Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Lwenj Lwenje

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SURA ACHIEL - DOK CHIEN MADUONG’

  KA YESU nofwenyo ni jopuonjrene wach mar masira ma ne biro yudo Jerusalem, kod gik ma ne biro timore e birone mar ariyo, nonyisogi bende gigo ma ne biro timore ni joge chakre kindeno ma nobiro wuokgo kuomgi nyaka chop ndalo mar birone mar ariyo kobiro gi duong’ mar waro joge. Gi e wi god Zeituni, Yesu noneno chandruok duto ma ne biro yudo kanisa e ndalo mag joote, kendo ka nomedo ng’iyo nyime ahinya, noneno sand madongo dongo kendo mager ma ne jolupne biro yudo e higini mag mudho gi sand. Kuom weche madongo manok ma nowachonigi, to nonyisogi wach mar sand maduong’ kendo malich ma joloch mag piny ne biro keto ni kanisa mar Nyasaye. Jolup Kristo nyaka luw yorno ma Ruodhgi noluwo, mana yor wich kuot, chandruok gi sand. Jogo duto moyie kuom nying Jawar mar piny to nyaka piny mon kodgi kaka nomon kod Jawargi.KKS 9.1

  Gigo duto ma notimore ni kanisa machon e ma nonyiso chopruok mar weche Jawar. Teko mar Satan kod loch mar piny noketore mondo gitur teko mar Kristo kuom hinyo jolupne. Jolochgo ma jochilo noneno ni ka injili olandore gi teko, to hekalu maggi kod kwonde lamo nyisechegi nyalo kethore; kamano nene gichokore kanyakla mondo giketh dini mar Kristo. Sand mager nochakore. Jochilogo eko nomayo Jokristo gigegi duto ma ne gin go, kendo ne giriembogi e utegi. Ne gineno “tem mar ayany gi chwat, mar thipe bende gi twech.” Johib. 11:36. Ji mathoth noketo kido gi rembgi mar bedo joneno mag Kristo. Jolowo kod misumbini, jopith gi jochan, jo mariek gi jopoya, nene oneggi duto maonge ng’wono.KKS 9.2

  Satan notemo mondo oketh kanisa mar Kristo e yor gero ma kamano, to ne ok onyalo. Lweny maduong’no ma nomiyo jopuonjre Yesu ochiwo ngimagi, ne ok orumo e ndalono mar tho margi. Kata ne ologi, to ne gilocho kuom Kristo. Nene oneg jotich Nyasaye, to tich owuon nosiko komedo dhi nyime. Injili nomedo landore, kendo jolup Kristo bende nomedore. Injili nopowore nyaka kwonde ma nene pok odonjee chon, nyaka e kind jo madongo ahinya mag Rumi. Chieng’ moro ka Jakristo moro noyudo okwero jodongo ma jochilo ma ne thuwo wach sand mondo obed mager ahinya, nowachonigi niya, “Unyalo negowa, kata hinyowa, kata ng’adonwa bura.... To bura ma ung’ado marach e manyiso kaka waler e bura, bende gero maru ok nokonyu.” Dhil ma jogo nodhil kisandogi to nojiwo ji mamagi, nyaka gin bende ne giluwo bang’ puonj jogo ma ne yudo sand, mana kaka jalo nowacho niya: “Kaka umedo betowa kaka lum, e kaka wamedo bedo mathoth; remb Jokristo en kodhi.”KKS 10.1

  Ji gana mathoth nene otwe e od twech kendo noneggi; to ji mamoko kendo nowuok mi ne gidonjo kargi. To Kristo noneno jogo ma nonegi nikech En, kendo nokwanogi kaka jolocho. Nene gikedo Iweny maber, kendo giniyud osimbo mar duong’ chieng’ ma Kristo biro. Sand duto ma jogo nodhilie, to nokelo winjruok maduong’ e kindgi giwegi, kendo e kindgi gi Jawargi. Ranyisino mosiko ma ne giketo, e ngimagi kendo e thogi, nonyiso kaka ne gin joneno madieri mag Nyasaye; kendo ne nitie kwonde moko, kwonde ma ne igeno ni wach ma kamano ok dak timree ngang’, ma jogo ma nobedo jotich Satan nolokore kendo ne gibedo jolup Kristo.KKS 10.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents