Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Awa

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitulo 30 - Espiritualismo

  Akong nakita ang kalibug sa pagdokdok. May gahum si Satanas sa pagpakita og mga dagway sa atong atubangan sa pagpatuo nga sila mao ang atong mga pariente ug mga higala nga nangatulog na karon diha kang Jesus. Ipakita sila, nga daw mao gayud, sa ilang mga sinultihan samtang buhi pa sila, nga atong nahinasa, sa ilang paningog nga madunggan. Kining tanan mao ang paglimbong sa kalibutan, ug paglit-ag kanila ngadto sa pagtuo niini nga pagpangilad.ADA 130.1

  Akong nakita nga ang mga balaan kinahanglan magbaton sa bug- os nga pagsabut sa presente nga kamatuoran, nga ilang barugan kanunay gikan sa Kasulatan. Kinahanglan ilang masabtan ang kahimtang sa mga minatay; kay ang mga espiritu sa mga yawa mopakita kanila, mag-angkon nga sila mao ang ilang hinigugma nga mga higala ug mga pariente, nga magpamatuod kanila sa mga doktrina nga dili gikan sa Biblia. Ilang buhaton kutob sa ilang mahimo sa pagpalihok sa kahingawa, ug magbuhat og mga milagro sa ilang atubangan, sa pagpamatuod sa ilang gisulti. Ang katawhan sa Dios kinahanglan maandam sa pagsumpo niini nga mga espiritu pinaagi sa kamatuoran sa Biblia nga ang mga patay walay bisan unsa pa nga mahibaloan, ug sila mao ang mga espiritu sa mga yawa.ADA 130.2

  Akong nakita nga kinahanglan atong susihon pag-ayo ang patukoranan sa atong paglaum, kay maghatag kita og katarungan alang niini gikan sa Kasulatan; kay atong makita ang pagdagsang sa maong pangilad, ug kinahanglan atong hibalagon kini nawong ug nawong. Ug gawas kong andam kita alang niini, malit-agan kita ug mapukan. Apan kong atong buhaton ang atong bahin sa pagpangandam alang sa away nga haduol kanato, ang Dios magbuhat sa iyang bahin, ug ang iyang gamhanang bukton manalipod kanato. Iya dayon ipadala ang matag usa ka manolonda gikan sa himaya aron maghimo og paril palibut sa matinumanon nga mga kalag, kay sa malimbongan sila ug mapasalaag pinaagi sa bakak nga mga kahibulongan ni Satanas.ADA 130.3

  Akong nakita ang kusog sa pagkaylap niini nga panglimbong. Lumbay sa tren sa mga kotse gipakita kanako, nga nanalagan sama ka kusog sa kilat. Gisugo ako sa manolonda sa pagtan-aw pag-ayo. Mitan-aw ako pag-ayo niining lumbay sa mga kotse sa tren. Daw ang tibook kalibutan nagsakay niini. Dayon iya ako gipakita sa konductor, nga ambongan og panagway, nga gitan-aw sa tanang pasahero ug gitahud pag-ayo. Nalibug ako, ug akong gipangutana ang akong manolonda kong kinsa kini. Miingon siya nga si Satanas kadto. Siya ang konductor sa dagway sa usa ka manolonda sa kahayag. Iyang gibihag ang tibook kalibutan. Gidala sila ngadto sa dakung pagka-ilad, sa pagtuo sa bakak aron sila mangalaglag. Ang iyang ahente, ang sunod kaniya sa labing hataas sa han-ay, mao ang engineer, ug ang uban sa iyang mga ahente nag-alagad sa nagkalainlaing mga buhatan sumala sa iyang pagkinahanglan kanila, ug nanalagan sila sama ka kusog sa kilat ngadto sa kalaglagan. Akong gipangutana ang manolonda kung wala bay nahabilin. Iya ako gipatan-aw sa pikas nga bahin, ug akong nakita ang gamayng pundok nga nagpanaw sa sigpit nga dalan. Daw lig- on kaayo sila sa pagkahiusa, ug nabugkos pag-usa pinaagi sa kamatuoran.ADA 131.1

  Kining gamayng pundok makita nga gikapoy sa kabalaka, nga daw nag-agi sila latas sa dagkung mga pagsulay ug mga away. Ug daw ang adlaw bag-o pa nga misubang luyo sa panganod, ug misidlak sa ilang mga dagway, ug nagpakita kanila nga madaugon, nga daw duol na maangkon ang ilang mga kadaugan. Akong nakita ang Ginoo nga naghatag sa kalibutan og kahigayonan sa pagkaplag sa lit-ag. Kining usa ka butang maoy ebidencia nga igo na alang sa Cristohanon kung wala nay lain. Walay kalainan tali sa bililhon ug sa dautan.ADA 131.2

  Si Thomas Paine, kansang lawas nahimo nang abog, nga pagatawgon sa katapusan sa usa ka libo ka tuig, sa ikaduhang pagkabanhaw, aron pagdawat sa iyang balus, ug pag-antus sa ikaduhang kamatayon, gihulagway ni Satanas nga atua na sa langit, ug gipasidunggan pag-ayo didto. Gigamit siya ni Satanas dinhi sa yuta kutob sa iyang mahimo, ug karon nagpadayon siya sa sama nga bulohaton pinaagi sa pagpatuo kang Thomas Paine nga ginatuboy ug gitahud pag-ayo, ug sa iyang pagpanudlo dinhi sa yuta, si Satanas nagpakita nga nanudlo siya didto sa langit. Ug ang uban sa yuta nga nagtan-aw uban sa kahadlok sa iyang kinabuhi ug sa kamatayon, ug sa iyang hiwi nga mga pagtulon-an samtang nagkinabuhi pa, karon nagpasakop sa iyang pagpanudlo nga maoy usa sa labing dautan ug mahugaw sa katawhan; ang usa nga nagtamay sa Dios ug sa iyang balaod.ADA 132.1

  Siya nga mao ang amahan sa mga babak, nagbuta ug naglimbong sa kalibutan sa pagpadala sa iyang mga manolonda aron magsulti sa dapit sa mga apostoles, ug magpakita nga nagkasumpaki sila sa ilang gisulat samtang dinhi pa sila sa yuta, sa gisulti sa Balaang Espiritu. Kining babakon nga mga manolonda naghiwi sa mga pagtulon-an ug nagpaila kanila nga sinagolan. Pinaagi niini makalabay siya sa nag-angkon nga mga Cristohanon, nga may ngalan nga kinabuhian ug karon patay na, ug ang tibook kalibutan ngadto sa pagkawalay siguro bahin sa pulong sa Dios; kay kana nagabong sa iyang mga dalan, ug malagmit maoy magsumpo sa iyang mga plano. Busa iyang paduha-duhaon sila sa orihinal nga kagikan sa Biblia ug dayon magpabarug kang Thomas Paine nga walay pagtuo sa Dios, nga daw gidala siya ngadto sa langit sa iyang pagkamatay, ug uban sa balaan nga mga apostoles nga iyang gidumtan dinhi sa yuta, nahiusa ug nagpakita nga nagtudlo sa pulong.ADA 132.2

  Gibutang ni Satanas ang matag usa sa iyang mga manolonda sa ilang bulohaton. Iyang gipahimangnoan sila sa pagkamalinglahon, madanihon ug mailaron. Iyang gipahimangnoan ang uban kanila sa pabuhat sa bulohaton sa mga apostoles, ug magasulti alang kanila, samtang ang uban magpakita ingon nga mga infidels ug dautan nga mga tawo nga nangamatay sa pagpanunglo sa Dios, apan karon magpakita na nga relihioso kaayo. Walay kalainan tali sa labing balaan nga mga apostoles ug sa labing dautan nga infidels. Sila gipatudlo sa mao ra nga butang. Walay sapayan kong kinsa ang buot ni Satanas pasultihon, kong matuman lang ang iyang tumong. Hinasa kaayo siya kang Paine dinhi sa yuta, ug nagtabang kaniya nga usa lang ka sayon nga butang ang pagkahibalo sa mga pulong nga iyang gigamit, ug sa agi sa sinulatan sa usa sa iyang matinumanon nga mga anak nga nagalagad kaniya nga maunongon kaayo, ug nakatuman pag-ayo sa iyang mga katuyoan. Gidiktar ni Satanas ang daghan sa iyang mga sinulat, ug masayon lamang kaniya ang pagdiktar sa mga pagbati pinaagi sa iyang mga manolonda karon, ug magpatuo niini nga iya kini ni Thomas Paine nga maoy iyang matinumanon nga alagad sa buhi pa siya. Apan mao kini ang kinaham ni Satanas. Kining tanang pagtulon-an gipa-angkon nga ila sa mga apostoles, ug sa mga balaan, ug sa dautang mga tawo nga nagkinabuhi, magagikan sa iyang yawan-ong pagkahalangdon.ADA 133.1

  Kinahanglan igo na kini sa pagtukas sa tabil gikan sa matag usa ka hunahuna ug magsusi sa tanan nga anaa sa kangitngit, sa misteryoso nga mga buhat ni Satanas; - nga iyang naangkon ang usa nga iyang hinigugma pag-ayo, ug hingpit nga nagdumot sa Dios, uban sa balaan nga mga apostoles ug mga manolonda diha sa himaya: nga sama sa pag-ingon sa tibook kalibutan ug sa mga infidels, Walay sapayan kong unsa ikaw ka dautan; Walay sapayan kong ikaw motuo sa Dios o sa Biblia, o dili motuo; pagkinabuhi sumala sa imong gusto, ang langit maoy imong puloy-anan; - kay ang matag usa nahibalo nga kong si Thomas Paine tua na sa langit, ug nahimong pinasidunggan pag-ayo, siguro nga mahiadto usab sila didto. Lubog kaayo kini nga tan-awon sa tanan kong buot nila. Nagabuhat karon si Satanas sama sa iyang naandan nga buhat sukad sa iyang pagkahulog, pinaagi sa mga tawo sama kang Thomas Paine. Siya, pinaagi sa iyang gahum ug bakak nga mga kahibulongan, moguba sa patukoranan sa Cristohanong paglaum, ug magpalong sa ilang adlaw nga magadan-ag kanila sa sigpit nga dalan padulong sa langit. Iyang patuhoon ang kalibutan nga ang Biblia sama lang sa usa ka libro sa mga sugilanon, dili tinuga sa Dios, samtang iyang gitunol ang puli sa dapit niini; nga ginganlan og, Spiritual Manifestations!ADA 133.2

  Aniay agianan nga bug-os gipahaum alang sa iyang kaugalingon, ubos sa iyang pagmando, iyang mapatuo ang kalibutan nga makahimo siya. Ang Libro nga maoy maghukom kaniya ug sa iyang mga sumosunod, iyang ibalik pagbutang ngadto sa landong, sumala sa kagustohan niya. Ang Manluluwas sa kalibutan iyang gipaila nga dili labaw sa kasarangan nga tawo; ug maingon sa pagbantay sa Romanhon nga bantay sa lubnganan ni Jesus, nagpakaylap sa bakak nga taho nga gibutang sa ilang baba sa pangulong mga pari ug mga anciano, mao man usab ang kabus, nalimbongan nga mga sumosunod niining nagpaila nga espiritual nga mga pagpakita, mosubli, ug mosulay sa pagpakita niini, nga walay milagroso bahin sa pagkatawo sa atong Manluluwas, bahin sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw; ug ilang gibutang si Jesus sa Biblia, balik ngadto sa landong, diin ilang gusto butangan kaniya, ug dayon pakitaon nila ang kalibutan kanila ug sa ilang bakak nga mga kahibulongan ug mga milagro, nga ilang gipaila nga labaw ka daku sa mga nabuhat ni Cristo. Busa nalit-agan ang kalibutan, ug nalingaw ngadto sa kasigurohan; sa dili pagkakaplag sa ilang makalilisang nga panglimbong, hangtud ang pito ka hampak ibubo. Mikatawa si Satanas sa iyang pagtan-aw sa iyang plano nga milampus pag-ayo, ug ang tibook kalibutan nabitik sa iyang lit-ag.ADA 134.1

  Tan-awa sa Ecclesiastes 9:5; Juan 11:1-45:2 Tesalonica 2:9-12; Pinadayag 13:3-14.ADA 134.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents