Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 4 - Ang Una nga Pagkari ni Kristo

  Niyan gindala ako balik sa panahon nga si Jesus magasuklob sa Iyang kaugalingon sang kinaugali sang tawo, magpaubos sang Iya kaugalingon subong nga isa ka tawo, kag mag-antus sang mga pagpanulay ni Satanas.ADP 26.1

  Ang Iya pagkatawo wala sing kalibutanon nga kasadyahan. Natawo Sia sa pasungan, gin-ili-ili sa kalan-an sang baka; apang ang Iya pagkatawo ginpasidunggan labaw kay sa bisan kay sin-o nga mga anak nga lalaki sang mga tawo. Ang mga manugtunda sa langit nagpahibalo sa mga manugbalantay sang mga karnero sang pagkari ni Jesus, samtang ang kapawa kag himaya halin sa Dios nagbuylog sang ila pagpamatuod. Ang langitnon nga panong nagtandog sang ila mga alpa kag naghimaya sa Dios. Sing masadyahon nagbantala sila sang pagkari sang Anak sang Dios sa nahulog nga kalibutan sa pagtuman sang buluhaton sang pagpanubos, kag pinaagi sa Iya kamatayon magadala sing paghidaet, kalipay, kag walay katapusan nga kabuhi sa tawo. Ang Dios nagpasidungog sang pagkari sang Iya Anak. Ang mga manugtunda nagsimba sa Iya.ADP 26.2

  Ang mga manugtunda sang Dios naglandong sang talan-awon sang Iya tugmaw, kag ang Balaan nga Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa ka salampati, kag naghugpa sa Iya, kag samtang ang mga tawo nga nagatindog natingala sing daku, nga ang ila panulok nag-ungot sa Iya, ang tingog sang Amay halin sa langit nabati-an nga nagasiling, “Ikaw ang Akon Anak nga hinigugma, nga sa Imo may kalipay Ako.”ADP 26.3

  Si Juan wala nakaseguro kon ang Manluluwas yadto ang nag-abot nga pagatugmawan niya sa Jordan. Apang ang Dios nagsaad sa iya sang isa ka talandaan nga sa diin mahibaloan niya ang Cordero sang Dios. Ina nga talandaan ginhatag sang ang salampati naghugpa kay Jesus, kag ang himaya sang Dios nagsiga palibot sa Iya. Gindaw-hat ni Juan ang Iya kamot, nagatudlo kay Jesus, kag sa isa ka mabaskug nga tingog nagsinggit, “Yari karon ang Cordero sang Dios nga magakuha sang sala sang kalibutan.”ADP 26.4

  Ginpahibalo ni Juan ang iya mga gintoton-an nga si Jesus amo ang ginsaad nga Mesias, ang Manluluwas sang kalibutan. Samtang nagatakup ang iya buluhaton, gintudloan niya ang iya mga gintoton-an sa pagtulok kay Jesus, kag magsunod sa Iya nga amo ang daku nga Manunudlo. Ang kabuhi ni Juan wala sing kalipayan. Isa yadto ka makasusubo kag pagsikway sang kaugalingon. Ginpahibalo niya ang una nga pagkari ni Kristo, kag niyan wala gintugoti sa pagsaksi sang mga mirakulo, kag magkalipay sang gahum nga gintugyan sa iya. Nahibalo sia nga kon si Jesus magtukod sang Iya kaugalingon nga manunudlo, kinahanglan nga mapatay sia. Ang iya tingog talagsa lang mabati-an, luwas sa kamingawan. Ang iya kabuhi mamingaw. Wala sia magpabilin sa panimalay sang iya amay, sa pagpangalipay sang ila sosyedad, apang ginbayaan niya sila sa pagtuman sang iya misyon. Ang mga kadam-an nagbiya sang masako nga mga ciudad kag mga minuro, kag nagpanong sa kamingawan sa pagpamati sang mga polong sang katingalahan, isahanon nga Manalagna. Ginhamyang ni Juan ang wasay sa gamot sang kahoy. (Diretso nga pagsabdong). Nagsaway sia sang sala nga wala nahadluk sang matabo, kag nag-aman sang dalan para sa Cordero sang Dios.ADP 27.1

  Si Herodes naafektohan samtang nagpamati sia sa gamhanan, nagatudlo nga pagpamatuod ni Juan. Upud ang madalum nga kabalaka nagpamangkot sia kon ano ang iya himoon nga mangin iya nga gintoton-an. Nahibaloan ni Juan ang kamatuoran nga inugpakasal niya ang asawa sang iya utud, samtang buhi pa ang iya bana, kag sa matutum ginhambalan si Herodes nga indi ini suno sa kasogoan. Indi gusto si Herodes nga mag-antus sia. Ginpakaslan niya ang asawa sang iya utud, kag paagi sa iya influensya, ginlagas niya si Juan kag ginsulod sa bilanggoan. Apang buot si Herodes sa pagpagowa sa iya liwat. Samtang dido sa bilanggoan, nakabati si Juan paagi sa iya mga gintoton-an sang dalagku nga mga binuhatan ni Jesus. Indi sia makapamati sa iya hamili nga mga polong. Apang ginpahibalo sia sang mga gintoton-an kag naglipay sa iya sang ila nabati-an. Sa wala madugay si Juan gin-utdan ulo paagi sa influensya sang asawa ni Herodes. Nakita ko nga ang labing diotay nga gintoton-an nga nagsunod kay Jesus, nagsaksi sang Iya mga mirakulo, kag nakabati sang Iya nagalipay nga mga polong nga nagakahulog sa Iya mga bibig, daku pa sang sa kay Juan Bautista. Ina, sila labi pa nga ginbayaw kag ginpasidunggan, kag may madamo nga mga kalipayan sa ila mga kabuhi.ADP 27.2

  Si Juan nagkari sa espsiritu kag gahum ni Elias, sa pagpahibalo sang nauna nga pagkari ni Jesus. Gintudlo ako paidalum pakadto sa katapusan nga mga adlaw, kag nakita nga si Juan amo ang nagarepresentar sadtong magalakat sa Espiritu kag gahum ni Elias, sa pagbantala sang adlaw sang kaakig, kag sang ikaduha nga pagkari ni Jesus.ADP 28.1

  Matapus ang tugmaw ni Jesus sa Jordan, gindala Sia sang Espiritu sa kamingawan, nga pagapanulayon sang Yawa. Ang Balaan nga Espiritu nagpatakus sa iya para sinang pinasahe nga talan-awon sang makahaladlok nga panulay. Ang tanan nga nagalibot kay Jesus malaw-ay, nga diin ang tawhanon nga kinaugali magadul-ong sa pagkakupos. Upud Sia sa mga sapat nga talonon, kag sang Yawa, sa isa ka awa-aw kag mamingaw nga duug. Nakita ko nga ang Anak sang Dios maluspad kag kapoy tungod sa pagpuasa kag pag-antus. Apang namarkahan na ang Iya alagyan, kag kinahanglan tumanon Niya ang buluhaton nga kari-an Niya nga buhaton.ADP 28.2

  Nagkuha sing kahigayonan si Satanas sang mga pag-antus sang Anak sang Dios, kag pag-aman sa pagsugata sa Iya sing pilopilo nga mga panulay, nagalaum nga makadaug sia sa Iya, tungod kay nagpaubos Sia sang Iya kaugalingon subong isa ka tawo. Nagkuha si Satanas upud sini nga pagpanulay, “Kon Ikaw Anak sang Dios, sogo-a nga ini nga bato mahimo nga tinapay.” Ginpanulay niya si Jesus sa pagpasugot sa iya, kag hatagan sia sing prueba sang Iya pagka-Mesias, pinaagi sa paggamit sang Iya diosnon nga gahum. Sa matawhay nagsabat si Jesus sa iya, “Nasulat na, ang tawo indi mabuhi sa tinapay lang, kondi sa tagsa ka polong sang Dios.”ADP 28.3

  Si Satanas nangita sang kasuayon kay Jesus nahanungod sang Iya pagka-Anak sang Dios. Gintudlo niya ang Iya pagkaluya, nagaantus nga kahimtangan, kag sing may pagkahambog nagpamatuod nga labaw pa sia ka makusog sang sa kay Jesus. Apang ang polong halin sa langit, Ikaw ang Akon hinigugma nga Anak, sa Imo may kalipay Ako, igo na sa pagpabakud kay Jesus sa bug-os Niya nga mga pag-antus. Nakita ko nga sa tanan Nya nga misyon wala Sia sing labot sa pagpatoo kay Satanas sang Iya gahum, kag sang Iya pagkamanluluwas sang kalibutan, nga ang plano ginpahamtang sing madalum nga pagatumbahon, ukon pagabulingan ni Satanas.ADP 29.1

  Nakita ko nga si Kristo amo ang ehemplo sang tanan nga mga Kristohanon kon panulayon, ukon ang ila mga kinamatarung pagalalisan; pagapas-anon nila sing mapailubon. Indi sila magbatyag nga tawgon nila ang Dios sa pagpasundayag sang Iya gahum, agud makaangkon sila sing kadaugan batok sa ila mga kaaway, luwas kon may pinasahe nga butang nga tan-awon, nga ang Dios sing dayag pagapasidunggan kag pagahimayaon ini. Nakita ko nga kon malumpat si Jesus gikan sa putokputokan indi makahimaya ini sa Iya Amay; kay wala sing magasaksi sang binuhatan kondi si Satanas, kag ang mga manugtunda sang Dios. Kag makagalanyat sa Gino-o sa pagpasundayag sang Iya gahum sa Iya pinakamapait nga panguntra. Makapanubo kaayo sa isa nga ginkarian ni Jesus sa pagdaug.ADP 29.2

  “Kag gindala sang yawa Sia sa mataas nga bukid, kag ginpakita sa Iya ang tanan nga ginharian sang kalibutan sa isa ka gutlo sang panahon, kag nagsiling ang yawa sa Iya, ining tanan nga gahum ihatag ko sa Imo, kag ang ila himaya; kay gintugyan ini sa akon; kag sa kay bisan sin-o nga pagahatagan ko. Busa, kon Ikaw, magsimba sa akon, tanan ini mangin Imo: kag si Jesus nagsabat kag nagsiling sa iya, “Palayo ka sa Akon, Satanas: kay nasulat na, pagasimbahon mo ang Gino-o nga imo Dios, kag sa Iya lang ikaw maga-alagad.”ADP 29.3

  Diri si Satanas nagpakita kay Jesus sang mga ginhari-an sang kalibutan. Ginpakilala sila sa labing makagalanyat nga kapawa. Gintanyag niya ini sila sa kay Jesus kon magsimba sa iya. Ginsugiran niya si Jesus nga ibalhin niya ang iya mga ginaangkon nga mga pagkabutang sa duta. Nahibalo si Satanas nga ang iya gahum kinahanglan limitado, kag sa katapusan pagakuhaon, kon ang plano sang kaluwasan matuman. Nahibalo sia nga kon si Jesus mamatay sa pagtubos sang tawo, ang iya gahum matapus sa isa ka panahon, kag pagalaglagon sia. Busa iya ginton-an ang plano sa pagpugong, kon mahimo, ang pagkompleto sang daku nga buluhaton nga ginsugdan sang Anak sang Dios. Kon ang plano sang pagtubos sang tawo mapaslawan, magapabilin ang ginharian nga iya ginaangkon, kag kon magmadinaugon sia, magpabugal sia sa iyang kaugalingon nga magahari sia batok sa Dios sang langit.ADP 30.1

  Si Satanas nagpahambog sang si Jesus nagbiya sang langit, kag nagbiya sang Iya gahum kag himaya didto. Naghunahuna sia nga ang Anak sang Dios ginbutang sa iyang gahum. Ang pagpanulay natabo sining mahapus sa balaan nga paris sa hardin sang Eden, nga naglaum sia upud sang iya yawan-on nga dibuho kag gahum nga lumpagon niya bisan pa ang Anak sang Dios, kag busa luwason ang iya kabuhi kag ginharian. Kon masulay niya si Jesus sa pagpalayo gikan sa kabobot-on sang Iya Amay, niyan ang iya lalambuton malambot. Ginhambalan ni Jesus si Satanas sa pagpalayo sa Iya. Gusto niya nga magyaub sa Iya lang Amay. Ang ti-on nag-abot na nga pagatubson ni Jesus ang pagkabutang ni Satanas paagi sa Iyang kaugalingon nga kabuhi, kag, matapus ang panahon, ang tanan sa langit kag sa duta magpasakup sa Iya. Ginaangkon ni Satanas ang mga ginharian sang duta nga iya, kag gintanyag niya kay Jesus nga ang tanan nga mga pag-antus indi madayon. Indi kinahanglan nga magpakamatay Sia sa pag-angkon sang mga ginharian sini nga kalibutan. Apang nga maangkon Niya ang bug-os nga mga pagkabutang sang duta, kag ang himaya sang paghari sa ila, kon magsimba Sia sa iya. Si Jesus mabakud kaayo. Ginpili Niya ang kabuhi sang pag-antus, ang Iya makahaladluk nga kamatayon, kag, sa paagi nga ginhatag sang Iya Amay, nga mahimong matuod nga manunubli sang mga ginharian sa duta, kag ginhatag sa Iya mga kamot subong isa ka walay katapusan nga pagkabutang. Ihatag man sa mga kamot ni Satanas ang mga kalaglagan paagi sa kamatayon, sa indi na gid pagsabad sa kay Jesus, bisan sa mga balaan sa himaya.ADP 30.2

  Tan-awa ang Deutoronomio 6:16, 8:3; 2 Hari 17:45-36; Salmos 91:11, 12; Lukas kapitulo 2-4.ADP 31.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents