Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Awa

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitulo 21 - Ang Iglesia Ug Kalibutan Naghiusa

  Nagsabut-sabut si Satanas uban sa iyang mga manolonda, ug naghunahuna sila didto kong unsa ang ilang nadaug. Tinuod nga ilang napugngan ang maulawon nga mga tawo sa kahadlok sa kamatayon, gikan sa pagdawat sa kamatuoran; apan daghan, bisan ang labing maulawon, nagdawat sa kamatuoran, ug diha-diha mibiya kanila ang kahadlok ug kamaulawon, ug samtang ilang nasaksihan ang kamatayon sa ilang kaigsoonan, ug nakakita sa ilang kalig-on ug pailub, ilang nahibaloan nga ang Dios ug ang mga manolonda nagatabang kanila sa paglahutay niadtong mga pag-antus, ug nagatubo sila nga maisugon ug walay kahadlok. Ug sa gitawag sa pagtugyan sa ilang mga kinabuhi, nagpadayon sila sa pagtoo uban sa pagpailub ug kalig-on sa pagkaagi nga nakapakurog gani sila sa ilang mga mamumuno. Nagkasabut si Satanas ug ang iyang mga manolonda nga may labaw pa ka malampuson nga paagi sa paglaglag sa mga tawo, ug labaw pa ka siguro sa katapusan. Ilang nakita nga bisan ilang napaantus ang mga Cristohanon, ang ilang kalig-on, ug ang mahayag nga paglaum nga naglipay kanila, nakapalig-on bisan pa sa labing mahuyang, ug ang bitayan ug mga siga sa kalayo wala makahadlok kanila. Ilang gi-awat ang halangdon nga pamayhon ni Cristo atubangan sa iyang mga mamumuno, daghan ang nakatuo sa kamatuoran pinaagi sa ilang nasaksihan sa ilang pagkamapadayonon, ug sa himaya sa Dios nga mikunsad sa ibabaw nila. Nakahukom si Satanas nga kinahanglan iyang hinayhinayon ang paglingla. Iyang gisagolan ang putli nga mga doctrina sa Biblia; ang mga tradisyon nakadaut sa minilyon nga nakagamot sa halalum. Iyang gipugngan ang iyang pagdumot, ug iyang gisultihan ang iyang gisakopan sa dili pagpahamtang sa mapait nga paglutos; apan iyang gipangulohan ang iglesia sa pakiglalis, dili sa pagtoo nga nahatag ngadto sa mga balaan, kondili sa nagkalainlaing mga tradisyon. Samtang iyang gipangulohan ang simbahan sa pagdawat sa mga pabor ug mga pasidungog sa kalibutan, ubos sa pagpatuo nga makahatag kanila og kaayohan, nagsugod pagkawala kaniya ang pabor sa Dios. Anam-anam nawad-an ang iglesia sa iyang gahum, samtang kini nagsalikway sa pagpamatuod sa tul-id nga mga kamatuoran nga nagpagawas sa mga mahigugmaon sa kalingawan ug mga higala sa kalibutan.ADA 89.2

  Ang iglesia dili usa ka bulag ug lahi nga katawhan sama sa panahon nga kini gidagkotan sa mga kalayo sa paglutos batok kaniya. Naunsa pagka-awop ang katin-aw sa bulawan? Sa unsang paagi nga ang lunsay nga bulawan nausab? Akong nakita nga kon ang iglesia nagpabilin pa kanunay sa iyang balaan ug lahi nga kinaiya, ang gahum sa Espiritu Santo nga nahatag sa mga tinon-an magauban unta kaniya. Maayo ang mga masakiton, mabadlong ug mapagawas ang mga yawa, ug mahimong siya nga gamhanan, ug usa ka kahadlokan sa iyang mga kaaway. Akong nakita nga daku kaayong panon sa nag-angkon sa ngalan ni Cristo, apan wala sila ilha sa Dios ingon nga mga iya. Wala siyay kahimuot kanila. Si Satanas daw magpakita sa dagway sa pagkarelihioso sa kinaiya, ug gusto kaayo nga ang mga tawo maghunahuna sa ilang kaugalingon nga mga Cristohanon. Gusto kaayo siya nga magatuo sila kang Jesus, sa paglansang kaniya, ug sa iyang pagkabanhaw. Si Satanas ug ang iyang mga manolonda hingpit nga nagatuo niining tanan sa ilang kaugalingon, ug nagakurog. Apan kong kini nga pagtoo dili makahagit sa maayong mga buhat, ug maghatud kanila nga nagangkon niini sa pag-awat sa kinabuhi ni Cristo nga nagdumili sa kaugalingon, dili siya masamok; kay igo man lang sila nagdala sa ngalan nga Cristohanon, samtang unodnon gihapon ang ilang mga kasingkasing; ug iyang magamit sila sa iyang bulohaton labaw pa ka maayo kay sa wala magangkon sa maong ngalan. Ilalum sa ngalang Cristohanon ilang tagoan ang ilang kahiwi-an. Magpadayon sila uban sa ilang wala mabalaan nga mga kinaiyahan, ug wala gihapon masanta ang ilang dautan nga mga pagbati. Maghatag kini sa mga dili magtutuo sa higayon sa paglabay sa ilang mga kahiwian ngadto sa nawong ni Cristo Jesus, sa pagpakaulaw kaniya, ug sa pagkadaut niadtong nagbaton sa putli ug wala mahugawi nga relihiyon nga mapakaulawan.ADA 90.1

  Ang mga ministro magwali og hamis nga mga butang sa pagpahaum sa ilang unodnon nga mga pag-angkon. Mao kini ang gusto ni Satanas kanila. Dili sila mangahas sa pagwali bahin kang Jesus ug sa iyang mga kamatuoran sa Biblia nga makaputol sa kahiwian; kay kong mao kini ang ilang buhaton, dili maminaw kanila ang nagbaton sa relihiyon apan mga unodnon. Daghan kanila mga dato ug kinahanglan ibilin sa iglesia, bisan og dili sila angay nga magpabilin diha maingon kang Satanas ug sa iyang mga manolonda. Ang relihiyon ni Jesus ipakita sa mata sa kalibutan nga bantugan ug dungganon. Sultihan ang katawhan nga ang nagabaton og relihiyon mahimong labawng inila sa kalibutan. Daku ra kaayo ang kalahian niini nga mga pagtulon-an kay sa mga pagtulon-an ni Cristo. Ang iyang doctrina ug ang kalibutan dili mag-usa sa pakigdait. Kadtong magsunod kaniya kinahanglan magsalikway sa kalibutan. Kanang hamis nga mga butang gipasiugdahan ni Satanas ug sa iyang mga manolonda. Ilang gihulma ang plano, ug ang nag- angkon sa ngalan lamang maoy nagpadayon niini. Ang mga salingkapaw ug mga makasasala nakighiusa sa iglesia.ADA 91.1

  Makalingaw nga mga patuo-tuo ginatudlo, ug gidawat sa kasayon. Apan kong ang kamatuoran igatudlo sa kaputli niini, magpagawas kini gilayon sa mga salingkapaw ug mga makasasala. Apan walay kalainan tali sa nanag-angkon nga mga sumosunod ni Cristo ug sa kalibutan. Akong nakita nga kong ang mini nga tabon hukason gikan sa mga sakop sa iglesia, mapadayag ang kasal-anan, kadautan ug kahugawan, nga ang labing matinumanong anak sa Dios dili mag-alang-alang sa pagtawag kanila sa ilang matuod nga ngalan, mga anak sa ilang amahan, ang Yawa; kay ang iyang binuhatan ilang ginabuhat. Si Jesus ug ang tanang langitnong panon nagtan-aw sa maong hulagway uban sa kasubo; apan ang Dios may mensahe alang sa iglesia nga sagrado ug mahinungdanon. Kong kini dawaton, makahimo kini sa bug-os nga kausaban sulod sa iglesia, makapabuhi sa pagpamatuod nga magpagawas sa mga salingkapaw ug mga makasasala, ug magdala pag-usab sa iglesia ngadto sa pagpahimuot sa Dios.ADA 92.1

  Tan-awa sa Isaias 30:8-21; Santiago 2:19; Pinadayag cap. 3.ADA 92.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents