Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Awa

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitulo 25 - Kalihokan Sa Pag-Anhi Gihulagway

  Akong nakita ang pila ka mga pundok nga daw na-usa pagkabugkos sa mga higot. Daghan niining mga pundoka nga diha sa tumang kangitngit. Ang ilang mga mata ania lamang sa yuta, apan daw walay kadugtongan tali kanila ug kang Jesus. Akong nakita ang nagkalainlaing mga tawo nga nakatag niini Mga pundok kansang mga dagway daw kahayag, ug kansang mga mata nagatutok sa langit. Mga silaw sa kahayag gikan kang Jesus, sama sa mga silaw sa adlaw, gihatag kanila. Usa ka manolonda nagpatan-aw kanako pag-ayo, ug akong nakita nga usa ka manolonda nagbantay sa matag usa kanila nga may silaw sa kahayag, samtang ang dautang mga manolonda nagalibut kanila nga anaa sa kangitngit, kay miabut na ang takna sa iyang paghukom.ADA 106.1

  Usa ka mahimayaong kahayag mikunsad ibabaw niini nga mga pundok, sa pagdan-ag sa tanan nga nagadawat sa kahayag ug nanagmaya; samtang ang uban misalikway sa kahayag gikan sa langit, ug nagaingon nga ang limbong maoy nagpasalaag kanila. Milabay ang kahayag kanila, ug nabiyaan sila diha sa kangitngit. Kadtong nagdawat sa kahayag gikan kang Jesus, malipayon nga nagmahal sa pagdugang sa bililhon nga kahayag nga gipasidlak kanila. Nagadan-ag ang ilang mga dagway sa balaan nga kalipay, samtang ang ilang pagtutok gitumong ngadto kang Jesus uban sa mainiton nga kasibut, ug ang ilang mga tingog nadunggan nga kaangay sa tingog sa manolonda, Kahadloki ang Dios ug ihatag kaniya ang himaya, kay miabut na ang takna sa iyang paghukom. Samtang ilang gipataas kini nga singgit, akong nakita kadtong didto sa kangitngit nga nagduot kanila sa kilid ug sa abaga. Dayon daghan kanila nga nagmahal sa balaan nga kahayag, nagputol sa mga gapus nga naghigot kanila, ug nagatindog nga bulag niadtong mga panon. Ug samtang daghan ang nagputol sa mga gapus nga naghigot kanila, ang mga tawo nga nasakop niining nagkalainlaing mga pundok ug ang uban nga may maanindot nga mga pulong, ug ang uban nga may mga dagway sa kapungot ug makahadlok nga mga panglihok, naghugot sa mga higot nga nanglu-ag, ug kanunay nag-ingon, ang Dios naga-uban kanato. Nagabarug kita diha sa kahayag. Ania kanato ang kamatuoran. Nangutana ako kong kinsa kining mga tawhana. Gisultihan ako nga mga ministro sila, ug nangulo og katawhan, nga nagsalikway sa kahayag, ug walay gusto nga ang uban modawat niini. Akong nakita ang mga nagmahal sa kahayag nga nagtan-aw uban sa kasibut ug sa mainiton nga paghandum sa ibabaw, nagpaabut kang Jesus nga moabut ug magdala kanila ngadto kaniya. Sa wala madugay usa ka panganod milabay ibabaw kanila nga nagdumili sa kahayag, ug masulob-on ang ilang mga dagway. Nangutana ako sa hinungdan niini nga panganod. Gipakitaan ako nga mao kadto ang ilang pagkasagmuyo. Ang panahon nga ilang gipaabut ang ilang Manluluwas milabay na, ug wala moabut si Jesus. Diha sila sa kasagmuyo, ug kadtong mga tawo nga akong namatikdan kaniadto, ang mga ministro ug nangulo nga mga tawo nanagmaya. Kadtong nagsalikway sa kahayag, midaug pag-ayo, samtang si Satanas ug ang iyang mga manolonda nagmaya usab sa ilang palibut.ADA 106.2

  Dayon nadungog ko ang tingog sa laing manolonda nga nagaingon, Nahulog na, nahulog na ang Babilonia! Usa ka hayag misidlak diha sa mga nanagsubo, ug uban sa ilang mainiton nga handum alang sa iyang pagpadayag, gibalikan nila pagtutok si Jesus. Dayon akong nakita ang pila ka mga manolonda nga nakigsulti sa ikaduhang manolonda, nga misinggit, Nahulog na, nahulog na ang Babilonia, ug kini nga mga manolonda nagpataas sa ilang mga tingog uban sa ikaduhang manolonda, ug misinggit, Ania karon miabut na ang Pamanhonon! Panggawas kamo ug sugata siya!ADA 107.1

  Ang mananoy nga mga tingog niini nga mga manolonda daw milanog sa tanang dapit. Usa ka mahayag ug mahimayaong kahayag gipakita sa palibut niadtong nagmahal sa kahayag nga gihatag kanila. Ang ilang mga dagway midan-ag sa matahum kaayo nga himaya, ug nakighiusa sila sa mga manolonda sa pagsinggit, Ania karon, miabut na ang Pamanhonon! Ug samtang sila nagdungan sa pagpataas sa singgit taliwala niining nagkalainlaing mga pundok, kadtong nagsalikway sa kahayag, nagtukmod kanila, ug sa mga panagway sa kasuko, nangasaba ug nagtamay kanila. Apan ang mga manolonda sa Dios nagbukhad sa ilang mga pako ibabaw sa mga gilutos, samtang si Satanas ug ang iyang mga manolonda naningkamot sa pagduso sa kangitngit sa ilang palibut sa paggiya kanila sa pagsalikway sa kahayag sa langit.ADA 107.2

  Dayon akong nadungog ang tingog nga nagaingon ngadto niadtong ginatukmod ug gitamay, Gumula kamo gikan kanila, ug ayaw kamo paghikap sa mahugaw. Usa ka dakung panon nagputol sa mga gapus nga gihigot kanila, ug ilang gituman ang tingog, ug ilang gibiyaan ang diha sa kangitngitan, ug nakighiusa niadtong nakabuhi kanhi gikan sa mga gapus, ug sa malipayon miduyog sila sa ilang mga tingog uban kanila. Akong nadungog ang tingog sa mainiton ug nag-agulo nga pag-ampo sa pipila nga nagpabilin gihapon sa mga panon nga diha sa kangitngit. Ang mga ministro ug ang mga pangulo nagalibut niining nagkalainlaing mga pundok, naghugot pa gayud sa mga gapus; apan akong nadungog gihapon kining tingog sa mainiton nga pag-ampo. Dayon akong nakita kadtong nanag-ampo nagtuyhad sa ilang mga kamot sa pagpatabang niadtong nahiusa nga pundok nga nakagawas na, ug nagmaya diha sa Dios. Ang tubag gikan kanila, samtang sila nanaghangad sa langit, ug nagtudlo sa ibabaw, nag-ingon, Gumula kamo gikan kanila, ug magpalain kamo. Akong nakita ang mga tawo nga nakigbisug alang sa kagawasan, ug sa katapusan ilang naputol ang mga higot nga nagagapus kanila. Misukol sila sa mga paningkamot nga gihimo sa dugang nga paghugot sa gapus ug wala motuman sa gisubli-subli nga pag-angkon, Ang Dios naga-uban kanato, Ani kanato ang kamatuoran. Ang mga tawo nagpadayon sa pagbiya sa mga pundok nga diha sa kangitngit, ug miapil sa napahigawas nga pundok, nga daw diha sa halapad nga uma nga gipaibabaw sa yuta. Nagatutok sila sa ibabaw, ug mikunsad ang himaya sa Dios, ug misinggit sila sa mga pagdayeg sa Dios. Nahiusa sila, ug daw nalingaw sa kahayag gikan sa langit. Palibut niini nga mga pundok mao ang pipila nga gikan sa kabuyoan sa kahayag, apan wala gayud mahiusa sa pundok. Ang tanan nga nagmahal sa kahayag nga midan-ag kanila nanagtutok sa ibabaw uban sa mainiton nga kasibut. Mitan-aw si Jesus kanila uban sa matam-is nga pagdayeg. Nagpaabut sila sa pag-abut ni Jesus. Naghandum sila sa iyang pagpadayag. Wala sila maglangan sa pagtan-aw sa kalibutan. Sa makausa pa akong nakita ang usa ka panganod nga mikunsad sa nanagpaabut. Akong nakita sila nga mitutok sa ubos uban sa ilang naluya nga mga mata. Nangutana ako sa hinungdan niini nga kausaban. Miingon ang manolonda nga naga-uban kanako, Nangasagmuyo na usab sila sa ilang mga gipaabut. Dili pa si Jesus makaanhi sa yuta. Kinahanglan mag- antus una sila alang kang Jesus ug mag-antus sa labi pa kadaku nga mga pagsulay. Kinahanglan ilang isalikway ang mga sayop ug mga tradisyon nga ilang nadawat gikan sa mga tawo, ug moduol sa hingpit ngadto sa Dios ug sa iyang pulong. Kinahanglan sila putli- on, paputi-on ug pagsulayon. Ug kadtong makalahutay nianang mapait nga pagsulay makabaton sa kadaugan nga walay katapusan.ADA 108.1

  Wala si Jesus moanhi sa yuta ingon sa gipaabut sa nagpaabut ug malipayon nga pundok, aron sa paghinlo sa Sanctuaryo, pinaagi sa pagputli sa yuta pinaagi sa kalayo. Akong nakita nga husto sila sa ilang pagtuon sa mga panahon nga matagnaon. Ang matagnaon nga panahon nasira niadtong 1844. Ang ilang sayop nagsakop sa walay pagsabut kong unsa ang Sanctuaryo, ug sa kinaiyahan sa paghinlo niini. Si Jesus misulod sa dapit sa Labing Balaan aron sa paghinlo sa Sanctuaryo sa katapusan sa mga adlaw. Akong gitan- aw pag-usab ang nanagpaabut, nasagmuyo nga pundok.ADA 109.1

  Nangasubo sila. Sa mainampingon ilang gisusi ang mga ebidencia sa ilang pagtoo ug nagsubay hangtud sa pag-isip sa mga panahon nga matagnaon, ug walay nakaplagan nga sayop. Natuman ang panahon, apan hain na man ang ilang Manluluwas? Nawala siya kanila.ADA 109.2

  Dayon gipakitaan ako sa kasagmuyo sa mga tinon-an sa ilang pag- adto sa lubnganan nga wala nila makit-i ang lawas ni Jesus. Miingon si Maria, Ilang gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako mahibalo kon diin nila ibutang siya. Ang mga manolonda miingon ngadto sa nanagsubo nga mga tinon-an nga nabanhaw na ang ilang Ginoo, ug mouna kanila ngadto sa Galilea.ADA 110.1

  Akong nakita nga samtang si Jesus nagatan-aw sa mga nasagmuyo uban sa lalum nga kahingawa, iyang gipadala ang iyang mga manolonda sa pagmando sa ilang mga hunahuna aron ilang makaplagan siya ug sundon kong diin siya; aron ilang masabtan nga ang yuta dili mao ang Sanctuaryo; nga kinahanglan mosulod siya sa dapit nga Labing Balaan sa langitnong Sanctuaryo aron sa paghinlo niini; aron sa paghimo sa pinasahe nga pagpasaylo sa Israel, ug sa pagdawat sa gingharian sa iyang Amahan, ug dayon mobalik siya sa yuta ug magkuha kanila aron sa pagpuyo uban kanila sa walay katapusan. Ang kasagmuyo sa mga tinon-an magrepresentar pag-ayo sa kasagmuyo niadtong nagpaabut sa ilang Ginoo niadtong 1844. Gidala ako balik sa panahon sa pagsulod ni Cristo sa Jerusalem nga madaugon. Ang malipayon nga mga tinon- an nagtuo nga iya nang kuhaon ang gingharian ug maghari ingon nga temporaryo nga principe. Ilang gisunod ang ilang Hari uban sa dagkung mga paglaum. Ilang gipamatuod ang matahum nga mga sanga sa palma, ug ilang gihubo ang sapaw sa ilang mga bisti, ug uban sa madasigon nga kalipay ilang giladlad sila sa agianan; Ug ang uban nanag-una, ug ang uban nagsunod nga nagasinggit, Hosana ngadto sa Anak ni David! Bulahan siya nga moanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitas-an! Ang kahinam sa kalipay nakasamok sa mga Fariseo, ug naghandum sila kang Jesus nga iyang badlongon ang iyang mga tinon-an. Apan miingon siya ngadto kanila, Kong maghilum sila, mosinggit dayon ang mga bato. Ang tagna sa Zacarias 9:9, kinahanglan matuman. Apan, akong nakita, nagpadulong ang mga tinon-an ngadto sa mapait nga kasagmuyo. Sa pila ka mga adlaw misunod sila kang Jesus ngadto sa Calbaryo, ug ilang gitan-aw siya nga nagkadugo, ug gibun-og didto sa bangis nga krus. Ilang nasaksihan ang iyang masakit nga kamatayon, ug ilang gibutang siya sa usa ka lubnganan. Nalumos ang ilang mga kasingkasing sa kaguol. Wala matuman ang ilang mga gipaabut sa usa ka tukma nga bahin. Namatay ang ilang mga paglaum uban kang Jesus. Apan sa iyang pagbangon gikan sa mga patay, ug nagpakita ngadto sa iyang mga tinon-an nga nagmasulob- on, nabuhi ang ilang mga paglaum. Nawala kanila ang ilang Manluluwas; apan ilang nakaplagan siya pag-usab.ADA 110.2

  Akong nakita nga ang kasagmuyo niadtong nanagtuo sa pag-anhi sa Ginoo niadtong 1844, dili ikatandi sa kasagmuyo sa mga tinon- an. Natuman ang tagna sa mga mensahe sa nahauna ug ikaduhang mga manolonda. Gihatag sila sa takdo nga panahon, ug nagatuman sa buhat nga giplano sa Dios sa mao nga tumong.ADA 111.1

  Tan-awa sa Daniel 8:14; Mateo 21:4-16, 25:6; Markos 16:6-7; Lukas 19:35-40; Juan 14:1-3, 20:13; 2 Corinto 6:17; Pinadayag 10:8-11, 14:7-8.ADA 111.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents