Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Awa

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pasiuna nga Pahayag

  Ngadto sa kasugoan ug pagpamatuod: kon sila dili magasulti sumala niini nga pulong, tungod kay walay kahayag diha kanila. Isaias 8:20.ADA 5.1

  Dinhi sa pagsugod sa ika-21 ka siglo, daw halos ang matag usa nahimong usa ka manalagna. Gani may prophetic web-rings sa internet. Apan ang uban kanila nagsulti og mga butang nga gamay ra og katingalahan. Unsaon nato pagsiguro nga sila tinuod sa ilang pagpaila sa ilang pagka-mao - mga nanagdawat sa mga pulong sa Dios? - pinaagi sa pagtandi sa ilang gisulti sa kasugoan ug sa pagpamatuod. Siguro gayud nga ang mao ra nga Dios nga naghatag niini nga mga pulong niining mga panahona mopasa ngadto sa mga tawo ug magasulat kanila [nga sa ulahi nahimong daghang mga libro sa Biblia], nga dili magkasumpaki sa iyang kaugalingon!ADA 5.2

  Gitagna kini ni Jesus, sa kasayuran nga ang issue bahin sa tagna mahimong labing daku nga pagsuta alang kanila sa katapusang mga adlaw; “Ug manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna ug magapasalaag sa kadaghanan.” Mateo 24:11. Alang sa dugang nga pagpasantup, gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan: “Mga hinigugma, dili ninyo tuhoan ang tanan nga espiritu, apan sulaye ninyo ang mga espiritu, kong iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan.” 1 Juan 4:1. Hinoon lakip na si Ellen White. Kuhaa kini nga balasahon ug itandi sa Balaang Kasulatan; mohaum ba kini sa pagsukod o dili? Pag-ampo sa atong maloloy-ong Amahan sa langit, ug magpadala siya sa iyang espiritu sa pagmando kanato ngadto sa tanang kamatuoran.ADA 5.3

  Daw halos dili kini katohoan karon, apan hangtud sa miaging pila ka mga tuig sa ika-20 ka siglo, halos ang tanang nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga ‘Cristohanon’ nakigbatok kang bisan kinsa nga mag-angkon nga nagbaton sa mga pagpadayag gikan sa Dios. Sagad ilang kutlo-on ang Pinadayag 22:18-19 sa pagpamatuod sa ilang punto: “Ako nagapamatuod sa tanan nga magpatalinghug sa mga pulong sa tagna niining basahona: kung kinsa ang magadugang niining mga butanga, pagadungagan sa Dios ang iyang mga hampak, nga nahasulat na niining balasahon. Ug kong kinsa ang magakuha sa mga pulong sa basahon niining tagna, pagakuhaon sa Dios ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi, ug sa balaan nga ciudad, ug sa mga butang nga nahasulat dinhi niining balasahon.”ADA 6.1

  Apan nagpasabut ba kini nga sa pagkamatay na ni Juan wala nay mga manalagna gikan sa Dios? Kong mao, nganong magpasidaan pa man si Jesus kanato sa pagbantay sa ‘bakakong’ mga manalagna? Nganong nagsulti man ang Espiritu Santo pinaagi kang Juan sa pagsulay sa mga espiritu? Dili ba unta masayon ra kaayo kong nahibalo pa kita nga dili na nato tagdon si bisan kinsa nga mag-angkon nga nakabaton sa mga pulong sa Dios? Apan dili kana maoy plano sa Dios. Maghatag Siya og bag-ong kamatuoran kong gikinahanglan, ug magpahibalo sa Iyang kabubut-on, ug ang matinudanon sa kasingkasing magasuta nga kini matuod, ug sa malipayon magadawat ug magsunod niini. Hinoon tugotan usab si Satanas sa pagbuhat. Kong wala pa siya tugoti niini, makasumbong siya nga dili makiangayon ang Dios.ADA 6.2

  Ang Espiritu Santo pinaagi kang Pablo nangutana sa pila ka mahinungdanon kaayo, ug sagad nalipatan, nga mga pangutana sa 1 Corinto 12. Mga apostoles ba ang tanan? Mga manalagna ba ang tanan? Mga magbubuhat ba sa katingalahan ang tanan? Ang tanan may mga hiyas ba sa pag-ayo? Makasulti ba ang tanan ug mga pinulongan? Dayon nagpamatuod siya nga iyang ipakita kanato “ang labing maayong paagi”, sa pag-ingon nga ang mga gasa walay kaayohan alang kanato kon wala kitay Gugma. Sa capitulo 14 nagpadayon siya sa pag-ingon kanato, “Sundon ninyo ang gugma; ngani paninguhaa ninyo ang hiyas nga espirituhanon [mga gasa], apan labi na gayud nga managpanagna kamo.” “Busa, mga igsoon, paninguhaa ninyo ang pagtagna, ug ayaw ninyo pugngi ang pagsulti og mga pinulongan.” “Dili ninyo pagapalungon ang Espiritu. Dili ninyo pagatamayon ang mga tagna. Apan sulayan ninyo ang tanang mga butang; batoni ninyo ang maayo.” 1 Tesalonica 5:19-21.ADA 6.3

  Gihatagan si Ellen White sa panan-awon sa “Dakung Away” sa spring o tingbukhad sa tuig 1858 didto sa Lovett’s Grove, Ohio, U.S.A.. Kadaghanan niini iyang nakita 11 anyos kanhi, apan niining panahona gisugo na siya sa pagsulat niini bisan og naningkamot si Satanas sa pagsanta kaniya. Ang ubang mga bahin ilabina ang capitulo 30, gipatik niadtong 1847 ang “Little Flock”, 1851 ang “Christian Experiences and Views”, ug sa 1854 ang “Supplement” book(let)s. Ang tanan niini gituga sa Espiritu Santo, gisulat sa usa ka maluyahon, apan diosnon nga babaye ug una nga gipatik niadtong 1858. Si Satanas nga misulay sa paghanaw sa Biblia sa kalibutan ug dayon gipulihan sa pagpabaha sa gidaut nga mga hulad, nagbuhat usab sa pagsulay sa pagguba ug pagdaut niini nga libro ingon nga maoy ikaduha nga labing bililhon nga libro sa tibook kalibutan alang sa anak sa Dios. Apan ang Dios nanalipod sa iyang pulong.ADA 7.1

  May mga nangutana nganong daghan kaayog mga problema ang atong kalibutan sa mga gubat, mga krimen, dili binalaan nga pakighilawas, ug oo, bisan bahin sa relihioso nga mga pagtulon-an. Ang sukaranan sa mga tubag niini nga mga pangutana makaplagan diha sa pagsabut sa dakung away tali ni Cristo ug kang Satanas nga nagpadayon sa dugay nang panahon sa wala pay usa kanato nga natawo na.ADA 7.2

  Hinaut ang Ginoo maghatag sa iyang labing maayong gasa kanimo, Magbabasa, samtang imong “sutaoan ang tanang butang” nga gisulat niini nga libro pinaagi sa Pulong sa Dios - Ang Biblia.ADA 7.3

  Alang sa imong libre nga kopya niining basahona,palihug pag download sa;http://www.earlysda.com. Alang sa dugang mga pangutana o kumentaryo, pag email kang Daniel Winters sa; earlysda@hotmail.com .ADA 7.4

  *NOTA -Ang Pasiklap sa Kinabuhi, Pasiuna nga pahayag , Lista sa Pulong ug ang mga referencia sa katapusan sa matag capitulo wala sulata ni Ellen White o mahasulat sa orihinal nga libro.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents