Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 3 - Panawagan sa mga LE

  Tawag Para sa mga Recruit.—Kada gab-i nagatindug ako sa atubangan sang mga tawo, nagahatag sang positibo kaayo nga pamatuud, kag nagapakilooy sa ila sa pagbugtaw, kag magkuha sang buluhaton sa pagpalapnag sang aton mga balasahon.—Review and Herald, April 20, 190.5.MSP 29.1

  Ang palangumhan sang pagkanbas nagkinahanglan sang mga recruit. Yadtong nagsulod sa sini nga buluhaton sa espiritu sang Agalon pagaabiabihon sa mga puloy-an sadtong nagakinahanglan sang kamatooran. Sa sini makasugid sila sang yano nga sugilanon sang krus, kag pabakuron kag pakamaayohon sila sang Dios samtang ginatuytuyan nila ang iban sa kapawa. Ang pagkamatarung ni Cristo nagauna sa ila, kag ang himaya sang Dios amo ang ila balus.—Review and Herald, June 16, 1903.MSP 29.2

  Bangon kag Magsidlak.—Ang buluhaton sang pagkanbas dapat indi na pagpabayaan. Sa madamu nga beses ginpakita sa akon nga dapat may mas lapnag nga kabalaka sa aton pagpamaligya sing balasahon. Ang pagpalapnag sang aton literatura isa ka importante kaayo nga paagi sa pagbutang sa atubangan sang mga lalaki kag mga babayi sang kapawa nga gintugyan sang Ginoo sa Iya iglesia agud ihatag sa kalibutan. Ang mga libro nga ginbaligya sang aton mga kanbaser nagabukas sang indi matungkad nga mga bahandi ni Cristo sa madamu nga mga panghunahuna.MSP 29.3

  Sa buluhaton sang Dios lainlain nga hilikuton ang dapat pagahimoon. Sa pag-alagdan sang templo may mga manugpulud sang kahoy, kag mga sacerdote nga may lainlain nga mga responsabilidad. Ang mga miyembro sang aton iglesia dapat magbangon kag magsilak tungud kay ang ila kapawa nag-abut, kag ang kapawa sang Ginoo nagsiga sa ila. Pukawa yadtong nakahibalo sang kamatooran kag himoa ang tanan nga pagpaninguha agud malambut ang katawohan sa ila nahamtangan. Ang buluhaton sang Ginoo kinahanglan nga indi na naton pagpabay-an, kag isunod lang sa kalibutanon nga mga kawilihan. Wala kita sing tion sa pagligoyligoy ukon sa pagpakaluya. Ang maayong balita kinahanglan ipahibalo sa kalibutan. Ang mga balasahon nga may kapawa sang presente nga kamatooran dapat magalambut sa tanan nga mga duug....MSP 29.4

  Ngaa daw medyo nagakatulog pa kita? Ang kada manugpangabudlay kinahanglan maghangup na karon sang iya pinasahi nga buluhaton, kag magbaton sing kusug agud himoon ini sing liwan. Ang maathag kag talanhaga nga mga kauswagan sang walay katubtuban nga himaya sang Dios magadala sing lainlain nga mga halad sang pagpasalamat sa tiilan ni Jesus. Ang kada bag-o nga pagtuad sang gugma sang Manluluwas magaliso sang timbangan sang tawo sa pakadto isa ka direksyon ukon sa iban. Ang katapusan sang tanan nga butang malapit na. Ang mga tawo sa kalibutan nagahalagunos pakadto sa ila kalaglagan. Madamu ang ila mga piano kag mga katipunan. Ang bag-o nga mga paagi padayon nga pagagamiton agud himoon nga walay pulos ang laygay sang Ginoo. Ginatumpok sang katawohan ang bahandi sang bulawan kag pilak agud lang sunogon sa kalayo sang katapusan nga mga adlaw.—Review and Herald, June 2, 1903.MSP 30.1

  Ang Ginoo Nagatawag Sang Madamu.—Ang tuig bag-o pa lang nagsugod, kag ang mga piano dapat himoon nga may katutum kag mapinadayonon nga pagpangabudlay sa pag-alagad sa Ginoo. Madamu ang hilimoon sa pagpauswag sang buluhaton sang Dios. Gintudloan ako nga ang pagpamaligya sing balasahon dapat buhion, kag padayonon nga may pagdugang sa kadaugan. Buluhaton ini sang Ginoo, kag may pakamaayo nga magaupud sadtong nagaentra sa sini nga may katutum kag kapisan.—Review and Herald, Jan. 20. 1903.MSP 30.2

  Ang Ginoo nagatawag sing madamu pa nga magsulod sa pagpamaligaya sing balasahon.... Tungud kay Cristo, mga utud ko nga mga lalaki kag mga babayi, pahimusli ang mga oras sang bag-o nga tuig sa pagbutang sang hamili nga kapawa sang presente nga kamatooran sa atubang sang katawohan. Ang Manugtunda sang katipan nagapakasangkol sang Iya mga sologoon sa pagdala sang kamatooran sa tanan nga mga bahin sang kalibutan. Iya ginpadala ang Iya mga manugtunda nga may balita sang kalooy; apang, nga daw wala malipay ang Iya tagipusoon sang nagahandum nga gugma sa ila kadasig, Iya gintungtong sa tagsa ka miyembro sang Iya iglesia ang katungdanan sang pagpahayag sini nga balita. “Sia nga makabati magsiling, Kari.” Ang tagsatagsa ka miyembro sang iglesia dapat magpakita sang iya pagkamainunungon pinaagi sa pag-agda sang ginauhaw sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. Isa ka idas sang buhi nga mga saksi ang dapat magdala sang pangagda sa kalibutan. Imo bala himoon ang imo bahin sa sining daku nga buluhaton?MSP 30.3

  Mga Lalaki kag mga Babayi.—Si Jesus nagatawag sing madamu nga mga misyonero, sing mga lalaki kag mga babayi nga magtugyan sang ila mga kaugalingon sa Dios, nga handa sa paggamit kag sa pagpagamit sa Iya buluhaton. O, indi bala kita makadumdum nga yari ang kalibutan nga dapat naton pangabudlayan? Indi bala kita magpadayon tikang kag tikang, nga nagatugut sa Dios sa paggamit sa aton bilang Iya kabulig? Indi bala naton pag-ibutang ang aton mga kaugalingon sa halaran sang pag-alagad? Niyan ang gugma ni Cristo magatandug kag magaliwat sa aton, magahimo sa aton nga handa sa pagbuhat kag sa pagbato sa hangkat tungud sa Iya.—Review and Herald, Jan. 27, 1903.MSP 31.1

  Madamu, mga lalaki kag mga babayi, ang makahimo sang dalagku nga hinimoan paagi sa pagpamaligya sang mga libro nga puno sang pat-od, simple nga mga pagtolon-an para sa mapuslanon nga pagkadiosnon.—Manuscript 81, 1900.MSP 31.2

  Tawag sa mga Pamatan-on.—Ang Ginoo nagatawag sa aton mga pamatan-on sa pagpangabudlay subong mga kanbaser kag mga manugwali, sa pagpangabudlay balaybalay sa mga duug nga wala pa makabati sang kamatooran. Nagahambal Sia sa aton mga pamatan-on nga nagasiling, “Indi na kamo iriyo. Ginbakal kamo sa kabilyanan: Gani hrmayaa ang Dios sa inyo lawas.” Ang magalakat sa pagbuhat sa idalum sa pagtudlo sang Dios pagapakamaayohon sing makatilingala. Ang magahimo sang ila pinakamaayo sa sini nga kabuhi makabaton sing ikasarang para sa palaabuton nga dimamalatyon nga kabuhi.—Review and Herald, May 16, 1912.MSP 31.3

  May buluhaton kita nga dapat buhaton. Tudloi, tudloi, tudloi ang mga pamatan-on sa pagtugyan sa ila mga kaugalingon sa ministeryo sang pulong. Tudloi sila nga mangin kanbaser, sa pagbaligya sadtong mga libro nga ginmando sang Dios pinaagi sa Espir tu Santo nga isulat. Gani ini nga balasahon pagaihatag sa daku nga klase sang katawohan nga indi gid makabati sang kamatooran luwas kon ini pagadal-on sa ila mga ganhaan. Amo ini ang buluhaton sang manugwali.—Letter 135, 1900.MSP 31.4

  Si Cristo nagatawag sa mga pamatan-on nga magboluntaryo sa pagdala sang kamatooran sa kalibutan. Ang mga pamatan-on nga may espirituhanon nga kusug ginakinahanglan, ang mga pamatanon nga makakita sing obra sa malapit, tungud kay ginapangita nila ini. Ang iglesia nagakinahanglan sing bag-o nga mga tawo sa paghatag sing kusug sa mga katimawaan, mga tawo para sa mga panahon, nga makasarang mag-atubang sang iya mga sayup, mga tawo nga magapabaskug pinaagi sa lab-as nga kadasig sang nagaluya nga mga tinguha sang pila ka mga manugpangabudlay, mga tawo nga may tagipusoon nga mainit tungud sa Cristohanon nga gugma, kag may mga kamut nga handa sa paghimo sang buluhaton sang ila Agalon.— Manual for Canvassers, p. 22. (1902)MSP 32.1

  Ginatus ang Magalakat.—Kabay ang Ginoo magatandug sang madamu sang aton mga pamatan-on sa pag-entra sa palangumhan sang pagpamaligya sing balasahon bilang mga LE Pinaagi sa pagpamaligya sing balasahon ang kamatooran ginapahayag sa linibo nga sa iban nga paagi indi makabati sini. Ang tion ta sa pagpangabudlay malip-ot....MSP 32.2

  Ngaa nga wala sing matutum nga pagpangita sa Ginoo, agud ginatus ang mapuno sang Espiritu Santo, kag maglakat sa pagbantala sang kamatooran nga “ang Ginoo nagapangabudlay upud sa ila, kag nagapamatuud sang pulong pinaagi sa nagasunod nga mga tanda”? Ang sogo sa aton amo ang pagpasiga sang kapawa sa bisan diin halin sa imprintahan. Pinaagi sa gin-imprinta nga pinanid ang kapawa nagalambut sa baw-ing nga mga tawo, nga wala sing kahigayonan sa pagpamati sa buhi nga mga manugwali. Amo ini ang labing bulahan nga buhat-misyonero. Ang mga kanbaser pwede mangin nagabulig nga kamut sang Ginoo, nga nagabukas sang mga gawang para sa pagsulod sang kamatooran....MSP 32.3

  Kinahanglan pukawon ta ang kahugud kag kapisan sang mga kanbaser, nga nagatawag sa ila sa pagdala sang kapawa sa madulum nga mga duug sang duta. Wala sing kahilwayan sa bisan sin-o nga may mga talento kag mga ikasarang. Ginakinahanglan sila nga mangin galamiton sang Ginoo, ginakinahanglan sa pagbuylog upud sa kay Ginoong Jesus sa pagpasanag sang kapawa sang langit sa sining gindulman-sang-sala nga kalibutan.—Letter 21, 1902.MSP 32.4

  Mga Manugpangabudlay sa Tagsatagsa Ka Iglesia.—Ang Dios nagatawag sang mga manugpangabudlay halin sa kada iglesia sa tunga naton sa pag-entra sa Iya pag-alagdan subong mga LE. Ginahigugma sang Dios ang Iya iglesia. Kon ang mga miyembro maghimo sang Iya kabubut-on, kon magpaninguha sila sa paghatag sang kapawa sa ila nga yara sa kadudulman, pagapakamaayohon gid Niya sing daku ang ila mga pagpaninguha. Ginapakilala Niya ang iglesia bilang kapawa sang kalibutan. Pinaagi sa matutum nga mga pagsagud sini, isa ka kadam-an nga indi maisip ang mangin katawohan sang Dios, nga takus para sa walay katapusan nga himaya. Ang tagsa ka bahin nga ginadumalahan sang Dios dapat pun-on sang Iya himaya. Ano, niyan, ang ginabuhat sang iglesia agud iwagan ang kalibutan, agud nga halin sa tanan nga bahin sang duta mabayaw sa Iya ang halad sang pagdayaw kag pangarnuyo kag pagpasalamat?—Letter 124, 1902.MSP 33.1

  Ang Tagsatagsa ka Tumuloo Magabulig.—Tuguti ang kada tumuloo sa pagpanagtag sing tratados sang mga pinanid kag mga libro nga may balita para sa sini nga kapanahonan. Nagakinahanglan kita sang mga LE, nga magagowa sa pagpalapnag sang aton mga balasahon sa bisan diin.—Review and Herald, Nov. 12, 1903.MSP 33.2

  Mga Tawo Halin sa Yano nga Klase Sang Kabuhi.—Sa sining nagatakup nga buhat sang maayong balita may malapad nga palangumhan nga pagaobrahan; kag labaw sang sa sadto, ang buluhaton nagakinahanglan sang mga kabulig halin sa mga timawa. Pamatan-on man ukon hamtong, sila pagatawgon halin sa mga uma, halin sa ulubasan, kag halin sa mga palandayan, kag ipadala sang Agalon sa paghatag sang Iya balita. Madamu sini sa ila ang may diotay nga kahigayonan nga makaeskwela; apang nakita ni Cristo sa ila ang mga kinatakus nga magapasangkol sa ila sa pagtuman sang Iya katuyoan. Kon ibutang nila ang ila tagipusoon sa buluhaton, kag magpadayon nga mga manugtoon, sangkapan Niya sila sa pagpangabudlay para sa Iya.—Education, pp. 269, 270. (1903)MSP 33.3

  Ang Pagpakamaayo Sang Dios Ginsaad.—May buhat-misvonero nga dapat pagahimoon sa pagpanagtag sang mga tratados kag mga peryodiko, kag sa pagpamaligya sang aton lainlain nga mga balasahon. Indi pagitugut nga may maghunahuna nga indi kamo makaentra sa sini nga buluhaton tungud kay makakalapoy ini, kag nagakinahanglan sing tion kag panghunahuna. Kon nagakinahanglan ini sing tion, niyan ihatag ini nga malipayon; kag ang pagpakamaayo sang Dios magaabut sa imo. Wala sing tion nga nagkinahanglan sing dugang nga mga manug¬pangabudlay luwas sang sa karon. May mga kauturan nga mga lalaki kag mga babayi sa tunga naton nga magdisiplina sang ila mga kaugalingon sa pag-entra sa sini nga buluhaton; sa tanan naton nga mga iglesia dapat may pagahimoon agud ipalapnag ang kamatooran. Katungdanan sang tanan ang magtoon sang lainlain nga punto sang aton pagtoo, agud maaman sila sa paghatag sing rason sa paglaum nga yara sa ila, nga may pagpailub kag kahadluk.—Review and Herald, April 1, 1880.MSP 33.4

  Si Cristo Magatudlo Kon Ano ang lhambal.—Madamu ang nagakasubo kag nadulaan sang gana, nga maluya sa pagtoo kag pagsalig. Pahimoa sila sing butang nga makabulig sa iban nga sobra pa nga nagakinahanglan sang sa ila, kag magabakud sila sa kusug sang Dios. Paentraha sila sa maayo nga buhat sang pagpamaligya sang aton mga libro. Sa sini makabulig sila sa iban, kag ang eksperiensya nga ila makuha magahatag sa ila sing pasalig nga sila mga nagabulig nga kamut sang Dios. Samtang sila nagapakiloov nga buligan sila sang Ginoo, pagagiyahan Niya sila pakadto sa mga nagapangita sing kapawa. Magahapiit si Cristo sa ila, nga nagatudlo sa ila kon ano ang ila isiling. Pinaagi sa paglipay sa iban, sila man pagalipayon.MSP 34.1

  Ang mga Manugtunda Magaupud kag Magaaman Sang Alagyan.—Nagapangabay ako sa inyo, hinigugma nga mga masigkamanugpangabudlay Cristohanon, sa paghimo sang inyo masarangan sa pagpalapta sang mga libro nga ginsiling sang Ginoo nga pagaipanggas sa bug-os nga kalibutan. Himoa ang tanan ninyo nga mahimo sa pagbutang sa ila sa mga puloy-an sa labing madamu nga katawohan kon mahimo. Hunahunaa kon ano ka daku nga buluhaton ang mahimo kon madamu nga mga tumuloo ang magtingub sa isa ka tinguha sa pagbutang sa atubang sang katawohan, pinaagi sa pagpalapta sini nga mga libro, sining kapawa nga ginsiling sang Ginoo nga dapat ihatag sa ila. Sa idalum sang diosnon nga paggiya, padayon sa buluhaton, kag tulok sa Ginoo para sa bulig. Ang Balaan nga Espiritu magasakdag sa inyo. Ang mga manugtunda sang langit magaupud sa inyo, nagaaman sang alagyan.—Review and Herald, Jan. 7, 1903.MSP 34.2

  Ang Pagpanugyan nga Ginakinahanglan Sang Dios.—Nagakinahanglan kita sang mga kanbaser, mga manugwali, mga ministro, nga nakabaton sang Balaan nga Espiritu, kdg nagaambit sang diosnon nga kinaugali. Nagakinahanglan kita sang mga manugpangabudlay nga makapakighambal sa Dios, kag niyan sa mga tawo. Nakulbaan ako sang akon nakita kon ano kadamu ang mga balabag nga nagasulod sa pagpalingaw sa katawohan palayo sa buluhaton sang pagpangwali, kag sa subong magsablag sang buluhaton sang Dios.... Ginapaandaman ko yadtong dapat mag-entra sa buluhaton sang pagbaligya sang balasahon, sa pagpalapnag sang mga libro nga ginkinahanglan sing labi sa tanan nga duug, nga maghalong nga indi sila magliso halin sa buluhaton sa diin gintawag sila sang Ginoo. Indi pagtuguti ang mga tawo nga gintawag sang Dios sa paghimo sang buhat sang maayong balita nga masiod sa mga problema sang negosyo. Patipigi sa ila ang ila mga kalag sa kahimtangan nga labing maayo sa espiritualidad.... Luyag sang Dios nga ang tagsa ka manugpangabudlay nga nagaangkon nga nagatoo sia sa presente nga kamatooran magpanugyan sang iya kaugalingon, lawas, kalag, kag espiritu, sa pagpangabudlay para sa kaluwasan sang mga kalag nga nagakadula palibut sa iya.—Manuscript 44,1903.MSP 34.3

  Mga LE sa Siyudad Ginakinahanglan—Nagahamyang ang mga libro nga may hamili nga kapawa sang presente nga kamatooran sa mga estante sang aton mga imprintahan. Kinahanglan ipanagtag ini sila. Ginakinahanglan ang mga kanbaser nga magasulod sa aton dalagku nga mga siyudad dala ini nga mga libro. Samtang sila nagapamalaybalay. ila masapwan ang mga kalag nga ginagutom sa tinapay sang kabuhi, nga ila mahambalan sang nagakaigo nga mga pulong. Ginakinahanglan ang mga kanbaser nga may lulan para sa mga kalag. S'guro masiling ka, “Indi ako ministro. Indi ako makawali sa katawohan.” Indi, siguro indi ka makahibalo magwali; apang pwede ikaw nga mag-alagad. imo mapamangkut ang imo masugata kon ginahigugma bala nila si Ginoong Jesus. Pwede ikaw mangin manugwali. Pwede ikaw mangin nagabulig nga kamut sang Dios, nagapangabudlay kaangay sang mga gintoton-an sang ginpadala sila ni Cristo. Mga pamatan-on nga lalaki kag babayi, ginatawag kamo sang Agalon sa pagpangabudlay sang Iya buluhaton. May gutom sa duta para sa putli nga ebanghelyo.—Manuscript 113,1901.MSP 35.1

  Mga Manugpangabudlay Ginatawag sa mga Kudalanan kag sa mga Higad. —Ang mga butang sining kalibutan malaglag sa indi madugay. Wala ini matalupangdi sadtong mga wala maiwagan sang Dios, nga wala magsunod sa tikang sang buluhaton sang Dios. Ang matinugyanon nga mga lalaki kag mga babayi kinahanglan maglakat sa pagpatunog sang paandam sa mga kadalanan kag sa mga higadhigad. Ginaaghat ko ang kauturan nga indi mag-entra sa buhat nga magapugung sa ilasa pagbantala sang maayong balita ni Cristo. Mga manughambal kamo sang Dios. Dapat maghambal kamo sang kamatooran sa gugma para sa nagakawala nga mga kalag. “Kadto ka sa mga dakung dalan kag sa mga hinabongan, kag pilita ang mga katawohan sa pagkari, agud mapuno ang akon balay,” siling ni Cristo. Wala bala ini nga mga pulong nagahan-ay sing maathag sa buluhaton sang kanbaser? Nga yara si Cristo sa iya tagipusoon, magalakat sia sa mga kadalanan kag mga higadhigad sang kabuhi, nagapanagtag sang pagpangagda sa panihapon sang kasal. Ang mga tawo nga may manggad kag inpluwensya magakari, kon sila pagaagdahon. Ang iban magabalibad, apang salamat sa Dios, indi ang tanan.MSP 35.2

  O nga limbo pa sang aton mga katawohan ang makamaradmad sang tion diin kita nagakabuhi, kag sang buluhaton nga dapat pagabuhaton sa palangumhan, sa pamalaybalay nga pagpangabudlay. Madamu kaayo ang wala makahibalo sang kamatooran. Ginakiriahanglan nila nga mabatian ang tawag sa pagpalapit kay Jesus. Ang mga nasub-an dapat paglipayon, ang mga maluya dapat pabaskugon, ang mga nagalalaw dapat paumpawan. Dapat nga pagawalihan ang mga imol sang maayong balita.MSP 36.1

  Ang Agalon nakahibalo kag nagabantay sa Iya mga manugpangabudlay, sa bisan diin sila nga bahin sang Iya ulubasan sila nagaobra. Nagapanawagan Sia sa Iya iglesia sa pagbugtaw kag sa pagmulalong sang kahimtang. Nagapanawagan Sia sadtong yara sa aton mga institusyon sa pagbugtaw kag paggamit sang mga inpluwensya nga magapauswag sang Iya ginharian. Tuguti sila sa pagpadala sing mga manugpangabudlay sa palangumhan, kag bantayan nga ang interes sini nga mga manugpangabudaly indi magluya tungud sa kakulang sang kalooy kag mga kahigayonan sa pagtubo.—Review and Herald, June 2, 1903.MSP 36.2

  Palapnaha ang mga Lihro Kaangay Sang mga Dahon Sang Tighulog.—Buluhaton ini nga dapat pagahimoon. Ang katapusan malapit na. Madamu na ang tion nga nausikan, nga unta ini nga mga libro napanagtag na. Ibaligya sila sa malayo kag sa malapit. Ipalapnag sila kaangay sang mga dahon sang tighulog. Ini nga buluhaton dapat magpadyon nga wala sing pagpugong ni bisan sin-o. Ang mga kalag nagakadula nga wala sing Cristo. Paandami sila sang lya malapit nga pagpahayap sa mga panganud sang langit.—Review and Herald, Aug. 13,1908.MSP 36.3

  Isa Ka Gatus sa Duug Diin may Isa Lang.—Ang nadula nga mga obeha sa pulogohan sang Dios nagalalapta sa bisan diin nga duug, kag ang buluhaton para sa ila wala ginasapak. Sa kapawa nga ginhatag sa akon, akon nahibaloan nga sa duug diin may isa lang ka kanbaser sa palangumhan, sa diin dapat may isa ka gatus.—Testimonies, vol. 6, p. 315. (1900)MSP 37.1

  Pasiguro Sang Kadaugan.—Ang isa ka daku kag maayo nga buluhaton sarang nga mahimo sa pagwali pinaagi sa pagpamaligya sang balasahon. Ang Ginoo naghatag sa katawohan sing panibuut kag mga ikasarang. Yadtong nagagamit sining gintugyan nga mga talento para sa lya himaya, nga nagalaia sang mga palatukuran sang Biblia sa iya hinabol, pagahatagan sing kadalag-an. Dapat magpangabudlay kita kag magpangamuyo, nagabutang sang aton pagsalig sa lya nga wala nagakapalta.—Testimonies, vol. 6, p. 340. (1900)MSP 37.2

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Sin-o ang nagatawag sang mga LE kag diin sila magahalin? ” __________ nagatawag sang mga manugpangabudlay halin sa __________iglesia sa tunga naton sa pag-entra sa lya pag-alagdan subong mga LE.”MSP 37.3

  2. Sin-o ang gintawag?
  a. “Madamu, mga__________ kag__________ ang makahimosang dalagku nga hinimoan paagi sa pagpamaligya sang mga libro—”
  b. “Ang Ginoo nagatawag sa aton sa pagpanga-budlay subong mga kanbaser kag mga manugwali, sa paghimo sang pamalaybalay nga buluhaton....”
  b. Ang mga pamatan-on ukon ang mga , __________ sila pagatawgon halin sa ,... kag ipadala sang Agalon sa paghatag sang lya balita.”
  MSP 37.4

  3. Diin sila ipadala? __________
  a. “Ang mga kanbaser ginkinahanglan nga magasulod sa aton dalagku nga mga dala ini nga mga libro.”
  b. “Ang matinugyanon nga mga lalaki kag mga babayi kinahanglan magalakat sa pagpatunog sang paandam sa __________kag sa__________
  MSP 37.5

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents