikkeen maalliseen työhönsä pani hän saman.Täydellisyyden kuin niihin luonteisiin, jotka hän uudisti jumalallisella woimallaan. Hän on meidän esikuwamme.KW 342.3

  Wanhempain tulisi opettaa lapsilleen ajan armo ja oikea käyttö. Heille olisi opetettawa, että maksaa waiwan pyrkiä suorittamaan jotain Jumalan kunniaksi ja ihmiskunnan siunaukseksi. Jo aikaisempina wuosinaan he woimat olla Jumalan lähettiläitä.KW 342.4

  Tuskin woiwat wanhemmat tehdä suurempaa rikosta muussa kuin siinä, että antawat lastensa olla toimettomina. Lapset oppiwat helposti rakastamaan laiskuutta ja he kaswawat epäkäy- tännöllisiksi, hyödyttömiksi miehiksi ja naisiksi. Kun he tulewat siihen ikään, että ansaitsewat elatuksensa ja onnistuwat löytämään jonkun toimen, owat he työssään laiskoja, mutta waatiwot yhtä hywän palkan kuin ahkeratkin. Äärettömän suuri ero on näiden työmiesten ja sellaisten wälillä, jotka käsittäwät, että ihmisen pitää olla uskollinen palwelija.KW 342.5

  Järjettömyys, huolimattomuus ja lewäperäisyys maallisessa työssä siirtyy pian uskonnollisen elämän alalle ja tekee ihmisen kykenemättömäksi suorittamaan mitään tosi työtä Jumalan kunniaksi. Moni, joka ahkeralla työllä olisi tullut siunaukseksi maailmalle, on sortunut toimettomuuteen. Toimen ja warman päämäärän puute awaa owen tuhansille kiusauksille. Huono seura ja kalliit tottumukset turmelewat sielun ja mielen, ja tuloksena on perikato sekä tässä että tulewassa elämässä.KW 343.1

  Siinä työssä, joka meille on annettu, olipa se mitä laatua tahansa, opettaa Jumalan sana meitä “Älkää tehtäwissänne olko welttoja”. “Olkaa hengessä palawia.” “Tee kaikki, mitä kätesi löytää, woimallas tehtäwäksi” “tietäen, että saatte Herralta perinnön palkaksi; te palwelette Herraa Kristusta.”11 Room: 12: 11; Saarn. 9: 10; Kol. 3: 24.KW 343.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents