Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 7 - Ang Pagbudhi kay Kristo

  Gindala niyan ako pabalik sa panahon sang nagkaon si Jesus sang panihapon sa Pascua upud sang Iya mga gintoton-an. Ginlimbongan ni Satanas si Judas, kag ginpahunahuna sia nga isa sia ka matuod nga gintoton-an ni Jesus; apang ang iya tagipusoon permi lang tawhanon. Nakita niya ang daku nga buluhaton ni Jesus, nangin kaupud niya Sia sa bug-os niya nga pagministeryo, kag nagpauyon sa nagaawas nga gahum sang mga evidencia nga amo Sia ang Mesias; apang sirado sia kag maibogon. Ginahigugma niya ang kuarta. Nagkumod sia sa kaakig sang ang malahalon nga lana ginbobo kay Jesus. Si Maria naghigugma sa iya Gino-o. Ginpatawad niyan ang iya madamo nga mga sala, kag ginbanhaw gikan sa mga minatay ang iya ginhigugma maayo nga utud nga lalaki, kag nagbatyag sia nga wala sing iban nga mahal nga ihalad kay Jesus. Sing labi ka malahalon kag hamili nga balanyos, labing labaw pa kaayo ang mapakita ni Maria sang iya utang nga kabobot-on sa iyang Manluluwas, sa paghalad sini sa Iya. Si Judas, sa pagtabon sang iya pagkamaibogon, naghambal nga kontani ginbaligya ini kag ginhatag sa mga imol. Apang indi tungod kay may kabalaka sia sa mga imol, kay daluk sia, kag permi nagapa-in para sa iyang kaugalingon yadtong gitugyan sa iya para sa mga imol. Wala si Judas nagatamud sa mga kaayohan kag mga kinahanglanon ni Jesus, kag sa pagtabon sang iya pagkamaibogon, permi niya ginabalibad ang mga pobre. Kag ini nga buhat sang pagkamahinatagon sa bahin ni Maria, amo ang labing mapait nga pagsaway sang iya pagkahakog nga idea.ADP 38.3

  Gin-dandam na ang dalan para sa pagpanulay ni Satanas sa pagpangita sang handa na nga paglantaw sa tagipusoon ni Judas. Ang mga Judeo akig kay Jesus; apang ang mga kadam-an nagpanong sa pagpamati sa Iya polong sang kaalam, kag sa pagsaksi sang Iya makagagahum nga mga buluhaton. Ini nagpatipon sang pagtamud sang mga tawo gikan sa hipe sang mga kaparian kag mga tigulang, kag ang mga tawo nalabugay sa dakung kabalaka, kag nagsunod kay Jesus sa matinguhaon kag nagpamati sang mga pagtudlo sang katingalahan nga manunudlo. Madamo sang mga hipe nga mga pangulo ang nagtoo kay Jesus, apang nahadluk sa pagtuad sini, kay basi pagowaon sila sa sinagoga. Ang mga kaparian kag mga tigulang nagtapat nga kinahanglan may mahimo sila sa pagkuha sang pagtamud sang mga tawo kay Jesus. Nahadluk sila nga ang tanan nga mga tawo magtoo sa Iya. Wala sila makakita sing kasegurohan para sa ilang kaugalingon. Kinahanglan dula-on nila ang ila mga katungdanan, ukon patyon nila si Jesus. Kag sa tapus nga mapatay nila Sia, may ara pa gid nga buhi nga mga monumento sang Iya gahum. Si Jesus nagbanhaw kay Lazaro gikan sa mga patay. Nahadluk sila nga kon patyon nila si Jesus, si Lazaro magatistigos sang iya daku nga gahum. Ang mga tawo nagapunsok sa pagtan-aw kon sin-o ang ginbanhaw gikan sa mga minatay, kag ang mga pangulo nagtapat sa pagpatay man kay Lazaro sa pagpauntat sang kasadya. Niyan palisoon nila ang mga tawo sa mga patopato kag doktrina sang mga tawo, sa pag-ikapulo sang mga minto kag rue, kag sa liwat makaangkon sing influencia sa sala. Nagkasugot sila sa pagdakup kay Jesus kon Sia lang isa, kay kon tilawan nila sa pagdakup sa Iya sa panong, nga ang mga hunahuna sang mga tawo ara sa Iya, pagabatohon sila.ADP 39.1

  Nahibalo si Judas kon ano ka matinguhaon sila sa pagkuha kay Jesus, kag itugyan Sia sa mga hipe sang kaparian kag mga tigulang sa pila lang ka panid sang pilak. Ang iya gugma sa kuarta nagdul-ong sa iya sa pagtugyan sang iya Gino-o sa mga kamot sang Iya pinakamapait nga mga kaaway. Si Satanas nagapangabudlay sing diretso sa kay Judas, kag sa tungatunga sang makakulunyag nga talan-awon sang katapusan nga panihapon, nagapangita sia sing paagi sang iya mga plano sa pagluib kay Jesus. Sa masinulob-on gintugyan ni Jesus ang Iya mga gintoton-an nga tanan sila masandan tungod sa iya, sina nga gab-i. Apang si Pedro sang mabinatyagon nagpamatuod nga bisan ang tanan masandad tungod sa Iya, indi gid sia masandad. Si Jesus nagsiling kay Pedro, si Satanas naghandum sa pag-ayag sa inyo, nga ayagon niya kamo subong sang trigo; apang nagpangamuyo ako para sa imo, nga ang imo pagtoo indi magluya, kag kon ikaw na magliso, pabaskuga ang imo mga utud.ADP 40.1

  Niyan ginatan-aw ko si Jesus sa hardin upud sang Iya mga gintoton-an. Sa daku nga kasubo nagpakilooy Sia sa ila sa pagbantay kag magpangamuyo basi makasulod sila sa panulay. Nahibalo si Jesus nga ang ila pagtoo pagatilawan, kag ang ila mga paglaum mapaslawan, kag nga nagkinahanglan sila sang tanan nga kusog nga makuha nila paagi sa suod nga pagbantay kag hanuot nga pangamuyo. Sa mabaskug nga mga pagsinggit kag paghibi, si Jesus nagpangamuyo, Amay, kon buot mo, kuha-a ini nga tagayan gikan sa Akon, wala sapayan, indi ang Akon kabobot-on, apang ang Imo ang matuman. Ang Anak sang Dios nag-ampo sa kasakit. Dalagku nga mga tulo sang balhas kaangay sang dugo nga nagagowa sa Iya goya, kag nagatupa sa duta. Ang mga manugtunda nagalibog sa duug, nagasaksi sang talan-awon, samtang isa lang ang ginasogo sa pagpabaskug sa Anak sang Dios sa Iyang kasakitan. Ang mga manugtunda sa langit nagpanaug sang ila mga purongpurong kag mga alpa upud ang daku nga kabalaka sa pagbantay kay Jesus. Wala sing kalipay sa langit. Gusto nila nga maglibot sa Anak sang Dios, apang ang nagasogo nga manugtunda wala nagpasugot, basi, sang ila pagtulok sa Iyang pag-antus, luwason nila Sia; kay ang plano nahimo na, kag kinahanglan nga tumanon.ADP 40.2

  Matapus pangamuyo si Jesus, nagkadto sa pagtan-aw sang Iya mga gintoton-an. Natulog sila. Wala sa Iya sing nagalipay kag nagapangamuyo bisan sa Iyang mga gintoton-an sinang makahalanusbo nga takna. Si Pedro nga mapagsik kaayo pila ka oras ang nag-agi, natoyo kaayo nga natulog. Ginpadumdum sia ni Jesus sang iya positibo nga mga pamolong, kag naghambal sa iya, Ano! Indi kamo makabantay upud sa Akon sa isa ka oras? Tatlo ka besis nagpangamuyo ang Anak sang Dios sa kasakit, sang si Judas, upud ang panong sang iya mga tawo, malapit na. Nagsugata sia kay Jesus subong sa gihapon nga pagtahud sa Iya. Ang panong naglibot kay Jesus; apang didto nagpakita Sia sang Iya diosnon nga gahum, sang Iya pagsiling, Sin-o ang ginapangita ninyo? Amo Ako. Natumba sila sa duta. Ginhimo ini ni Jesus nga pamangkot agud magsaksi sila sang Iya gahum, kag may pagpamatuod nga makaluwas Sia sang Iya kaugalingon gikan sa ila mga kamot kon gusto Niya.ADP 41.1

  Ang mga gintoton-an nagsugod sa paglaum samtang ila nakita ang kadam-an nga may mga pakang kag mga espada nga madasig nagkalahulog. Sa ila nga pagbangon kay naglibot sila sa Anak sang Dios, si Pedro naggabot sang espada kag nag-utud sang isa ka dulonggan. Ginsaway sia ni Jesus sa pagbalik sang espada, kag nagsiling sa iya, Wala ka bala naghunahuna nga makapangamuyo Ako subong sa Akon Amay, kag magahatag Sia sa Akon sing napulo’g duha ka mga laksa sang mga manugtunda? Nakita ko nga samtang ginhambal ini nga mga polong, ang mga panagway sang mga manugtunda nabuhi. Naghandum sila niyan, kag didto, sa paglibot sang ila pangulo, kag dulaon yadtong akig nga mga hurong. Apang ang kasubo nagbalik sa ila samtang nagdugang si Jesus, Apang paano matuman ang Kasulatan, nga ini ginkinahanglan? Ang mga tagipusoon sang mga gintoton-an natunaw liwat sa kasubo kag mapait nga kapaslawan, sang nagpasugot si Jesus nga pagadal-on Sia.ADP 42.1

  Ang mga gintoton-an nahadluk sang ila mga kabuhi, kag nalagyo diri kag didto, nga si Jesus nabaya-an nga nag-isahanon. O daw ano ang pagdaug niyan ni Satanas! Kag ano nga kasubo kag kalisud sa mga manugtunda sang Dios. Madamo nga mga grupo sang balaan nga mga manugtunda, apang may isa ka mataas nga manugtunda nga nagasogo sa kada grupo, ginpadala sa pagsaksi sang talan-awon. Kinahanglan sila sa pagsulat sang kada buhat, kada insulto kag kapintas sa Anak sang Dios, kag sa paglista sang tagsa ka dalit sang kasakit nga pagaantuson ni Jesus; kay ang amo man nga mga tawo magatan-aw sila liwat nga mga buhi.ADP 42.2

  Tan-awa ang Mateo 26:1-56; Markos 14:1-52; Lukas 22:1-46 Juan kapitulo 11, 12:1-11, 18:1-12.ADP 42.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents