Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 35 - Ang Ikatlo nga Balita Gintapus

  Gintudlo ako paidalum sa panahon nga ang balita sang ikatlo ka manugtunda nagahingapus. Ang gahum sang Dios nagakunsad sa Iya mga katawohan. Nahimo na nila ang ila buluhaton, kag nagapangaman para sa takna sang pagtilaw nga ila gina-atubang. Nakabaton sila sang ulihi nga ulan, ukon pagpabugnaw gikan sa presencia sang Gino-o, kag ang buhi nga pagpamatuod nabuhi. Ang katapusan nga dakung pagpaandam ginpatunog bisan diin, kag ini nagpainit kag nagpaakig sa mga pumuluyo sang duta, nga indi magbaton sang balita.ADP 159.3

  Nakita ko ang mga manugtunda nga nagadalidali pakadto pakari sa langit. Isa ka manugtunda nagbalik halin sa duta nga may inugsulat sa iya kilid, kag nagsugid kay Jesus, nga ang mga balaan gin-isip na kag ginpat-inan. Niyan nakita ko si Jesus nga nagapang-alagad sa atubangan sang arka nga may napulo ka mga sogo nga naghaboy sang incensohan. Ginbayaw niya ang iya mga kamot paibabaw, kag sa isa ka mabaskug nga tingog nagsiling, Natapus na. Kag ang tanan nga langitnon nga mga manugtunda nagbutang sang ila mga korona samtang si Jesus nagmitlang sang iya solemne nga pagpamatuod, Sia nga dili-matarung, magdili matarung pa; kag sia nga mahigko, magmahigko pa; kag sia nga matarung magmatarung pa; kag sia nga balaan, magbalaan pa.ADP 159.4

  Nakita ko nga ang tagsa ka kaso natapatan na para sa kabuhi ukon sa kamatayon. Si Jesus nagpanas na sang mga sala sang Iya mga katawohoan. Ginbaton na Niya ang Iya ginhari-an, kag ang pagtumbas nahimo na para sa mga sumulunod sang Iya ginhari-an. Samtang si Jesus nagapang-alagad sa Santuario, ang paghukom nagapadayon para sa matarung nga mga patay, kag niyan para sa mga matarung nga mga buhi. Ang mga sumulunod sang ginhari-an nahimo na. Ang kasal sang Cordero natapus na. Kag ang ginhari-an, kag ang kadaku sang ginhari-an idalum sang bug-os nga langit, ginhatag na sa kay Jesus, kag sa mga manunubli sang kaluwasan, kag si Jesus magahari subong Hari sang mga hari kag Gino-o sang mga gino-o.ADP 160.1

  Samtang si Jesus nagapagowa na sa Labing Balaan nga duug, nabati-an ko ang mga kilingkiling sang mga kampanilya sa Iya bisti, kag sang nagbiya Sia, isa ka madulum nga gal-um nagtabon sa mga pumuluyo sang duta. Wala na niyan sang manugpatunga sa tunga sang makasasala nga tawo, kag sang gintamastamasan nga Dios. Samtang si Jesus nagatindug sa atubangan sang Dios kag sang nakasala nga tawo, ang pagpugong ara sa mga tawo; apang sang naggowa na si Jesus gikan sa tunga sang tawo kag sang Amay, ang pagpugong ginkuha, kag si Satanas may gahum sa tawo! Imposible para sa mga kalalat-an nga igabobo samtang si Jesus nagahimo sang Iya buluhaton sa Santuario; apang pagkatapus na sang Iya buluhaton didto, samtang ang Iya pagpatunga nagtakup na, wala na sing magpugong sang kaakig sang Dios, kag ginbobo ang kaakig sa mga wala sing tabon ang olo sang mga makasasala, mga nagpakagamay sang kaluwasan, kag nagpangakig sang pagsaway. Ang mga balaan sina nga ti-on nagkahadluk, matapus ang pagpatunga ni Jesus, nagakabuhi sa pagtulok sang isa ka balaan nga Dios, nga wala sing manugpatunga. Ang kada kaso natapatan. Ang kada mutya naisip na. Si Jesus naghinayhinay sa makadali sa gowa nga hulot sang langitnon nga Santuario, kag ang mga sala nga gintuad samtang yadto pa Sia sa Labing Balaan nga hulot, gintongtong Niya sa manugsugod sang sala, ang Yawa. Kinahanglan mag-antus sia sang silot sini nga mga sala.ADP 160.2

  Niyan nakita ko si Jesus naghukas sang Iya bisti nga pagkapari, kag ginsoksok ang labing hari-anon nga mga bisti—sa Iya olo ang madamo nga mga korona, isa ka korona sa sulod sang korona—kag gintipunan sang langitnon nga mga manugtunda, nagbiya sang langit, Ang mga kalalat-an nagakalahulog sa mga pumuluyo sang duta. Ang iban nagapanghiwala sa Dios, kag nagapanghimalaut sa Iya. Ang iban nagadalagan pakadto sa mga katawohan sang Dios, kag nagapakilooy nga tudloan sila kon paano sila makalingkawas sa mga paghukom sang Dios. Apang ang mga balaan wala sing bisan ano para sa ila. Ang katapusan nga luha para sa mga makasasala naula na, ang katapusan nga nagabakho nga pangamuyo nahalad na, ang katapusan nga lolan napas-an na. Ang matam-is nga tingog sang kalooy indi na mag-agda sa ila. Ang katapusan nga nota sang pagpaandam nahatag na. Sang ang mga balaan, kag ang tanan nga langit nagkabalaka para sa ila kaluwasan, wala sila sing kabalaka para sa ila mga kaugalingon. Ang kabuhi kag kamatayon gintigana na para sa ila. Madamo ang naghandum sang kabuhi; apang wala nagpaninguha sa pag-angkon sini. Wala sila nagpili sang kabuhi, kag subong wala na sing magatumbas nga dugo sa pagtinlo sang makasasala. Wala na sing maloloy-on nga Manluluwas sa pagpakilooy para sa ila, kag maghibi, Luwasa, luwasa ang makasasala sing diotay pa nga panahon. Ang bug-os nga langit nagbuylog upud kay Jesus, samtang nagapamati sila sang makahaladluk nga mga polong. Natapus na, natapus na. Ang plano sang kaluwasan natuman na. Apang diotay ang nagpili sa pagbaton sang plano. Kag sang ang matam-is nga tingog sang kalooy nagakawala, ang pagkahadluk kag kalisang naglagas sa ila. Sa makalilisang kag maathag nabati-an nila, Ulihi na! ulihi na!ADP 161.1

  Yadtong wala naghatag sing bili sa polong sang Dios nagadalidali pakadto pakari. Nagtalangtalang sila halin sa isa ka dagat pakadto sa isa, halin sa norte pakadto sa sidlangan, sa pagpangita sang Polong sang Gino-o. Siling sang manugtunda, Indi nila makita ini. May gutom sa duta, indi gutom sang tinapay, bisan kauhaw sa tubig, apang sa pagpamati sa mga Polong sang Gino-o. Ano ang indi nila mahatag sa isa ka polong sa pagpauyon gikan sa Dios? Apang indi, kinahanglan sila magutom kag mauhaw pa gid. Adlaw-adlaw ginpakanubo nila ang kaluwasan, kag ginpakamahal ang dutan-on nga kalingawan, kag dutan-on nga mga manggad, labing mataas sa bisan anong langitnon nga makagalanyat nga manggad. Ginsikway nila si Jesus, kag gintamay ang Iya mga balaan. Ang mahigko magpabilin nga mahigko sa walay katapusan.ADP 162.1

  Ang daku nga bahin sang malauton amo ang kaakig sing labi, samtang nagaantus sila sang mga efekto sang mga kalalat-an. Isa yadto ka talan-awon sang makahaladluk nga kasakitan. Ang mga ginikanan sing mapait nagabasol sang ila mga kabataan, kag ang mga kabataan nagabasol sang ila mga ginikanan, mga utud nga mga lalaki sang ila mga utud nga mga babae, kag mga utud nga mga babae sa ila mga utud nga mga lalaki. Mabaskug nga mga panghayhay mabati-an sa bisan diin nga duug. Ikaw ang nagpalayo sa akon gikan sa pagbaton sang kamatuoran, nga kontani nagluwas sa akon gikan sining makalilisang nga takna. Ang mga katawohan nagliso sa ila mga ministro nga may mapa-it nga kaakig, kag nagbasol sa ila, nga nagasiling, Wala kamo nagpaandam sa amon. Ginhambalan ninyo kami nga ang bug-os nga kalibutan magaliso, kag magasinggit, Paghidaet, paghidaet, sa paghipus sang tagsa ka kahadluk nga nagaabot. Wala kamo nagsugid sa amon sini nga takna, kag yadtong nagpaandam sa amon sini siling ninyo mga panatiko, kag mala-in nga mga tawo, nga magalaglag sa amon. Apang ang mga ministro, nakita ko, wala maluwas sa kaakig sang Dios. Ang ila mga pag-antus napulo ka pilo sa kadaku sang sa ila mga katawohan.ADP 162.2

  Tan-awa ang Ezekiel 9:2-11; Daniel 7:27; Oseas 6:3; Amos 8:11-13; Bugna kapitulo 16, 17:14ADP 162.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents