Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 36 - Ang Panahon sang Kagamo ni Jacob

  Nakita ko ang mga balaan nga nagabiya sang mga ciudad kag mga minuro, kag nagatingub sa pinanong, kag nagapuyo sa labing mamingaw nga mga duug. Ang mga manugtunda nagahatag sa ila sing pagka-on kag tubig apang ang mga malauton nagaantus sa kagutom kag kauhaw. Niyan nakita ko ang tawo nga nagapang-uma sa duta nagakonselyo sing tingub, kag si Satanas kag ang iya mga manugtunda masako palibot sa ila. Nakita ko ang isa ka sulat, kag ang mga kopya sini nga ginpangtagtag sa lainlain nga mga bahin sang duta, nagahatag sang mga sogo, nga luwas ang mga balaan magbiya sang ila luyag nga pagto-o, magbiya sang Sabado, kag magbantay sang una nga adlaw, pagahilwayon sila, matapus ini nga ti-on, pagapamatyon sila. Apang sa sini nga ti-on ang mga balaan malinong kag mahipus, nagasalig sa Dios, kag nagatoon sang Iya saad, nga ang dalan sang paglikaw mahatag sa ila. Sa iban nga mga duug, sa indi pa ang ti-on sa sulat nga pagatumanon, ang mga malauton nagadasmag sa mga balaan sa pagpatay sa ila; apang ang mga manugtunda sa dagway sang mga tawo nagaaway para sa ila. Si Satanas naghunahuna sa pag-angkon sang kahigayonan sa paglaglag sang mga balaan sang Labing Mataas; apang si Jesus nagsogo sang Iya mga manugtunda sa pagbantay sa ila, kay ang Dios mapasidunggan sa paghimo sang isa ka pakigsaad upud sadtong nagbantay sang Iya sogo sa atubangan sang mga hentil nga nagalibot sa ila; kag si Jesus mapasidunggan paagi sa pagliton sang mga matutum, nagahulat nga mga tawo, nga sang madugay na nagapaabot sa Iya, nga indi makakita sing kamatayon.ADP 163.1

  Sa wala madugay nakita ko ang mga balaan nga nagaantus sang daku nga kasakit sa panghunahuna. Daw ginlibutan sila sang malauton nga mga pumuluyo sang duta. Ang kada dagway batok sa ila. Ang iban nagasugod sa pagkahadluk nga ang Dios nagbiya sa ila nga sa katapusan mawala lang man sa kamot sang mga malauton. Apang kon mabukas lang ang ila mga mata, makita nila ang ila mga kaugalingon nga nalibotan sang mga manugtunda sang Dios. Madason nag-abot ang kadam-an sang akig nga mga malauton, kag sunod ang panong sang malauton nga mga manugtunda, nagapadasig sang mga malauton sa pagpatay sang mga balaan. Apang sang nagtinguha sila sa pagpalapit sa ila, magaagi anay sila sining panong sang makusog, balaan nga mga manugtuna, nga imposible kaayo. Ang mga manugtunda sang Dios nga nagatulud sa ila sa pag-isol, kag nagasogo sa malauton nga mga manugtunda nga nagatulud palibot sa ila, sa pagbalik. Isa yadto ka panahon sang makahalanguyos, makahaladluk nga kasakit para sa mga balaan. Nagasinggit sila sa adlaw kag gab-i sa Dios para sa ilang kaluwasan. Kon tan-awon sa gowa wala sing posibilidad sang ila pagkaluwas. Ang mga malaut nagsugod na sang ila kasadya, kag nagasinggit, Nga-a ang inyo Dios wala magluwas sa inyo sa amon mga kamot? Nga-a indi kamo magsaka, kag magluwas sang inyo mga kabuhi? Ang mga balaan nagpamati sa ila. Nagapakigdumog sila sa Dios kaangay kay Jacob. Ang mga manugtunda naghandum sa pagluwas sa ila; apang kinahanglan nga maghulat sila sing diotay nga ti-on, kag mag-inum sang kopa, kag kinahanglan tugmawan sang tugmaw. Ang mga manugtunda, matutum sa ila buluhaton, kag nagbantay. Ang ti-on dali nalang mag-abot nga ang Dios magapakita na sang Iya daku nga gahum, kag mahimayaon nga magluwas sa ila. Ang Dios indi magsugot nga ang Iya ngalan pagatamayon sa tunga sang mga hentil. Tungod sang himaya sang Iya ngalan pagaluwason Niya ang kada isa sadtong mapainubuson nga nagahulat para sa Iya, kag nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro.ADP 164.1

  Gintudlo ako balik sa matutum nga Noe. Ang ulan nagtulo, kag nag-abot ang mga baha. Si Noe kag ang iya panimalay nagsulud na sa arka, kag ang Dios nagsira sa ila sa sulud. Si Noe sing matutum nagpaandam sa mga pumuluyo sang dumaan nga kalibutan, samtang sila nagyubit kag naglikaw sa ila. Kag sang ang mga tubig nagpanaug sa duta, kag sang ang isa kag isa nalumos, gintulok nila yadtong arka nga ila ginhimo, nagasakay sing seguro sa ibabaw sang katubigan, nagatipig sang matutum nga Noe kag sang iya panimalay. Busa, nakita ko nga ang mga katawohan sang Dios, nga nagpaandam sang duta, kag ang Dios indi magtugot sang mga malauton sa paglaglag sadtong magbaton sang Iya tanda. Nakita ko nga kon tugotan ang mga malauton sa pagpatay sang mga balaan, si Satanas kag ang tanan niya nga mga malauton nga panong, kag ang tanan nga akig sa Dios, magkalalipay. Kag o, daw ano nga ti-on sang kadaugan yadto para sa iya Sinatanas nga pagkahari, sa pag-angkon sang gahum, sa katapusan nga pagtakup sang pagpaninguha, para sadtong madugay na naghulat sa pagtan-aw sa Iya nga ila ginhigugma. Yadtong nagtamay sa paagi sang mga balaan sa pagsaka, magasaksi sa pagtatap sang Dios para sa Iya mga katawohan, kag sang ila mahimayaon nga pagluwas.ADP 164.2

  Kag sang ang mga balaan nagbiya sang mga ciudad kag mga minuro, ginlagas sila sang mga malauton. Ginbayaw nila ang ila mga espada sa pagpatay sang mga balaan, apang nagkalautud ini, kag nahulog nga daw wala sing gahum subong sang dagami. Ang mga manugtunda sang Dios nagtabon sang mga balaan. Samtang nagahibi sila sa adlaw kag gab-i para sa ila kaluwasan, ang ila paghibi nagsaka sa atubangan sang Dios.ADP 165.1

  Tan-awa ang Genesis kapitulo 6 kag 7, 32:24-28; Salmos kapitulo 91; Mateo 20:23; Bugna 13:11-17ADP 165.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents